તકદીર પર ઈમાન લાને કા કયા તકાજા હૈ ?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

હર ના પસંદ ચીઝ ઔર નુકશાન સે બચને કે અસ્બાબ ઈખ્તીયાર કરે ઔર નુકશાન સે બચને કી પુરી કોશિશ કરે ફીર ભી નુકશાન હો જાયે તો પરેશાન ના હો, યું સમજે કી યહી મેરે મુકદ્દદર મેં થા. અલ્લાહ હમારા માલિક હૈ. હમેં ઉસકે ફેંસલે પર રાજી રહેના વાજિબ હૈ. યહી તકદીર પર ઈમાન કા તકાજા હૈ.

ઈસ્લામી અકાઈદ સફા ૩૯

و الله اعلم بالصواب

ઈસ્લામી તારીખ : ૫ / જમાદિઉલ અવ્વલ – ૧૪૪૧ હિજરી.

મુફ્તી ઈમરાન ઈસ્માઈલ મેમન હનફી

ઉસ્તાદ દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સુરત ઔર સેક્રેટરી જમિયતે ઉલમા- સુરત, ગુજરાત, ઈન્ડિયા.

ઇલ્મી બાત ( મેસેજ ) સીખાના ( ફૈલાના ) ઈબાદત સે બહેતર હૈ.

A. ૧૨ રબીઉલ અવ્વલ કે કયા અમલ હૈ, ઇસ દીન કયા કરના ચાહીયે ?

B. ઇસ દીન ગમ મનાના ચાહીયે યા ખુશી ?

જવાબ

حامدا و مصلیا و مسلما

A.
ઇસ દીન હુઝુર صل اللہ علیہ وسلم સે જીન કી ઝીંદગી મેં ૬૩ બાર રબીઉલ અવ્વલ આયા, કોઇ આમાલ મન્કુલ નહિં ઔર હુઝુર صل اللہ علیہ وسلم ને ઉમ્મત કો કયામત તક કા પુરા દિન પુરી અમાનતદારી કે સાથ બતા દીયા, કોઇ ચીજ નહિં છુપાઇ, લેકીન ૧૨ રબીઉલ અવ્વલ કે બારે મેં કુછ નહિં બતાયા.

ઉમ્મત કે ફાયદે કી કોઇ ચીજ હોતી તો ઝરૂર બતાતે. સહાબા (રદી.) ભી હુઝુર صل اللہ علیہ وسلم કે બાદ ૧૦૦ સાલ દુનિયા મેં ઝીંદા રહે ઉન સે ભી કોઇ અમલ મન્કુલ નહિં.

શરીયત કી દલીલ ચાર હૈ. ૧. કુરાન, ૨. હદીષ, ૩. ઇજમા (સહાબા યા અકસર ઉલમા એ હક કી રાય કા મુત્તફીક હો જાના, ૪. કયાસ (અકલી દલીલ સે કોઇ મસઅલા કુરાન વ હદીષ સે નિકાલના જો શરીયત સે ના ટકરાતા હો)

ઇસ કે અલાવા બાઝ બુઝુર્ગો કા કોઇ અમલ જો ઉન્હો ને ગલ્બ એ હાલ, મખ્સુસ કેફીયત જીસ મેં વોહ શરીયત કે મુકલ્લફ નહિં રહેતે કોઇ અમલ મન્કુલ હો યા સઉદી, મક્કા, મદિના વાલે કોઇ નયા અમલ શુરૂ કરે તો વો જવાઝ કી દલીલ નહિં બન સકતા.

B.
આજ કે દીન ના ખુશી મનાયે ના ગમ કયુંકી ૧૨ રબીઉલ અવ્વલ જીસ તરહ વિલાદત કા દીન હૈ ઇસી તરહ વફાત કા ભી દીન હૈ, વફાત કા દીન ખુશી સે રોકનેવાલા હૈ વિલાદત કા દીન ગમી સે રોકનેવાલા હૈ.

અલ્લાહ અપને બંદો કી નફસીયતઃ મીજાઝ સે વાકીફ હૈ, ઉસ ને દોનો ઇસી દીન કરવા કર દોનો બાતો સે રોક દીયા, ઔર જન્મદીન કી ખુશી મનાના ભી ગૈરો કા તરીકા ઔર વફાત કે તીન દીન કે બાદ ગમ મનાના ભી ગૈરો કા તરીકા ઔર હમેં પ્યારે નબી صل اللہ علیہ وسلم ને ગૈરો કે તરીકો કી મુશાબહત ઇખ્તીયાર કરને સે ભી રોક દીયા હૈ.

હઝરત મૌલાના અશરફ અલી થાનવી رحمت اللّٰہ علیہ કે મલ્ફુઝાત સે માખુઝ

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૧૨ રબીઉલ અવ્વલ ૧૪૪૦ હિજરી

પુલસિરાત કિસે કહતે હૈ ? ઉસે માનના જરુરી હૈ ?

જવાબ
حامدا و مصلیا مسلما

જન્નત મેં જાને કે લિયે દોજખ પર મૈદાને મહેશર કે કરીબ એક પુલ હોગા, ઉસ પર સે સબ કો ગુજરના હોગા, ઇસ કો માનના જરુરી હૈ, ઉસ કા ઇન્કાર કરને વાલા કાફીર હૈ..

