અલ્લાહ કા કોઇ હુકમ નામુમકીન નહિં

અલ્લાહ કા કોઇ હુકમ નામુમકીન નહિં

આજ કા સવાલ નં. ૧૬૩૩

અલ્લાહ કા કોઇ હુકમ ઐસા હૈ જો બંદો કે લિયે નામુમકીન હો, મસલન કોઇ કહે કે નિગાહ કી હિફાઝત મુમકીન નહિં, ફુલાં હુકમ ઇસ તરક્કી ઔર ફિત્ને કે દૌર મેં મુમકીન નહિં, ઉસકા કહેના સહીહ હૈ..?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

અલ્લાહ તઆલા હકીમ – બડી અકલ ઔર હોંશિયારી વાલે હૈ અલ્લાહ કો માલુમ હૈ કે મેરે બંદે કયા કર સકતે હૈ ઔર કયા નહિં કર સકતે હૈ, લિહાઝા અલ્લાહ કા કોઇ ભી હુકમ ઇન્સાન કી તાકત સે બાહર નહિં. શરીઅત પર અમલ હર ઝમાને મેં મુમકીન હૈ, હુકમ દેને સે પહેલે અલ્લાહ કે ઇલ્મ મેં કયામત તક કે હાલાત થે, લિહાઝા શરીઅત પર અમલ હર દૌર મેં મુમકીન હૈ.

મિનુલ અકાઇદ સફા ૫ સે માખુઝ

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૦૩ જમાદિલ આખર ૧૪૪૦ હિજરી

[button color=”red” size=”big” link=”https://www.aajkasawal.in/subscribe-kare/” icon=”” target=”true”]SUBSCRIBE TO AAJ KA SAWAL[/button]

Leave a Reply