આૌરત કા મર્દ કી ઇજાઝત‘ કે સાથ હી જાના કૈસા હૈ, ઇજાઝત ઝરૂરી હૈ..?

ઔર મર્દ કો ઔરત કો ઇજાઝત દેના કબ જાઇઝ હૈ..?

જવાબ:  حامدا و مصلیا و مسلما

આૌરત કા મર્દ કી ઇજાઝત” ઔર શરઇ પરદે કે સાથ જાના ફર્ઝે ઐન ઔર ઝરૂરી હૈ.

યેહ ઇજાઝત અગર સરાહતન/સાફ સાફ હો યા દલાલતન યાની ઔરત કો યેહ યકીન યા ગાલીબ ગુમાન હો કે યેહ ઝરૂરી કામ હે ઇસલિયે મેરા મર્દ કો પુછે બગૈર નિકલને કા પતા ચલેગા તો મર્દ નારાજ ના હોગા, યા મૈં ઇસ કામ કે લિયે અગર ઇજાઝત માંગુંગી તો મના નહિં કરેંગે.

તો યેહ ઇજાઝત સમઝી જાયેગી. મર્દ ગૈર શરઇ ઔર ગૈર ઝરૂરી કામ કે લિયે ઔરત કો ઘર સે બાહર નિકલને કી ઇજાઝત દેગા તો ગુનહગાર હોગા.

ઉમ્દતુલ ફતાવા ૧/૧૦૬

و الله اعلم بالصواب

આૌરત કા મર્દ કી ઇજાઝત“: મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી.

ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત.

૨૧ સફર ૧૪૪૦ હિજરી.

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૪૯૬⭕

મિસ્વાક કરના ઔરતોં કે લિએ ભી ઉસી તરહ સુન્નત હૈ જૈસે મરદોં કે લિએ હૈ ?

🔵જવાબ🔵

મિસ્વાક જૈસે મરદોં કે લિએ મસ્નૂન હૈ ઉસી તરહ ઔરતોં કે લિએ ભી મસ્નૂન હૈ.

હદીસ શરીફ મેં હઝરત આઇશા (રદિ અલ્લાહૂ અન્હા) સે સરાહત કે સાથ મિસ્વાક કરના સાબિત હૈ.

લેકિન બા’જ ફુકહા કહતે હૈ કે ઔરતોં કે દાંત ચુંકે કમજોર હોતે હૈ ઇસ લિએ ઉન કે લિએ અલક (ગોંડ) યા ખુરદરે-જો લિસા ન હો વૈસે કપડે કા ઇસ્તિમાલ મિસ્વાક કે કાઇમ મુકામ હૈ. ઉન કો મિસ્વાક કી બજાએ અલક/ગોંડ ઇસ્તિમાલ કરના ચાહિયે. ઉસ સે દાંત સાફ ઔર મસૂડે મજબૂત હો જાતે હૈ ઔર મિસ્વાક કા સવાબ હાસિલ હો જાતા હૈ.

લેકિન સવાબ કી શર્ત યે હૈ કી ઇસ્તિમાલ કે વક્ત મિસ્વાક કી નિય્યત હૉ, અગર નિય્યત હોગી તો સવાબ મિલેગા વરના નહીં.

ઓર યે ભી મૌજૂદ ન હો તો ઊઁગલી કો હી મિસ્વાક કી નિય્યત સે દાઁતો પર ફેર લે.

સુનને અબુ દાઊદ મેં હૈ:

عن عائشة أنَّھا قالت: كان نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم يَستاكُ فيُعطيني السِّواكَ لأغسِلَه، فأبدأُ به فأستاكُ، ثمَّ أغسِلُه وأدفَعُه إليه.

તરજમા: હજરત આઇશા (રદિ અલ્લાહૂ અન્હા) રિવાયત કરતી હૈ કે નબી એ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ) મિસ્વાક કા ઇરાદા ફરમાતે તો મુઝે મિસ્વાક ધોને કે લિએ દેતે થે. ચુનાંચે મેં પહલે મિસ્વાક કરતી, ફિર ઉસે ધો કર રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ) કી ખીદમત મેં પેશ કરતી.

