હેપ્પી ન્યુ ઇયર કહેના, સાલ મુબારક કહેના નાજાઇઝ ઔર બિદઅત હૈ..?
કયા ઇસમેં ગૈરો સે મુશાબહત નહિં..?

જવાબ

હેપ્પી ન્યુ ઇયર કહેને મેં નસારા/ખ્રિસ્તી કૌમ સે મુશાબહત હૈ, લિહાઝા નાજાઇઝ હૈ.

કિતાબુલ ફતાવા ૬/૧૨૫ સે માખુઝ

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી
ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

ઇસ્લામી તારીખ: ૨૩ રબીઉલ આખર ૧૪૪૦ હિજરી

મેરી ક્રિસમસ કા માયના બાઝ લોગ કહેતે હૈ કે “મુબારક હો ખુદા કો બેટા હુઆ હૈ” હોતા હૈ, તો કયા ઐસા કહેને સે કાફિર યા મુશરીક હો જાયેંગે.?

જવાબ

حامدا و مصلیا و مسلما

મેરી કે માઅને ખુશી, ક્રાઇસ્ટ કે માઅને મસીહ/ઇસા, મસ કે માઅને જમા હોના. પુરા માઅના હુઆ ઇસા કી ખુશી મેં જમા હોના યાની ઉનકી વિલાદત કી ખુશી મેં જમા હોના.

આપને જો બતાયા વોહી ઉસકા લફઝી તરજમા નહિં હોતા, લેકિન ઐસા કહેને મેં ઉનકા યહિ અકીદા ઔર મકસદ છુપા હોતા હૈ. લિહાઝા લફઝી તરજમા કુફ્ર કા ના હોને કી વજહ સે કુફ્ર સે બચાને કી યેહ તાવીલ મૌજુદ હૈ,

ઇસલીયે ઇસકા કહેનેવાલા કાફિર યા મુશરીક તો ના કહા જાયેગા લેકિન કુફ્ર કે માઅના પૈદા હોને કા અંદેશા/ખતરા હોને કી વજહ સે ઐસા કહેને સે બચના ઝરૂરી હૈ ઔર મૂશાબહત/કોપી હોને કી વજહ સે સખ્ત ગુનહગાર હોગા.

માખુઝ અઝ માલા બુદ્દા મિન્હુ, વ ઓક્ષફર્ડ ડિક્ષનરી

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી
ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

ઇસ્લામી તારીખ
૧૭ રબીઉલ આખર ૧૪૪૦ હિજરી

 

શહીદો કો ખિરાજે અકીદત પેશ કરને કે લિયે કેન્ડલ/મોમબત્તી જલાના કૈસા હૈ..?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

કેન્ડલ જલાના યહુદીઓ કી મઝહબી ઇબાદત હૈ, હર સાલ મુર્દો કો યાદ કરને ઔર ઉનકો ખિરાજે અકીદત પેશ કરને કે લિયે વોહ જલાતે હૈ ઔર ઇસકે ઝરીયે ઇબાદત કરને કા ઉનકી કિતાબ મેં હુકમ હૈ.

ઉનકી દેખા દેખી ઇસાઇયોં ને ભી શુરૂ કિયા ઔર ફિર ઇસ રસમ કો પુરી દુનિયા મેં મિડીયા કે ઝરીયે આમ કરને કી કોશીશ કી ગઇ જિસકા અસર બાઝ મુસલમાનો પર ભી પડા, ઇસ્લામી શરીઅત મેં ગૈર કૌમ કી મુશાબહત સે સખ્તી સે રોકા ગયા હૈ.

લિહાઝા ખિરાજે અકીદત પેશ કરને યા અપના ગમ બતાને કેન્ડલ/મોમબત્તીયાં જલાના યહુદીઓ કી મુશાબહત/કોપી હોને કી વજહ સે નાજાઇઝ હૈ.

તૌરાત બાબ ૮: ૨૦
મુફતી મુહમ્મદ તારીક કાસમી દેવબંદી ખાદીમે જામિઆહ હુસેનિયા દેવબંદ કે ફતવે કા ખુલાસા

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૧૭ જમાદિલ આખર ૧૪૪૦ હિજરી

 

વેલેન્ટાઇન ડે મનાના કૈસા હૈ..?

જવાબ

حامدا و مصلیا و مسلما

વેલેન્ટાઇન ડે મનાના ગૈરઇસ્લામી હૈ.

ગૈરમુસ્લિમ કે તહેવાર સહીહ માન કર યા તાઝીમ કે ઇરાદે સે મનાના યા ઉનકે તરીકે અપનાના કુફ્ર હૈ.

કઇ બાર શયતાન મુસલમાનો કો નફસ કે ઝરીયે બહેકાતા હૈ ઔર હમેં લગતા હૈ કે ગૈરમુસ્લિમો કે તહેવાર ઔર તરીકા અચ્છા હૈ.

