એરોપ્લેન, ટ્રેન, બસ મેં નમાઝ કા વક્ત ખતમ હોને કે કરીબ હો, ઔર ભીડ કી વઝહ સે વુઝુ પર કુદરત ના હો, તો તયમ્મુમ કરના ચાહીયે ઐસા પઢા થા.
બાઝ મરતબા તયમ્મુમ જીસ પર કરના જાઈઝ હૈ ઐસી કોઇ ચીઝ પર ભી કુદરત નહીં હોતી. તો કયા કરના ચાહીયે? નમાઝ કઝા હોને દે ?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

પૂછી હુઈ સૂરત મેં ભી નમાઝ કઝા નહીં કરના ચાહીયે. બગેર વુઝુ ઔર તયમ્મુમ કે નમાઝ પઢેગા બાદ મેં કુદરત હોને પર ઉસ નમાઝ કો લૌટાયે.

કિતાબુલ મસાઈલ- ૧/૧૮૯

બા હવાલા શામી ઝકરિયા ૧/૧૮૫

و الله اعلم بالصواب

હિજરી તારીખ: ૧૫ / રબીઉલ આખર ~૧૪૪૧ હિજરી
મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન હનફી ચિસ્તી
ઉસ્તાદે દારુલ ઉલુમ રામપુરા સૂરત, ગુજરાત , ઇન્ડિયા. ઔર સેક્રેટરી જમિયતે ઉલમા ઍ હિન્દ, સૂરત ગુજરાત.

ઇલ્મી(બાત) સિખના મેસેજ( ફૈલાના) ઇબાદ્ત સે બહેતર હૈ.

મેરા ટ્રાવેલિંગ મુસલ્લા નાપાક જગહો પર નમાઝ પળ્હને કી વજહ સે નીચે સે નાપાક હો ગયા હૈ, અભી ધોને કા મૌકા નહિં હૈ તો કયા મૈં ઉસપર ‘નાપાક મુસલ્લે પર નમાઝ‘ પળ્હ સકતા હું..?

જવાબ:  حامدا و مصلیا و مسلما

અગર આપકા વોહ મુસલ્લા ડબલ કપડે કા હૈ, યાની નીચે કા કપડા અલગ હૈ, જો નાપાક હો ચુકા હૈ, ઔર ઉપર કા કપડા અલગ હૈ જો પાક હૈ, તો અગર દોનો કપડો કો ચારો તરફ સે ઔર દરમિયાન સે સિલાઇ મારકર એક કપડા કર લિયા ગયા હો, તો ઉસ “નાપાક મુસલ્લે પર નમાઝ” અગર નાપાકી માફી કી મિકદાર સે ઝયાદા લગી હો તો નમાઝ ન હોગી.

ઔર દોનો કપડો કો સિર્ફ ચારો તરફ સે સિલાઈ લગાઇ ગઇ હૈ, લેકિન દરમિયાન મેં સિલાઇ નહિં મારી ગઇ હૈ, દરમિયાન સે ઉપર કા પુરા કપડા નીચે કે કપડે સે ઉઠ સકતા હો, યાની દરમિયાન સે જોઇન્ટ ના હો, તો દોનો કપડે અલગ અલગ શુમાર હોંગે લિહાઝા ઉસ મુસલ્લે પર જો નીચે સે નાપાક હૈ ઉસકે બાવજુદ નમાઝ હો જાયેગી.

નુરૂલ ઇઝાહ બાબુસ્સલાત

و الله اعلم بالصواب

નાપાક મુસલ્લે પર નમાઝ“: મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી.

ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત.

૧૨ સફર ૧૪૪૦ હિજરી.

 

મૈંને છોટા બડા ઇસ્તિન્જા કિયા ઉસકે બાદ દેખા કે બૈતુલખલા મેં પાની નહિં થા ઔર કોઇ ઇન્તિઝામ ન હો સકા તો મૈં વહાં સે ઉઠ ગયા, અબ મૈં ઐસી હાલત મેં મસ્જિદ મેં આ સકતા હું ઔર નમાઝ પળ્હ સકતા હું..?

