આજ કા સવાલ નંબર-૨૬૭૬

ઔરતો કા અપને મહરમ કે સાથ તબ્લીગી જમાત મેં જાના કૈસા હૈ..?
ઝૈદ અપની બીવી કો લેકર મુંબઇ સે લંડન ઇતની દૂર તબ્લીગી જમાત મેં જાનેવાલા હૈ ઉસકે છોટે બચ્ચે હૈ જીસકો ઉસકી નાની સંભાલને તૈયાર હૈ.
તો ઇન હાલાત મેં મસ્તુરાત કા જમાત કી શક્લ મેં દુર દરાઝ કા સફર બગર્ઝે તબ્લીગ કરના જાઇઝ હૈ યા નહિં..?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

તબ્લીગ જમાત કા  મકસદ દીન સિખના, ઉસકો પુખ્તા કર ઔર દુસરો કો દીન સિખને ઔર પુખ્તા કરને કે લિયે તૈયાર કરના હૈ.
ઔર ઇસ જઝબે કો આમ કરને કે લિયે લંબે લંબે સફર ઇખ્તિયાર કિયે જાતે હૈ.
જીસ તરહ મર્દ દીન કો સમઝને ઔર પુખ્તા કરને કે  મોહતાજ હૈ ઔરતે ભી મોહતાજ હૈ ઔર ઘરો મેં આમતૌર પર ઇસકા ઇન્તિઝામ નહિં હૈ, ઇસલિયે અગર લંડન યા કિસી ભી દુર દરાઝ મકામ પર મહરમ કે સાથ શરીઅત કી હુદુદ પાબંદી કા લિહાઝ રખતે હુએ જાયે ઔર કિસીકે હુકુક જાયેઅ ના હો તો શરઅન ઉસકી ઇજાઝત હૈ.
બલ્કે દીની એતબાર સે મુફીદ ઔર અહમ હૈ, અગર બચ્ચે ઇતને છોટે નહિં હૈ કે બગૈર વાલીદા કે તડપેંગે ઔર ઉનકી પરવરીશ નહિં હો સકેગી ઔર બચ્ચો કી નાની ઉનકી દેખભાલ ઇત્મિનાન બખ્શ તરીકે પર કર લેંગી તો ફિર ઇજાઝત હૈ 
ખુદા પાક ઇસ સફર મેં બરકત દે, નુસરત ફરમાયે ઔર કામયાબ વાપસ લાયે, બચ્ચો કો આફિયત સે રખે.

📗 ફતાવા મહમુદિયા ૪/૨૬૫

📝 મસ્તુરાત કે સાથ જમાત મેં જાને કી જાઇઝ, મુફિદ ઔર ઝરૂરી હોને કા ફતવા દેનેવાલે મુફતીયાને કિરામ કે નામ…

દારૂલ ઉલુમ દેવબંદ સે…
1⃣ હઝરત મુફતી મહમુદ હસન ગંગોહી સાહબ રહીમુલ્લાહ

2⃣ હઝરત મુફતી નિઝામુદ્દીન સાહબ રહીમુલ્લાહ

3⃣ હઝરત મુફતી હબીબુર્રહમાન ખૈરાબાદી દા.બ.

મઝાહીરૂલ ઉલુમ, સહારનપુર સે…
4⃣ હઝરત મુફતી મુઝફ્ફર હુસેન સાહબ રહીમુલ્લાહ

5⃣ હઝરત મુફતી સઇદ મઝહરી સાહબ રહીમુલ્લાહ

શાહી મુરાદાબાદ સે…
6⃣ મુફતી સલમાન મન્સુરપુરી દા.બ.

લખનવ સે…
7⃣ મુફતી મુહંમ્મદ ઝહુર નદવી દા.બ.

કરાંચી સે…
8⃣ મૌલાના યુસુફ સાહબ બિનોરી રહીમુલ્લાહ

9⃣ મુફતી તકી ઉષ્માની સાહબ દા.બ.

1⃣0⃣ મુફતી યુસુફ સાહબ લુધયાનવી રહીમુલ્લાહ

જામીઆ તાલીમુદ્દીન, ડાભેલ સે…
1⃣1⃣ હઝરત મુફતી અહમદ ખાનપુરી સાહબ દા.બ.