આજ કે દૌર મેં ગૈરો કે સાથ મુસલમાન લડકે ઔર લડકીયાં ભી વેલેન્ટાઇન ડે મનાતે હૈ ઔર WISH કરતે હૈ, હાથ મિલાતે હૈ ઔર ગલે મિલતે હૈ, ઔર ગુલાબ, ચોકલેટ, કાર્ડ ઔર ગીફટ દેતે હૈ. યેહ સબ બેહયાઇ કે કામ હૈ ઔર ગુનાહે કબીરા હૈ. ઔર ગીફટ વગૈરહ દેને મેં માલ ઝાયાઅ કરના હૈ ઔર ફુઝુલ ખર્ચી ભી ગુનાહ હૈ.

ઔર કિસીકો શેહવત (હવસ) સે દેખના યા છુના યા ઇસકે બારે મેં બાત કરના યેહ સબ બેહયાઇ ઔર બદનિગાહી ઔર શેહવત કા ગુનાહ હૈ. ઔર કુછ લોગ તો સોહબત ભી કરતે હૈ. કિસીસે બગૈર નિકાહ કે સોહબત કરના ઝિના હૈ, ઔર ગુનાહે કબીરહ હૈ.

અબ હમેં યેહ તય કરના હૈ કે હંમે ઇસ્લામી તરીકા અપનાના હૈ યા ગૈરો કા..? પ્યારે આકા સૈયદુલ અંબિયા મુહંમદ મુસ્તફા ﷺ કે પ્યારે ઉમ્મતીયોં, ગૈરો કે તહેવાર ઔર તરીકે કિતના ભી અચ્છા લગે લેકિન મુસલમાન કો સિર્ફ અપને મઝહબ કા સહીહ તરીકા અપનાના ચાહિયે ઔર ઇન સબ ગુનાહો સર બચના ચાહિયે તાકે અલ્લાહ ઔર ઉસકે રસુલﷺ રાઝી હો.

આપ લોગ યેહ સબ બાતે અપને દોસ્તો કો બતાકર ઉન્હેં ભી ઇન બેહયાઇ, અય્યાશી ઔર ફુઝુલ ખર્ચી ઔર ગુનાહો વાલે તહેવાર મનાને સે દૂર રહેને કે લિયે સમઝાયે. કિસીકો નેક અમલ કરને કે લિયે કહેના યા ગુનાહ સે બચને કે લિયે કહેના ભી બહોત બડી નેકી હૈ.

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

  1. ૦૬ જમાદિલ આખર ૧૪૪૦ હિજરી

 

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૬૧૮⭕

હિન્દુઓં કે ત્યૌહાર ગરબા (નવરાત્રિ) મેં શિરકત કરના કૈસા હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

નવરાત્રિ હિન્દુઓં કા મઝહબી ત્યૌહાર હૈ, જિસમેં વહ અમ્બા દેવી કી મૂર્તિ યા તસ્વીર કે તવાફ (ચક્કર) લગા કર ઉસકી પૂજા કરતે હૈં, ઇસમેં શિરકત કરના ગૈરુલ્લાહ કો પૂજને કે બરાબર ગુનાહ હૈ, જો કુફ્ર ઔર સખ્ત ગુનાહ હૈ.

કાબા શરીફ કે અલાવહ કિસી ભી ચીઝ કા તવાફ જાઇઝ નહીં હૈ, કુફ્ર કે અલાવહ મ્યૂઝિક, ગાના ગાના યા સુનના, બદ-નિગાહી, ગૈરોં કે સાથ તાલ્લુક વગૈરહ કઈ ગુનાહ મેં મુબ્તલા હોને કા ઝરિયા હૈ.

લિહાઝા ઇસ મેં શિરકત કરના ઇમાન બરબાદ કરના ઔર હરામ હૈ.
و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ કા સવાલ નંબર-૨૬૩૨ ⭕

મેરે બહુત સે દોસ્ત વ અહબાબ નૉન મુસ્લિમસ હૈં મેરે યહાઁ અગર કિસી કા ઇન્તિકાલ હો જાએ યા કોઈ મુસીબત પેશ આ જાએ તો વહ હમારે યહાં તા’જીયત કે લિએ આતે હૈ,

તો ક્યા અગર નૉન મુસ્લિમસ મેં સે કિસી કા ઇન્તિકાલ હો જાએ તો ઉસકો તાજિયત-પુરષા દેને કા ક્યા હુક્મ હૈ?

અગર (પુરષા) સાન્ત્વના દેના જાઇઝ હોતો ઉસકા ક્યા તરીકા હૈ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

નૉન મુસ્લિમસ કી ખુશી ઔર ગમી મેં ઇન્સાની, સમાજી રિશ્તે કી વજહ સે શરીક હોના દુરુસ્ત હે બલ્કે બેહતર હૈ, તાકે ઉન પર ઇસ્લામ કી ફરાખ (કુશાદા) દિલી ઔર મુસલમાનો કી ખુશ અખ્લાકી કા નકશ(સિક્કા) કાઇમ હો સકે, ઇસ્લિયે નૉન મુસ્લિમસ કી તા’અજીયત ભી કી જા સકતી હૈ.

ફર્ક યહ હૈ કે, મુસલમાનો કી ત’અજીયત કરતે હુવે વફાત પાને વાલે કે લિએ દુઆ એ મગ્ફિરત કરની ચાહિયે.