ઉમદતુલ ફિકહ 1 / 51

و الله اعلم بالصواب

ઇસ્લામી તારીખ
26 જિલ્હ્જ 1440 હિજરી

મુફ્તી ઇમરાન ઈસ્માઈલ મેમન.
ઉસ્તાદ ઍ દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇન્ડિયા.

યાજુજ માજુજ કે બારે મેં કયા અકીદા રખના ચાહિયે..?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

યાજુજ માજુજ ઝબરદસ્ત ઇન્સાન હૈ જો દજ્જાલ કે કતલ હોને કે બાદ અલ્લાહ ઉનકો નિકાલેંગે, જો બડા ફસાદ મચાયેંગે. હઝરત ઇસા علیہ السلام કી બદદુઆ સે ઉનકો બિમારી હોગી જિસસે વોહ સબ ખતમ હો જાયેંગે.

મુસ્લિમ શરીફ હઝરત નવાસ ઇબ્ને સમાન કી રિવાયત સે માખુઝ

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૧૯ ઝિલહજ ૧૪૪૦ હિજરી

કુરઆન મેં “દાઅબ્બતુલ અર્દ” નિકલને કા ઝિક્ર હૈ ઉસકી કયા હકીકત હૈ..?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

હઝરત હુઝૈફા رضي الله عنه સે રિવાયત હૈ કે કયામત ઉસ વકત તક કાયમ ના હોગી જબ તક કે તુમ પહેલે દસ નિશાનીયોં કો ના દેખ લો. જિસમેં યેહ અજીબ તરહ કી પેદાઇશ કા જાનવર ભી હૈ જો કયામત કી બિલકુલ આખરી અલામતો મેં સે હૈ.
ઇબ્ને કષીર અબુ દાઉદ તયલીસી કે હવાલે સે નકલ કિયા હૈ કે યેહ જાનવર મક્કા મેં સફા પહાડી સે અપને સર પર સે મિટ્ટી ઝાડતે હુએ નિકલેગા ઔર હજરે અસ્વદ ઔર મકામે ઇબ્રાહીમ કે દરમીયાન પહોંચ જાયેગા, ઉસકો દેખકર લોગ ભાગને લગેંગે. એક જમાત ઠહેર જાયેગી, યેહ ઉનકે ચહેરે કો સિતારો કી તરહ રોશન કર દેગા, ફિર જમીન કી તરફ નિકલેગા. હર કાફિર કી પેશાની પર કાફિર હોને કા નિશાન લગા દેગા. કોઇ ઉસકી પકડ સે ભાગ ના સકેગા, યેહ મુસલમાન ઔર કાફિર કો અચ્છી તરહ પહેચાનેગા.

માઅરીફુલ કુરઆન, સૂરહ નમ્લ, આયત નં. ૮૨ કી તફસીર

નોટ:
ઇસ જાનવર કે બારે મેં મુખ્તલિફ કિસ્મ કી મનઘડત બાતેં મેસેજ મેં ચલતી રહેતી હૈ કે ઉસકા મુંહ ફુલાં જાનવર કી તરહ, પૈર ફુલાં જાનવર કી તરહ વગૈરહ બાતેં સહીહ નહિં હૈ.

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૨૦ ઝિલહજ ૧૪૪૦ હિજરી

દજ્જાલ કો કૌન કતલ કરેગા..?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

હઝરત ઇસા علیہ السلام આસમાન સે દજ્જાલ કો કતલ કરને કે લિયે ઉતરેંગે ઔર ઉસે કતલ કરેંગે, હઝરત ઇસા علیہ السلام કે અલાવા કિસીકો ઉસકે કતલ કરને કી કુદરત ના હોગી.

ઇસ્લામી અકાઇદ સફા ૩૨

ફીર હઝરત ઇસા علیہ السلام ચાલીસ સાલ તક કુરઆન હદીષ કે મુતાબીક ઇન્સાફ કે સાથ હુકુમત કરેંગે.

મુસ્નદે અહમદ ૨૪૪૬૮

ઇબ્ને અબી શયબા ૧૫/૧૩૪ નં. ૧૯૪૨૦

ઝુહુરે મહદી કબ.? કહાં.? કિસ તરહ.? સફા ૧૮૩

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૧૮ ઝિલહજ ૧૪૪૦ હિજરી

આસમાની કિતાબ કૌન કૌનસી હૈ ઔર કિસ કિસ નબી પર નાઝીલ હુઇ, ઉસકો હમ પળ્હ સકતે હૈ યા નહિં..?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

આસમાની મશહુર કિતાબ ૪ હૈ.

  1. તૌરાત, હઝરત મુસા علیہ السلام પર

  2. ઇન્જિલ, હઝરત ઇસા علیہ السلام પર

  3. ઝબુર, હઝરત દાઉદ علیہ السلام પર

  4. ઔર કયામત તક કે લિયે આખરી કિતાબ કુરઆન હમારે નબી હુઝુર ﷺ પર નાઝીલ હુઇ.

