આજ કા સવાલ નંબર – ૨૬૪૦

કિસી ને અપની બીવી કો માઁ કહા તો ક્યા હુક્મ હૈ ?
ઝીહાર તો નહીં હુવા ના?

જિહાર કિસે કહતે હૈં?
જીસ સે નિકાહ પર અસર પડતા હૈ.

જવાબ

حامد ومصلیا و مسلما

અગર કિસી ને અપની બીવી કો કહા કે :
“તૂ મેરી માઁ કે બરાબર હૈ” યા
“તૂ મેરી માઁ જૈસી હૈ” યા
“તુમ તો મેરી માઁ હો”.
મકસદ ઇસ સે બીવી કી બુજુર્ગી ઔર ઈઝઝત હો,
યા ઇસ નિય્યત સે કહા હો કે તૂ ઉમ્ર મેં મેરી માઁ કે બરાબર હૈ, તો નિકાહ પર કોઈ અસર નહીં પડા.

યા ઐસે હી બક દિયા, કોઈ નિય્યત નહીં કી તો ભી કુછ ભી નહીં હુવા.

અગર ઇસ નિય્યત સે કહા કે
“તૂ મુઝ પર મેરી માઁ કી તરહ હરામ હૈ” યા
“ઇસ સે તલાક દેને યા છોડને કી નિય્યત હો”
તો તલાક એ બાઈન પડ જાએગી.
યાને એક તલાક પડ કર નિકાહ ખત્મ હો જાએગા.

યા ઉસ કેહને સે નિય્યત હો કે
“મેં તુઝે તલાક તો નહીં દેતા, મગર તૂ રોટી કપડા લે ઔર યહાઁ પડી રેહ, મેં તુઝસે સોહબત નહીં કરુઁગા”
તો ઇસ સે ભી તલાક એ બાઈન પડેગી.

દરસી બહિશ્તી ઝેવર- સફા ૩૯૨

و الله اعلم بالصواب

મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.

આજ કા સવાલ નંબર – ૨૬૪૧

કલ જિહાર કી તા’રીફ બતાયી થી ઉસકા હુક્મ ક્યા હૈ ?
કયા બીવી સે દોબારહ નિકાહ કરના પડેગા ?

જવાબ

حامد ومصلیا و مسلما

જિહાર કરને (માઁ કી તરહ અપને પર હરામ કરને) સે બીવી નિકાહ સે તો નહીં નિકલેગી,
મગર બીવી સે સોહબત કરના, બોસા દેના, શહવત સે હાથ લગાના યહ સબ હરામ હો જાએગા.

જબ તક કે ઉસકા કફ્ફારાહ અદા ન કરે, ચાહે ઈસી હાલત મેં કિતને હી સાલ નિકલ જાઍં.

હાં, જબ કફ્ફારાહ અદા કર દેગા તો ઉસકે બાદ દોનો મિયા બીવી કી તરહ રહ સકતે હૈં, નયા નિકાહ પઢને કી જરુરત નહીં.

ઉસકા કફ્ફરાહ વહી હૈ જો રોઝહ તોડને કા કફ્ફારાહ હૈ.

બહિશ્તી ઝેવર સફા ૩૯૩

و الله اعلم بالصواب

મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.

આજ કા સવાલ નંબર. – ૨૬૭૧

ઇસ્લામ મેં તલાક દેને કા ઇખ્તિયાર સિર્ફ મર્દો કો હૈ, ઔરતો કો કયું નહિં ?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا مسلما

મર્દો કો ઔરત પર અલ્લાહ તઆલા ને એક કીસ્મ કી બરતરી દી હૈ, કયુંકી શાદી કે બાદ ઔરત કા મહર, વલિમા કા ખર્ચ, ઔર બીવી બચ્ચો કે ખાને પીને, કપડે વ મકાન વગૈરહ કા ખર્ચ ઇસ્લામ ને મર્દ કે ઝિમ્મે રખા હૈ, અગરચે ઔરત માલદાર હો ઔર કમાતી હો, ઔર અપના ખર્ચ ખુદ ભી ઉઠા સકતી હો તબ ભી ખર્ચ કી ઝિમ્મેદારી મર્દ સે માફ નહિં હોતી હૈ, ઔર અકસર ઔરતો કે મુકાબલે મેં ઇંન્તિઝામી સલાહીયત, અકલ સમઝદારી, ગુસ્સે પર કંટ્રોલ, કુવ્વતે બરદાશ્ત, રંજો ગમ સે જલ્દી મુતઅસ્સીર નો હોના યેહ તમામ સિફત અકસર મર્દો મેં જ્યાદા હોતી હૈ.