નૉન મુસ્લિમ મરને વાલે કે ઘર વાલોં કે લિએ મુહબ્બત ઔર ત’આલ્લુક કા ઇઝહાર કિયા જાએ. ઘર વાલોં કો સબ્ર ઔર ધીરજ નસીબ હો ઐસી દુઆ કરે

એહલે ઇલ્મ નૉન મુસ્લિમસ કી ત’અજીયત કે લિએ યહ કલિમાત લિખ્ખે હૈં.

اعظم اللہ اجرك و احسن عزاءك

અ’અજમાલ્લાહુ અજરકા વ અહસાનુ ઈઝા’ઇક।


📗કિતાબુલ ફતવા ૧૦/૩૪૪
બાહવાલા.

📕ફતવા હિન્દીયયહ ૧/૩૬૨
و الله اعلم بالصواب

⭕ આજ કા સવાલ નં. ૨૬૪૨ ⭕

ઇસ્લામ મેં ફટાકડા ફોડના હરામ કયું હૈ..?


🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

     ફટાકડા ફોડને મેં દસયોં હરામ કામ વજુદ મેં આતે હૈ, ઔર ઉસમેં સેંકડો નુકસાનાત હૈ, ઉનમેં સે કુછ પેશ કિયે જાતે હૈ.

ફટાકડા ફોડને કે નુકસાનાત

૧. કાનો કે પરદે બાર બાર તેઝ આવાઝ સે કમઝોર હો જાતે હૈ.

૨. ઉસકે ધૂંવે સે આંખે કમઝોર હોતી હૈ.

૩. બારૂદવાલી હવા ઔર ધૂંવા ગલે મેં જાતી હૈ જીસસે ગલે ઔર ફેફડે કો નુકસાન હોતા હૈ.
      ઇસ સે દિલ કે મરીઝ ઔર દમ કે મરીઝ કો બડી પરેશાની હોતી હૈ, ખાંસી, નજલા, આઁખોં કા જલન, એલર્જી વગૈરહ બીમારિયાં પૈદા હોને કા ખતરા બઢ જાતા હૈ

4.અપને ઔર પડોશી કે જાન માલ કો ખતરે ડાલના


૫. હાથ, પૈર, મુંહ જલ જાને કા ખતરા, ઔર જલ જાને કે હઝારો વાકયે પેશ આ ચૂકે હૈ.હદીસ મેં આગ સે દૂર રેહને કી તાકીદ આયી હૈ ચિરાગ ખુલા રખકર સોને સે મના કીયા ગયા હૈ

૬. રોકેટ સે ઝુપડે ઔર મકાનો મેં આગ લગના.

૭. હવા કા પ્રદુસણ ખરાબ હોના.
      વૈજ્ઞાનિકોં કા કહના હૈ કે, એક લાખ કારોં કે ધુંવે સે જિતના નુક્સાન હોતા હૈ ઉતના ૨૦ મિનીટ્સ કી આતિશબાઝી સે હોતા હૈ.

૮. રાસ્તો મેં કચરે કા હોના.

૯. લાખો ઔર કરોડો રૂપીયો કી ફુઝુલ ખર્ચી ઔર પૈસો કી બરબાદી.

૧૦. બુઢે બિમાર ઔર તાઝા પૈદા શુદા બચ્ચે ચોંક જાતે હૈ ઔર પુરી રાત ફટાકડે ફુટને સે ઉનકો બહોત તકલીફ હોતી હૈ ઔર ઉનકી નિંદ ખરાબ હોતી હૈ.

૧૨. મેટરનરી હોસ્પીટલ કે કરીબ ફટાકડા ફુટતે હૈ તો સુવાવડી/બચ્ચા જનનેવાલી માં પરેશાન હોતી હૈ, તાઝા પૈદા હોનેવાલે બચ્ચે રોને લગતે હૈ, ઇનકો ચૂપ કરાના મુશ્કિલ હો જાતા હૈ.

૧૩. ઝાડ કે કરીબ ફટાકડે ફુટતે હૈ તો પરીંદે બહેરે હો જાતે હૈ.

૧૪. પરીંદો કે બચ્ચો કા કલેજા ફટ જાતા હૈ ઔર વોહ મૌત કે ઘાટ ઉતર જાતા હૈ.

૧૫. કાગઝ જો ઇલ્મ હાસિલ કરને કા ઝરીયા હૈ ઉસકો જલા દિયા જાતા હૈ ઔર લીખે હુએ કાગઝો કી બેઅદબી હોતી હૈ, કુરઆન કે સફે ભી બાઝ જગહ પાયે ગયે હૈ.

૧૬.  પટાખેં મેં કાર્બન  મોનોક્સાઈડ, સલ્ફર ઑક્સાઇડ, હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ જૈસે ઝહરીલે કેમિકલ નિકલતે હૈ, જો સિહત કો બહુત હી નુક્સાન કરતે હૈ.  જીવજન્તુ કો ભી નુકસાન હોતા હૈ.

📗ઇસ્લાહુ ર્રૂસુમ સફા ૧૬ સે ૧૮ ઇઝાફા કે સાથ.

و الله اعلم بالصواب
✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.

⭕આજ કા સવાલ નંબર ૨૬૪૩ ⭕

ક્યા કાલી ચૌદસ કિ રાત બહુત ભારી હોતી હૈ ?
ઈસ મેં આત્મા ભટકતી હૈ ઔર જાદુ હોતા હૈ?
ઈસ રાત મેં બાહર નહિં નિકલના ચાહીયે ?

