આૌરત કા મર્દ કી ઇજાઝત‘ કે સાથ હી જાના કૈસા હૈ, ઇજાઝત ઝરૂરી હૈ..?

ઔર મર્દ કો ઔરત કો ઇજાઝત દેના કબ જાઇઝ હૈ..?

જવાબ:  حامدا و مصلیا و مسلما

આૌરત કા મર્દ કી ઇજાઝત” ઔર શરઇ પરદે કે સાથ જાના ફર્ઝે ઐન ઔર ઝરૂરી હૈ.

યેહ ઇજાઝત અગર સરાહતન/સાફ સાફ હો યા દલાલતન યાની ઔરત કો યેહ યકીન યા ગાલીબ ગુમાન હો કે યેહ ઝરૂરી કામ હે ઇસલિયે મેરા મર્દ કો પુછે બગૈર નિકલને કા પતા ચલેગા તો મર્દ નારાજ ના હોગા, યા મૈં ઇસ કામ કે લિયે અગર ઇજાઝત માંગુંગી તો મના નહિં કરેંગે.

તો યેહ ઇજાઝત સમઝી જાયેગી. મર્દ ગૈર શરઇ ઔર ગૈર ઝરૂરી કામ કે લિયે ઔરત કો ઘર સે બાહર નિકલને કી ઇજાઝત દેગા તો ગુનહગાર હોગા.

ઉમ્દતુલ ફતાવા ૧/૧૦૬

و الله اعلم بالصواب

આૌરત કા મર્દ કી ઇજાઝત“: મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી.

ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત.

૨૧ સફર ૧૪૪૦ હિજરી.

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૪૯૬⭕

મિસ્વાક કરના ઔરતોં કે લિએ ભી ઉસી તરહ સુન્નત હૈ જૈસે મરદોં કે લિએ હૈ ?

🔵જવાબ🔵

મિસ્વાક જૈસે મરદોં કે લિએ મસ્નૂન હૈ ઉસી તરહ ઔરતોં કે લિએ ભી મસ્નૂન હૈ.

હદીસ શરીફ મેં હઝરત આઇશા (રદિ અલ્લાહૂ અન્હા) સે સરાહત કે સાથ મિસ્વાક કરના સાબિત હૈ.

લેકિન બા’જ ફુકહા કહતે હૈ કે ઔરતોં કે દાંત ચુંકે કમજોર હોતે હૈ ઇસ લિએ ઉન કે લિએ અલક (ગોંડ) યા ખુરદરે-જો લિસા ન હો વૈસે કપડે કા ઇસ્તિમાલ મિસ્વાક કે કાઇમ મુકામ હૈ. ઉન કો મિસ્વાક કી બજાએ અલક/ગોંડ ઇસ્તિમાલ કરના ચાહિયે. ઉસ સે દાંત સાફ ઔર મસૂડે મજબૂત હો જાતે હૈ ઔર મિસ્વાક કા સવાબ હાસિલ હો જાતા હૈ.

લેકિન સવાબ કી શર્ત યે હૈ કી ઇસ્તિમાલ કે વક્ત મિસ્વાક કી નિય્યત હૉ, અગર નિય્યત હોગી તો સવાબ મિલેગા વરના નહીં.

ઓર યે ભી મૌજૂદ ન હો તો ઊઁગલી કો હી મિસ્વાક કી નિય્યત સે દાઁતો પર ફેર લે.

સુનને અબુ દાઊદ મેં હૈ:

عن عائشة أنَّھا قالت: كان نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم يَستاكُ فيُعطيني السِّواكَ لأغسِلَه، فأبدأُ به فأستاكُ، ثمَّ أغسِلُه وأدفَعُه إليه.

તરજમા: હજરત આઇશા (રદિ અલ્લાહૂ અન્હા) રિવાયત કરતી હૈ કે નબી એ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ) મિસ્વાક કા ઇરાદા ફરમાતે તો મુઝે મિસ્વાક ધોને કે લિએ દેતે થે. ચુનાંચે મેં પહલે મિસ્વાક કરતી, ફિર ઉસે ધો કર રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ) કી ખીદમત મેં પેશ કરતી.

📚મિસ્ખતુલ મસાબીહ સફા ૪૫ જિલ્દ ૧ બાબ-ઉલ- મિસ્વાક
બાહવાલા દુર્રે મુખ્તાર માઅ રદુલ મુહતાર ૧/૭૫
ફતાવા હિંદિયા: ૧/૭
ઇમદાદૂલ ફતાવા જદીદ ૧/૨૦૧

و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ કા સવાલ નંબર-૨૫૯૦⭕

બીવી કે લિએ ચાચા ખુસર (સસુર કે ભાઈ) સે ઔર શોહર કે મામુ (સાસ કે ભાઈ) સે પરદહ હૈ?

બા’ઝ લોગ કહતે હૈં કે તકવે કી રુ સે હૈ ફતવે કે રુ સે નહિ. સહીહ ક્યા હૈ?


🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

ચાચા ખુસર ઔર શોહર કા મામુ મહરમ મેં સે નહિ, લિહાઝા ઔર કોઈ હુરમત (મહરમ હોને) કા રિશ્તા ન હો તો ઉસ સે પરદહ હૈ.

📕મહમૂદુલ ફતવા ૬/૨૮

و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૫૯૯⭕

મેરી બીવી કે દાંતોં પર કાલે દાગ હો ગએ હૈ, જો દિખને મેં ખરાબ લગતે હૈ.
તો ક્યા ઉસ કી સફાઈ, ફ઼િર ઉસ પર ખોલ ચઢાના ગૈર મહરમ મર્દ ડૉક્ટર કે પાસ કરવા સકતે હૈ ?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا مسلما

યે ઇલાજ ઝીનત (સજાવટ, શ્રૃંગાર) કે વાસ્તે હૈ, જો ગૈર મહરમ કે પાસ કરાના જાઇઝ નહીં.