દુસરી કિતાબો કો ગુમરાહ ઔર આવારા મિજાઝ લોગો ને બહોત કુછ બદલ ડાલા હૈ, વોહ કિતાબે સબ હક ઔર સચ થી, ઉસ અસલ કિતાબ પર હમારા ઇમાન હૈ, ઉસીમેં અપને અપને ઝમાને કે નબીયોં કી ઉમ્મત કે લિયે નજાત રહી, લેકિન અબ અસલ શકલ મેં વોહ કિતાબ મહફુઝ નહિં. લિહાઝા જો બાતેં કુરઆન ઔર હદીષ કે મુવાફીક હોગી ઉસે હમ માનેંગે ઔર જો મુખાલિફ હોગી ઉસે નહિં માનેંગે, ઔર જો ના મુવાફીક હો ના મુખાલિફ ઉસ બારે મેં હમ ખામોશ હૈ.

ઇસ્લામી અકાઇદ સફા ૧૭, ૧૮ સે માખુઝ

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૨૦ જમાદિલ આખર ૧૪૪૦ હિજરી

દુસરી આસમાની કિતાબ ભી અલ્લાહ તઆલા ને હી નાઝીલ કી હૈ તો ઉસ પર અમલ કર સકતે હૈ..?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

કુરઆન નાઝીલ હોને કે બાદ અગલી તમામ આસમાની કિતાબ મનસુખ ઔર કેન્સલ હો ગઇ,

અબ વોહ કિતાબે અસલી શકલ પર મહફુઝ નહિં ઔર ઉન પર અમલ કરના જાઇઝ નહિં.

કુરઆન કી હિફાઝત કા વાદા અલ્લાહ તઆલા ને કિયા હૈ, જૈસા નાઝીલ હુઆ થા આજ ભી વૈસા હી મૌજુદ હૈ, ઉસમેં કિસી કિસ્મ કી ના કમી હુઇ, ના ઇઝાફા ઔર કયામત તક ઇસી તરહ મહફુઝ રહેગા.

ઇસ્લામી અકાઇદ સફા ૧૮

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૨૧ જમાદિલ આખર ૧૪૪૦ હિજરી

તકદીર કિસે કહેતે હૈ..?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

દુનિયા મેં જો કુછ ભલા યા બુરા હોતા હૈ, સબકો અલ્લાહ તઆલા ઉસકે હોને સે પહેલે જાનતા હૈ ઔર અપને જાનને કે લિહાઝ સે ઉસે પૈદા કરતા હૈ, તકદીર ઇસીકા નામ હૈ.

ઔર બુરી ચીઝ કે પૈદા કરને મેં બહોત સે રાઝ/ભેદ હૈ જિનકો હર એક નહિં જાનતા.

બંદે કો અલ્લાહ ને સમજ ઔર ઇરાદા દિયા જિસસે વોહ સવાબ ઔર અઝાબ કે કામ અપને દિલ મરઝી સે કરતા હૈ, મગર બંદે કો કિસી કામ કે પૈદા કરને કી તાકત નહિં, ગુનાહ કે કામ સે અલ્લાહ તઆલા નારાજ ઔર સવાબ કે કામ સે ખુશ હોતે હૈ.

બહિશ્તી સમર

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૦૫ જમાદિલ આખર ૧૪૪૦ હિજરી

અલ્લાહ કા કોઇ હુકમ ઐસા હૈ જો બંદો કે લિયે નામુમકીન હો, મસલન કોઇ કહે કે નિગાહ કી હિફાઝત મુમકીન નહિં, ફુલાં હુકમ ઇસ તરક્કી ઔર ફિત્ને કે દૌર મેં મુમકીન નહિં, ઉસકા કહેના સહીહ હૈ..?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

અલ્લાહ તઆલા હકીમ – બડી અકલ ઔર હોંશિયારી વાલે હૈ અલ્લાહ કો માલુમ હૈ કે મેરે બંદે કયા કર સકતે હૈ ઔર કયા નહિં કર સકતે હૈ, લિહાઝા અલ્લાહ કા કોઇ ભી હુકમ ઇન્સાન કી તાકત સે બાહર નહિં. શરીઅત પર અમલ હર ઝમાને મેં મુમકીન હૈ, હુકમ દેને સે પહેલે અલ્લાહ કે ઇલ્મ મેં કયામત તક કે હાલાત થે, લિહાઝા શરીઅત પર અમલ હર દૌર મેં મુમકીન હૈ.

મિનુલ અકાઇદ સફા ૫ સે માખુઝ

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૦૩ જમાદિલ આખર ૧૪૪૦ હિજરી

ફરિશ્તે કિતને હૈ, ઉનકે કયા કયા કામ હૈ..?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

ફરિશ્તે બેશુમાર હૈ ઉનકી સહીહ ગીનતી અલ્લાહ હી કો માલુમ હૈ, ઉનમેં સે ૪ બડે મુકર્રબ ઔર મશહુર કે નામ ઔર કામ યેહ હૈ.

૧. હઝરત જિબ્રઇલ علیہ السلام
અલ્લાહ કી કિતાબે, આજકાલ ઔર પૈગામ નબીયોં ઔર રસુલો તક પહુંચાતે થે.

૨. હઝરત મિકાઇલ علیہ السلام
કે ઝિમ્મે બારીશ બરસાના ઔર મખ્લુક તક રોઝી પહુંચાના હૈ.