એક મૌલાના ને બતાયા કે હ્દીસ સે ભી ઈસ કિ તાઈદ હોતી હે.જીસ મેં હે કી, ” સાલ મેં એક રાત ઐસી આતી હે કિ જિસમે આસમાન સે વબા ઉતરતી હૈ ” , લિહાજા ઈસ રાત મેં પઢ્ને કે કુછ વજાઈફ ભી બતાયે થે. તો ક્યા યે બાતે સહી હે ?

🔵જવાબ🔵
حامدا و مصلیا مسلما

ઇસ્લામ મેં કોઈ રાત યા દિન ભારી યા મનહુસ નહિં હોતા, લિહાઝા યે અકિદા ગલત ઔર હિંદુ કૌમ કા અકિદા ઔર વહમ હૈ. શરિય’ત મેં ઐસા અકિદા રખને કિ ઇજાઝત નહી રહી.
બાત ઉસ હદીસ કિ જિસ્મે હૈ કે ,” સાલ મેં એક રાત આતી હૈ જીસ મેં બિમારિયા નાઝીલ હોતી હૈ, લેકિન જો બરતન ઢંકે હુવે હોતે હે ઔર જીન મસકિન્જો પાની કે ઘડો કા મુહ્ં બંધ હોતા હે ઉસ મેં નહિં ઉતરતી. ( મુસનદે અહ્મ્દ )

ઈસ રાત સે મુરાદ કૌનસી રાત હે વો તય નહિં હૈ. લિહાઝા અપની તરફ સે કાળી ચૌદસ કો તય કર દેના સહી નહી.

લિહાઝા બલા નાઝીલ હોનેકા ઇમ્કાન હર રાત મેં હે. ઈસ લિયે બરતન ઢકને કા હુક્મ હૈ . ઈસ હદીસ મેં વબા સે બચને કા ઇલાજ બરતન ઢંકના બતા દિયા હે . લિહાઝા ઉસ કે ઇલાઝ કે તૌર પર અપની તરફ સે વઝાઈફે બતાના ભી સહી નહિં. જો ચીજૅ અકલ કે ખિલાફ હદીસ સે સાબિત હો, ઉસ પર અપની અકલ લગા કર દુસરી ચીઝ કો સાબિત નહિં કર સકતે. લિહાઝા ઈસ રાત મે કોઈ ખાસ વઝાઇફ પઢના ભી સહી નહિં જો વઝાઇફ દુવા હદીસ સે સાબિત હે વો ઈસ રાત મેં બલ્કે હર રાત મેં પઢ્નિ ચાહીયે.

📗મહમ્દુલ ફ્તાવા ૧ જિલ્દ સફ ૩૬૭ સે માખુઝ.

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન હનફી.
🕌 ઉસ્તાદે દારુલ ઉલૂમ , રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇન્ડિયા.

⭕ આજ કા સવાલ નં. ૨૬૪૫ ⭕

દિવાલી કી મુબારકબાદી દેના જાઇઝ હૈં?
મૈં હિન્દુ ભાઇયો કી કંપની મેં જોબ કરતા હું તો ઉનકો કૈસે વિશ કરૂં..? ઉનકો મુબારકબાદી ના દે તો ઉનકો બુરા લગતા હૈ, મુફતી સાહબ કોઇ જાઇઝ શકલ હો તો રહનુમાઇ ફરમાને કી દરખાસ્ત.

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

મુબારકબાદી દેના જરૂરી હી હો તો દિલ મેં ઇનકી ઇસ રસ્મ કો બુરા સમઝતે હુએ ઐસે જુમલે સે ઉનકો મુબારકબાદી દી જાયે જીસસે ના ઉનકે તહેવાર કી અઝમત હો, ના ઉનકે જુમલો ઔર રસ્મ સે મુશાબહત, તો ગુંજાઇશ માલુમ હોતી હૈ. મસલન યેહ જુમલા કહા જાયે દિવાલી કે ઇસ મૌકે પર આપકો હર કામ મેં સહીહ રાસ્તા મીલે. સહીહ રાસ્તે સે ઉનકી હિદાયત મુરાદ લી જાયે. યા નયા સાલ આપકે દોનો જહાં કી કામયાબી કા ઝરીયા બને, દિવાલી કે મૌકે પર ઇશ્વર આપકે ભવિષ્ય કો રોશન/પ્રકાશીત કરે.
અંગ્રેજી મેં યેહ કહે દે “May your path be enlightened” વગૈરહ દુઆ કે જુમલે કહે દિયે જાયે.

📘 ફતાવા મહમુદિયા ૧૯/૫૬૭
📗 ફતાવા બઝઝાઝીયાહ ૬/૩૩૪ સે મુસ્તંબત
و الله اعلم بالصواب

📝 મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ

🕌 ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

⭕આજ કા સવાલ નંબર. ૨૬૪૪⭕

દિવાલી પર સ્ટાફ-મઝદૂર કો બોનસ મિલતા હૈ વહ લે સકતે હૈ યા નહીં.?

🔵આજ કા જવાબ🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

અગર માલિક ખુશી સે દે તો લે સકતે હૈ.