જવાબ: حامدا و مصلیا و مسلما

અગર પેશાબ ઔર પાખાના નિકલને કી જગહ સે આજુબાજુ ફૈલા નહિં હૈ, નાપાકી સિર્ફ નિકલને કી જગહ પર હી લગી હૈ તો ઇસ્તિન્જા કરના સુન્નત હૈ, અગર નાપાકી નિકલને કી જગહ સે આગે બળ્હ ગઇ હૈ ઔર વોહ નિકલને કી જગહ કો છોડકર અંદાઝા કિયા જાયે તો પતલી નજાસત દિરહમ યાની હથેલી કી ગહરાઇ સે ઝયાદા ન ફૈલી હો તો ભી ઉસકા ધોના સુન્નત હૈ, ઔર હથેલી કી ગહરાઇ સે ઝયાદા ફેલી હો તો ઉસકે ધોના વાજીબ હૈ, ઔર ગાળ્હી/જાડી નજાસત હો તો ઉસકે ફેલાવ નહિં દેખેંગે બલ્કે ઉસકા વજન દેખેંગે. ઉસકા વજન એક દિરહમ યાની ૪ ગ્રામ ૩૭૪ મી.લી ગ્રામ સે ઝયાદા હો તો ઉસકા ધોના વાજીબ હૈ, ઐસી નજાસત કે સાથ ના મસ્જિદ મેં આના જાઇઝ, ના ઉસકી નમાઝ હોગી. હાં…દિરહમ સે કમ હોગી તો ઉસકા ધોના સુન્નત હૈ, તો ઉસ હાલત મેં મસ્જિદ મેં આ સકતે હૈ, નમાઝ ભી હો જાયેગી, લેકિન ઉસ કમ નજાસત કા ભી ધો લેના બહેતર હૈ, પુરા ગુસ્લ કરને કી ઝરૂરત નહિં.

ઉમ્દતુલ ફિકહ ૧/૩૨૫

મસાઇલુલ મિઝાન સફા ૩૮

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી.

ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત.

૧૦ સફર ૧૪૪૦ હિજરી.

 

નાપાક બિસ્તર પર સોના‘: નાપાક બિસ્તર પર સો ગયા થા પસીને કી વજહ સે વોહ નાપાક બિસ્તર ભીગ ગયા તો કયા મેરા બદન નાપાક હો ગયા..?

જવાબ:   حامدا و مصلیا و مسلما

નાપાક બિસ્તર પર સોના“: અગર નાપાકી કા અસર (રંગ, બદબુ) જિસ્મ મેં નહિં આયા હૈ તો જિસ્મ પાક હૈ વરના નાપાક હૈ, યાની અગર જિસ્મ મેં ઉસ નાપાકી કા રંગ યા બદબુ મહસુસ હો રહી હૈ તો જિસ્મ નાપાક હો ગયા.

નાપાક બિસ્તર પર સોના

નુરૂલ ઇઝાહ બાબુલ અંજાસ

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી

ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૨૭ મુહર્રમ ૧૪૪૦ હિજરી

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૪૯૩ ⭕

વૂઝૂમેં મિસ્વાક કરના કૈસા હૈ ?
કોઈ ન કરે તો ક્યા હુક્મ હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

વૂઝૂ મેં મિસ્વાક કરના સુન્નતે મુઅક્કદહ હૈ, યાની વાજિબ કે કરીબ હૈ.

જો જાનબૂઝ કર મિસ્વાક ન કરે યા બેતવજ્જુહિ સે ન કરને કી આદત બના લે તો સુન્નતે મુઅક્કદહ કો ઇસ તરહ છોડનેવાલે કે બારે મેં હુક્મ યે હૈ કે વહ હુઝૂર ﷺ કી શફાઅત સે મહરૂમ હોગા, વહ કયામત કે દીન ડાંટ ડપટ કા મુસ્તહિક હોગા.

હુઝૂર ﷺ કા ઇરશાદ હૈ કે અગર મુઝે અપની ઉમ્મત પર મશક્કત કા અંદેશા ન હોતા તો હર નમાઝ કે વક્ત મિસ્વાક કો ફર્ઝ કરાર દેતા.

દૂસરી હદીસ મેં હૈ, વહ નમાઝ જો મિસ્વાક કે સાથ પઢ્હી જાયે ઉસ નમાઝ કે મુકાબલા મેં જો બગૈર મિસ્વાક કે પઢ્હી જાયે ૭૦ ગુના ઝ્યાદા સવાબ રખતી હૈ.

હકીમોં ને લિખા હૈ કે મિસ્વાક મેં ૭૦ સે ભી ઝ્યાદહ ફાયદે હૈ.

મિસ્વાક કી ઇતની ઐહમિયત હોને કે બાવજૂદ અક્સર નમાઝી તબકહ ભી ઇસ અહમ્ સુન્નત સે ગાફિલ હૈ, મસલા જાનને કે બાદ આજ સે હમ મિસ્વાક કી હર હાલ મેં પાબન્દી કા પક્કા ઇરાદા કરે.