લિહાજા અકસર મર્દ તલાક અકસર ઔરતો કે મુકાબલે મેં સોચ અમઝ કર દેગા, કયુંકી ઉસે માલુમ હૈ કી તલાક કે બાદ ભી બીવી કી ઇદ્દત તક કા ખર્ચ ઔર બચ્ચો કે બાલીગ ઔર શાદી હોને તક કા ખર્ચ બીવી કો પરવરીશ ઔર દેખભાલ કા ખર્ચ, દુસરી શાદી કે મહર વલીમા કા ખર્ચ મર્દ કે ઝિમ્મે હૈ, ઐસા કોઇ ખર્ચ ઔરત કે ઝિમ્મે નહિં હૈ, લિહાજા યેહ સબ ખર્ચ ઉસકે ઝિમ્મે તલાક કે બાદ દોબારા આયેંગે, ઇસલીએ મર્દ સોચ સમઝકર તલાક દેગા.

ઔરત કે ઝિમ્મે દુસરી શાદી કે બાદ ભી કીસી કિસ્મ કા ખર્ચ ઉસકે ઝિમ્મે નહિં આયેગા, બલ્કે દુસરી શાદી કી વજહ સે મહર ઔર કપડે વગૈરહ દુસરે શોહર સે મીલેગા. લિહાજા વોહ તલાક દેને કી જ્યાદા જુર્રત હિમ્મત કરેગી.
ઔર અકસર ઔરતે જલ્દબાઝ, જઝબાતી, રંજ વ ગમ સે જલ્દી મુતઅસ્સીર હોનેવાલી, કમસમઝ હોતી હૈ, અગર તલાક કી ઇખ્તિયાર ઉસે દીયા જાયે તો જીતની તલાકે મર્દ વાકેઅ કરતા હૈ ઉસસે ડબલ ઔરતે વાકેઅ કરતી.

મર્દ તલાક દેને કા ઈખ્તિયાર ઔરત કો ભી દે સકતા હૈ જીસે “તફવીઝ”  કહેતે હૈ, જબ મર્દ ઔરત કો તલાક દેને કા ઇખ્તિયાર દેગા તો ઔરત ભી અપને આપ પર તલાક વાકેઅ કર સકતી હૈ, એક દૌર અરબ મેં ઐસા ભી ગુજરા હૈ કી ઔરત શાદી હોતે હી તફવીઝ કે ઝરીયે તલાક કા ઇખ્તિયાર શોહર સે અપને નામ પર લીખવા લીયા કરતી થી. ઉસ ઝમાને મેં ઔરતે મામુલી ઝગડે મેં ભી અપને આપ કો તલાક દેને કે વાકીયાત બહોત જ્યાદા હુવે થે.

લિહાજા તજર્બા વ અક્લ ઉસ બાત કો માન લેતી હૈ અસલ તલાક દેને કા ઇખ્તિયાર મર્દો કો હી હોના ચાહીયે.

નોટ
હર સો (૧૦૦) મેં એક દો ઔરતે ઐસી ભી હોતી હૈ જો મર્દો સે જ્યાદા અક્લમંદ, ગુસ્સે પર કાબુ રખનેવાલી વગૈરહ સિફત મેં મર્દો સે આગે હોતી હૈ ઔર બાઝ મર્દ ઔરતો સે જ્યાદા નાસમઝ, જલ્દબાઝ વગૈરહ કમજોરી રખનેવાલે હોતે હૈ, લિહાજા શરીયત કે હુકમ કા દારોમદાર અકસર લોગો કે એતબાર સે હોતા હૈ, બાઝ લોગો કે એતબાર સે નહિં.

📗 આયીલી તનાઝુઆત કા શરઇ હલ ઔર શોહર કો હક્કે તલાક કયું સફા ૨૧ સે ૨૩ કા ખુલાસા.

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન