⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૫૪૬⭕

૧. જુમઆ કે દિન સુરહ એ કહફ કબ સે કબ તક પઢ સકતે હૈં ?

૨. જુમઆ કોનસે મૌસમ મેં જલ્દી ઔર કોનસે મૌસમ મેં દેર સે પઢના અફઝલ હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

૧. સૂરહ એ કહફ જુમેરાત કી મગરિબ બાદ જો ચાઁદ કે ઐતિબાર સે જુમઆ કી રાત હોતી હૈ ઉસ વક્ત સે જુમઆ કે દિન સૂરજ ગુરૂબ હોને તક પઢ સકતે હૈં.

📕સુનને દારમિ હદીસ નંબર ૩૪૦૭ સે માખૂઝ

૨. જુમઆ કી નમાઝ ઝવાલ કે બાદ ફૌરન હર મોસમ મેં પઢના હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહી વસલ્લમ કી હંમેશ કી સુન્નત હૈ.

બાઝ હનફી લોગ એક, ડેઢ ઘન્ટે બાદ પઢતે હૈં યહ ગલત તરીકા હૈ, યે હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહિ વસલ્લમ કી દાઇમી (હંમેશ) કી સુન્નત કે ખિલાફ હૈ ઇસ કો બદલના ઝરૂરી હૈ.

અલ્લાહ ઇસ્લાહ કી તૌફીક અતા ફરમાયે.

(રહી બાત બયાન , ઝવાલ સે પહલે યા ઝવાલ કે બાદ આધે ઘન્ટે તક હી કરવાના ચાહિયે.)

📗તુહફતુલ અલમ’ઈ શરહે તિર્મિઝી – ૨/૩૭૧ બા હવાલે
📘ઉમ્દતુલ કારી

📕બહિશતી ઝેવર સફા મરદો કે લીયે ૯૪

و الله اعلم بالصواب