ખસ્સી ઔર ઘાભન જાનવર કી કુરબાની

ખસ્સી ઔર ઘાભન જાનવર કી કુરબાની

આજ કા સવાલ નં. ૨૧૬૩

  1. ખસ્સી જાનવર કી કુરબાની જાઇઝ હૈ..?
  2. ઘાભન (હમલ વાલી) જાનવર કી કુરબાની જાઇઝ હૈ..?

જવાબ

حامدا و مصلیا و مسلما

  1. ખસ્સી જાનવર કી કુરબાની જાઇઝ બલ્કે અફઝલ ઔર મસનુન હૈ, કયુંકે ઉસકા ગોશ્ત ઝયાદા અચ્છા હોતા હૈ.
  2. અગર વિલાદત કા વકત કરીબ હૈ તો મકરૂહ હૈ, વરના મકરૂહ નહિં.

કિતાબુલ મસાઇલ ૨/૨૩૯

و الله اعلم بالصواب

મૌલાના ઇબ્રાહીમ અલયાની

તસ્દિક: મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

Leave a Reply