કયા મર્હૂમ કી રૂહ ઘર પર આ સકતી હૈ ?
ઈસ બારે મેં હજરત અલી રદીઅલ્લાહુ અન્હુમ કી રિવાયત હૈ તો ઉસકા કયા જવાબ હૈ ?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

મુર્દે કી રૂહ અગર નેક હૈ તો વોહ બદબુદાર દુનિયામેં નહીં આયેગી, યહાં કે અહવાલ દુસરે નેક મુર્દો કે ઝરિયે ઉનકો માલુમ હો જાતે હૈ. ઔર અગર રુહ બદ ( બુરી ) હૈ, તો અઝાબ કે ફરિસ્તે ઉનકો છોડતે નહીં હૈ.

મરને કે બાદ કયા હોગા ?

લિહાઝા રુહ આને કે બારે મેં જીતની ભી રિવાયત હૈ સબ મૌજુઅ – મનઘડત ઔર બનાવટી હૈ. યે બાત હજરત મૌલા અલી કારી જીન્હેં બરેલ્વી હજરત ભી માનતે હૈ, અપની કિતાબ તબકતુલ હનફીયા મેં કહી હૈ.

ફતાવા મહેમુંદીયા ~૧/૬૦૯

ઔર યે રિવાયત અક્લ કે ભી ખિલાફ હૈ કે, જબ ઉનકી પૂકાર ચીખ ચીખ કર કહેને કે બાવજુદ કોઇ સુનતા નહીં હૈ, માયુસ હો જાતી હૈ તો હર હફતે કયોં આતી હૈ ? ઈસાલે સવાબ કી ઐસી મહોતાજ હર રુહ નહીં હોતી હૈ. ઉસ રિવાયત મેં સબ કો મહોતાજ બના દિયા હૈ.

و الله اعلم بالصواب
હિજરી તારીખ: ૧૪/ રબીઉલ આખર ૧૪૪૧ હિજરી
મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન હનફી ચિસ્તી
ઉસ્તાદે દારુલ ઉલુમ રામપુરા સૂરત, ગુજરાત , ઇન્ડિયા. ઔર સેક્રેટરી જમિયતે ઉલમા ઍ હિન્દ, સૂરત ગુજરાત.

ઇલ્મી(બાત) સિખના મેસેજ( ફૈલાના) ઇબાદ્ત સે બહેતર હૈ.

 

શહીદો કો ખિરાજે અકીદત પેશ કરને કે લિયે કેન્ડલ/મોમબત્તી જલાના કૈસા હૈ..?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

કેન્ડલ જલાના યહુદીઓ કી મઝહબી ઇબાદત હૈ, હર સાલ મુર્દો કો યાદ કરને ઔર ઉનકો ખિરાજે અકીદત પેશ કરને કે લિયે વોહ જલાતે હૈ ઔર ઇસકે ઝરીયે ઇબાદત કરને કા ઉનકી કિતાબ મેં હુકમ હૈ.

ઉનકી દેખા દેખી ઇસાઇયોં ને ભી શુરૂ કિયા ઔર ફિર ઇસ રસમ કો પુરી દુનિયા મેં મિડીયા કે ઝરીયે આમ કરને કી કોશીશ કી ગઇ જિસકા અસર બાઝ મુસલમાનો પર ભી પડા, ઇસ્લામી શરીઅત મેં ગૈર કૌમ કી મુશાબહત સે સખ્તી સે રોકા ગયા હૈ.

લિહાઝા ખિરાજે અકીદત પેશ કરને યા અપના ગમ બતાને કેન્ડલ/મોમબત્તીયાં જલાના યહુદીઓ કી મુશાબહત/કોપી હોને કી વજહ સે નાજાઇઝ હૈ.

તૌરાત બાબ ૮: ૨૦
મુફતી મુહમ્મદ તારીક કાસમી દેવબંદી ખાદીમે જામિઆહ હુસેનિયા દેવબંદ કે ફતવે કા ખુલાસા

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૧૭ જમાદિલ આખર ૧૪૪૦ હિજરી

 

A. ૧૨ રબીઉલ અવ્વલ કે કયા અમલ હૈ, ઇસ દીન કયા કરના ચાહીયે ?

B. ઇસ દીન ગમ મનાના ચાહીયે યા ખુશી ?

જવાબ

حامدا و مصلیا و مسلما

A.
ઇસ દીન હુઝુર صل اللہ علیہ وسلم સે જીન કી ઝીંદગી મેં ૬૩ બાર રબીઉલ અવ્વલ આયા, કોઇ આમાલ મન્કુલ નહિં ઔર હુઝુર صل اللہ علیہ وسلم ને ઉમ્મત કો કયામત તક કા પુરા દિન પુરી અમાનતદારી કે સાથ બતા દીયા, કોઇ ચીજ નહિં છુપાઇ, લેકીન ૧૨ રબીઉલ અવ્વલ કે બારે મેં કુછ નહિં બતાયા.

ઉમ્મત કે ફાયદે કી કોઇ ચીજ હોતી તો ઝરૂર બતાતે. સહાબા (રદી.) ભી હુઝુર صل اللہ علیہ وسلم કે બાદ ૧૦૦ સાલ દુનિયા મેં ઝીંદા રહે ઉન સે ભી કોઇ અમલ મન્કુલ નહિં.

