હાલાત ગુનાહો કી સઝા હૈ યા ઇમતિહાન

કભી દુશ્મન કા ખૌફ, ભુખ – ફાકા, જાની-માલી નુકશાન, તકલીફ વગૈરહ હાલાત, આજમાઈશ, દરજા બુલંદ કરને ઔર ઈમાન કી તરક્કી કે લીયે હોતે હૈ.

સુર એ બકરહ, આયત નંબર-૧૫૫ સે ૧૫૭, ૨૨૪.

નોટ. હઝરત હકીમૂલ ઉમ્મત મૌલાના અશરફ અલી થાન્વી રહમતુલ્લાહી અલયહી ફરમાતે હૈ કી જીસકા ખુલાસા હૈ કે, ” અગર દિલ કા સુકુન જાતા રહે, અલ્લાહ ત’આલા સે તાઅલ્લુક મેં કમી આ જાયે તો યે ગુનાહો કી વજહ સે પકડ હોને કી અલામત-નિશાની હૈ. ઔર દિલ કા ઇત્મિનાન બાકી રહે ઔર અલ્લાહ ત’આલા સે તાઅલ્લુક બઢ જાયે તો આજમાઈશ હોને કી અલામત હૈ.

મુફ્તી ઈસ્માઈલ ઈમરાન મેમન, સુરત.