એરોપ્લેન, ટ્રેન, બસ મેં નમાઝ કા વક્ત ખતમ હોને કે કરીબ હો, ઔર ભીડ કી વઝહ સે વુઝુ પર કુદરત ના હો, તો તયમ્મુમ કરના ચાહીયે ઐસા પઢા થા.
બાઝ મરતબા તયમ્મુમ જીસ પર કરના જાઈઝ હૈ ઐસી કોઇ ચીઝ પર ભી કુદરત નહીં હોતી. તો કયા કરના ચાહીયે? નમાઝ કઝા હોને દે ?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

પૂછી હુઈ સૂરત મેં ભી નમાઝ કઝા નહીં કરના ચાહીયે. બગેર વુઝુ ઔર તયમ્મુમ કે નમાઝ પઢેગા બાદ મેં કુદરત હોને પર ઉસ નમાઝ કો લૌટાયે.

કિતાબુલ મસાઈલ- ૧/૧૮૯

બા હવાલા શામી ઝકરિયા ૧/૧૮૫

و الله اعلم بالصواب

હિજરી તારીખ: ૧૫ / રબીઉલ આખર ~૧૪૪૧ હિજરી
મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન હનફી ચિસ્તી
ઉસ્તાદે દારુલ ઉલુમ રામપુરા સૂરત, ગુજરાત , ઇન્ડિયા. ઔર સેક્રેટરી જમિયતે ઉલમા ઍ હિન્દ, સૂરત ગુજરાત.

ઇલ્મી(બાત) સિખના મેસેજ( ફૈલાના) ઇબાદ્ત સે બહેતર હૈ.

મેરા ટ્રાવેલિંગ મુસલ્લા નાપાક જગહો પર નમાઝ પળ્હને કી વજહ સે નીચે સે નાપાક હો ગયા હૈ, અભી ધોને કા મૌકા નહિં હૈ તો કયા મૈં ઉસપર ‘નાપાક મુસલ્લે પર નમાઝ‘ પળ્હ સકતા હું..?

જવાબ:  حامدا و مصلیا و مسلما

અગર આપકા વોહ મુસલ્લા ડબલ કપડે કા હૈ, યાની નીચે કા કપડા અલગ હૈ, જો નાપાક હો ચુકા હૈ, ઔર ઉપર કા કપડા અલગ હૈ જો પાક હૈ, તો અગર દોનો કપડો કો ચારો તરફ સે ઔર દરમિયાન સે સિલાઇ મારકર એક કપડા કર લિયા ગયા હો, તો ઉસ “નાપાક મુસલ્લે પર નમાઝ” અગર નાપાકી માફી કી મિકદાર સે ઝયાદા લગી હો તો નમાઝ ન હોગી.

ઔર દોનો કપડો કો સિર્ફ ચારો તરફ સે સિલાઈ લગાઇ ગઇ હૈ, લેકિન દરમિયાન મેં સિલાઇ નહિં મારી ગઇ હૈ, દરમિયાન સે ઉપર કા પુરા કપડા નીચે કે કપડે સે ઉઠ સકતા હો, યાની દરમિયાન સે જોઇન્ટ ના હો, તો દોનો કપડે અલગ અલગ શુમાર હોંગે લિહાઝા ઉસ મુસલ્લે પર જો નીચે સે નાપાક હૈ ઉસકે બાવજુદ નમાઝ હો જાયેગી.

નુરૂલ ઇઝાહ બાબુસ્સલાત

و الله اعلم بالصواب

નાપાક મુસલ્લે પર નમાઝ“: મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી.

ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત.

૧૨ સફર ૧૪૪૦ હિજરી.

 

મૈંને છોટા બડા ઇસ્તિન્જા કિયા ઉસકે બાદ દેખા કે બૈતુલખલા મેં પાની નહિં થા ઔર કોઇ ઇન્તિઝામ ન હો સકા તો મૈં વહાં સે ઉઠ ગયા, અબ મૈં ઐસી હાલત મેં મસ્જિદ મેં આ સકતા હું ઔર નમાઝ પળ્હ સકતા હું..?

જવાબ: حامدا و مصلیا و مسلما

અગર પેશાબ ઔર પાખાના નિકલને કી જગહ સે આજુબાજુ ફૈલા નહિં હૈ, નાપાકી સિર્ફ નિકલને કી જગહ પર હી લગી હૈ તો ઇસ્તિન્જા કરના સુન્નત હૈ, અગર નાપાકી નિકલને કી જગહ સે આગે બળ્હ ગઇ હૈ ઔર વોહ નિકલને કી જગહ કો છોડકર અંદાઝા કિયા જાયે તો પતલી નજાસત દિરહમ યાની હથેલી કી ગહરાઇ સે ઝયાદા ન ફૈલી હો તો ભી ઉસકા ધોના સુન્નત હૈ, ઔર હથેલી કી ગહરાઇ સે ઝયાદા ફેલી હો તો ઉસકે ધોના વાજીબ હૈ, ઔર ગાળ્હી/જાડી નજાસત હો તો ઉસકે ફેલાવ નહિં દેખેંગે બલ્કે ઉસકા વજન દેખેંગે. ઉસકા વજન એક દિરહમ યાની ૪ ગ્રામ ૩૭૪ મી.લી ગ્રામ સે ઝયાદા હો તો ઉસકા ધોના વાજીબ હૈ, ઐસી નજાસત કે સાથ ના મસ્જિદ મેં આના જાઇઝ, ના ઉસકી નમાઝ હોગી. હાં…દિરહમ સે કમ હોગી તો ઉસકા ધોના સુન્નત હૈ, તો ઉસ હાલત મેં મસ્જિદ મેં આ સકતે હૈ, નમાઝ ભી હો જાયેગી, લેકિન ઉસ કમ નજાસત કા ભી ધો લેના બહેતર હૈ, પુરા ગુસ્લ કરને કી ઝરૂરત નહિં.

ઉમ્દતુલ ફિકહ ૧/૩૨૫

મસાઇલુલ મિઝાન સફા ૩૮

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી.

ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત.

૧૦ સફર ૧૪૪૦ હિજરી.

 

નાપાક બિસ્તર પર સોના‘: નાપાક બિસ્તર પર સો ગયા થા પસીને કી વજહ સે વોહ નાપાક બિસ્તર ભીગ ગયા તો કયા મેરા બદન નાપાક હો ગયા..?

જવાબ:   حامدا و مصلیا و مسلما

નાપાક બિસ્તર પર સોના“: અગર નાપાકી કા અસર (રંગ, બદબુ) જિસ્મ મેં નહિં આયા હૈ તો જિસ્મ પાક હૈ વરના નાપાક હૈ, યાની અગર જિસ્મ મેં ઉસ નાપાકી કા રંગ યા બદબુ મહસુસ હો રહી હૈ તો જિસ્મ નાપાક હો ગયા.

નાપાક બિસ્તર પર સોના

નુરૂલ ઇઝાહ બાબુલ અંજાસ

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી

ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૨૭ મુહર્રમ ૧૪૪૦ હિજરી