📗આપ કે મસાઇલ ઔર ઉન કા હલ ૭/૨૪૧.

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.

⭕ આજ કા સવાલ નંબર – ૨૬૪૬ ⭕

જો કિસી કૌમ કી મુશાબહત ઇખ્તિયાર કરે વોહ ઉન્હી મેં સે હૈ, ઇસકા કયા મતલબ હૈ..? તફસીલ સે બતાયે.


🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

     હદીષ કા મતલબ યેહ હૈ કે જો શખ્સ કિસી ભી ગૈર કૌમ/મઝહબ વાલો કી મુશાબહત, નકલ ઔર કોપી ઉનકી મઝહબી ચીજો મેં, ઉનકી મઝહબી નિશાનીયોં, ખુશી ઔર ગમી મેં કરેગા ઉસકા હશર યાની કયામત કે દિન ઉઠાયા જાના ઉન્હી કે સાથ હોગા, ઉસકા શુમાર ભી કાફીરો મેં હોગા, યાની ઉનકે લીયે અઝાબ ઔર જહન્નમ મેં જાને કા ફૈસલા હોગા. હશર કા મતલબ સમઝને કે લીયે અલ્લાહ ને દુનિયા હી મેં કઇ વાકીયાત હમેં દિખા દિયે જીસમેં સે એક મોઅતબર વાકીયા પેશ કરતા હું.

ખ્રિસ્તીઓ કે તૌર તરીકે પસંદ કરનેવાલે આલીમ કા ઇબરતનાક કિસ્સા

હઝરત ઇમામે રબ્બાની મૌલાના રશીદ અહમદ ગંગોહી રહ. ને ઇરશાદ ફરમાયા : કાનપુર મેં કોઇ નસરાની જો કિસી ઉંચે હોદ્દે પર થા, વોહ મુસલમાન હો ગયા થા. મગર અસલિયત છુપા રખી થી, ઇત્તેફાક સે ઉસકા તબાદલા (ટ્રાન્સફર) કિસી દુસરી જગહ હો ગયા. ઉસને ઉન મૌલ્વી સાહબ કો જીસ્સે ઉસને ઇસ્લામ કી બાતે સીખી થી ઉન્હે અપને તબાદલે કી ખબર દી. ઔર તમન્ના કી કે કિસી દિનદાર શખ્સ કો મુઝે દે, જીસસે ઇલ્મ હાસિલ કરતા રહું. ચુનાંચે મૌલ્વી સાહબ ને અપને એક શાગીર્દ કો ઉનકે સાથ કર દિયા, કુછ અરસે બાદ યેહ નસરાની (જો મુસલમાન હો ચુકા થા) વોહ બિમાર હુઆ તો મૌલ્વી સાહબ કે શાગીર્દ કો કુછ રૂપીયે દિયે, ઔર કહા કે જબ મૈં મર જાઉં ઔર ઇસાઇ જબ મુઝે અપને કબ્રસ્તાન મેં દફન કરાયે તો રાત કો જાકર મુઝે વહાં સે નિકાલ લેના ઔર મુસલમાનો કે કબ્રસ્તાન મેં દફન કર દેના.
ચુનાંચે વૈસા હી હુઆ, જબ મૌલ્વી સાહબ કે શાગિર્દ ને હસ્બે વસીયત જબ કબ્ર ખોલી તો દેખા કે ઉસમેં વોહ નસરાની નહિં હૈ, બલ્કે વોહ મૌલ્વી સાહબ પડે હુએ હૈ, તો સખ્ત પરેશાન (શર્મિંદા) હુઆ કે યેહ કયા માજરા હૈ..!! મેરે ઉસ્તાદ યહાં કૈસે..!
આખિર દરયાફત સે માલુમ હુઆ કે મૌલાના સાહબ નસરાની કે તૌર તરીકે કો બહોત પસંદ કરતે થે, ઔર ઉસે અચ્છા જાનતે થે.

📘 ઇરશાદાતે હઝરત ગંગોહી રહ. સફા ૬૫

મેરે ભાઇયો..!
યેહ મૌલ્વી સાહબ સિર્ફ ગૈરો કે તરીકે પસંદ કરતે થે, ઉસ પર ચલતે નહિં થે, તો અલ્લાહ ને દુનિયા હી મેં જીસકા તરીકા ઉનકો પસંદ થા ઉસકે સાથ હશર કિયા. હમ તો ગૈરો કે તરીકો પર ચલતે હૈ..! બલ્કે ઉસ પર નાઝ કરતે હૈ.! ઔર ફખ્ર સે માનતે હૈ, તો હમારા કયા હશર હોગા.?

સોચો..!!
ઔર અપની શકલો સૂરત, લિબાસ, રહન-સહન, ખુશી ગમી મેં ઇસ્લામી તરીકો કો લાયે ઔર હમ ગૈરો કે તહેવાર મનાને સે બચે.
અલ્લાહ હમેં તૌફિક દે.

