જાનવર કી ઉમ્ર ઔર પહચાન

જાનવર કી ઉમ્ર ઔર પહચાન

આજ કા સવાલ ૨૧૭૫

કૌન સે જાનવર કી કિતની ઉમ્ર કુરબાની કે લિએ જરુરી હૈ ?
ઔર ઉમર મુકમ્મલ હોને કી ક્યા પહચાન હૈ ?
ઔર દાંત ગિર ગએ હો યા દાંત હી ન આયે હો ઉસકી કુરબાની દુરુસ્ત હૈ ?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

કુરબાની કા જાનવર બકરા બકરી ઘેટા, ઘેટી હૈ તો એક સાલ.
ગાય, ભૈંસ, પાડ઼ા હો તો દો સાલ.
ઔર ઊંટ હૈ તો ૫ સાલ મુકમ્મલ હોના ઝરૂરી હૈ.

અલબત્તા દુંબા ઔર ઘેટા ૬ મહીને કા હો ૧ સાલ કે ઘેટોં કે દરમિયાન છોડ દિયા જાએ તો દેખને મેં ઉસકી હાઈટ ઔર મોટાપે કી વજહ સે ૧ સાલ કા માલૂમ હોતા હો તો ઉસકી કુરબાની ભી દુરુસ્ત હૈ.

જાનવર કુરબાની કે લાઈક હૈ યા નહીં ઉસકી પહચાન દાંત સે હોતી હૈ, અગર બકરે મેં ઊપર કી દો દાંત હૈ એક સાલ કા યકીની હૈ, ક્યૂઁ કે આમ તોરપર સવા સાલ મેં દાંત આતે હૈં, ઔર બડે જાનવર મેં નિચે દરમિયાન કે દો દાંત દૂસરે દાંતો કે મુકાબલે મેં બિલ્કુલ નુમાયા હોતે હૈ, ઇસતૌર પર કે વહ ઊપર સે થોડે ટેઢે યા ચોધે હોતે હૈ, આમ તૌર પર સવા દો સાલ મેં આતે હૈં લેકિન અગર કિસી જાનવર કે પક્કે દાંત ન આયે હો લેકિન યકીની તૌર પર ઉસકી ઉમર કુરબાની કે લાયક હોને ઈલ્મ હો તો ઉસકી કુરબાની ભી દુરુસ્ત હૈ.

ફતાવા રહીમિયાહ

આલમગીરી ૫/૧૧૪

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન

ઉસ્તાદે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત શહર, ગુજરાત, ઇંડિયા
૬~ઝિલ્હજ્જ- ૧૪૪૧ હિજરી
૨૭-૭-૨૦૨૦ / સોમવાર
ઇલ્મી બાત ( મેસેજ ) સીખાના ( ફૈલાના ) ઈબાદત સે બહેતર હૈ.

Leave a Reply