📕 દુર્રે મુખ્તાર ૧/૧૧૩ મકતબહ સઈદ
બાહવાલા

📘 ફતાવા મહમૂદિયાહ ૫/૪૭ ડાભેલ

📗 ફઝાઇલે મિસ્વાક ઔર મુબાદિયાતે ફિકહ સે માખૂઝ.

و الله اعلم بالصواب

 આજ કા સવાલ નં. ૨૬૦૯ 

આજકલ બારીશ કા મૌસમ હૈ, તો ઉસમેં કભી ચાલુ બારીશ મેં હમારે કપડો પર છીંટે ઉડતે હૈ, ઔર કભી બારીશ કા પાની રોડ વગૈરહ પર જમા હો જાતા હૈ ઔર ઉસકે છીંટે ઉડતે હૈ, તો કયા ઉસકી વજહ સે કપડા યા બદન નાપાક હોગા યા નહિં..?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

બારીશ મેં સડકો પર બહેને વાલા પાની અગર ઉસમેં નાપાકી (ગોબર, પેશાબ વગૈરહ) કા અસર (બદબુ ઔર રંગ) વગૈરહ ઝાહિર હો જૈસા કે ઉમુમન શહેરો વગૈરહ મેં જબ પહેલી બારીશ હોતી હૈ તબ પેશાબ, ગોબર વગૈરહ કા અસર દેખા જાતા હૈ તો યેહ પાની નાપાક હૈ. અગર યેહ પાની કપડો યા બદન પર લગતા હૈ તો કપડે નાપાક હો જાયેંગે, ઉન કપડો કો પાક કરના ઝરૂરી હૈ, ઉસી કે સાથ નમાઝ સહીહ નહિં હોગી, લેકિન અગર બારીશ હોતી રહી ઔર ગંદગી બેહકર ચલી ગઇ, ઔર અબ પાની સાફ સુથરા નઝર આને લગા યા સડક પહેલે સે હી સાફ સુથરી થી ઔર ઉસપર પાની બહા યા દેહાત કે કચ્ચે રાસ્તો પર પાની મિટ્ટી કે સાથ ગુલ ગયા ઔર ઉસમેં ભી કોઇ નાપાકી કા અસર નહિં દીખ રહા તો વો પાની નાપાક નહિં હોગા, લિહાઝા વો પાની કપડે યા બદન પર લગે તો કપડા યા બદન નાપાક નહિં હોગા.

બારીશ કે ઝમાને મેં કિચડ કે છીંટે કપડો પર લગ જાતે હૈ ઉસકે બારે મેં તફસીલ યેહ હૈ કે, અગર કોઇ ઐસા શખ્સ કે જિસકો બાર બાર કિચડ વાલે રાસ્તે સે ગુઝરના પડતા હૈ ઔર ઉસકે લિયે હર બાર કપડે કા ધોના દુશવાર હો તો ઐસે શખ્સ કે હક મેં ઝરૂરત કી વજહ સે રાસ્તે કે છીંટે માફ હૈ, અગરચે ઝયાદા મિકદાર મેં હી કયું ના હો. ઔર ઉસી છીંટો વાલે કપડો કે સાથ હી ઉસકી નમાઝ દુરૂસ્ત હો જાયેગી, લેકિન ઐસા શખ્સ જિસકો બાર બાર રાસ્તો સે ગુઝરને કી ઝરૂરત નહિં હૈ ઔર વોહ ઇન છીંટો સે બચ ભી સકતા હો તો ઉસકે લિયે થોડે છીંટે તો માફ હૈ, લેકિન અગર ઐસા શખ્સ કે કપડે યા બદન પર ઝયાદા મિકદાર મેં છીંટે લગ જાયે તો ઉસકે લિયે માફ નહિં હૈ, ઉસકે લિયે ઉસે ધોકર હી નમાઝ પળ્હના દુરૂસ્ત હોગા.

📗 કિતાબુલ મસાઇલ ૧/૧૦૧

و الله اعلم بالصواب

⭕આજ કા સવાલ ન.- ૨૭૧૬⭕

આજ કલ ભારત ઔર ઉસકે અતરાફ કે મુલ્કોં મેં સર્દી પડ રહી હૈ, ઔર પૈર પર ઠંડી કા એહસાસ ઝ્યાદહ હોતા હૈ.
મેને બા’જ ઉલમા કો દેખા કે વહ વુઝૂ મેં મોજા નહીં ઉતારતે ઔર ઉસી પર મસહ કર લેતે હૈં.
તો શરીઅત કી રૌશની મેં બતાયે કે મસહ કરને કે લિએ મોજા કૈસા હોના ચાહિએ ?
નાયલૉન કે મોજે પર મસહ કર સકતે હૈં ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

તીન તરહ કે મોજોં પર મસહ જાઇઝ હૈ.

