⭕ આજ કા સવાલ ⭕

કયા યેહ બાત સહીહ હૈ કે જો શખ્સ પહેલી મુહર્રમ કો ૧૧૩ બાર પુરી બિસ્મિલ્લાહીર્રહમાનીર્રહીમ લિખકર અપને પાસ રખેગા વોહ પુરા સાલ આફત, બલા ઔર મુસીબત સે મહફુઝ રહેગા..?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا مسلما

હાં… મુફતીએ આઝમ હઝરત મુફતી મુહંમદ શફી રહમતુલ્લાહી અલયહી ને જવાહીરૂલ ફિકહ જિલ્દ ૨, સફા ૧૮૭ પર યેહ બાત લિખી હૈ, ઐસી ચીઝે બુઝુર્ગો કે તજરબાત મેં સે હોતી હૈ, ઇસકો સુન્નત ઔર ઝરૂરી સમઝે બગૈર કરના ચાહો તો કર સકતે હૈ, મના નહિં.

📥 ઓનલાઇન ફતવા દારૂલ ઉલુમ દેવબંદ નં. ૧૪૪૦૦૧

و الله اعلم بالصواب