📚મિસ્ખતુલ મસાબીહ સફા ૪૫ જિલ્દ ૧ બાબ-ઉલ- મિસ્વાક
બાહવાલા દુર્રે મુખ્તાર માઅ રદુલ મુહતાર ૧/૭૫
ફતાવા હિંદિયા: ૧/૭
ઇમદાદૂલ ફતાવા જદીદ ૧/૨૦૧

و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ કા સવાલ નંબર-૨૫૯૦⭕

બીવી કે લિએ ચાચા ખુસર (સસુર કે ભાઈ) સે ઔર શોહર કે મામુ (સાસ કે ભાઈ) સે પરદહ હૈ?

બા’ઝ લોગ કહતે હૈં કે તકવે કી રુ સે હૈ ફતવે કે રુ સે નહિ. સહીહ ક્યા હૈ?


🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

ચાચા ખુસર ઔર શોહર કા મામુ મહરમ મેં સે નહિ, લિહાઝા ઔર કોઈ હુરમત (મહરમ હોને) કા રિશ્તા ન હો તો ઉસ સે પરદહ હૈ.

📕મહમૂદુલ ફતવા ૬/૨૮

و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૫૯૯⭕

મેરી બીવી કે દાંતોં પર કાલે દાગ હો ગએ હૈ, જો દિખને મેં ખરાબ લગતે હૈ.
તો ક્યા ઉસ કી સફાઈ, ફ઼િર ઉસ પર ખોલ ચઢાના ગૈર મહરમ મર્દ ડૉક્ટર કે પાસ કરવા સકતે હૈ ?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا مسلما

યે ઇલાજ ઝીનત (સજાવટ, શ્રૃંગાર) કે વાસ્તે હૈ, જો ગૈર મહરમ કે પાસ કરાના જાઇઝ નહીં.

📚મહમૂદુલ ફતાવા ૮/૨૭

و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૬૦૬⭕

એક આદમી અપની હયાતી હી મેં અપના માલ ઔર જાયદાદ તકસીમ કરના ચાહતા હૈ.
યે મરને સે પહલે હદયા હોને કી વજહ સે લડકા લડકી કો બરાબર – બરાબર દેના ચાહતા હૈ, ઔર બીવી કો કુછ ભી દેને કા ઇરાદહ નહીં તો ક્યા હુક્મ હૈ ?


🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

બખ્શીશ ઔર હદયા મેં લડકા લડકી કો બરાબર દેના તો સહીહ હૈ.
લકિન બીવી કો મહરૂમ કરના મકસદ હો તો ગુનેહગાર હૈ.

📗મહમૂદુલ ફતાવા ૮ /૩૫૬

و الله اعلم بالصواب

⭕ આજ કા સવાલ નં. -૨૬૧૩ 

મર્દ ઔર ઔરત જબ પાક હૈ તો ઉનકી શર્મગાહ કા ઝાહિરી હિસ્સા પાક હૈ યા નાપાક ?
અગર હમબિસ્તરી કે વકત મર્દ ઔરત કો અપની શર્મગાહ મુંહ મેં દે યા ચટાયે, યા ઉસકી શર્મગાહ ચૂમે તો જાઇઝ હૈ યા નહિં ?
ઐસે મસાઇલ પૂછને સે શર્મ મહસુસ હોતી હૈ, લેકીન ઝરૂરતન દરિયાફત કીયા હૈ, માફ ફરમાએ.