આમીન

و الله اعلم بالصواب

📝 મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ
🕌 ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત,

⭕ આજ કા સવાલ નં. – ૨૭૦૩ ⭕

ક્રિસમસ ડે કરીબ આતા હૈ તો સ્કુલ મેં ફંકશન હોતે હૈ ઉસમેં હમારે બાઝ મુસ્લિમ બચ્ચો કો સાન્તાકલોઝ કા રૂપ બનાને કો કહા જાતા હૈ, ઔર બહોત સો કો ઉસકી ટોપી પહેનાઇ જાતી હૈ, તો કયા બચ્ચે યેહ લિબાસ ઇસ્લામી એતબાર સે પહેન સકતે હૈ..?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

ઇસ્લામી શરીઅત મેં ગૈર કૌમ સે મુશાબહત ઇખ્તિયાર કરને કી મુમાનીઅત/મના હોના આયા હૈ, હદીષ શરીફ મેં હૈ જીસને જીસ કૌમ કી મુશાબહત /કોપી ઇખ્તિયાર કી ઉસકા હશર/કયામત મેં ઝીંદા કિયા જાના ઉસી કે સાથ હોગા.

ક્રિસમસ ડે/નાતાલ નસારા/ઇસાઇયો કા તહેવાર હૈ, ઉસમે‌ સાન્તાકલોઝ કા લિબાસ ઇખ્તિયાર કરના ઉનકી મઝહબી રસ્મ હૈ, લિહાઝા સાન્તાકલોઝ કા રૂપ ઇખ્તિયાર કરને કી યા ઉસકી ટોપી પહેનને કી બચ્ચો કો ભી ઇજાઝત ના હોગી, ઇસસે ઉનકે મઝહબ કા રંગ ઉન પર ચળ્હતા હૈ ઔર ઉનકી ગલત તરબીયત હોતી હૈ,

જીસકા ગુનાહ તવજ્જો ના દેને કી વજહ સે માં બાપ કો હોતા હૈ,

લિહાઝા ઉસસે અપની ઔલાદ કો બચાના ઝરૂરી હૈ.

📗 માખૂઝ અઝ મજમઉઝ ઝવાઇદ ૫/૧૬૯

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.

⭕ આજ કા સવાલ નં. – ૨૭૦૪⭕

મેરી ક્રિસમસ કા માયના બાઝ લોગ કહેતે હૈ કે “મુબારક હો ખુદા કો બેટા હુઆ હૈ” હોતા હૈ, તો કયા ઐસા કહેને સે કાફિર યા મુશરીક હો જાયેંગે.?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

મેરી કે મા’અને  – ખુશી, ક્રિસ કે મા’અને –  મસીહ/ઇસા, મસ કે મા’અને – જમા હોના. પુરા મા’અના હુઆ ઇસા કી ખુશી મેં જમા હોના  યાની ઉનકી વિલાદત કી ખુશી મેં જમા હોના.

આપને જો બતાયા વોહી ઉસકા લફ્ઝી તરજમા નહિં હોતા, લેકિન ઐસા કહેને મેં ઉનકા યહિ અકીદા ઔર મકસદ છુપા હોતા હૈ. લિહાઝા લફઝી તરજમા કુફ્ર કા ના હોને કી વજહ સે કુફ્ર સે બચાને કી યેહ તાવીલ મૌજુદ હૈ,

ઇસલીયે ઇસકા કહેનેવાલા કાફિર યા મુશરીક તો ના કહા જાયેગા લેકિન કુફ્ર કે માઅના પૈદા હોને કા અંદેશા/ખતરા ઔર ઉન્કે નઝરીયે કી તાવિદ હોને કી વજહ સે ઐસા કહેને સે બચના ઝરૂરી હૈ ઔર મૂશાબહત/કોપી હોને કી વજહ સે સખ્ત ગુનહગાર હોગા.

📗 માખુઝ અઝ માલા બુદ્દા મિન્હુ, વ ઓક્ષફર્ડ ડિક્ષનરી

📗 દારુલ ઉલૂમ બિનોરીયા ટાઉન, ફતાવા નંબર – ૧૪૪૧૦૪૨૦૦૦૭૦૧

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન.
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.

⭕ આજ કા સવાલ નં. ૨૭૧૦⭕

ન્યુ યિઅર મનાના યા મનાનેવાલો કો ઉનકી લાઇટીંગ ઔર આતીશબાઝી કો દેખને જાના કૈસા હૈ ?

🔵 જવાબ 🔵

ન્યુ યિઅર મનાના યેહ ઇસાઇયો/નસારા કા તરીકા હૈ.

હુઝુર ﷺ કા ઇરશાદ હૈ “જીસને જીસ કૌમ કી મુશાબહત/કોપી/નકલ ઉતારી કલ કયામત મેં ઉસકો ઉનહી કે સાથ ઉઠાયા જાયેગા” યાની ઉસકા શુમાર ભી ઉનહી મેં હોગા.

કાઝી સનાઉલ્લાહ પાનીપતી (રહ.) ને મસઅલા લીખા હૈ કે કોઇ શખ્સ દિવાલી મેં બાહર નિકલે ઔર દિવાલી કી રોશની/આતીશબાઝી વગૈરહ કો દેખકર કહે કે કીતના અચ્છા તરીકા હૈ તો ઉસકે તમામ નેક આ’માલ બરબાદ હો જાયેંગે (માલા બુદ્દા મિન્હુ).

