૧૧વીં ગ્યારવી કી નિયાઝ ખાને કી હકીકત કયા હૈ..?
કયા માલદાર આદમી ગ્યારવી કા ખાના ખા સકતા હૈ..?
ઔર ગરીબો કા ઉસ દાવત મેં શિર્કત કા કયા હુકમ હૈ..?

જવાબ

حامدا و مصلیا و مسلما

કિસી ભી ઇસ્લામી મહિને કી ૧૧વીં તારીખ કો મહબુબે સુબ્હાની શૈખ અબ્દુલ કાદીર જીલાની રહમતુલ્લાહી અલયહિ કી નિય્યત સે જો ખાના પકાયા જાતા હૈ ઉસે ગ્યારવીં કહેતે હૈ.

ઇખ્તેલાફે ઉમ્મત ઔર સિરાતે મુસ્તકીમ, હઝરત મુફતી યુસુફ લુધયાનવી સાહબ રહ. કી કિતાબ.

અગર વો ખાના હઝરત શૈખ કે નામ કી મન્નત કા હો યા *ઉન કા તકરરુબ હાસીલ કરના હો યાની નિયાઝ કરેંગે તો હજરત ખુશ હોકર હમારી મુરાદે પુરી કરેગે તો વોહ હરામ હૈ આમ તૌર પર યહી નિય્યત હોતી હૈ ઔર ઉનકે નામ કી મન્નત માંગના શિર્ક હૈ. મન્નત સિર્ફ અલ્લાહ કે નામ કી હી માનના જાઇઝ હૈ. કિસી ઉંચે સે ઉંચે બુલંદ રૂત્બા મખ્લુક કે નામ કી મન્નત માનના હરામ ઔર શિર્ક હૈ, ઔર ઐસી હરામ મન્નત કા ખાના ખાના માલદાર ઔર ગરીબ કિસીકે લીયે ભી જાઇઝ નહિં.

શામી ૨/૧૨૮, બહર ૨/૨૯૮

અગર હઝરત શૈખ જીલાની રહ. કે ઇસાલે સવાબ કી ગર્ઝ સે અલ્લાહ તઆલા કે નામ કી મન્નત માની હો યા મન્નત માને બગૈર હઝરત શૈખ કે ઇસાલે સવાબ કે ખાતીર પકા કર ખિલાયે તો ઐસા ખાના ગરીબ લોગ ખા સકતે હૈ, માલદાર નહિં ખા સકતા. કયુંકે મન્નત કા ખાના માલદાર કે લીયે જાઇઝ નહિં ઔર ગરીબો કો ખીલા કર સદકે કા સવાબ કર સકતે હૈ. અલબત્તા ઇસાલે સવાબ કે ખાને કે લીયે કોઇ તારીખ ઔર દિન ઝરૂરી સમઝના યેહ બિદઅત ઔર નાજાઇઝ હૈ.

શામી ૧, ફતાવા મહમુદિયા ૧૦/૯૮

ઝબ્દતુલ ફતાવા ગુજરાતી ૧/૨૦૬, ૨૦૭

ફતાવા સેક્શન…

મુફતી સિરાજ ચિખલી, નવસારી, ગુજરાત.

و الله اعلم بالصواب

તસ્દિક વ ઇઝાફા
મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

 

આપ કયા કહેતે હૈ પીઝા હટ, કે. એફ. સી, મેકડોનાલ્ડ હોટલો મેં ખાને કે મુતાઅલ્લીક જો કે પાકીસ્તાન મેં હૈ, યેહ હલાલ હૈ યા હરામ..?

જવાબ

حامدا و مصلیا و مسلما

ઉન હોટલો મેં પકાયા જાનેવાલા ચિકન યા દુસરા ગોસ્ત અગર વાકિયતન ઇસ્લામી શરીઅત કે મુતાબિક ઝબીહા કા હો,

ઇસી તરહ મુખ્તલીફ ચીજો મેં ડાલી જાનેવાલી ચીજ ઔર પકાને કા તેલ વગૈરહ મેં કીસી કિસ્મ કે હરામ અજઝા કી આમેઝીશ ના કી ગઇ હો,

ઔર યેહ ઉમુર યકીની તૌર પર યા ગાલીબ ગુમાન કે દરજે મેં સાબીત હો જાયે તબ તો ઉનકા તૈયાર કીયા ગયા ખાના ખાને કી ઇજાઝત હૈ, વરના ઉનસે એતરાઝ હી કિય જાયે.

જબકે ઉમુમી તૌર પર ભી યેહ હોટલ અપને આલમી મેઅયાર બરકરાર રખને કા જયાદા ખ્યાલ રખને કે સાથ સાથ મશીની ઝબીહા સે ભી એતરાઝ નહિં કરતે જો નાઇઝ હૈ.

