તયમ્મુમ ઔર વુઝુ કા મૌકા ના હો

તયમ્મુમ ઔર વુઝુ કા મૌકા ના હો

આજ કા સવાલ નબંર- ૧૯૪૨

એરોપ્લેન, ટ્રેન, બસ મેં નમાઝ કા વક્ત ખતમ હોને કે કરીબ હો, ઔર ભીડ કી વઝહ સે વુઝુ પર કુદરત ના હો, તો તયમ્મુમ કરના ચાહીયે ઐસા પઢા થા.
બાઝ મરતબા તયમ્મુમ જીસ પર કરના જાઈઝ હૈ ઐસી કોઇ ચીઝ પર ભી કુદરત નહીં હોતી. તો કયા કરના ચાહીયે? નમાઝ કઝા હોને દે ?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

પૂછી હુઈ સૂરત મેં ભી નમાઝ કઝા નહીં કરના ચાહીયે. બગેર વુઝુ ઔર તયમ્મુમ કે નમાઝ પઢેગા બાદ મેં કુદરત હોને પર ઉસ નમાઝ કો લૌટાયે.

કિતાબુલ મસાઈલ- ૧/૧૮૯

બા હવાલા શામી ઝકરિયા ૧/૧૮૫

و الله اعلم بالصواب

હિજરી તારીખ: ૧૫ / રબીઉલ આખર ~૧૪૪૧ હિજરી
મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન હનફી ચિસ્તી
ઉસ્તાદે દારુલ ઉલુમ રામપુરા સૂરત, ગુજરાત , ઇન્ડિયા. ઔર સેક્રેટરી જમિયતે ઉલમા ઍ હિન્દ, સૂરત ગુજરાત.

ઇલ્મી(બાત) સિખના મેસેજ( ફૈલાના) ઇબાદ્ત સે બહેતર હૈ.

Leave a Reply