૧⃣ ચમડે કે મોજે જિસ મેં પાંવ ટખનોં તક છુપ જાયે.

૨⃣ ઐસે ઊનિ યા સૂતી મોજે જિસ કા ટલા(તલવા) -શૉલ ચમડે કા હો.
૩⃣ ઐસે ઊનિ યા સૂતી મોજે જો ઇતને મોટે ઔર ગાઢે હો કે સિર્ફ મોજે પહન કર તીન ચાર મીલ કા રાસ્તા ચલને સે મોજે ન ફટે.

⭕નોટ : ૧ મીલ = ૧.૬ કિલોમીટર્સ

📗 તાલીમુલ ઇસ્લામ ૨/૨૫

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૭૧૭⭕

૧. સર્દી મેં જો શરીયત કી શર્તોં વાલે મોજે પહને જાતે હૈ ઉસ પર મસહ કા ક્યા તરીકા હૈ ?

૨. ચમડે કે મોજે પર પૈર ધોયે બગૈર મસહ કબ તક કર સકતે હૈ ?


🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

૧. મોજે પર ઊપર કી તરફ સે મસહ કરે, તલવે- શૉલ કી તરફ સે મસહ ન કરે,
મોજે પર મસહ કરને કા તરીકા યે હૈ કે :
હાથ કી ઉઁગલિયોં તર કર કે – ભિગોકર આગે (ઉઁગલિયોં) કી તરફ રખે, હથેલી મોજે સે અલગ રખે, ફિર ઉન કો ખીચકર ટખને કી તરફ લે જાવે, અગર પૂરી ઉઁગલિયોં કો મોજે પર નહીં રખા બલ્કિ ફક્ત ઉઁગલિયોં કા સિરા મોજે પર રખ દિયા ઔર ઉઁગલિયોં ખડ઼ી રખી (ઊપર તક નહીં ખીંચા) તો યે મસહ દુરુસ્ત નહીં હુવા.

૨. મોજે પહનને કે બાદ જબ પેહલી મર્તબા વુઝૂ ટૂટે તબ સે લેકર મુકીમ કે લિએ ૨૪ ઘન્ટે ઔર શરઈ મુસાફિર કે લીયે ૭૨ ઘન્ટે તક મોજે પર મસહ કર સકતે હૈ.

📘બહિશ્તી ઝેવર સફા ૭૨ સે માખૂઝ.
📘ઉમ્દતુલ ફીકહ સે માખૂઝ.

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.

⭕ આજ કા સવાલ ૨૭૧૮ ⭕

મોજા અગર ફટ જાએ તો કિતની ફટન તક મસહ સહીહ હોગા ?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا مسلما

ચમડ઼ે કે મોજે મેં અગર પેર કી તીન છોટી ઉંગલી યા ઇસસે ઝાઇદ કે બકદ્ર ફટ જાએ તો ઇસપર મસહ જાઇઝ નહીં રેહતા, ઔર અગર તીન ઉઁગલિયોં કી મિકદાર સે કમ ફટા હો તો ઇસ પર મસહ દુરુસ્ત હૈ.
એક હી મોજે કી ફટન કા ઐતબાર હૈ, દોનો મોજે મિલાકર તીન ઉંગલી હો જાએ તો ઉતની ફટન મેં હરજ નહીં.

📙 હિદાયા ૧/૫૭

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.

⭕આજ કા સવાલ નંબર ૨૭૩૦⭕

નાપાક કપડે ધોતે વક્ત નાપાક છીંટે કપડે ઔર બદન પર પડ઼ જાયે તો ક્યા હુક્મ હૈ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

અગર યે છીંટે મામૂલી હૈ તો ઇસસે બચના મુશ્કિલ હૈ, લિહાઝા ધોને કી જરુરત હોને કી વજહ સે મુઆફ હૈ.

અલ્બત્તાહ યે છીંટે પાની મેં પડે તો પાની નાપાક હો જાયેગા, ક્યૂઁ કે પાની પાક રખને કી તકલીફ કી ગઈ હૈ.

📕ફિક્હી જવાબિત ૧/૧૧૧
બા હવાલા
📗 ફતાવા આલમગીરી ૨/૪૬

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.