૩. હઝરત ઇસરાફિલ علیہ السلام
કે ઝિમ્મે કયામત કે દિન સૂર ફૂંકના હૈ.

૪. હઝરત ઇઝરાઇલ علیہ السلام
કે ઝિમ્મે મખ્લુક કી જાન નિકાલના મુકર્રર હૈ.

ઇસ્લામી અકાઇદ સફા ૧૫

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૨૫ જમાદિલ અવ્વલ ૧૪૪૦ હિજરી

⭕આજ કા સવાલ- ૨૫૬૯⭕

આશૂરહ કે દિન અપને અહલો અયાલ પર દસ્તરખાન કુશાદા કરના ચાહિએ યે રિવાયાત મોઅતબર હૈ ?
ક્યૂઁ કે એક તરફ તો અચ્છા ખિલાને કી તરગીબ હૈ ઔર દૂસરી તરફ સહીહ રિવાયત સે ઉસ દિન રોઝા રખના સાબિત હૈ, તો રોઝે મેં અચ્છા ખાના કૈસે ખિલાયેંગે ?

🔵જવાબ🔵
حامدا و مصلیا و مسلما

ઇસ રિવાયાત કે અલફાઝ યે હૈ.
من وسع। یوم عاشورہ فی نفقتہ علی عیالہ وسع اللہ سائر سنتہ رواہ طبرانی
જીસ મેં આશૂરહ કે દિન અપને અયાલ (બીવી બચ્ચોં) પર ખર્ચ મેં વુસઅત- કુછ ઝ્યાદા ખર્ચ કિયા અલ્લાહ ત’આલા પુરે સાલ ઉસ પર વુસઅત-બરકત કરેગા.

ઇસ રિવાયત મેં કહીં ભી દસ્તરખાન કા યા ખાના ખિલાને કા ખાસ ઝિક્ર નહીં હૈ, બલ્કિ નફ્કા યાનિ મુતલક-આમ ખર્ચ કા ઝિક્ર હૈ, ખર્ચે મેં બીવી બચ્ચોં કો નકદ પૈસે દેને, ખાના, પીના, કપડે, દવાઈ વગૈરહ ઝરૂરી તમામ ચીઝેં દાખિલ હૈ, ઔર ઇફ્તારી કે લિએ જિતની ભી ચીઝ ખરીદેંગે ઉસ કા ખર્ચ તો દિન હી મેં હો જાયેગા, ઔર આશૂરા મગરિબ બાદ હી શુરૂ હો જાતા હૈ, તો રાત કો યા સહરી મેં અચ્છા ખાના ભી ખિલાયા જાયે તો ભી રોઝે કે સાથ કોઈ ટકરાવ ન રહા.

લિહાઝા જબ રોઝા રખને ઔર વુસઅત કરને મેં તતબીક-જોડ મુમકિન હૈ ફિર ભી ટકરાવ કો દલીલ બનાકર રિવાયાત કો બાઝ ઉલમા કા મવ્જૂઆ-મનઘડત કહના સહીહ નહીં.

હાફિઝ ઇબ્ને હજર અસ્કલાની રહ. ને અલ્લામા ઇબ્ને જવઝી જિન્હોંને ઇસ હદીસ કો મનઘડત કહા હૈ તો ઉન પર રદ કિયા હૈ. ઔર અલ્લામા સીયૂતી રહમતુલ્લાહિ અલૈહિમા ને ઇસ રિવાયત સાબિત ઔર સહીહ કરાર દિયા હૈ.

અલ્લામા મનાવી રહ. હઝરત જાબીર રદિયલ્લાહુ અન્હુ ઔર સુફયાન ઇબ્ને ઑયેયના વગૈરહ બુર્ઝુગોં ને ઇસ દિન ખર્ચ કરને સે પુરે સાલ કી વુસઅત કા સાલો સાલ તજરબા કિયા હૈ.

અલ્લામા સાવી માલિકી ને અપને હાશિએ શર હુસ સગીર મેં ચારોં મઝહબ કે ઈમામોં કા ઇસ દિન અહલો આયાલ પર ખર્ચ કરને કો મુસ્તહબ હોના નકલ કિયા હૈ. ઔર અલ્લામા શામી ને ભી ઇસ કો મુસ્તહબ કરાર દિયા હૈ.

લિહાઝા હદીસ રોઝે કે સાથ ભી કિસી તવીલ કે બગૈર કાબિલે અમલ હૈ.

و الله اعلم بالصواب

⭕આજ કા સવાલ- ૨૫૬૯⭕

આશૂરહ કે દિન અપને અહલો અયાલ પર દસ્તરખાન કુશાદા કરના ચાહિએ યે રિવાયાત મોઅતબર હૈ ?
ક્યૂઁ કે એક તરફ તો અચ્છા ખિલાને કી તરગીબ હૈ ઔર દૂસરી તરફ સહીહ રિવાયત સે ઉસ દિન રોઝા રખના સાબિત હૈ, તો રોઝે મેં અચ્છા ખાના કૈસે ખિલાયેંગે ?