📚મહમૂદુલ ફતાવા ૮/૨૭

و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૬૦૬⭕

એક આદમી અપની હયાતી હી મેં અપના માલ ઔર જાયદાદ તકસીમ કરના ચાહતા હૈ.
યે મરને સે પહલે હદયા હોને કી વજહ સે લડકા લડકી કો બરાબર – બરાબર દેના ચાહતા હૈ, ઔર બીવી કો કુછ ભી દેને કા ઇરાદહ નહીં તો ક્યા હુક્મ હૈ ?


🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

બખ્શીશ ઔર હદયા મેં લડકા લડકી કો બરાબર દેના તો સહીહ હૈ.
લકિન બીવી કો મહરૂમ કરના મકસદ હો તો ગુનેહગાર હૈ.

📗મહમૂદુલ ફતાવા ૮ /૩૫૬

و الله اعلم بالصواب

⭕ આજ કા સવાલ નં. -૨૬૧૩ 

મર્દ ઔર ઔરત જબ પાક હૈ તો ઉનકી શર્મગાહ કા ઝાહિરી હિસ્સા પાક હૈ યા નાપાક ?
અગર હમબિસ્તરી કે વકત મર્દ ઔરત કો અપની શર્મગાહ મુંહ મેં દે યા ચટાયે, યા ઉસકી શર્મગાહ ચૂમે તો જાઇઝ હૈ યા નહિં ?
ઐસે મસાઇલ પૂછને સે શર્મ મહસુસ હોતી હૈ, લેકીન ઝરૂરતન દરિયાફત કીયા હૈ, માફ ફરમાએ.

🔵 જવાબ 🔵
حامد ومصلیا و مسلما
હઝરત સૈયદ મુફતી અબ્દુર્રહિમ લાજપુરી (રહ.) તહરીર ફરમાતે હૈ કી દીન કે મસાઇલ ઔર અહકામ દરિયાફત કરને મેં શર્મો-હયા કો આડ નહિં બનાના ચાહીયે. અગર શર્મો હયા કા લિહાઝ કરકે દીની અહકામ માલુમ ના કીયા જાએ તો શરઇ અહકામ કા ઇલ્મ કૈસે હોગા ?
કુરઆન મેં હૈ “અલ્લાહ તઆલા હક બાત કહને મેં કીસી કા લિહાઝ નહિં કરતે”.
બેશક શર્મગાહ કા ઝાહિરી હિસ્સા પાક હૈ લેકીન ઝરૂરી નહિં કી હર પાક ચીજ કો મુંહ લગાયા જાયે ઔર મુંહ મેં લીયા જાયે, ઉસકો ચૂમા જાયે ઔર ચાટા જાયે.
નાક કી રુતુબત – નીક સેન્ડે પાક હૈ તો કયા નાક કે અંદર કે હિસ્સે કો ઝબાન લગાના ઔર ઉસકી રુતુબાત કો મુંહ મેં લેના – ચાટના પસંદીદા આદત હો સકતી હૈ ?
ઔર ઉસકી ઇજાઝત હો સકતી હૈ ? !!!!
પાખાને કી જગહ કા ઝાહિરી હિસ્સા ભી નાપાક નહિં, પાક હૈ તો કયા ઉસકે ભી ચૂમને ચાટને કી ઇજાઝત હોગી ?
નહીં હરગીઝ નહિં, ઇસી તરહ મર્દ કી અપની શર્મગાહ ઔરત કો મુંહ મેં દેના જાઇઝ નહિં, સખ્ત મકરૂહ ઔર ગુનાહ હૈ.
જીસ મુંહ સે વોહ અલ્લાહ કા નામ લેતી હૈ, હુઝુર ﷺ પર દુરૂદ શરીફ પઢતી હૈ, કુરઆન શરીફ પઢતી હૈ ઉસ મુંહ મેં નાપાકી ડાલને કો કૈસે ગંવારા કીયા જા સકતા હૈ! અસ્તગફિરૂલ્લાહ!

શાયર કહેતા હૈ (ફારસી શેર કા તરજુમા)
“હઝાર બાર ધોઉં અપને મુંહ કો મુશ્કો ગુલાબ સે,
ફિર ભી તેરા નામ લેના કમાલે બેઅદબી હૈ”

યેહ ગૈર કોમો કા કલ્ચર હૈ ઔર પ્રિન્ટ ઔર ઇલેકટ્રોનીક મીડીયા કે ગલત ઇસ્તિમાલ કી નહુસત હૈ જો ઇસ્લામી મીજાઝ કે બીલકુલ ખીલાફ હૈ. શર્મગાહ ચૂમના કુત્તો, બકરો વગૈરહ હૈવાનાત કી ખસલત કે મુશાબાહ હૈ. ઔર મુંહ મેં દેના તો ઐસી બુરી ચીજ હૈ કી નર જાનવર ભી અપની માદાઓ કે સાથ ઐસા નહિં કરતે.

યેહ તો ઉસ સૂરત મેં જબ મર્દ કી શર્મગાહ કી સખ્તાઇ:કડકપન પૈદા ના હુવા હો,સખ્તાઇ પૈદા હો ગઇ હો ફીર બીવી કે મુંહ મેં શર્મગાહ દી જાયે તો મઝી (મની સે પહેલે નિકલનેવાલા પાની) કા નિકલના યકીની હૈ ઔર મઝી ગલીઝ નજાસત ઔર સખ્ત નાપાક હૈ. નાપાકી કો મુંહ મેં દેના ઔર લેના હરામ હૈ. ઔર આજ કલ કી ગૈરો કી તહઝીબ કી નકલ કરકે મેં મુખ મૈથુન કરના યાની મુંહ મેં મની ખારીજ કરના સખ્ત હરામ ઔર ઇન્તિહાઇ ઘીનૌવની હરકત હૈ.

