આૌરત કા મર્દ કી ઇજાઝત‘ કે સાથ હી જાના કૈસા હૈ, ઇજાઝત ઝરૂરી હૈ..?

ઔર મર્દ કો ઔરત કો ઇજાઝત દેના કબ જાઇઝ હૈ..?

જવાબ:  حامدا و مصلیا و مسلما

આૌરત કા મર્દ કી ઇજાઝત” ઔર શરઇ પરદે કે સાથ જાના ફર્ઝે ઐન ઔર ઝરૂરી હૈ.

યેહ ઇજાઝત અગર સરાહતન/સાફ સાફ હો યા દલાલતન યાની ઔરત કો યેહ યકીન યા ગાલીબ ગુમાન હો કે યેહ ઝરૂરી કામ હે ઇસલિયે મેરા મર્દ કો પુછે બગૈર નિકલને કા પતા ચલેગા તો મર્દ નારાજ ના હોગા, યા મૈં ઇસ કામ કે લિયે અગર ઇજાઝત માંગુંગી તો મના નહિં કરેંગે.

તો યેહ ઇજાઝત સમઝી જાયેગી. મર્દ ગૈર શરઇ ઔર ગૈર ઝરૂરી કામ કે લિયે ઔરત કો ઘર સે બાહર નિકલને કી ઇજાઝત દેગા તો ગુનહગાર હોગા.

ઉમ્દતુલ ફતાવા ૧/૧૦૬

و الله اعلم بالصواب

આૌરત કા મર્દ કી ઇજાઝત“: મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી.

ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત.

૨૧ સફર ૧૪૪૦ હિજરી.