શરીયત કી દલીલ ચાર હૈ. ૧. કુરાન, ૨. હદીષ, ૩. ઇજમા (સહાબા યા અકસર ઉલમા એ હક કી રાય કા મુત્તફીક હો જાના, ૪. કયાસ (અકલી દલીલ સે કોઇ મસઅલા કુરાન વ હદીષ સે નિકાલના જો શરીયત સે ના ટકરાતા હો)

ઇસ કે અલાવા બાઝ બુઝુર્ગો કા કોઇ અમલ જો ઉન્હો ને ગલ્બ એ હાલ, મખ્સુસ કેફીયત જીસ મેં વોહ શરીયત કે મુકલ્લફ નહિં રહેતે કોઇ અમલ મન્કુલ હો યા સઉદી, મક્કા, મદિના વાલે કોઇ નયા અમલ શુરૂ કરે તો વો જવાઝ કી દલીલ નહિં બન સકતા.

B.
આજ કે દીન ના ખુશી મનાયે ના ગમ કયુંકી ૧૨ રબીઉલ અવ્વલ જીસ તરહ વિલાદત કા દીન હૈ ઇસી તરહ વફાત કા ભી દીન હૈ, વફાત કા દીન ખુશી સે રોકનેવાલા હૈ વિલાદત કા દીન ગમી સે રોકનેવાલા હૈ.

અલ્લાહ અપને બંદો કી નફસીયતઃ મીજાઝ સે વાકીફ હૈ, ઉસ ને દોનો ઇસી દીન કરવા કર દોનો બાતો સે રોક દીયા, ઔર જન્મદીન કી ખુશી મનાના ભી ગૈરો કા તરીકા ઔર વફાત કે તીન દીન કે બાદ ગમ મનાના ભી ગૈરો કા તરીકા ઔર હમેં પ્યારે નબી صل اللہ علیہ وسلم ને ગૈરો કે તરીકો કી મુશાબહત ઇખ્તીયાર કરને સે ભી રોક દીયા હૈ.

હઝરત મૌલાના અશરફ અલી થાનવી رحمت اللّٰہ علیہ કે મલ્ફુઝાત સે માખુઝ

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૧૨ રબીઉલ અવ્વલ ૧૪૪૦ હિજરી

⭕ આજ કા સવાલ નંબર-૨૫૬૭ ⭕

વો કૌનસે આમાલ હે જો આશુરહ કે દિન યાને 10 મુહર્રમ કો સુનન્ત સે સાબિત નહિં હૈ?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا مسلما

1. ગુસ્લ કરના યાની ખાસ આસુરાહ કી નિય્યત સે .
2.કપડે બદલના
3.ખુશ્બુ લગાના
4.સુરમાં લગાના
5.મખ્શુશ નમાજ અદા કરના
6.મરસિયા ખાની કરના
7.મસ્જિદ મેં જમા હોકર નવાફીલ પઢના.
8.માતમ કરના
9.ક્બ્રો પર મીટ્ટી ડાલના
10. તાજિયા બનાના
11. નંગે સર રહના
12. નંગે પૈર રહના
13. કાલા કપડાં પહનના
14.સર પર ખાક ડાલના
15. સર કો પીટના
16.બચ્ચો કો કૈદી, ફકીર બનાના
17. શરબત બનાના
18. શરબત પિલાના
19.મખ્શુશ કિસ્મકા ખાના બનાના
20. સિર્ફ મુહર્રમ મેં હી સબિલ લગાના.

و الله اعلم بالصواب

💠મા સાબિત બીન સુન્નહ મેં બરેલ્વી ઔર દેવબંદી ઉલમા કે મુઆતમદ શાહ અબ્દુલ હક્ મુહદ્દીસે દહેલ્વી રહ. ઈન ચીઝોં ફઝાઈલ કી તમામ રિવાયતો કો મૌજુઆ – બનાવટી કરાર દીયા હૈ.
📗ફ્તાવા મહમૂદિય્હ. 3/274 ઔર ઉસ્કે આસપાસ સે માખુઝ.

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૫૮૯⭕

સફર કા મહીના શુરૂ હો ચૂકા હૈ. આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહે વસલ્લમ કા ઇરશાદ હૈ કે સફર કે મહીને મેં સારી આફતે ઔર મુસીબતે ઝમીન પર ઉતરતી હૈ ઇસ લિએ ઇન સબ સે હિફાઝત કે લિએ હર નમાઝ કે બાદ ૧૧ મર્તબા યા બાસિતુ યા હાફિज़ૂ કા વિર્દ કરે.
ક્યા યે બાત સહીહ હૈ ?
ક્યા સફર મહીના મનહૂસ હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

ઇસ્લામ મેં કોઈ મહીના, દિન, કોઈ ઘડી મનહૂસ ઔર ભારી નહીં.

નહૂસત અલ્લાહ કી લાનત, ફિટકાર, ઔર ગજબ નમાઝ છોડ઼ને સે, સુદી લેનદેન, ઝીના, નાચ – ગાના, બેપર્દગી ઔર બેહયાઈ વગેરહ ગુનાહ જો ઘર ઘર મેં આમ હૈ, ઉસસે આતી હૈ, લિહાજા ઇસસે બચને કે એહતમામ કરના ચાહિએ.

ઔર કિસી આફત કા નાઝિલ હોના કિસી મહીને કે સાથ ખાસ નહીં, ઐસા અકીદહ ઇસ્લામી અકીદહ નહીં. ઐસા અપશુગુન ઔર બદ ફાલી જાહિલ લોગ કૌમ લેતી હૈ, ઇસ્લામ મેં ઇસ કી ઇજાઝત નહીં.

ઊપર જો હદીસ પેશ કી ગઈ હૈ વહ મવ્જૂઆ-મનઘડત હૈ.

લિહાઝા ગલત અકીદહ કે સાથ કિસી ખાસ વિર્દ કા એહતમામ ભી દુરુસ્ત નહીં.

📗અગલાતુલ અવામ સફા ૩૭ સે માખુઝ

و الله اعلم بالصواب