📗 ફતાવા રહિમીયહ જદીદ ૧૦/૧૭૮ બ હવાલા આલમગીરી હઝફો ઇઝાફે કે સાથ)

📕 જામિઆહ બીનોરીઆહ આલમીયા કરાંચી સીરીયલ નં.૯૮૬૮

 અલ્લાહ તઆલા પુરી ઉમ્મત કી ગૈરો કી તહઝીબ ઔર મીડીયા કે ગલત ઇસ્તિમાલ સે પૂરી હીફાઝત ફરમાએ. આમીન.

و الله اعلم بالصواب

 આજ કા સવાલ નં. ૨૬૧૪ 

બીવી કા પીસ્તાન મુંહ મેં લે સકતે હૈ.?
અગર કોઇ બીવી કા દૂધ પી લે તો કયા બીવી હરામ હો જાયેગી યા નિકાહ પર કોઇ અસર પડેગા.?

🔵 આજ કા જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

હાં, બીવી કા પીસ્તાન મુંહ મેં લે સકતે હૈ ઔર અગર દૂધ મુંહ મેં આ જાયે તો ઉસે ફૌરન થુંક દે, અગર કોઇ પી ગયા તો બીવી હરામ તો નહિં ઔર ના હી નિકાહ પર કોઇ અસર પડા. લેકીન ઉસને યેહ ગંદા ઔર ગુનાહ કા કામ કિયા, આઇંદા ઐસી હરકત ના કરને કા અહદ કરે ઔર ઇસસે તૌબા કરે.

📗 ફતાવા કાસમીયા ૨૨/૫૧.
و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ કા સવાલ નંબર ૨૬૧૬⭕

હાલાતે હૈઝ મેં યા વેસે હી બીવી સે આગે કે બજાયે પીછે કે રાસ્તે સે સુહબત કી,
તો કયા ઇસ સે નિકાહ ટૂટ જાતા હૈ?
અગર ઐસા કર લિયા તો ઇસ કી તલાફી કી ક્યા સુરત હૈ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

ઇસ ગૈર ઇન્સાની હરકત સે નિકાહ નહીં ટૂટેગા,
અગરચે યે ઇન્તિહાઈ બુરા ઔર સખ્ત તરીન કબીરા ગુનાહ હૈ

ઇસ સે સચચે દિલ સે તૌબા ઔર ઇસ્તિગફાર કરના જરૂરી હૈ, ઔર તૌબા કી નિય્યત સે કુછ સદકહ ભી કર દે.

📗કિતાબુનનવાઝિલ ૮/૫૫૫

و الله اعلم بالصواب

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૬૨૧⭕

વહ કૌન સે મખ્સૂસ અય્યામ હૈ જિન મેં શોહર બીવી સે, મિયા-બીવી કે ત’આલ્લુક કાઇમ નહીં કર સકતા ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

કુર’આન મજીદ ને હૈજો-નિફાસ કી હાલાત મેં સોહબત સે મના કિયા હૈ.

فاعتزلو انسآء في المحيض ولا تقربوه‍ن حتى يطه‍رن،

ઇસ લિએ ઇસ હાલાત મેં બીવી સે ત’આલ્લુક પૈદા કરના હરામ હૈ. અગર જનાબત કી હાલત હો હરામ નહિ ઇસ તરહ અગર ઓરત સિહત ઉસ કો બરદાશ ન કર સકતી હો,ઔર ડૉક્ટર ને સોહબત સે મના કિયા હો યા મર્દ કિસી ઐસી ખતરનાક બીમારી મેં મુબ્તલા હો જો સોહબત સે મુત’આદી-ટ્રાન્સફર હોતી હો, તો ઔરત કો હમબિસ્તરી કે લિએ મજબૂર કરના દુરુસ્ત નહીં.

ક્યોં કી યે ઔરત કો નુકસાન પહુઁચાના હૈ, ઔર ઝાહિર હૈ કી ઉસકી ઇજાઝત નહીં.

(ઇસ કે અલાવહ કોઈ ઐસે ખાસ દિન- પીર, બુધ વગૈરહ દિન યા કોઈ ઔર વક્ત નહીં હૈ જિસ મેં શરીઅત કે ઐતિબાર સે સોહબત મના હો)

و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૬૨૯⭕

શોહર શાદી કે બાદ અપની બીવી કો ઉસકે વાલિદેન સે મુલાકાત કરને સે રોક સકતા હૈ ?
કયા ઉસકા રોકના દુરુસ્ત હૈ?
ઓર બીવી પર ઉસકી ઈતા’અત કરના વાજિબ હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

નિકાહ કી વજહ સે પહલે રિશ્તે ખત્મ નહીં હો જાતે બલ્કિ પહલે કે રિશ્તે ઉસી અહમિયત કે સાથ બાકી રહતે હૈ.

ઇજદીવાજી રિશ્તા તો ઐસા હૈ કે ટૂટ સકતા હૈ, ઔર તોડા જા સકતા હૈ, લેકિન વાલિદેન ઔર ઔલાદ કા રિશ્તા અતૂટ હૈ, ઇસલિયે યહ કૈસે દુરુસ્ત હો સકતા હૈ કે શોહર અપની બીવી કો ઉસકે વાલિદેન સે યા મહરમ રિશ્તેદારોં સે મુલાકાત કરને સે રોક લે ?

યહ કતા’રહમી (રિશ્તા નાતા તોડના) હૈ ઔર કતા’રહમી હરામ હૈ.

ઔરત કો અપને વાલિદેન સે મિલને ઓર વાલિદેન કો અપની બેટી સે મુલાકાત કરને કા હક્ક હાસિલ હૈ, બલ્કિ ફુકહા ને લિખા હૈ કે અગર ઔરત કે વાલિદેન ઔર ઉસકે મહરમ રિશ્તેદાર ઉસી શહર મેં મૌજૂદ હો તો ઉનસે મુલાકાત કરને સે નહીં રોક સકતે.