ઇસી તરહ ન્યુ યિઅર મનાનેવાલો કો દેખને જાના ભી જાઇઝ નહિં કયુંકી હુઝુર ﷺ કા ઇરશાદે મુબારક હૈ કે “જીસને જીસ કૌમ કી તાદાદ કો બળ્હાયા ઉસકા શુમાર ભી ઉનહી મેં હોગા”. લિહાજા ઇસ રાત મેં બહાર રોશની/આતીશબાઝી દેખને જાના , ખાને પીને કી પાર્ટી કરના, નયે સાલ કી મુબારકબાદી દેના, નયે સાલ કી ખુશી મનાના, એક દુસરે કો ગીફ્ટ દેના વગૈરહ ઉનકે જીતને તરીકે હૈ સબ નાજાઇઝ ઔર ઇમાન કો બરબાદ કરનેવાલા હૈ, ઇબ્રત કે લીયે એક કિસ્સા પેશ કરતા હું.

નસરાનીયો કે તૌર તરીકે પસંદ કરનેવાલે આલીમ કા ઇબ્રતનાક કિસ્સા

📄 હઝરત ઇમામે રબ્બાની મૌલાના રશીદ અહમદ ગંગોહી (રહ.) ને ઇરશાદ ફરમાયાઃ

કાનપુર મેં કોઇ નસરાની જો કીસી ઉંચે હોદ્દે પર થા વોહ મુસલમાન હો ગયા થા, મગર અસલીયત છુપા રખી થી.

ઇત્તિફાક સે ઉસકા તબાદલા (Transfer) કીસી દુસરી જગહ હો ગયા, ઉસને ઉન મૌલ્વી સાહબ કો જીસસે ઉસને ઇસ્લામ કી બાતેં સીખી થી, અપને તબાદલે કી ખબર દી ઔર તમન્ના કી કે કીસી દિનદાર શખ્સ કો મુઝે દેં, જીસસે ઇલ્મ હાસીલ કરતા રહું, ચૂનાંચે મૌલ્વી સાહબ ને અપને એક શાગીર્દ કો ઉનકો સાથ કર દીયા.

કુછ અરસે બાદ યેહ નસરાની (જો મુસલમાન હો ચુકા થા) વોહ બિમાર હુઆ તો મૌલ્વી સાહબ કે શાગીર્દ કો કુછ રૂપયે દીયે, ઔર કહા કે જબ મૈં મર જાઉં ઔર ઇસાઇ મુઝે અપને કબ્રસ્તાન મેં દફન કર આએ તો રાત કો જાકર મુઝે વહાં સે નિકાલના ઔર મુસલમાનો કે કબ્રસ્તાન મેં દફન કર દેના.

ચૂનાંચે વૈસા હી હુઆ, જબ મૌલ્વી સાહબ કે શાગીર્દ ને હસ્બે વસીયત જબ કબર ખોલી તો દેખા કે ઉસમેં વોહ નસરાની નહિં, અલબત્તા વોહ મૌલ્વી સાહબ પડે હુએ હૈ, તો સખ્ત પરેશાન/શર્મિંદા હુઆ કે યેહ કયા માઝરા હૈ..! મેરે ઉસ્તાદ યહાં કૈસે ?

આખીર દરયાફ્ત સે માલુમ હુઆ કે મૌલાના સાહબ નસરાની કે તૌરો તરીકો કો પસંદ કરતે થે ઔર ઉસે અચ્છા જાનતે થે.

📘 (ઇરશાદાતે હઝરત ગંગોહી (રહ.) સફા.૬૫)

👇🏻👇🏻👇🏻
મેરે ભાઇયો,
યેહ મૌલ્વી સાહબ સિર્ફ ગૈરો કો તરીકો કો પસંદ કરતે થે, ઉસપર ચલતે નહિં થે, તો અલ્લાહ ને દુનિયા હી મેં જીસકા તરીકા ઉનકો પસંદ થા ઉસકે સાથ હશ્ર કર દીયા.

હમ તો ગૈરો કે તરીકો પર ચલતે હૈ, બલ્કે ઉસપર નાઝ કરતે હૈ, તો હમારા કયા હશ્ર હોગા….!
સોચો
ઔર અપની અવલાદ ભાઈ બહન દોસ્ત વ અહબાબ કો યે મેસેજ ભેજકર યા પઢ કર સુના કર ઉન કો સમજા કર ઇસ અઝીમ ગુનાહ સે બચાઇયે.

👏🏻 અલ્લાહ હમેં તોફીક દે.
આમીન.

و الله اعلم بالصواب

📝 મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ

🕌 ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૭૧૨⭕

ક્યા હૈપ્પી ન્યૂ ઈયર, સાલ મુબારક કહના ના-જાઇઝ ઔર બિદઅત હૈ ?
ક્યા ઇસમેં ગૈરોં સે મુશાબેહત નહીં ?

🔵આજ કા જવાબ🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

હૈપ્પી ન્યૂ ઈયર કહને મેં નસારા-ખિસ્રી-ક્રિસ્ચિયન કૌમ સે મુશાબેહત હૈ
લિહાઝા નાજાઇઝ હૈ.

📗કિતાબુલ ફતાવા ૬/૧૨૫ સે માખૂઝ.

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.