🔵જવાબ🔵
حامدا و مصلیا و مسلما

ઇસ રિવાયાત કે અલફાઝ યે હૈ.
من وسع। یوم عاشورہ فی نفقتہ علی عیالہ وسع اللہ سائر سنتہ رواہ طبرانی
જીસ મેં આશૂરહ કે દિન અપને અયાલ (બીવી બચ્ચોં) પર ખર્ચ મેં વુસઅત- કુછ ઝ્યાદા ખર્ચ કિયા અલ્લાહ ત’આલા પુરે સાલ ઉસ પર વુસઅત-બરકત કરેગા.

ઇસ રિવાયત મેં કહીં ભી દસ્તરખાન કા યા ખાના ખિલાને કા ખાસ ઝિક્ર નહીં હૈ, બલ્કિ નફ્કા યાનિ મુતલક-આમ ખર્ચ કા ઝિક્ર હૈ, ખર્ચે મેં બીવી બચ્ચોં કો નકદ પૈસે દેને, ખાના, પીના, કપડે, દવાઈ વગૈરહ ઝરૂરી તમામ ચીઝેં દાખિલ હૈ, ઔર ઇફ્તારી કે લિએ જિતની ભી ચીઝ ખરીદેંગે ઉસ કા ખર્ચ તો દિન હી મેં હો જાયેગા, ઔર આશૂરા મગરિબ બાદ હી શુરૂ હો જાતા હૈ, તો રાત કો યા સહરી મેં અચ્છા ખાના ભી ખિલાયા જાયે તો ભી રોઝે કે સાથ કોઈ ટકરાવ ન રહા.

લિહાઝા જબ રોઝા રખને ઔર વુસઅત કરને મેં તતબીક-જોડ મુમકિન હૈ ફિર ભી ટકરાવ કો દલીલ બનાકર રિવાયાત કો બાઝ ઉલમા કા મવ્જૂઆ-મનઘડત કહના સહીહ નહીં.

હાફિઝ ઇબ્ને હજર અસ્કલાની રહ. ને અલ્લામા ઇબ્ને જવઝી જિન્હોંને ઇસ હદીસ કો મનઘડત કહા હૈ તો ઉન પર રદ કિયા હૈ. ઔર અલ્લામા સીયૂતી રહમતુલ્લાહિ અલૈહિમા ને ઇસ રિવાયત સાબિત ઔર સહીહ કરાર દિયા હૈ.

અલ્લામા મનાવી રહ. હઝરત જાબીર રદિયલ્લાહુ અન્હુ ઔર સુફયાન ઇબ્ને ઑયેયના વગૈરહ બુર્ઝુગોં ને ઇસ દિન ખર્ચ કરને સે પુરે સાલ કી વુસઅત કા સાલો સાલ તજરબા કિયા હૈ.

અલ્લામા સાવી માલિકી ને અપને હાશિએ શર હુસ સગીર મેં ચારોં મઝહબ કે ઈમામોં કા ઇસ દિન અહલો આયાલ પર ખર્ચ કરને કો મુસ્તહબ હોના નકલ કિયા હૈ. ઔર અલ્લામા શામી ને ભી ઇસ કો મુસ્તહબ કરાર દિયા હૈ.

લિહાઝા હદીસ રોઝે કે સાથ ભી કિસી તવીલ કે બગૈર કાબિલે અમલ હૈ.

و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ કા સવાલ નંબર –  ૨૬૨૨⭕

ઈમાન કબ દુરુસ્ત હોતા હૈ?
સુન્નત કા મઝાક ઉડ઼ાને કા ક્યા હુક્મ હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

ઈમાન તબ દુરુસ્ત હોતા હૈ જબ અલ્લાહ ઔર રસૂલ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) કો સબ બાતોં મેં સચ્ચા સમઝે ઔર ઉન સબ કો માન લે.

અલ્લાહ ઔર રસૂલ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) કી કિસી બાત મેં શક કરના યા ઉસકો ઝુઠલાના યા ઉસમે એબ નિકાલના યા ઉસકે સાથ મઝાક ઉડાના, ઇન સબ બાતો સે ઈમાન જાતા રહતા હૈ.

📗બહિશ્તી ઝેવર મર્દો કે લિયે.

و الله اعلم بالصواب

 

 આજ કા સવાલ નં. ૨૬૨૬ 

બાલ મુબારક દેખને કા કયા હુકમ હૈ ?


🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

હદીષ શરીફ સે સાબીત હૈ કી હુઝુર ﷺ ને અપને બાલ મુબારક સહાબા (રદી.) કો તકસીમ ફરમાએ થે.

ફતાવા ઇબ્ન તમીયાહ મેં હૈ હુઝુર ﷺ ને અપને બાલ મુંડવા કર આધે સર કે બાલ અબુ તલ્હા (રદી.) કો દીયે ઔર આધે લોગો કે દરમ્યાન તકસીમ ફરમા દીએ.

અગર કીસી કે પાસ હો તો તાઅજ્જુબ કી બાત નહિં.

અગર ઉસકી સહી ઔર કાબીલે એ’અતેમાદ સનદ (પુરી ચેઈન હો કે હમ તક કીસ કીસ કે ઝરીએ પહુંચા) હો તો ઉસકી તાઝીમ, ઝીયારત કરના બહોત બડી ખુશ નસીબી હૈ.

અગર સનદ ના હો ઔર બનાવટી હોને કા ભી યકીન ના હો તો ખામોશી ઇખ્તીયાર કી જાએ, ના ઉસકી તસદીક કરેં-સચ સમઝે, ના તકઝીબ-ઝુટલાએ, ના તાઝીમ કરે, ના તોહીન કરે.