તફસીલ યહ હૈ કે વાલિદૈન અગર બેટી કો મિલને આ સકતે હૈં તો વો આએ મુલાકાત કરકે ચલે જાએ.

ઔર અગર ઉનકા આના મુમકિન ન હો તો હફ્તે મેં એક મર્તબા વાલિદેન સે મિલને જા સકતી હૈ.

લેકિન આને જાને કા ખર્ચ શોહર સે લેગી, ઔર મહીને યા સાલ મેં એક દફા મહરમ રિશ્તેદારો, ભાઈ, ચચા વગૈરહ સે મુલાકાત કરને કા હક્ક હાસિલ હૈ, શોહર ઇસ સે રોક નહીં સકતા.

📗 કિતાબુલ ફતવા ૯/૩૨૫
📗દારુલ ઇફ્તા બિન્નોરિયા
ફતવા નંબર ૧૪૪૧૦૬૨૦૦૮૧૮

و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ કા સવાલ નબર – ૨૬૩૦ ⭕

મેરે શોહર કમાતે નહીં હૈ, ન મેરા ખર્ચ સહીહ તૌર પર દેતે હૈ, ન બચ્ચોં કી ત’આલિમ કે ઇખરાજાત અદા કરતે હૈ,

બાર બાર કેહને કે બાવજૂદ કોઈ તવજ્જુહ નહીં દિ, ઇસી લિએ મજબૂર હો કર મેને એક સ્કૂલ મેં મુલાઝિમત ઇખ્તિયાર કર લી હૈ. ઇસી સે ઘર કી ઝરૂરિયાત પૂરિ હોતી હૈ.

અબ વહ મુઝ પર દબાવ ડાલ રહે હૈ, કે તુમ મુલાઝિમત છોડ દો મેં મેહનત મઝદૂરી કરુંગા.

ઇસ સૂરત મેં શર’યન મુઝે ક્યા કરના ચાહિએ? ક્યા મેં ઉનકી ઇજાઝત કે બગૈર મુલાઝિમત કર સકતી હૂઁ ?

🔵 જવાબ  🔵

حامدا و مصلیا مسلما

અસલ મેં કમાના મર્દ કી ઝિમ્મેદારી હૈ ઔર ઘર કે અંદર કે કામ કો સમ્ભાલના ઔરત કે ઝિમ્મે હૈ.

આપ કે શોહર કા મહેનત મઝદૂરી કરને જી ચુરાના અપની શર’ઈ ઝિમ્મેદારી સે ભાગના હૈ, ઇસલિયે આમ હાલત મેં ઔરત કા શોહર કી ઇજાઝત કે બગૈર મુલાઝિમત કરના જાઇઝ નહિ.

લેકિન અગર શોહર અપને ફરાઇઝ અદા ન કરતા હો, તો શોહર કી ઇજાઝત કે બગૈર ભી ઔરત કે લિએ અપની બુનિયાદી ઝરૂરિયાત કો પૂરા કરને કી ગરજ સે શર’ઈ પરદે કે સાથ મુલાઝિમત કરના જાઇઝ હૈ.
(જબ શોહર પાબન્દી કે સાથ કમા કર ખર્ચા પૂરા કરના શુરૂ કર દે ઉસ વક્ત મુલાઝમત છોડ દેના જરૂરી હોગા)

📗કિતાબુલ ફતવા ૯/૩૨૫ સે માખૂજ
و الله اعلم بالصواب

⭕ આજ કા સવાલ નં. ૨૬૩૪⭕

મીયાં બીવી કા એક દુસરે કે જીસ્મ કો બરહના/નંગા દેખના ઔર શર્મગાહો કો છુના હયા કે ખીલાફ હૈ યા ગુનાહ ભી હૈ.?

🔵 આજ કા જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

મીયાં બીવી કા એક દુસરે કે જીસ્મ કો બરહના દેખના યા શર્મગાહો કો છુના જાઇઝ હૈ,

માસીયત યા ગુનાહ નહિં હૈ, અલબત્તા હયા કે ખીલાફ હૈ. ઇસલિએ ઐસા ના કરના બેહતર હૈ.

📗 ફતાવા કાસમીયા ૨૩/૪૯ બ હવાલા

📙 ફતાવા મહમુદિયા કદીમ ૧૪/૩૮૭, ડાભેલ ૧૮/૬૨૩ બ હવાલા.

📘 હિદાયાહ ૪/૪૬૧.

و اللہ اعلم

આજ કા સવાલ નંબર – ૨૬૪૦

કિસી ને અપની બીવી કો માઁ કહા તો ક્યા હુક્મ હૈ ?
ઝીહાર તો નહીં હુવા ના?

જિહાર કિસે કહતે હૈં?
જીસ સે નિકાહ પર અસર પડતા હૈ.

જવાબ

حامد ومصلیا و مسلما

અગર કિસી ને અપની બીવી કો કહા કે :
“તૂ મેરી માઁ કે બરાબર હૈ” યા
“તૂ મેરી માઁ જૈસી હૈ” યા
“તુમ તો મેરી માઁ હો”.
મકસદ ઇસ સે બીવી કી બુજુર્ગી ઔર ઈઝઝત હો,
યા ઇસ નિય્યત સે કહા હો કે તૂ ઉમ્ર મેં મેરી માઁ કે બરાબર હૈ, તો નિકાહ પર કોઈ અસર નહીં પડા.

યા ઐસે હી બક દિયા, કોઈ નિય્યત નહીં કી તો ભી કુછ ભી નહીં હુવા.

