હેપ્પી ન્યુ ઇયર કહેના, સાલ મુબારક કહેના નાજાઇઝ ઔર બિદઅત હૈ..?
કયા ઇસમેં ગૈરો સે મુશાબહત નહિં..?

જવાબ

હેપ્પી ન્યુ ઇયર કહેને મેં નસારા/ખ્રિસ્તી કૌમ સે મુશાબહત હૈ, લિહાઝા નાજાઇઝ હૈ.

કિતાબુલ ફતાવા ૬/૧૨૫ સે માખુઝ

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી
ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

ઇસ્લામી તારીખ: ૨૩ રબીઉલ આખર ૧૪૪૦ હિજરી

મેરી ક્રિસમસ કા માયના બાઝ લોગ કહેતે હૈ કે “મુબારક હો ખુદા કો બેટા હુઆ હૈ” હોતા હૈ, તો કયા ઐસા કહેને સે કાફિર યા મુશરીક હો જાયેંગે.?

જવાબ

حامدا و مصلیا و مسلما

મેરી કે માઅને ખુશી, ક્રાઇસ્ટ કે માઅને મસીહ/ઇસા, મસ કે માઅને જમા હોના. પુરા માઅના હુઆ ઇસા કી ખુશી મેં જમા હોના યાની ઉનકી વિલાદત કી ખુશી મેં જમા હોના.

આપને જો બતાયા વોહી ઉસકા લફઝી તરજમા નહિં હોતા, લેકિન ઐસા કહેને મેં ઉનકા યહિ અકીદા ઔર મકસદ છુપા હોતા હૈ. લિહાઝા લફઝી તરજમા કુફ્ર કા ના હોને કી વજહ સે કુફ્ર સે બચાને કી યેહ તાવીલ મૌજુદ હૈ,

ઇસલીયે ઇસકા કહેનેવાલા કાફિર યા મુશરીક તો ના કહા જાયેગા લેકિન કુફ્ર કે માઅના પૈદા હોને કા અંદેશા/ખતરા હોને કી વજહ સે ઐસા કહેને સે બચના ઝરૂરી હૈ ઔર મૂશાબહત/કોપી હોને કી વજહ સે સખ્ત ગુનહગાર હોગા.

માખુઝ અઝ માલા બુદ્દા મિન્હુ, વ ઓક્ષફર્ડ ડિક્ષનરી

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી
ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

ઇસ્લામી તારીખ
૧૭ રબીઉલ આખર ૧૪૪૦ હિજરી

 

શહીદો કો ખિરાજે અકીદત પેશ કરને કે લિયે કેન્ડલ/મોમબત્તી જલાના કૈસા હૈ..?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

કેન્ડલ જલાના યહુદીઓ કી મઝહબી ઇબાદત હૈ, હર સાલ મુર્દો કો યાદ કરને ઔર ઉનકો ખિરાજે અકીદત પેશ કરને કે લિયે વોહ જલાતે હૈ ઔર ઇસકે ઝરીયે ઇબાદત કરને કા ઉનકી કિતાબ મેં હુકમ હૈ.

ઉનકી દેખા દેખી ઇસાઇયોં ને ભી શુરૂ કિયા ઔર ફિર ઇસ રસમ કો પુરી દુનિયા મેં મિડીયા કે ઝરીયે આમ કરને કી કોશીશ કી ગઇ જિસકા અસર બાઝ મુસલમાનો પર ભી પડા, ઇસ્લામી શરીઅત મેં ગૈર કૌમ કી મુશાબહત સે સખ્તી સે રોકા ગયા હૈ.

લિહાઝા ખિરાજે અકીદત પેશ કરને યા અપના ગમ બતાને કેન્ડલ/મોમબત્તીયાં જલાના યહુદીઓ કી મુશાબહત/કોપી હોને કી વજહ સે નાજાઇઝ હૈ.

તૌરાત બાબ ૮: ૨૦
મુફતી મુહમ્મદ તારીક કાસમી દેવબંદી ખાદીમે જામિઆહ હુસેનિયા દેવબંદ કે ફતવે કા ખુલાસા

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૧૭ જમાદિલ આખર ૧૪૪૦ હિજરી

 

વેલેન્ટાઇન ડે મનાના કૈસા હૈ..?

જવાબ

حامدا و مصلیا و مسلما

વેલેન્ટાઇન ડે મનાના ગૈરઇસ્લામી હૈ.