ઇસી લીયે ઉનમેં તૈયાર કિયા જાનેવાલે ખાને કા તમામ અજઝા કે હલાલ હોને કા યકિન ના હો જાયે ઉસ વકત તક ઉનકા ખાના ખાને સે એતરાઝ હી કિયા જાયે તો યેહ જયાદા બહેતર હૈ.

(શૈખુલ હદીષ ડાભેલ ગુજરાત, મુરશીદ હઝરત અકદસ મુફતી અહમદ સાહબ ખાનપુરી દા.બ. ને ફરમાયા કે અગર વહાં ખીન્ઝીર/સુવ્વર કા ગોસ્ત પકાયા જાતા હૈ તો ઉસકે ચમ્મચ ઔર બરતન કે ઇસ્તેમાલ મેં એહતિયાત નહિં કરતે,

અગર ગોસ્ત હલાલ ભી હો તો ઉસે નાપાક બરતન લગ હી જાતે હોંગે જીસસે વોહ ખાના ભી નાપાક હોતા હોગા લિહાઝા વહાં નહિં ખાના ચાહિયે )

કુરઆન સુરહ અનામ આયત ૧૨૧.
સુરહ નહલ આયત ૧૧૬.
સહીહ મુસ્લિમ.

હઝરત મુફતી હુસેન કરાંચી દા.બ.

નોટ
ગોસ્ત કે હલાલ હોને મેં ગૈર મુસ્લિમ ઈદારે , કંપની કી ગવાહી મોઅતબર નહીં. ચાહે ઉનકે લેટરપેડ પર મુસલમાન આલીમ યા ઈદારે કે દસ્તખત સાઈન હો.

ઔર ગૈર મુસ્લિમ કી હોટલ કા મુસલમાન મુલાઝિમ (નોકર) કહે કે, ” યે ગોસ્ત હલાલ હૈ” તો ભી ઉસ કી ગવાહી મોઅતબર નહીં.

મુફતી ફરહાન વારિસ સાહબ.
દારુલ ફતવા વલ કઝા.
જામિઆ બીનમોરીઆ. કરાંચી

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી
ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

 

હુઝુર ﷺ કી ઇત્તિબાઅ કા હમકો હુકમ હૈ, ઔર આપકા તરીકા હમારે લિયે નમુના હૈ, તો મુઝે યેહ જાનના હૈ કે હુઝુર ﷺ ને કિસકે વલીમા મેં કયા ખિલાયા..?

જવાબ

حامدا و مصلیا و مسلما

બહોત અચ્છા સવાલ હૈ,
લોગો ને વલીમા કરને કી સુન્નત કે નામ પર શાનદાર વલીમા કરને ઔર ઝયાદા લોગો કો ખિલાને કે ચક્કર મેં નિકાહ મેં તાખીર, સૂદી કર્ઝ, ખાને કા બિગાડ, વલીમા મેં ફખ્ર ઔર કોમ્પીટીશન (દેખા દેખી) શુરૂ કર દી હૈ.

લેકિન વલીમા મેં પ્યારે નબી ﷺ જીનકી ઇત્તેબાઅ કા હમ કો હુકમ દિયા હૈ ઉનકી સાદગી ઔર મુખ્તસર વલીમા મેં કમ ખર્ચ કરકે નિકાહ કો બા-બરકત બનાના ભૂલ ગયે હૈ લિહાઝા જિન અજવાઝે મુતહરાત કી વલીમા કી સરાહત કિતાબો મેં મિલી ઉસે પેશ કિયા જાતા હૈ.

  1. હુઝુર ﷺ ને હઝરત ઝૈનબ رضي الله عنه કા વલીમા એક બકરી કે ગોશ્ત સે કિયા.
  2. હઝરત ઉમ્મે સલમા رضي الله عنه કા વલીમા જવ કી રોટી સે કિયા.
  3. હઝરત સફિયા رضي الله عنه કા વલીમા ખજુર, રોટી ઔર ઘી સે કિયા.
  4. હઝરત આઇશા رضی اللہ عنہا કા વલીમા એક પ્યાલા દૂધ સે કિયા.

હુઝુર ﷺ સે મુહબ્બત કે દાવે કરનેવાલે ઇસ સુન્નત પર યા ઐસા સાદા ઔર મુખ્તસર વલીમા કર કે દિખાયે.

બહિશ્તી જહેઝ સફા ૧૪૬ બ-ઇઝાફા માખુઝ

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી
ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૧૫ રબીઉલ અવ્વલ ૧૪૪૧ હિજરી

 

ઇદ એ મીલાદુન્નબી ﷺ કી નીયાઝ ખાના કોનસી સૂરત મેં જાઇઝ ઔર કોનસી સૂરત મેં નાજાઇઝ ?