અગર ઇસ નિય્યત સે કહા કે
“તૂ મુઝ પર મેરી માઁ કી તરહ હરામ હૈ” યા
“ઇસ સે તલાક દેને યા છોડને કી નિય્યત હો”
તો તલાક એ બાઈન પડ જાએગી.
યાને એક તલાક પડ કર નિકાહ ખત્મ હો જાએગા.

યા ઉસ કેહને સે નિય્યત હો કે
“મેં તુઝે તલાક તો નહીં દેતા, મગર તૂ રોટી કપડા લે ઔર યહાઁ પડી રેહ, મેં તુઝસે સોહબત નહીં કરુઁગા”
તો ઇસ સે ભી તલાક એ બાઈન પડેગી.

દરસી બહિશ્તી ઝેવર- સફા ૩૯૨

و الله اعلم بالصواب

મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.

આજ કા સવાલ નંબર – ૨૬૪૧

કલ જિહાર કી તા’રીફ બતાયી થી ઉસકા હુક્મ ક્યા હૈ ?
કયા બીવી સે દોબારહ નિકાહ કરના પડેગા ?

જવાબ

حامد ومصلیا و مسلما

જિહાર કરને (માઁ કી તરહ અપને પર હરામ કરને) સે બીવી નિકાહ સે તો નહીં નિકલેગી,
મગર બીવી સે સોહબત કરના, બોસા દેના, શહવત સે હાથ લગાના યહ સબ હરામ હો જાએગા.

જબ તક કે ઉસકા કફ્ફારાહ અદા ન કરે, ચાહે ઈસી હાલત મેં કિતને હી સાલ નિકલ જાઍં.

હાં, જબ કફ્ફારાહ અદા કર દેગા તો ઉસકે બાદ દોનો મિયા બીવી કી તરહ રહ સકતે હૈં, નયા નિકાહ પઢને કી જરુરત નહીં.

ઉસકા કફ્ફરાહ વહી હૈ જો રોઝહ તોડને કા કફ્ફારાહ હૈ.

બહિશ્તી ઝેવર સફા ૩૯૩

و الله اعلم بالصواب

મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.

⭕ આજ કા સવાલ નંબર- ૨૬૪૮ ⭕


(અ)  મેરી બીવી લમ્બી મુદ્દત સે બિમારી મેં મુબ્તલા હૈ જીસકી વજહ સે કમઝોર ઔર કમતાકત હૈ, કોઇ કામ નહિં હો સકતા. છે / સાત  સાલ સે યેહ હાલત હૈ. ઇલાજ મુઆલાજ કે બાવજુદ કોઇ ફર્ક નહિં, ઇસ હાલત મેં હમલ કે દિનો મેં તબીયત ખરાબ રહેતી હૈ. કમઝોરી મેં મઝીદ ઇઝાફા હો જાતા હૈ ઐસી હાલત મે ઓપરેશન કરાના જ‌ાઇઝ હૈ યા નહિં ?
ડોકટર, હકિમ કહેતે હૈ કે તુમ ઓપરેશન નહિં કરવાઓગે તો તબિયત ઐસી હી રહેગી લિહાઝા કયા કિયા જાયે.?

(બ)  મેરે દોસ્ત કે ૩ બચ્ચે સિઝેરીયન સે આયે હૈ ઉનકો ભી ડોકટર ને બોલા હૈ કે ઓપરેશન કરાના ઝરૂરી હૈ, તીસરા બચ્ચા અબ અગર આપ કી બીવી સે પૈદા હોગા તો ઉસકી જાન કો ખતરા હૈ.

🔵 જવાબ 🔵
حامدا و مصلیا و مسلما

(અ -બ )   જબ કમઝોરી ઔર તબીયત કી ખરાબી કી વજહ સે યા સિઝર કી વજહ સે હમલ કો  બાકી રહના મુશ્કિલ હૈ, હમલ બરદાશ્ત નહિં હો સકતા તો સબસે પહેલે ઐસા ઇલાજ કિયા જાયે જીસસે હમલ ના ઠહેરે,  ઔર દવાઇ હોતી રહે ફિર અગર યેહ વકતી તદબીર/આઇડીયા મુફીદ સાબીત ના હો તો આખીરી દરજે મેં મુસલમાન, દીનદાર માહિર હકીમ યા મુસલમાન દીનદાર, તજર્બાકાર ડોકટર કે કહેને કે મુતાબિક ઓપરેશન કરના જાઇઝ હૈ, ઇસ બારે મેં ગૈરમુસ્લિમ હકીમ યા ડોકટર કી સલાહ/મશવરા કા એતબાર નહિં હૈ.

📘 ફતાવા રહિમીયાહ ૧૦/૧૮૧ કરાંચી

📘ફતાવા કાસમીયાહ ૨૩/૨૬૬

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.

આજ કા સવાલ નં. ૨૬૬૬

ઇસ્લામ મેં ઔરત કો એક હી શાદી કી ઇજાઝત દી હૈ ઔર મર્દ કો ચાર શાદી કી ઇજાઝત દી હૈ, ઔરત કે સાથ ઐસી નાઇન્સાફી કયું..?

ઔર શોહર કે તલાક દેને યા ઉસકી મૌત ક બાદ ઇદ્દત પુરી કિયે બગૈર દૂસરા નિકાહ કયું નહિં કર સકતી.?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

ઈસકી બહુત સી વુજૂહાત હૈ
જિસ મેં સે એક વજહ નિચે દિયે ગયે વાકિયે સે માલુમ હોગી, વાકિયા પેશ કિયા જાતા હૈ..

સાયન્સ કે દાયરે મેં કુરઆની મો’અજીઝાત કી એક ઝલક

એક માહિર યહુદી (જો દીની આલીમ ભી થા) ખુલે તૌર પર કહેતા હૈ કે રૂએ ઝમીન પર મુસલમાન ખાતૂન સે જયાદા પાક બાઝ ઔર સાફ સૂથરી કિસી ભી મઝહબ કી ખાતૂન નહિં હૈ.

