ઝીલ હજજા મેં બાલ નાખુન કાટના

ઝીલ હજજા મેં બાલ નાખુન કાટના

આજ કા સવાલ નં. -૨૧૬૬

ઝીલ હજજા કા ચાંદ હોને કે બાદ બાલ ઔર નાખુન કાટના કૈસા હૈ..?

ઇસકી કયા મસ્લિહત ઔર હીકમત હૈ..?

જવાબ

حامدا و مصلیا و مسلما

ઝીલ હજજા કા ચાંદ હોને કે બાદ જીસકે ઝીમ્મે કુરબાની હો ઉસે બાલ ઔર નાખુન ઇદ કી નમાઝ ઔર ઉસકી કુરબાની હોને તક ના કાટના મુસ્તહબ હૈ. તાકે કુરબાની કા જાનવર ઉસકે હર હર જુઝ્વ/હિસ્સે કા બદલ ઔર ફિદયા હો જાયે, ઔર અલ્લાહ તઆલા કી રહમત સે ઉસ આદમી કે જીસ્મ કા કોઇ હિસ્સા મહરૂમ ના રહે.

જીન લોગો કે ઝીમ્મે કુરબાની નહિં હૈ વોહ ભી કુરબાની કરને વાલો કી ઔર હજ મેં ગયે હુએ હાજીઓ કી મુસાબહત (Copy) ઇખ્તિયાર કરેંગે તો વોહ ભી ઉન પર નાઝીલ હોનેવાલી રહમત સે ઇન્શાઅલ્લાહ મહરૂમ ના રહેંગે.

લેકીન કોઇ અપને બાલ ઔર નાખુન કાટેગા તો ના ગુનેહગાર હોગા, ના કુરબાની મેં કોઇ ખરાબી આયેગી, ઇસ પર વાજીબ કી તરહ અમલ કરના ઔર ઐસા ના કરને વાલો કો ટોકના સહીહ નહિં હૈ.

જો ચીજ જીસ દર્જે મેં સાબીત હો ઉસકો ઉસી દર્જે મેં રખના ચાહિયે.

નોટ :
જીસકે ઝેરે નાફ (ડુટી કે નીચે કે બાલ) ઔર બગલ કે બાલો પર ૪૦ રોઝ ગુઝર ગયે હો તો વોહ શખ્સ ઇસ મુસ્તહબ પર હરગીઝ અમલ ના કરે, અગર વોહ બાલ કાટને મેં ૪૦ દિન સે જયાદા તાખીર કરેગા તો ગુનેહગાર હોગા.

મીરકાતુલ મફાતીહ ૩/૩૦૬

મસાઇલે કુરબાની, ઇસ્લાહી ખુતબાત સે માખુઝ.

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન

ઉસ્તાદે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા
ઈસ્લામી તારીખ : ૨૬ ~ જિલ્કદ – ૧૪૪૧ હિજરી
તારીખ:- ૧૮/૦૭/૨૦૨૦
ઇલ્મી બાત ( મેસેજ ) સીખાના ( ફૈલાના ) ઈબાદત સે બહેતર હૈ.

Leave a Reply