⭕ આજ કા સવાલ નં. ૨૭૨૧⭕

ઈસ્લામી શરિઅત મે પતંગ ઉડાના ના જાઇઝ કયુ હૈ.?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

પતંગ ઉડાને કે બહોત હી ઝિયાદા દુનિયવી ઑર ઉખરવી નુકશાનાત હૈ જિસ કી વજહ સે ઉસ કા ઉડાના ના જાઇઝ હૈ.

પતંગ ઉડાને કે ૨૪ નુકશાનાત નીચે કે મુતાબિક હૈ.

૧. ફુઝૂલ ખર્ચી માલ ઑર સલાહિયત કા બરબાદ કરના.

૨. પતંગ કી તરફ નજર હોને કી વજહ સે નીચે ગીર કર મર જાને યા ઝખમી હોને કા ખતરા.

૩. રાસ્તે સે ગુજરનેવાલે કિતને હી બે-કસૂર ઇંસાનો કે ગલે કટે જિસકી વજહ સે મર ગયે યા સખ્ત ઝખમી હુવે.

૪. ઝખમી હોનેવાલે મઝલૂમોં કી બદ-દુવા લગના યા મરનેવાલોં કી બેવા ઑર યતીમોં કી બદ-દુવા ઑર હાય લગના.

૫. કિતને હી માસૂમ પરિંદે (પક્ષી) ઇસ કી દોરી સે કટ કર મર જાતે હૈ યા સખ્ત ઝખમી હોતે હૈ.

૬. પતંગ અકસર ટેરેસ ઑર છત પર ચઢકર ઉદાયી જાતી હૈ જીસ કી વજહ સે આસપાસ કે ઘરો કી બેપરદગી ઑર બદ નિગાહી હોતી હૈ.

૭. શરીફ બા પરદહ ઑરત કો કપઙે સુખાને મે ઑર ખિઙકી દરવાઝે બંધ રખને મે તકલીફ હોતી હૈ.

૮. રોઙ પર પતંગ લુટ્ને વાલો કા ઍકસીઙંત હો જાતા હૈ.

૯. ગાઙી ચલાને વાલે ભી બાઝ મરતબા ઇન કી વજહ સે ગાઙી કે સાથ ગિરકર ઝખમી હોતે યા ઉન કી ગાઙી કા નુકશાન હોતા હૈ.

૧૦. ગાઙી ચલાને વાલે કે દરમિયાન અચાનક દોરી આને કે હર વકત ડર કી વજહ સે ઑર ઇન લૂટનેવાલો કી વજહ સે ગાઙી ચલાને મે તકલીફ હોતી હૈ.

૧૧. મસ્જિદ કી જમાત બલકે ખુદ નમાઝ સે ગાફિલ હો જાતા હૈ.

૧૨. પુરા દિન પતંગ ઉડા lને મે ગુઝરને કી વજહ સે બડો કી દુકાન ઑર નોકરી કા હરજ ઑર બચ્ચોં કે મદરસે સ્કૂલ કા નુકશાન.

૧૩. હર ઍક કી નીય્યત દુસરે કા પતંગ કાટને કી હોને કી વજહ સે નુકશાન પહોંચાને કા ગુનાહ.

૧૪. જિસકી પતંગ કટ ગયી ઉસ કે દીલ મે અદાવત ઑર કીના ઑર ઉસ કા પતંગ કાટ કર બદલા લેને કે જઝબાત કા પૈદા હો જાના.

૧૫. શોરગુલ,સિટિયા,ઑર ડી.જે કી વજહ સે આરામ કરને વાલે નેક બંદો કી નીંદ મે ખલેલ પહોંચના.

૧૬. મ્યૂઝિક ઑર ગાના સુનને ઑર સુનના ન ચાહનેવાલોં કો સુનાને કા ગુનાહ હોના.

૧૭. નમાઝ કે વકત ભી ઝોર સે ઙી.જે. બજને કી વજહ સે ઈમામ કી કિરાત ઑર મુસલલિયો કી નમાઝ મે ખલલ પડના.

૧૮. કઇ દિન તક ધૂપ મે પતંગ ઉડાને કી વજહ સે જિસમાની રંગ ઑર આંખો કી રોશની પર અસર પડના.

૧૯. ગૈરો કી મુશાબહત હોને સે કયામત મે ઉન કે સાથ હષર હોના-ઉન હી મે શુમાર હોના.

૨૦. પતંગ લૂટને કા ગુનાહ.

૨૧. ઉસ કી દોરી તોડ કર ચુરાને કા ગુનાહ.

૨૨. ઍસે ફુઝૂલ કામ જિસ મે દુનિયા આખિરત કા કોઈ નફા નહી કિમતી વકત ઝાયે કરના.

ગૈરો કે ઈસ તહેવાર કો અચ્છા સમજને ઑર ઈન ગુનાહોં પર ખુશ હોને કી વજહ સે ઈમાન કે બરબાદ હોને ઑર કાફિર હો જાને કા ખતરા.

૨૪. મોત કા કોઈ વકત તય નહી ગૈરો કા તહેવાર ઑર ઇન તમામ ગુનાહોં કો કરતે કરતે અચાનક મૌત આ ગયી તો ખાતમા બુરા હો જાના.

و الله اعلم بالصواب

✍🏻 મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

🕌 ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત