વજન કરકે જાનવર કો ખરીદને કૈસા હૈ ?
ઇસમેં ધોખા નહીં હોતા હૈ ક્યોંકિ વજન સે કીમત કા ઇત્મિનાન હો જાતા હૈ.

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

જાનવર તોલ કે તોલે જાને વાલી ચીઝોં મેં દાખિલ નહીં હૈ, ઇસ લિએ હિદાયહ ઔર ફત્હુલ કદીર આલમગીરી વગૈરહ મેં ઇસ મુઆમલે કો નાજાયજ લિખા હૈ.

નાજાયજ હોને કી વજહ યહ હૈ કિ મામલે સે પહલે ના જાનવર કા વજન માલૂમ હોતા હૈ, ના ઉસકી કીમત માલૂમ હોતી હૈ, તો યહ મુઆમલા મજહૂલ- નામાલૂમ હો ગયા, લેકિન જબ જાનવર કો તોલ લિયા જાએ ઉસ વકત ઉસકા વજન ઔર ઔર કીમત માલૂમ હોકર જહાલત ખત્મ હો જાતી હૈ.

રહી બાત વજન સે જાનવર કા મુકમ્મલ ગોશ્ત માલૂમ નહીં હોતા હૈ, જાનવર સુકડકર કર યા સાઁસ ફુલા કર ઘટા બઢા દેતા હૈ તો યહ થોડી સી જહાલત માફ હૈ, ઉર્ફ યાની બાજાર કા ઐસા રિવાજ જિસ મેં ખરીદાર ઔર બેચને વાલા દોનોં રાઝી હૈ લિહાઝા યહ મામલા આખિરકાર સહીહ હો જાયેગા.

દારુલ દારુલ ઉલૂમ દેવબંદ કે જૈસે નાજાયજ હોને કા ફતવા હૈ વૈસે હી ઊપર દી ગઈ તફસીલ કે સાથ જવાઝ કા ભી ફતવા મૌજુદ હૈ, ઉસ પર ભી અમલ કી ગુંજાઈશ હૈ, લેકિન કુરબાની એક ઇબાદત હૈ, જિસ કો સહીહ તરીકે સે અદા કરના હી તકવા હૈ, જો ઉસ કા મકસૂદ હૈ, લિહાઝા જબ તક હો સકે ઇસ ઇખ્તિલાફી તરીકે સે બચના ચાહિએ ઔર એહતિયાત કા પહલુ ઇખ્તિયાર કરના ચાહિએ.

જાઇઝ કે કહનેવાલે
૧. અહસનુલ ફતવા
૨. કિતાબુંન નવાઝિલ
૩. દેવબન્દ કા દૂસરા ફતવા

નાજાઇઝ કહનેવાલે
૧. ફતાવા રહીમિયહ ૧૦/૪૮
૨. દેવબન્દ કા પહલા ફતવા
૩. હિદયાહ ફત્હુલ કદીર

و الله اعلم بالصواب

✏મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન

ઉસ્તાદે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા
ઈસ્લામી તારીખ :૨૭ ~ જિલ્કદ – ૧૪૪૧ હિજરી
તારીખ:- ૧૯/૦૭/૨૦૨૦
ઇલ્મી બાત ( મેસેજ ) સીખાના ( ફૈલાના ) ઈબાદત સે બહેતર હૈ.

દુધ સે મલાઈ નીકાલને કે બાદ દુધ કો અલગ સે બેચના કૈસા હૈ?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

દુધ ખુદા એ પાક કી ઉમદા નેઅમત હૈ ખાલિસ દુધ મેં જો લજ્જત હૈ વોહ ઉસમે નહીં રહેતી લિહાઝા ઉસકો ઈસ તરહ બીગાડ કર બેચના મખ્લુકે ખુદા કો ખાલિસ ચીજ સે મહેરુમ કરને ઔર નેઅમત કી નાશૂક્રિ કે બરાબર હૈ.
હાં, અગર બતા દે ઔર ઉસ વજહ સે કિંમત ભી કમ કરદે ઔર ધોકા ન દે તો જાઈઝ હૈ.

ફતાવા રહિમિયહ કરાંચી- ૯ / ૨૧૪

و الله اعلم بالصواب

હિજરી તારીખ: ૧૭/ રબીઉલ આખર ૧૪૪૧ હિજરી
મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન હનફી ચિસ્તી
ઉસ્તાદે દારુલ ઉલુમ રામપુરા સૂરત, ગુજરાત , ઇન્ડિયા. ઔર સેક્રેટરી જમિયતે ઉલમા ઍ હિન્દ, સૂરત ગુજરાત.

ઇલ્મી(બાત) સિખના મેસેજ( ફૈલાના) ઇબાદ્ત સે બહેતર હૈ.

અંડા ખરીદને કે બાદ તોડા તો ગંદા નીકલા, તો વાપસ દેકર પૈસે લેના કૈસા હૈ ?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

જાઈઝ હૈ.

યે અંડા કીસી કામ કામકા નહિં થા તો ઈસે બેચના બાતિલ ( હરામ) હુવા. લિહાઝા જો કિંમત દી થી વોહ વાપસ લે સકતા હૈ.

હિદાયા આખીરૈન બાબુ બાઈલ ફાસીદ સફા ૨૭

ફતાવા રહિમિયહ કરાંચી ૯/ ૨૦૯

و الله اعلم بالصواب

હિજરી તારીખ

૧૬ / રબીઉલ આખર ~૧૪૪૧ હિજરી

મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન હનફી ચિસ્તી

ઉસ્તાદે દારુલ ઉલુમ રામપુરા સૂરત, ગુજરાત , ઇન્ડિયા. ઔર સેક્રેટરી જમિયતે ઉલમા ઍ હિન્દ, સૂરત ગુજરાત.

ઇલ્મી(બાત) સિખના મેસેજ( ફૈલાના) ઇબાદ્ત સે બહેતર હૈ.

મેમરી કાર્ડ મેં ફીલ્મ ઔર ગાના ડાઉનલોડ કરતે હૈ ઉન્કી કમાઈ કૈસી હૈ ?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

ઉનકી કમાઈ મકરુહે તહરીમી ( હરામ કે કરીબ કરીબ) હૈ.

દર્સી સવાલ જવાબ સફા ૩૧૯

બા હવાલા મજમઉલ અન્હુમ ૦૪/૧૮૮

و الله اعلم بالصواب

હિજરી તારીખ: ૨૪/ રબીઉલ અવ્વલ ~૧૪૪૧ હિજરી.

મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
ઉસ્તાદે દારુલ ઉલુમ રામપુરા સૂરત, ગુજરાત , ઇન્ડિયા. ઔર સેક્રેટરી જમિયતે ઉલમા ઍ હિન્દ, સૂરત ગુજરાત.

ઇલ્મી(બાત) સિખના મેસેજ( ફૈલાના) ઇબાદ્ત સે બહેતર હૈ.