બાલ મુબારક ઔર દુસરે નબવી તબર્રૂકાત ખૈરો બરકત કો વાજીબ કરને વાલે હૈ, ઔર ઉસકી ઝીયારત સે અજરો સવાબ મીલતા હૈ.

ઉસે દેખને મેં મર્દો ઔર ઓરતો કા મિલાપ ના હો.

હઝરત આઇશા رضی اللہ عنہا  અપને ઝમાને કી ઓરતોં કે મુતાઅલ્લીક ફરમાતી હૈ કી રસુલુલ્લાહ ﷺ ઉસ ઝમાને કી ઓરતોં કો દેખતે તો ઉનકો મસ્જીદ મેં જાને સે મના ફરમાતે.

લિહાજા ઓરતો કો જમા ના કીયા જાએ.
(તબર્રૂકાતે મુબારકા કો હમારે ગુનેહગાર હાથ ના લગાએ જાએ, સિર્ફ ઝયારત પર બસ કીયા જાએ)

 તબર્રૂકાત સે બરકત હાસીલ કરને કા સહી ઔર જાઇઝ તરીકા યેહ હૈ કી ખાસ તારીખ તય કીયે બગૈર, લોગો કો જમા કરને કા એહતેમામ કીયે બગૈર જબ દીલ ચાહે ઝીયારત કરે ઔર કરાએ.
સહાબા કે ઝમાને મેં દસ્તુર થા કી કીસી નઝર વગૈરહ કી તકલીફ હો જાતી તો ઉમ્મુલ મોઅમીનીન હઝરત ઉમ્મે સલમા رضی اللہ عنہا  કે પાસ પાની કા પ્યાલા ભેજ દીયા જાતા. આપ કે પાસ બાલ મુબારક થે, ઉનકો ચાંદી કી નાલકી મેં મહફુઝ રખા થા. પાની મેં ઉસ નાલકી કો ડાલ દેતે થે ઔર વો પાની મરીજ કો પીલાયા જાતા થા.

📚 કુસ્તલાની શરે બુખારી જી.૮/એસ. ૩૮૨

હઝરત અસ્મા  رضی اللہ عنہا  કે પાસ હુઝુર ﷺ  કુર્તા મુબારક થા. ફરમાતી હૈ કી હમ ઉસે પાની મેં ધોકર વો પાની અપને બિમારો કો બગર્ઝે શિફા મરીજ કો પીલા દીયા કરતે હૈ.

📚 સહી મુસ્લીમ ૨/૧૯૦

📗  ફતાવા રહિમીયાહ
જદીદ બાબુલ અમ્બીંયા
જીલ્દ ૩ સફા ૪૦ સે ૪૨ કા ખુલાસા ઉર્દુ

હમ અહેલે સુન્નત વલ જમાત તબર્રુકાત સે બરકાત હાસીલ હોને કો માનતે થે, લેકીન ઉસે સબકુછ ના સમજે. નજાત તો અમલ સે હોગી, બિલા આમાલ વ ઇત્તબાએ નબી  ﷺ  સિર્ફ ઝાહીરી મુહબ્બત કા ઢોંગ ઔર મુહબ્બત કે દાવે કાફી નહિં.

ગૈર મુકલ્લીદીન-નામ કે અહલે હદીષ અસલ વહાબી તબર્રૂકાત સે બરકત હાસીલ કરને કો નહિં માનતે.

અલ્લાહ ﷻ હમેં સચ્ચી ઓર કામીલ મુહબ્બત વ ઇશ્કે રસુલ ﷺ  નસીબ ફરમાએ.

આમીન….

و الله اعلم بالصواب

⭕ આજ કા સવાલ નંબર- ૨૬૨૮ ⭕

હુકુક કી અદાયગી બહોત ઝરૂરી હૈ ઔર હર એક સે તાઅલ્લુક કે કુછ આદાબ હોતે હૈ જિસકે અદા કરને સે દુનિયા વ આખિરત મેં કામયાબી મિલતી હૈ.

રસુલુલ્લાહ ﷺ કે કયા હુકુક વ આદાબ હૈ..?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

હુઝુર ﷺ કી બારગાહ કે આદાબ વ હુકુક દરજે ઝૈલ હૈ.

1⃣ આપ ﷺ પર ઇમાન લાના.

2⃣ આપ ﷺ કી ઇતાઅત વ પૈરવી કરના.

3⃣ સબસે ઝયાદા આપ ﷺ સે મુહબ્બત કરના.

4⃣ આપ ﷺ કે મુતાઅલ્લિક સબસે અફઝલ હોને કા એતિકાદ કરના.

5⃣ આપ ﷺ કે ખાતમુન નબિય્યીન હોને કા એ’અતિકાદ રખના.

6⃣ આપ ﷺ કે મુતાઅલ્લિક માસુમ વ બેગુનાહ હોને કા યકીન કરના.

7⃣ આપ ﷺ કી અદના (મામુલી) મુખાલફત સે ભી અપને આપ કો બચાના.