પુરા વાકયા યું હૈ કે
આલ્બર્ટ આઇન્સટાઇન ઇન્સ્ટીટયુટ સે તાઅલ્લુક રખનેવાલા એક માહિર જીવ વૈ‍‌જ્ઞાનિક યહુદી પેશવા રોબર્ટ ને અપને ઇસ્લામ કુબુલ કરને કા એલાન કિયા, જિસકી વાહિદ વજહ યેહ હુઇ કે કુરઆન મેં મઝકુર મુતલક્કા (તલાક શુદા ઔરત) કી ઇદ્દત કે હુકમ સે વાકીફિયત ઔર ઇદ્દત કે લિયે તીન મહિને કા જો વકત દિયા ગયા હૈ ઉસકે પીછે કી હિકમત.
અલ્લાહ કા ફરમાન હૈ.
“والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء”
[البقرة:228]
“મુતલ્લકા અપને આપ કો તીન હૈઝ-માસિક તક રોકે રખે”

ઇસ આયત ને DNA કે રીસર્ચ મેં એક અજીબ જાનકારી હાસિલ કરને કા રાસ્તા ખોલા ઔર યેહ પતા ચલા કે મર્દ કી મની (Sperm) મેં પ્રોટીન દુસરે મર્દ કે મુકાબલે ૬૨% ટકા અલગ હોતા હૈ. ઔર ઔરત કા જિસ્મ એક કમ્પયુટર કી તરહ હૈ, જબ કોઇ મર્દ હમબિસ્તરી કરતા હૈ તો ઔરત કા જિસ્મ મર્દ કે બેકટેરીયા કો જઝ્બ (Save) કર લેતા હૈ.

ઇસલિયે તલાક કે ફૌરન બાદ અગર ઔરત કિસી દુસરે મર્દ સે શાદી કર લે યા ફિર એક વક્ત મેં કઇ લોગો કે સાથ જિસ્માની તાઅલ્લુક કાયમ રખે તો ઇસકે જિસ્મ મેં કઇ DNA કી છાપ બેકટેરીયા કી શક્લ મેં જમા હો જાતે હૈ જો ખતરનાક વાઇરસ (Virus) બન જાતે હૈ ઔર જિસ્મ કે અંદર જાનલેવા બિમારીયા પૈદા હોને કા સબબ બનતી હૈ.
સાયન્સ ને પતા લગાયા કે
તલાક કે બાદ એક હૈઝ/માસિક ગુઝરને સે ૩૨% સે ૩૫% ટકા તક પ્રોટીન ખત્મ હો જાતે હૈ,
ઔર દુસરે હૈઝ આને સે ૬૭% સે ૭૨% તક મર્દ કે DNA કી છાપ કમ હો જાતી હૈ,
ઔર તીસરે હૈઝ મેં ૯૯.૯% કા ખાત્મા હો જાતા હૈ ઔર ફિર ઔરત કા જિસ્મ બાકી DNA કે અસર સે બિલકુલ પાક હો જાતા હૈ.

ઔર બગૈર કિસી સાઇડ ઇફેકટ વ નુકસાન કે નયે DNA કી છાપ કુબુલ કરને કે લિયે તૈયાર હો જાતા હૈ. એક તવાયફ કઇ લોગો સે તાઅલ્લુક બનાતી હૈ જિસકી વજહ સે ઉસકે જિસ્મ મેં અલગ અલગ મર્દો કી મની (Sperm) ચલી જાતી હૈ ઔર જિસ્મ મેં અલગ અલગ DNA કી છાપ જમા હો જાતી હૈ, ઔર ઇસકે નતીઝે મેં વોહ કઇ બડી બડી બિમારીયો કી શિકાર હો જાતી હૈ.
ઔર રહી બાત
ઇંતેકાલ હુએ મર્દ કી બેવા કી ઇદ્દત 
તો ઇસકી ઇદ્દત તલાક શુદા ઔરત સે જયાદા હૈ, કયુંકે ગમ ઔર ટેન્શન કી વજહ સે પીછલે DNA કા અસર જલ્દી ખત્મ નહિં હોતા ઔર ઇસે ખત્મ હોને કે લિયે પહેલે સે જયાદા વક્ત ચાહિયે હોતા હૈ, ઇસીકી રીઆયત કરતે હુએ ઐસી ઔરત કે લિયે ચાર મહિને ઔર દસ દિન કી ઇદ્દત રખી ગઇ હૈ, ફરમાને ઇલાહી હૈ…
“والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا”
[البقرة:٢٣٤]
“ઔર તુમમેં સે જિસકી વફાત હો જાયે ઔર અપની બીવીયાં છોડે તો ચાહિયે કે વોહ ચાર મહિના દસ દિન અપને આપ કો રોકે રખે”

ઇસ હકીકત સે રાહ પાકર એક માહિર ડોકટર ને અમેરીકા કે દો અલગ અલગ ઇલાકો મેં તહકીક કિયા, એક મોહલ્લા જહાં આફ્રિકન મુસલમાન રહેતે હૈ વહાં કી તમામ ઔરતો મેં સિર્ફ એક શોહર હી કા DNA કા અસર પાયા ગયા, જબકે દુસરે મોહલ્લે જહાં અસલ અમેરીકન આઝાદ ઔરતે રહેતી હૈ ઇનમેં એક સે જયાદા દો તીન લોગો તક કે DNA કા અસર પાયા ગયા. જબ ડોકટર ને ખુદ અપની બીવી કા બ્લડ ટેસ્ટ કિયા તો ચૌંકા દેનેવાલી હકીકત સામને આઇ કે ઇસકી બીવી મેં તીન અલગ અલગ લોગો કે DNA પાયે ગયે, જિસકા મતલબ યેહ થા કે ઇસકી બીવી ઇસે ધોકા દે રહી થી, ઔર યેહ કે ઇસકે તીન બચ્ચો મેં સે સિર્ફ એક ઇસકા અપના બચ્ચા હૈ.

