અપના હક્ક ના મિલે તો હમ ક્યા કરે ?

અપના હક્ક ના મિલે તો હમ ક્યા કરે ?

આજ કા સવાલ નબર ૧૯૦૯

હમ સચ્ચે હો ઔર હમારે હક્ક મેં ફેસલૅ ના આયે તો હમે ક્યા કરના ચાહીયે? શરિયત કિ ઉસ બારે મેં ક્યા રહનુમાઈ હૈ ?

જવાબ

حامدا و مصلیا
અલ્લાહ ત’આલા ફરમાતે હૈ
عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم
કુછ ચીજો કો તુમ બુરા સમજતે હો, મગર વોહ ( હકીકત) તુમહારે લિયે અચ્છી ( મસ્લિહ્ત) હોતી.
و عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم
(ઔર યે ભી મુમ્કિન હૈ કે)
કુછ ચીજો કો તુમ ( અપની સમજ સે) અચ્છા સમ્જ્તે હો લેકિન વૉહ તુમ્હારે લિયે બુરી ( બુરાઇ પેદા કરને વાલી) હો.
و الله يعلم وأنتم لا تعلمون
અલ્લાહ ( પુરા પુરા ) જાનતા હૈ તુમ નહિં જાનતે ( અચ્છે બુરે કા ફેંસલા અપની ખ્વાહિશ કિ બુનિયાદ પર મત કરો . જો કુછ અલ્લાહ કા હુક્મ હો જાયે ઉસે ઇજમલાન ( મુખ્તસર મેં) અલ્લાહ કિ મસ્લેહત સમજકર ઉસ પર અમલ કરતે રહો. )

મારિફુલ કુરાન સુરઍ બકરહ આયત ૨૧૬
હજરત અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને મસુદ રદિઅલ્લાહુ અન્હુ સે રિવાયત હૈ કે હુઝુર સલ્લલાહુઅલ્ય્હીવસ્લ્લમને ફરમાયા કે તુમ મેરે બાદ અનકરીબ તરજિહિ સુલુક (દુસરો કો આગે બઢાના) દેખોગે ઔર ઐસે મામલાત દેખોગે જિન્હે તુમ બુરા જાનોગે.
લોગોને અર્ઝ કિયા અલ્લાહ કે રસૂલ ઐસે વક્ત મેં આપ હમે ક્યા હુકમ દેતે હે ?
આપ ને ફર્માયા તુમ હાકિમો કા હક્ક અદા કરના ઔર (ઉન કિ બાત માનના) ઔર અપના હક્ક અલ્લાહ સે માંગના.

તિરમીજી શરીફ ૨૧૯૦

و الله اعلم بالصواب

હિજરી તારીખ
૧૨ / રબિઉલ અવ્વલ ૧૪૪૧ હિજરી.
મુફ્તી ઇસ્માઇલ ઇમરાન મેમન
ઉસ્તાદે દારુલ ઉલુમ રામપુરા સૂરત, ગુજરાત , ઇન્ડિયા. ઔર સેક્રેટરી જમિયતે ઉલમા ઍ હિન્દ, સૂરત ગુજરાત.

Leave a Reply