⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૫૪૬⭕

૧. જુમઆ કે દિન સુરહ એ કહફ કબ સે કબ તક પઢ સકતે હૈં ?

૨. જુમઆ કોનસે મૌસમ મેં જલ્દી ઔર કોનસે મૌસમ મેં દેર સે પઢના અફઝલ હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

૧. સૂરહ એ કહફ જુમેરાત કી મગરિબ બાદ જો ચાઁદ કે ઐતિબાર સે જુમઆ કી રાત હોતી હૈ ઉસ વક્ત સે જુમઆ કે દિન સૂરજ ગુરૂબ હોને તક પઢ સકતે હૈં.

📕સુનને દારમિ હદીસ નંબર ૩૪૦૭ સે માખૂઝ

૨. જુમઆ કી નમાઝ ઝવાલ કે બાદ ફૌરન હર મોસમ મેં પઢના હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહી વસલ્લમ કી હંમેશ કી સુન્નત હૈ.

બાઝ હનફી લોગ એક, ડેઢ ઘન્ટે બાદ પઢતે હૈં યહ ગલત તરીકા હૈ, યે હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહિ વસલ્લમ કી દાઇમી (હંમેશ) કી સુન્નત કે ખિલાફ હૈ ઇસ કો બદલના ઝરૂરી હૈ.

અલ્લાહ ઇસ્લાહ કી તૌફીક અતા ફરમાયે.

(રહી બાત બયાન , ઝવાલ સે પહલે યા ઝવાલ કે બાદ આધે ઘન્ટે તક હી કરવાના ચાહિયે.)

📗તુહફતુલ અલમ’ઈ શરહે તિર્મિઝી – ૨/૩૭૧ બા હવાલે
📘ઉમ્દતુલ કારી

📕બહિશતી ઝેવર સફા મરદો કે લીયે ૯૪

و الله اعلم بالصواب

 

આજ કા સવાલ નંબર- ૨૬૬૯

કયા જુમ્આ કી નમાઝ ગુરુદ્વારા, પાર્ક, સડક ઔર મૈદાન મેં કુછ બિછાએ બગૈર પઢ સકતે હૈ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

ઇસ ઉમ્મત કે લિએ જમીન કો પાક કરાર દિયા ગયા હૈ. ઇસ લિએ સડક ,પાર્ક વગૈરહ કી જગહ પર જબ તક નાપાકી કા અસર યાની ઉસ કી બદબૂ યા રંગ દિખાઈ ન દે તો બગૈર કુછ બિછાએ ભી નમાઝ અદા હો જાએગી. અગર વહાં નાપાકી કભી હોતી ભી તો જમીન ઔર સડક સુખ જાને સે પાક હો જાતી હૈ.
ગુરૂદ્વારે યા કિસી નૉન મુસ્લિમ કી મઝહબી જગહ પર હો તો વહાં સામને જાનદાર કી તસ્વીર યા મૂર્તિ યા કબ્ર નહીં હોની ચાહિએ ક્યોંકિ ઉસ મેં મૂર્તિ ઔર કબ્ર કી ઇબાદત કા શક હોતા હૈ. અગર હો તો તસ્વીર યા મૂર્તિ પર કપડા ડાલ દિયા જાયે ઔર સામને કબ્ર હો ઉસ કે આગે કુર્સી વગૈરહ એક ફુટ કી કોઈ ચીઝ આડ કર દી જાયે પીઠ કે પીછે યા દાએં બાએં કબ્ર હો તો કોઈ હરજ નહિ. વહાં કે ઝિમ્મેદારોં કી ઇજાઝત હો તો જુમ્આ કી નમાઝ ઇમામ કે સાથ ૪ બાલીગ મુસલમાન મર્દ યા ઉસ સે ઝાઈદ લોગ હો ઔર વહાં ઔર મુસલમાનોં કો આને કી ઇજાઝત હો દરવાજા ખુલા હો બિલા  ઉઝર બંધ ન હો તો જુમ્આ સવાલ મેં પૂછી  ગઈ તમામ જગહો પર સહીહ હૈ ખુત્બા દેના ભી વાજિબ હૈ ખુત્બા ન આતા હો તો પહલે ખુત્બે મેં અલ્હમ્દુ શરીફ ઔર દૂસરે મેં અત્તહિય્યાત પઢ લી જાયે તો ભી ખુત્બા અદા હો જાએગા.

📗મારિફૂલ ફલાહ – ૧૯૭

📕 દુર્રે મુખ્તાર   – ૩ / ૨૪ , ૨૫


و الله اعلم بالصواب

નૉટ:- જુમ્આ  કી નમાઝ   ગુરુદ્વારા, પાર્ક ઔર સડક પર સહીહ ન હોને કા મેસેજ ડો. શરીલક અહમદ ખાન કા જો ચલ રહા હૈ વહ સહીહ નહીં હૈ.


✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.