ગૈરમુસ્લિમ કે તહેવાર સહીહ માન કર યા તાઝીમ કે ઇરાદે સે મનાના યા ઉનકે તરીકે અપનાના કુફ્ર હૈ.

કઇ બાર શયતાન મુસલમાનો કો નફસ કે ઝરીયે બહેકાતા હૈ ઔર હમેં લગતા હૈ કે ગૈરમુસ્લિમો કે તહેવાર ઔર તરીકા અચ્છા હૈ.

આજ કે દૌર મેં ગૈરો કે સાથ મુસલમાન લડકે ઔર લડકીયાં ભી વેલેન્ટાઇન ડે મનાતે હૈ ઔર WISH કરતે હૈ, હાથ મિલાતે હૈ ઔર ગલે મિલતે હૈ, ઔર ગુલાબ, ચોકલેટ, કાર્ડ ઔર ગીફટ દેતે હૈ. યેહ સબ બેહયાઇ કે કામ હૈ ઔર ગુનાહે કબીરા હૈ. ઔર ગીફટ વગૈરહ દેને મેં માલ ઝાયાઅ કરના હૈ ઔર ફુઝુલ ખર્ચી ભી ગુનાહ હૈ.

ઔર કિસીકો શેહવત (હવસ) સે દેખના યા છુના યા ઇસકે બારે મેં બાત કરના યેહ સબ બેહયાઇ ઔર બદનિગાહી ઔર શેહવત કા ગુનાહ હૈ. ઔર કુછ લોગ તો સોહબત ભી કરતે હૈ. કિસીસે બગૈર નિકાહ કે સોહબત કરના ઝિના હૈ, ઔર ગુનાહે કબીરહ હૈ.

અબ હમેં યેહ તય કરના હૈ કે હંમે ઇસ્લામી તરીકા અપનાના હૈ યા ગૈરો કા..? પ્યારે આકા સૈયદુલ અંબિયા મુહંમદ મુસ્તફા ﷺ કે પ્યારે ઉમ્મતીયોં, ગૈરો કે તહેવાર ઔર તરીકે કિતના ભી અચ્છા લગે લેકિન મુસલમાન કો સિર્ફ અપને મઝહબ કા સહીહ તરીકા અપનાના ચાહિયે ઔર ઇન સબ ગુનાહો સર બચના ચાહિયે તાકે અલ્લાહ ઔર ઉસકે રસુલﷺ રાઝી હો.

આપ લોગ યેહ સબ બાતે અપને દોસ્તો કો બતાકર ઉન્હેં ભી ઇન બેહયાઇ, અય્યાશી ઔર ફુઝુલ ખર્ચી ઔર ગુનાહો વાલે તહેવાર મનાને સે દૂર રહેને કે લિયે સમઝાયે. કિસીકો નેક અમલ કરને કે લિયે કહેના યા ગુનાહ સે બચને કે લિયે કહેના ભી બહોત બડી નેકી હૈ.

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

  1. ૦૬ જમાદિલ આખર ૧૪૪૦ હિજરી

 

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૬૧૮⭕

હિન્દુઓં કે ત્યૌહાર ગરબા (નવરાત્રિ) મેં શિરકત કરના કૈસા હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

નવરાત્રિ હિન્દુઓં કા મઝહબી ત્યૌહાર હૈ, જિસમેં વહ અમ્બા દેવી કી મૂર્તિ યા તસ્વીર કે તવાફ (ચક્કર) લગા કર ઉસકી પૂજા કરતે હૈં, ઇસમેં શિરકત કરના ગૈરુલ્લાહ કો પૂજને કે બરાબર ગુનાહ હૈ, જો કુફ્ર ઔર સખ્ત ગુનાહ હૈ.

કાબા શરીફ કે અલાવહ કિસી ભી ચીઝ કા તવાફ જાઇઝ નહીં હૈ, કુફ્ર કે અલાવહ મ્યૂઝિક, ગાના ગાના યા સુનના, બદ-નિગાહી, ગૈરોં કે સાથ તાલ્લુક વગૈરહ કઈ ગુનાહ મેં મુબ્તલા હોને કા ઝરિયા હૈ.

લિહાઝા ઇસ મેં શિરકત કરના ઇમાન બરબાદ કરના ઔર હરામ હૈ.
و الله اعلم بالصواب