જવાબ

મીલાદુન્નબી કી તાઇન ૧૨ હી તારીખ તય કરને કે સાથ ખાના પકાના
(લોગો કો જમા કરના) વગૈરહ ગુમરાહ કરનેવાલી બીદઅત હૈ, ઉસ સે બચના ઝરૂરી હૈ, ઔર અગર ખાને મેં નિયત ઇસાલે સવાબ કી હૈ તો ખાના મુબાહ (ના સવાબ, ના ગુનાહ) ઔર સદકા હૈ,

ઔર અગર અકાબીરીન કે નામ પર હૈ (ઉનકો રાજી કરને કી, ઉનસે કરીબ હોને કી નિયત હો, અલ્લાહ કે નામ પર ના હો) ગૈરૂલ્લાહ કે નામ પર ઝબહ કરને કી સૂરત મેં દાખીલ હોને કી વજહ સે હરામ હૈ, ઔર ઐસે અકાઇદ ફાસીદ ઔર કુફ્ર કે બાઇસ હૈ.

(જાઇઝ સૂરત)

અગર દીન ઔર ખાસ ખાને કો તય કીયે બગૈર સિર્ફ અલ્લાહ કો રાજી કરને કે લીએ ખુશી સે બતૌરે શુક્રાનહ હો તો જાઈજ઼ હૈ,ઔર અગર દીન ઔર ખાને કો ખાસ કરને કે સાથ હો તો બીદઅત હૈ.

ફતાવા રશીદીયા/૧૩૮

ઐસે મૌકો મેં ઇસ તરહ કે ખાને પકાને કા શરીયત મેં કોઇ સબુત નહિં, લિહાજા યેહ કામ નાજાઇઝ ઔર બીદઅત હૈ. અગર મહઝ રસ્મ કે તોર પર પકાયા જાયે, સવાબ કા અકીદા ના હો તો ભી ઉસમેં બીદઅત કી તાઇદ-હોસલા અફઝાઇ ઔર રીવાજ દેના હૈ.

લીહાજા ઉસસે બચના લાઝીમ હૈ, ઉસી બીના પર ખાના કબુલ કરને સે ભી બચના ચાહીયે, ઇસકે બાવજુદ હરામ નહિં હૈ.

અહસનુલ ફતાવા ૧/૩૭૫

શૈખુલ હદીષ મૌલાના અહમદ રાહીલ સાહબ (દા.બ) મદ્રસહ કન્ઝે મરગુબ પાટન

જવાઝ પર અકાબીરીન ઇબારત સે દલીલ પકડને કા જવાબ :
શાહ અબ્દુર્રહીમ દહેલ્વી (રહ.) ફરમાતે હૈ કી,

મૈં વિલાદત કે દીનો મેં હુઝુર કો ઇસાલે સવાબ પહુંચાને કી નિયત સે ખાના પકાયા જા રહા થા. એક બાર ઐસા હુઆ કી મેરે પાસ કુછ ના થા કી મૈં ખાના પકવાતા, ભુને હુએ ચનો કે અલાવા. તો મૈને ઉસી કો લોગો મેં તકસીમ કર દીયા…

ઇન જૈસે બુઝુર્ગો કી ઇબારતો મેં ના વિલાદત કી હદ સે ઝયાદા રોશની કા તઝકીરહ હૈ, ના ખાને કે લીએ લોગો કા જમા કરને કા ઝીક્ર (ના ૧૨ તારીખ કા ઝિક્ર હૈ, બલકે લીખા હૈ મોલુદ યાની વિલાદત કે દીનો મેં, ના જબરદસ્તી કા ચંદા હૈ, ના શરીક ના હોનેવાલો કો હકીર સમજના હૈ, ના મંડપ થા, ના રાસ્તા બંધ કરકે આને જાને વાલો કો તકલીફ પહુંચાના હૈ. લિહાજા ઇસસે દલીલ પકડના સહીહ નહી.

(ફતાવા રશીદીયા 137)

તસદીક ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ ગુફીરલહુ.

મુદર્રીસે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત., ભારત

 

ખાને મેં કિડીયાં જાયે‘ યા ગલ્તી સે પેટ મેં ચલી જાયે તો કયા હુકમ હૈ..?

જવાબ:  حامدا و مصلیا و مسلما

ખાને મેં કિડીયાં જાયે” યા કિસી ચીજ મેં કિડીયાં મર જાયે તો બગૈર નિકાલે ખાના જાઇઝ નહિં, અગર એકાદ કિડી હલક મેં ચલી ગઇ તો મુરદાર ખાને કા ગુનાહ હુઆ.

બહિશ્તી ઝેવર ૩/૬૦

બ-હવાલા: મહમુદુલ ફતાવા ૧૦૫

و الله اعلم بالصواب

ખાને મેં કિડીયાં જાયે“:

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી.

ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત.

૧૯ સફર ૧૪૪૦ હિજરી.