🔵 જવાબ 🔵
حامد ومصلیا و مسلما
હઝરત સૈયદ મુફતી અબ્દુર્રહિમ લાજપુરી (રહ.) તહરીર ફરમાતે હૈ કી દીન કે મસાઇલ ઔર અહકામ દરિયાફત કરને મેં શર્મો-હયા કો આડ નહિં બનાના ચાહીયે. અગર શર્મો હયા કા લિહાઝ કરકે દીની અહકામ માલુમ ના કીયા જાએ તો શરઇ અહકામ કા ઇલ્મ કૈસે હોગા ?
કુરઆન મેં હૈ “અલ્લાહ તઆલા હક બાત કહને મેં કીસી કા લિહાઝ નહિં કરતે”.
બેશક શર્મગાહ કા ઝાહિરી હિસ્સા પાક હૈ લેકીન ઝરૂરી નહિં કી હર પાક ચીજ કો મુંહ લગાયા જાયે ઔર મુંહ મેં લીયા જાયે, ઉસકો ચૂમા જાયે ઔર ચાટા જાયે.
નાક કી રુતુબત – નીક સેન્ડે પાક હૈ તો કયા નાક કે અંદર કે હિસ્સે કો ઝબાન લગાના ઔર ઉસકી રુતુબાત કો મુંહ મેં લેના – ચાટના પસંદીદા આદત હો સકતી હૈ ?
ઔર ઉસકી ઇજાઝત હો સકતી હૈ ? !!!!
પાખાને કી જગહ કા ઝાહિરી હિસ્સા ભી નાપાક નહિં, પાક હૈ તો કયા ઉસકે ભી ચૂમને ચાટને કી ઇજાઝત હોગી ?
નહીં હરગીઝ નહિં, ઇસી તરહ મર્દ કી અપની શર્મગાહ ઔરત કો મુંહ મેં દેના જાઇઝ નહિં, સખ્ત મકરૂહ ઔર ગુનાહ હૈ.
જીસ મુંહ સે વોહ અલ્લાહ કા નામ લેતી હૈ, હુઝુર ﷺ પર દુરૂદ શરીફ પઢતી હૈ, કુરઆન શરીફ પઢતી હૈ ઉસ મુંહ મેં નાપાકી ડાલને કો કૈસે ગંવારા કીયા જા સકતા હૈ! અસ્તગફિરૂલ્લાહ!

શાયર કહેતા હૈ (ફારસી શેર કા તરજુમા)
“હઝાર બાર ધોઉં અપને મુંહ કો મુશ્કો ગુલાબ સે,
ફિર ભી તેરા નામ લેના કમાલે બેઅદબી હૈ”

યેહ ગૈર કોમો કા કલ્ચર હૈ ઔર પ્રિન્ટ ઔર ઇલેકટ્રોનીક મીડીયા કે ગલત ઇસ્તિમાલ કી નહુસત હૈ જો ઇસ્લામી મીજાઝ કે બીલકુલ ખીલાફ હૈ. શર્મગાહ ચૂમના કુત્તો, બકરો વગૈરહ હૈવાનાત કી ખસલત કે મુશાબાહ હૈ. ઔર મુંહ મેં દેના તો ઐસી બુરી ચીજ હૈ કી નર જાનવર ભી અપની માદાઓ કે સાથ ઐસા નહિં કરતે.

યેહ તો ઉસ સૂરત મેં જબ મર્દ કી શર્મગાહ કી સખ્તાઇ:કડકપન પૈદા ના હુવા હો,સખ્તાઇ પૈદા હો ગઇ હો ફીર બીવી કે મુંહ મેં શર્મગાહ દી જાયે તો મઝી (મની સે પહેલે નિકલનેવાલા પાની) કા નિકલના યકીની હૈ ઔર મઝી ગલીઝ નજાસત ઔર સખ્ત નાપાક હૈ. નાપાકી કો મુંહ મેં દેના ઔર લેના હરામ હૈ. ઔર આજ કલ કી ગૈરો કી તહઝીબ કી નકલ કરકે મેં મુખ મૈથુન કરના યાની મુંહ મેં મની ખારીજ કરના સખ્ત હરામ ઔર ઇન્તિહાઇ ઘીનૌવની હરકત હૈ.

