કુરબાની મેં વલીમા યા અકીકાહ કા હિસ્સા રખના કુરબાની મેં અલ્લાહ કા હિસ્સા રખના

કુરબાની મેં વલીમા યા અકીકાહ કા હિસ્સા રખના, કુરબાની મેં અલ્લાહ કા હિસ્સા રખના

આજ કા સવાલ નંબર ૨૧૭૬

૧ કુરબાની મેં વલીમા યા અકીકાહ કા હિસ્સા રખ સકતે હૈં ?

૨ બાઝ લોગ કુરબાની મેં અલ્લાહ કા હિસ્સા રખને કો કહતે હૈ તો યે કૈસા હૈ ?

જવાબ

حامد و مصلیا و مسلما

૧ જી હા, વલીમા સુન્નત હૈ, સવાબ હૈ, ઉસ કા હિસ્સા રખ સકતે હૈ, ઈસી તરહ અકીકાહ કા હિસ્સા ભી રખ સકતે હૈ.

(મુસ્તફદ કિતાબુલ મસાઇલ ૨,૨૩૩)

૨ બાઝ લોગ બડે જાનવર મેં અલ્લાહ કા હિસ્સા રખને કે મુતાલ્લિક પૂછતે હૈ તો યે બાત યાદ રહે કે તમામ હિસ્સે ઔર તમામ કુરબાનીયાં અલ્લાહ ત’આલા કે લિએ હી હોતી હૈ, ઉર્ફ (બોલ-ચાલ કે રિવાજ મેં) ‘મેંરા હિસ્સા’ ‘ફૂલાં કે નામ કા જાનવર’ બોલ દિયા જાતા હૈ, હકીકત મેં નિય્યત યે હોની ચાહિએ કે ફુલાં કી તરફ સે હિસ્સા યા કુરબાની અલ્લાહ ત’આલા કે લિએ મેં ઝબહ કરતા હું.
و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન.
ઉસ્તાદે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.
૭~ઝિલ્હજ્જ- ૧૪૪૧ હિજરી
૨૮-૭-૨૦૨૦ / મંગલવાર
ઇલ્મી બાત ( મેસેજ ) સીખાના ( ફૈલાના ) ઈબાદત સે બહેતર હૈ.

Leave a Reply