ઇસકે બાદ ડોકટર પુરી તરહ કાઇલ હો ગયા કે સિર્ફ ઇસ્લામ હી વો દીન હૈ જો ઔરતો કી હિફાઝત ઔર સમાજ કી પાકીઝગી કી જમાનત દેતા હૈ ઔર ઇસ બાત કી ભી કે મુસલમાન ઔરતે દુનિયા કી સબસે સાફ સુથરી પાક દામન વ પાક બાઝ હોતી હૈ.

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.

આજ કા સવાલ નંબર -૨૬૬૭

ગૈરો કી તરફ સે યેહ એતરાજ કિયા જાતા હૈ કે હુઝુર ﷺ ને હઝરત આઇશા (રદી.) સે જીનકી ઉમ્ર સિર્ફ ૬ સાલ થી જો બેટી કી ઉમ્ર હૈ ઉનસે ઇસ ઉમ્ર મેં નિકાહ કયું કિયા?

🔵 જવાબ 🔵
حامدا و مصلیا و مسلما
નિકાહ ૬ સાલ કી ઉમ્ર મેં હુઆ થા લેકીન રૂખસતી/વિદાગીરી ૯ સાલ કી ઉમ્ર (ગરમ મુલ્કો કી બાલીગ પકકી ઉમ્રવાલી હોને કી ઉમ્ર) મેં હુઇ થી, અરબ મેં બડી ઉમ્રવાલે કા છોટી ઉમ્રવાલે સે નિકાહ કરના આમ થા કોઇ તાઅજ્જુબ કી ચીઝ નહિં થા, ઇસલીયે કુફફાર ઔર યહુદીયો ને નબી ﷺ પર બહોત સે એતિરાઝ/ઇશ્કાલ કીયે લેકીન યેહ એતિરાઝ કીસી ને નહિં કિયા ઔર નબી ﷺ કો (અલ્લાહ કી પનાહ) બુરે અલકાબ જૈસે જાદુગર, દિવાના વગૈરહ કહા, લેકીન આજકલ કે કાફીરો ને જીન લકબ કા ઇસ્તેમાલ કિયા વોહ કીસી ને નહિં કિયા, અગર યેહ ઉસ સમાજ મેં બુરા હોતા તો ઝરૂર ઉન અલફાઝ કા ઇસ્તેમાલ કરતે, કયુંકે ઉસ વકત કે કાફીર કોઇ મૌકા હુઝુર ﷺ કો બદનામ કરને કા હાથ સે જાને નહિં દેતે થે.

હઝરત આઇશા (રદી.) ઇસ્લામ કે દુસરે ખલીફા/બાદશાહ હઝરત અબુબક્ર (રદી.) કી બેટી થી. ઇસ કમ ઉમ્ર કી શાદી કી અસલ વજહ નુબુવ્વત ઔર ખીલાફત કે દરમ્યાન તાલ્લુક કી મઝબુતી થી, કયુંકી નબી ﷺ કે બાદ ખલીફા કા સિલસિલા અલ્લાહ કો હઝરત અબુબક્ર સે ચલાના થા, ખીલાફત કો નબી કે ઘર સે ભી જોડના મકસુદ થા. અરબ કી ગરમ આબોહવા ઇન્સાની બદન કે બઢને (Growth) મેં ખાસ રોલ અદા કરતી કરતી હૈ, ઔર દુસરી બાત યેહ કે જીસ તરહ અલ્લાહ તઆલા કુછ લોગો ઉંચાઇ (Hight Body) ઔર ઝહની કુવ્વત સલાહીયત (Brain Power Ability) દુસરે લોગો સે બઢકર દેતા હૈ. અલ્લાહ તો બહોત બડા હૈ અગર વોહ કીસી બાત કા હુકમ દે યાની છોટી ઉમ્ર કી લડકી સે બડી ઉમ્ર કી લડકી કા કામ લેના ચાહે તો વોહ હો જાતા હૈ. ઔર ઇસ્લામ મેં કાયદા હૈ કે બચપન મેં માં બાપ નિકાહ કરા દે તો લડકી કે બાલીગ હોનેકે બાદ ઉસે યેહ ઇખ્તિયાર/છુટ હોતી હૈ કે ચાહે તો. વોહ નિકાહ કો બાકી રખે, ચાહે તો તોડ દે, યે વિદાયગીરી હઝરત આઇશા (રદી.) કી ઇજાઝત ઔર ખુશી સે હુઇ થી, ઔર પુરી ઝીંદગી અપને ઇસ નિકાહ પર ફખ્ર કરતી થી.
એક નવજવાન ને બતાયા કે આજ કલ કી 12 સાલ કી લડકી 55 સાલ કે સલમાન ખાન સે નિકાહ કરને કે લિએ બેચેન હૈ ક્યા કોઈ ઈન લડકિયો પર ઇશ્કાલ કર સકતા હૈ?
લેકીન યેહ સચ્ચાઇ વો લોગ નહિં માનતે જીનકે દિલો પર મુહર/સીલ લગા દિયા ગયા હૈ. અલ્લાહ તઆલા કુરાન મેં ઇરશાદ ફરમાતે હૈ કે,  “અલ્લાહ ને ઇન (કુફફાર)  કે દિલો ઔર ઉનકે કાનો પર મુહર લગા દી હૈ ઔર ઉનકી આંખો પર પરદા પડ ગયા હૈ (ઇસલીયે ઉનકી સમઝ મેં નહિં આતા ) વોહ સખ્ત અઝાબ કે મુસ્તહીક હૈ”

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.