📗 ફતાવા રહિમીયહ જદીદ ૧૦/૧૭૮ બ હવાલા આલમગીરી હઝફો ઇઝાફે કે સાથ)

📕 જામિઆહ બીનોરીઆહ આલમીયા કરાંચી સીરીયલ નં.૯૮૬૮

 અલ્લાહ તઆલા પુરી ઉમ્મત કી ગૈરો કી તહઝીબ ઔર મીડીયા કે ગલત ઇસ્તિમાલ સે પૂરી હીફાઝત ફરમાએ. આમીન.

و الله اعلم بالصواب

 આજ કા સવાલ નં. ૨૬૧૪ 

બીવી કા પીસ્તાન મુંહ મેં લે સકતે હૈ.?
અગર કોઇ બીવી કા દૂધ પી લે તો કયા બીવી હરામ હો જાયેગી યા નિકાહ પર કોઇ અસર પડેગા.?

🔵 આજ કા જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

હાં, બીવી કા પીસ્તાન મુંહ મેં લે સકતે હૈ ઔર અગર દૂધ મુંહ મેં આ જાયે તો ઉસે ફૌરન થુંક દે, અગર કોઇ પી ગયા તો બીવી હરામ તો નહિં ઔર ના હી નિકાહ પર કોઇ અસર પડા. લેકીન ઉસને યેહ ગંદા ઔર ગુનાહ કા કામ કિયા, આઇંદા ઐસી હરકત ના કરને કા અહદ કરે ઔર ઇસસે તૌબા કરે.

📗 ફતાવા કાસમીયા ૨૨/૫૧.
و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ કા સવાલ નંબર ૨૬૧૬⭕

હાલાતે હૈઝ મેં યા વેસે હી બીવી સે આગે કે બજાયે પીછે કે રાસ્તે સે સુહબત કી,
તો કયા ઇસ સે નિકાહ ટૂટ જાતા હૈ?
અગર ઐસા કર લિયા તો ઇસ કી તલાફી કી ક્યા સુરત હૈ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

ઇસ ગૈર ઇન્સાની હરકત સે નિકાહ નહીં ટૂટેગા,
અગરચે યે ઇન્તિહાઈ બુરા ઔર સખ્ત તરીન કબીરા ગુનાહ હૈ

ઇસ સે સચચે દિલ સે તૌબા ઔર ઇસ્તિગફાર કરના જરૂરી હૈ, ઔર તૌબા કી નિય્યત સે કુછ સદકહ ભી કર દે.

📗કિતાબુનનવાઝિલ ૮/૫૫૫

و الله اعلم بالصواب

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૬૨૧⭕

વહ કૌન સે મખ્સૂસ અય્યામ હૈ જિન મેં શોહર બીવી સે, મિયા-બીવી કે ત’આલ્લુક કાઇમ નહીં કર સકતા ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

કુર’આન મજીદ ને હૈજો-નિફાસ કી હાલાત મેં સોહબત સે મના કિયા હૈ.

فاعتزلو انسآء في المحيض ولا تقربوه‍ن حتى يطه‍رن،

ઇસ લિએ ઇસ હાલાત મેં બીવી સે ત’આલ્લુક પૈદા કરના હરામ હૈ. અગર જનાબત કી હાલત હો હરામ નહિ ઇસ તરહ અગર ઓરત સિહત ઉસ કો બરદાશ ન કર સકતી હો,ઔર ડૉક્ટર ને સોહબત સે મના કિયા હો યા મર્દ કિસી ઐસી ખતરનાક બીમારી મેં મુબ્તલા હો જો સોહબત સે મુત’આદી-ટ્રાન્સફર હોતી હો, તો ઔરત કો હમબિસ્તરી કે લિએ મજબૂર કરના દુરુસ્ત નહીં.

ક્યોં કી યે ઔરત કો નુકસાન પહુઁચાના હૈ, ઔર ઝાહિર હૈ કી ઉસકી ઇજાઝત નહીં.

(ઇસ કે અલાવહ કોઈ ઐસે ખાસ દિન- પીર, બુધ વગૈરહ દિન યા કોઈ ઔર વક્ત નહીં હૈ જિસ મેં શરીઅત કે ઐતિબાર સે સોહબત મના હો)

و الله اعلم بالصواب