તબ્લીગ કે શરાઇત વ આદાબ

તબ્લીગ કે શરાઇત વ આદાબ

⭕આજ કા સવાલ નં – ૩૨૧૮⭕

આજ કલ બાઝ લોગ તબ્લીગ કરને મેં ઉસ શરાઇત ઔર આદાબ કા લિહાઝ નહીં કરતે હૈ ઇસલિએ બાઝ મર્તબા ફાયદા કે બજાયે નુક્સાન હોતા હૈ ઔર સવાબ કે બજાયે ગુનાહ હોતા હૈ.

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

તબ્લીગ કે આદાબ વ્ શરાઇત

અમ્ર બિલ મા’રુફ-અચ્છાઈ કી તબ્લીગ કા હુકમ અલલ-ઇતલાક-આમ નહીં હે, બલ્કિ ઉસકે લિએ જવાબિત ( વ કાઇદે ) ઔર તરીકે મુકર્રર હે, એક કિસ્મ,ઉસુલ કી તબ્લીગ કરના હે, ઉસકે અલગ આદાબ હે, દૂસરી ફુરૂઆ-મસાઇલ કી તબ્લીગ હે, ઉસકે અલગ આદાબ હે.
(ઔર વો યે હે કે )

(૧) ઉસ કામ કે મુતાલ્લિક ( જિસકી તબ્લીગ કરની હો ) શરીઅત કા પૂરા હુકમ માલુમ હો.

(૨) અમ્ર બિલ મારૂફ કી અવ્વલ શર્ત ઇખલાસ હે, કે સિર્ફ અલ્લાહ કી રજા કે લિએ નસીહત કરે, અપને નફ્સ કો ખુશ કરને કે લિએ નસીહત ન કરે, ઔર ઉસકા મે’યાર યે હે કે એ’ન નસીહત કે વક્ત ભી યે શખ્સ મુખાતબ કો અપને સે અફઝ્લ સમજે.

(૩) દુસરોં કી નસીહત કે લિએ શફક્ત-હમદર્દી ભી શર્ત હે.

(૪) તબ્લીग़ કે વક્ત ખુદ નફ્સે તબ્લીગ કો મતલૂબ-મકસદ સમજે, ફાઈદા હોને ઔર નતીજે કો મકસૂદ ન સમજે, કે વો ગૈર ઇખ્તિયારી હે.

(૫) વાઅઝ -બયાન મેં કિસી કા નામ લેકર ન હોના ચાહિયે, બલ્કિ ખિતાબ-સુનના આમ હોના ચાહિયે.

(૬) વાઅઝ -બયાન કરનેવાલે ( કે લિએ મુનાસિબ હે કે ) મહજ તબ્લીગ કે લિએ હો, કે અહકામ કી તબ્લીગ કરે ઔર ઉસકો હદિયા લેને સે બિલકુલ મના કર દિયા જાએ, જબ વાઅઝ બે ગર્ઝ હોગા ઉસકા મુખાતબ પર બડા અસર પડેગા.

📗મહમૂદુલ ઐહસાન સફા ૨૩૯

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.