8⃣ આપ ﷺ કી મુહબ્બત મેં ગુલુ (હદ સે આગે બળ્હના) (યાની અલ્લાહ તઆલા કે સાથ મખ્સુસ સિફાત કો આપ ﷺ કે લિયે સાબિત માનને સે બચના)

9⃣ કસરત સે આપ ﷺ પર દુરૂદો સલામ ભેજતે રહેના.

🔟 અહલે બૈત ઔર આપ ﷺ કી આલો અવલાદ સે મુહબ્બત રખના.

1⃣1⃣ સહાબા સે મુહબ્બત રખના.

1⃣2⃣ આપ ﷺ કે લાયે હુવે દિન કો ફૈલાને મેં અપની જાત સે જયાદા જાનો-માલ લગાના.


📗 સુનનો આદાબ સફા ૨૨ સે ૨૪ સે માખૂજ.

و الله اعلم بالصواب

 

આજ કા સવાલ નંબર – ૨૬૭૫

સહીહ હદીસ સે સાબિત હૈ કે ઇન્સાન કે પૈદા હોને સે પહલે હી ઉસકે મુકદ્દર મેં લિખ દિયા જાતા હૈ કી વહ જન્નતી હૈ યા દોઝખી.

તો ફિર ઐસી સૂરત મેં ઉસકો આમાલ કા કુસૂરવાર ક્યૂઁ કરાર દિયા જાતા હૈ ? ઔર ઉસકો ઉસકે ગુનાહો કી સજા ક્યૂઁ દી જાતી હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما
    
તકદીર અસલ અલ્લાહ કે ઇલ્મ કા નામ હૈ. યાને અલ્લાહ ને ઇન્સાન કો ઇરાદા વ ઇખ્તિયાર કી કુવ્વત દી હૈ.
વહ નેકી ભી કર સકતા હૈ, ઔર બુરાઈ ભી, ઔર જો કુછ કરના ચાહે અલ્લાહ ત’આલા કી મશી’ત – ચાહત ઉસમે રુકાવટ નહીં હોગી.

લેકિન ઇન્સાન કરેગા ક્યા ? ઔર કિસ રાહ કો ઇખ્તિયાર કરેગા ? યે બાત અલ્લાહ ત’આલા કે ઇલ્મ મેં પહલે સે હી મૌજૂદ હૈ.
ઔર ઇલ્મ-એ-ઇલાહી કે મુતાબિક હી યે બાત લિખી જાતી હૈ.

(૧) ઐસા નહીં હૈ કે અલ્લાહ ત’આલા ને ઇન્સાન કો ઉસપર મજબૂર કર દિયા હૈ, ઇન્સાન કો ઇરાદા વ ઇખ્તિયાર કી જો કુવ્વત દી ગયી હૈ, અલ્લાહ ત’આલા કી હિદાયત આ જાને કે  બાવજૂદ ઉસ સલાહીયત કો ગલત ઇસ્તિમાલ પર ઇન્સાન કો સજા દી જાતી હૈ. યે ઐસા હી હૈ જૈસે કોઈ ઉસ્તાઝ (ટીચર) અપને શાગિર્દ- સ્ટુડન્ટ કે હાલ સે વાકિફ હો, ઔર વહ ઉસકે કામિયાબ યા નાકામ હોને કી પેશીનગોઈ- ભવિષ્ય વાણી કરે, ઔર ઉસકી પેશીનગોઈ કે મુતાબિક હી વહ કામિયાબ યા નાકામ હો, તો ઝાહિર હૈ કી ઇસ સૂરત મેં ઉસ ઉસ્તાઝ ઉસ કી નાકામી પર ઝિમ્મેદાર નહીં કરાર દિયા જા સકતા.

ફર્ક યે હૈ કી ઇન્સાન કા ઇલ્મ નાકિસ-અધૂરા હૈ, ઇસલિયે ઉસકી પેશિનગોહી સહીહ ભી હો સકતી હૈ, ઔર ગલત ભી.

લેકિન અલ્લાહ ત’આલા કા ઇલ્મ કામિલ ઔર શુરૂ કાયનાત-દુન્યા સે આખીર તક શામિલ હૈ.

ઇસલિએ અલ્લાહ ને જો બાત ફરમાઈ હૈ, આઇન્દહ ઉસકે ખિલાફ બાત પેશ નહીં આ સકતી.

📗કીતાબુલ   ફતાવા ૧/૨૮૭

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.

આજ કા સવાલ નંબર – ૨૬૮૫ 

કિસી નૉન મુસ્લિમ કો પૈસે કી લાલચ દેકર મુસલમાન બનાયા જાયે તો અલ્લાહ કે નઝદીક વહ મુસલમાન સમઝા જાયેગા?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا مسلما

ઇસ્લામ નામ હૈ ઝબાન સે અલ્લાહ કે એક હોને ઔર મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહે વસલ્લમ કે પૈગમ્બર-(ઈશ્દૂત) હોને કા ઇકરાર કરના ઔર દિલ સે ભી ઉસે સચ જાનના.

પૈસે કી લાલચ મેં આકર યા જાન જાને યા પિટાઈ કે ડર કી વજહ સે સિર્ફ ઝબાન સે ઇસ્લામ કબૂલ  કર લિયા તો ઉસ કા ઐતિબાર નહિ. ઐસા શખ્સ મુસલમાન નહીં હૈ.