આજ઼ કા સવાલ નંબર – ૨૬૭૩

ઇસ્લામ મેં ઔરતોં કે હક઼ કમ ઔર ફૈસલા સિર્ફ મર્દ કા ચલતા હૈ ક્યા યે બાત સહીહ હૈ ?

🔵જવાબ🔵

ઇન્સાન કે બુનિયાદી હુકુક જાન, માલ, ઇજ્જત કી હિફાજત ઔર ઇન્સાની જજ્બાત કા ખ્યાલ, ઇન્સાની જરૂરત ઇસમેં મર્દ, ઔરત દોનોં કો ઇસ્લામ ને બરાબર કરાર દિયા હૈ.

અલબત્તા મર્દ કો ઔરત પર સદર ઔર અમીર ઔર ફૈસલ બનાયા હૈ તાકિ દોનોં કે ઇખ્તિલાફ મેં ફૈસલા હો સકે, ઔર બાઝ ચીજોં મેં મર્દ કો ઔરતોં કે મુકાબલે મેં ખુસુસીય્યત દી હૈ, ક્યોંકિ મર્દ ઔર ઔરત દોનોં મેં ફિતરત, જિસ્મ ઔર આદત કે એઅતેબાર સે ફર્ક હૈ, ઇસલિએ બાઝ ઇખ્તિયાર મર્દ કો દિએ હૈ, ઔરત કો નહીં.

જૈસે નમાજ કા ઇમામ, કાઝી, હાકીમ બનના, અજાન દેના, તલાક દેના, તલાક સે રુજૂ કરના વગૈરહ.

ઔરતોં કી આવાજ પર્દે કી ચીજ હૈ, ઔર અક્સર ઔરતોં મેં કુવ્વતે ફૈસલા, કુવ્વતે બર્દાશ્ત, સબ્ર મર્દોં કે મુકાબલે મેં કમ હોતી હૈ, ઇસલિએ બકીયા ઇખ્તિયાર ઔરતોં કો નહીં દિએ, વરના મુઆશરેમેં બહુત નુકસાન ઔર ખરાબીયા પૈદા હોતી.

📗સૂરહ બકરહ
🔰આયત :૨૨૮
તફસીર મઆરીફુલ કુર્આન  વ આસાન તફસીર સે માખુઝ.

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇન્ડિયા.

આજ કા સવાલ નંબર – ૨૬૭૪

કયા કુરાન મેં ચેહરે કે પરદે- નકાબ કા હુક્મ સરાહતન-સાફ સાફ હૈ ?
બાઝ લોગ કહતે હૈ ચેહરે કા પર્દા કુરાન સે સાબિત નહીં.
યે બાત સહીહ હૈ ?

🔵જવાબ🔵

હાં,  સાફ હુક્મ સાબિત હૈ જૈસે કે,

પહેલી દલીલ
📕કુરાન કા પારાહ ૨૨ સુરહ અહઝાબ મેં આયત નંબર ૫૯ મેં અલ્લાહ તઆલા ફરમાતે હૈ,

یایہا النبی قل لازاجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابیبہن

અય નબી એ અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ! આપ અપની પાક બીબિયોં ઔર અપની બેટિયોઁ ઔર મૂઅમિન ઔરતોં કો ફરમા દિજિયે કે અપને ચેહરે પર અપની ચાદર કા કુછ હિસ્સા લટકાયે રખે.

ઉસ ઝમાને મેં નકાબ નહીં બને થે લિહાઝા ચેહરે કો છુપાને કે લિએ ચાદર કા કોના લટકા લિયા જાતા, જિસ મેં સે એક આઁખ ભી રાસ્તા વગૈરહ દેખને કે લિએ ખુલી રખી જાતી થી.

દૂસરી દલીલ
📘પારાહ ૧૮ સુરહ  નૂર મેં આયાત નંબર ૩૧ મેં હૈ

و لا یبدین زینتہن

ઓર અપની ઝીનત ઝાહિર ન કરે .

(ઝીનત કી ચીઝેં હોંઠ, ગાલ, આંખ, નાક યે સબ ચેહરે મેં હી આતા હૈ. ઔરત મેં ઝીનત કા અસલ મરકઝ ચેહરા હૈ, લિહાઝા ઉસે તો દૂસરે આ’અઝા કે મુકાબલે મેં ખાસ તૌર પર ખુલા ન રખના ચાહિએ બલ્કિ  ઢંકના ચાહિએ.)

તીસરી દલીલ
📗પારાહ ૨૨, સૂરહ અહઝાબ આયત ૫૪ મેં સહાબા રદી અલ્લાહુ અન્હુમ જૈસી નિગાહ કો પાક રખને વાલી જમાત કો હુક્મ હૈ.

اِذَا سَاَلْتُمُوْہُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْہُنَّ مِنْ وَّرَآءِ  حِجَابٍ ؕ ذٰلِکُمْ  اَطْہَرُ  لِقُلُوْبِکُمْ  وَ قُلُوْبِہِنَّ  ؕ

જબ પૈગમ્બર કી બીવિયોં (જો હમારી રૂહાની માએં હૈ) સે કોઈ ચીઝ માઁગો તો પરદે કે પીછે સે માંગો.

પાક બીબિયોં કે બારે મેં બુરા વસવસા ભી નહીં આ સકતા થા, ફિર ભી પરદે કે પીછે સે બાત કરને કા હુક્મ હૈ, તો દૂસરી આમ ઔરતોં કા ચેહરા દેખને કી ઔર મરદોં કો ચેહરા દિખાને કી આમ ઇજાઝત કૈસે હો સકતી હૈ.

લિહાજ઼ા ચેહરે કે પરદે કો શરીઅત કા હુક્મ ન માનને વાલે લોગ ગુમરાહ હૈ.

و الله اعلم بالصواب
✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.