જામીઆ હુસેનિયા રાંદેર સુરત સે…
1⃣2⃣ મુફતી ઇસ્માઇલ સાહબ વાડીવાલા રહીમુલ્લાહ.

     ઔર ઇસકે અલાવા બર્રે સગીર કે અકસરો બેશતર મુફતીયાને કિરામ ને શરાઇત ઔર ઉસુલ કી પાબંદી કે સાથ મસ્તુરાત કે સાથ જમાત મેં નિકલને કી ઇજાઝત દી હૈ.

📘 મુફતી મહમુદ હસન સાહબ ઔર મુફતી નિઝામુદ્દીન સાહબ કા ફતવા દેખે,
ફતાવા મહમુદિયા ૪/૨૬૫

📕 હઝરત મુફતી તકી ઉષ્માની સાહબ દા.બ. કા ફતવા દેખે,
ફતાવા ઉષ્માની જિલ્દ ૧, સફા ૨૪૨

📗 હઝરત મુફતી અહમદ ખાનપુરી સાહબ દા.બ. કા ફતવા દેખે,
મહમુદુલ ફતાવા ૫/૬૯

📙 હઝરત મૌલાના યુસુફ સાહબ લુધયાનવી કા ફતવા દેખે,
આપકે મસાઇલ ઔર ઉનકા હલ ૮/૧૮૫

📔 હઝરત મુફતી ઇસ્માઇલ વાડીવાલા સાહબ ફતવા દેખે,
રવઝતુલ ફતાવા જિલ્દ ૧/૨૩૫

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૬૯૪⭕

એક સાહબ તબ્લીગી જમાત મેં જાને કો ફર્ઝે ઐન ફરમાતે હૈં ઔર હઝરત થાનવી રહમતુલ્લાહી અલય્હિ મન્બૂબ (મુસ્તહબ) ફરમાતે હૈ.

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

અસલ યહ હૈ કે દીન સીખના ફર્ઝે ઐન હૈ.

ઉસકી એક સુરત મદારિસ મેં પઢના હૈ, ઔર એક સુરત તબ્લીગ મેં જાના હૈ.
ઔર ભી સૂરતેં હૈં (કિસી અલ્લાહ વાલે સે બે’અત / મુરીદ હોના વગૈરહ)

મેવાત કે લોગોં કો બતાયા ગયા થા કે દીન સીખના ફર્ઝ હૈ.

ઇસલિએ યા મદારિસ કાઇમ કરો યા દૂસરી સૂરતેં ઇખ્તિયાર કરો.

અગર તુમ કોઈ દૂસરી સુરત ઇખ્તિયાર ન કર સકો તો મુતય્યન તૌર પર તબ્લીગ હી મેં નિકલો, ઇસલિયે વહાઁ લોગ યહી કહ કર નિકાલતે હૈં કે દીન સિખને કે લિએ ચલો, ઇતની બાત મેં કિસી કો ઇખ્તિલાફ નહીં.

હઝરત થાનવી રહમતુલ્લાહ અલય્હિ જિસ ચીઝ કો મુસ્તહબ ફરમાયા હૈ ઉસ તબ્લીગ કે યહ માને નહીં, બલ્કિ વહાઁ તબ્લીગ સે મુરાદ દૂસરોં કો દીન સિખને કે લિએ નિકલના હૈ.

ઝાહિર હૈ, કે કામ અવામ કા નહીં હૈ, બલ્કિ ખવાસ અહલે ઇલ્મ કા કામ હૈ, ફિર ઉસ કો ફર્ઝે ઐન કૈસે કહા જા સકતા હૈ ?

લિહાઝા દોનોં કા મહમલ (મતલબ, મુરાદ) અલગ અલગ હૈ ઔર દોનોં સહીહ હૈ.

📘હકીકતે તબ્લીગ સફા ૪૬

✒ ઇફાદાત હઝરત દાયી એ કબીર ફકીહુલ ઉમ્મત મુફ્તી મહમૂદ હસન ગંગોહી રહમતુલ્લાહ અલૈહિ.

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.