કુરાન મેં અલ્લાહ ફરમાતે હૈ, “لَاۤ اِکْرَاہَ فِی الدِّیْنِ”
દીને ઇસ્લામ લાને કે લિએ ઝબરદસ્તી કી કોઈ ગુંજાઈશ -ઇજાઝત નહી હૈ.
📗(સુરહ ઇ બકરહ આયત – ૨૫૬)

દૂસરી જગહ પર અલ્લાહ ફરમાતે હૈ,
“یٰۤاَیُّہَا الرَّسُوْلُ لَا یَحْزُنْکَ الَّذِیْنَ یُسَارِعُوْنَ فِی الْکُفْرِ مِنَ الَّذِیْنَ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاَفْوَاہِہِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُہُمْ
વહ લોગ જો ઝબાન સે ઇમાન  લાતે હૈ ઔર દિલ સે યકીંન નહીં કરતે ઉન કા ઔર યહૂદિયોં કા કુફ્ર કી તરફ લોટના આપ કો ગમ મેં ન ડાલે.  (ક્યૂઁ કે વહ મુસલમાન હી નહિ.)
📗  સુરહ માઇદહ આયત – ૪૧
ઇમાન કા તઅલ્લુક દિલ સે હૈ દિલ કી રઝામંદી હૈ યા નહીં ઇસ કા ઊપર સે પતા નહીં ચલતા. લિહાઝા કોઈ પૈસા લેકર યા ડર સે દિખાને કે લિએ નમાઝ વગૈરહ ઇસ્લામ કી ચીઝો પર અમલ કરતા હો તો ભી અલ્લાહ કે નઝદીક ઐસા શખ્સ મુસલમાન નહીં ગીના જાયેગા. લિહાઝા ઇસ્લામ કુબૂલ કરને મેં ઝબરદસ્તી મુમકિન નહિ.
    
و الله اعلم بالصواب


✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.

આજ કા સવાલ નંબર  ૨૬૮૭

જો શખ્સ અલ્લાહ કો માને ઔર હુઝુર સલ્લલ્લાહૂ અલૈહિ વસલ્લમ કો આખરી નબી ન માને,  જૈસે કે યહૂદી નસારા (ક્રિસ્ચિયન) કાદિયાની ઔર બા’જ હિન્દૂ, ઉનકી નજાત હોગી યા નહીં ?

ક્યોં કે હદીસ મેં આતા હૈ કે જિસકે દિલ મેં રાય કે દાને કે બરાબર ભી ઇમાન હોગા વહ જન્નત મેં જાયેગા.

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

હમેશા કી નજાત કે લિએ ઇમાન શર્ત હૈ ઔર કુફ્ર ઔર શિર્ક કા ગુનાહ મુઆફ નહીં હોગા, હુઝુર સલ્લલ્લાહૂ અલૈહિ વસલ્લમ કે નબી હોને ઔર આખરી નબી હોને કી શહાદત (ગવાહી) ખુદ અલ્લાહ ને દી હૈ.

شَہِدَ اللّٰہُ  اَنَّہٗ  لَاۤ  اِلٰہَ  اِلَّا ہُوَ ۙ

સુરહ આલે ઇમરાન આયત ૧૮

ઔર આખરી નબી હોને કા ભી સાફ ઐલાન કિયા.

مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ  اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِکُمْ وَ لٰکِنْ رَّسُوْلَ اللّٰہِ وَ خَاتَمَ  النَّبِیّٖنَ ؕ وَ  کَانَ اللّٰہُ  بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا

મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહૂ અલયહી વસલ્લમ) તુમ મેં સે કિસી કે વાલિદ નહીં, લેકિન વોહ અલ્લાહ કે રસુલ ઔર આખરી નબી હૈ.

(સુરહ અહજ઼ાબ આયત ૪૦)

તો અલ્લાહ ત’આલા કો સહીહ તૌર પર માનના ઉસી વક્ત કહા જાયેગા જબ અલ્લાહ કી ગવાહી કો માને, જો હુઝુર સલ્લલ્લાહૂ અલૈહિ વસલ્લમ કો આખરી નબી નહીં માનતા, ઉન પર ઇમાન  નહીં લાતા, યા ઈમાન લાતા હૈ ઔર રસૂલ સલ્લલ્લાહૂ અલયહી વસલ્લમ કો આખરી નબી ભી માનતા હૈ લેકીન મિર્જ઼ા ગુલામ અહમદ કાદ્દયાની કો ભી નબી માનતા હૈ;
વહ અલ્લાહ કી ગવાહી કો ઝુઠલાતા હૈ ઔર ઇન્કાર કરતા હૈ, ઐસા આદમી અલ્લાહ કો માનને વાલા નહીં.
જન્નત મેં જાને કે લિએ હુઝુર સલ્લલ્લાહૂ અલૈહિ વસલ્લમ કો માનના ઔર ઉનકે દીન કો કુબૂલ કરના ઝરૂરી હૈ,  વહી મુસલમાન હૈ, સિર્ફ અલ્લાહ કો માનને કી વજહ સે ભી નજાત નહીં હોગી.

📗આપ કે મસાઇલ ઔર ઉન કા હલ જિલ્દ ૧ સફા ૪૩

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇન્ડિયા.