હમારે એપાર્ટમેન્ટ મે એક ફલેટ મેં પુરે કુરાન કી તરાવિહ હોને વાલી હૈ હમારા ફ્લેટ ઉસ કે ઉપર હૈ ઔર ભાઈ કા ફલેટ ઉસ ફલેટ કે નીચે હૈ . તો બીચ વાલે ફલેટ કી ઈકતિદા ઉસકે ઉપર ઔર નીચે કે ફ્લેટ સે સહીહ હૈ યા નહી ?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

પૂછી હુઈ સુરત મેં લોકડાઉન મેં બહેતર યહી હૈ કે અપની અપની અલગ અલગ જમાત બનાયે. ઔર અલમતરા સે તરાવી પઢ લે. ફિર ભી અગર દુસરે ફ્લેટ મેં કોઈ હાફિઝ ના હો ઓર પૂરે કુરાન સુનને કા શૌક ઓર જઝબા હો તો મૌજુદા કાનુન કે દાયરે મે રહે કર, ભીડના જમા કરતે હુએ બીચવાલે ફ્લેટ કી ઈકતિદા ઉસકે ઉપર ઔર નીચે કે ફ્લેટ સે ભી સહી હૈ .

બશર્ત કે ઇમામ કી તમામ હાલત કા પતા માઈક કે જરિએ અચ્છી તરહ ચલતા રહે . જહાં ન કી જાતી હો વહા ઈન્વીલેટર લગાને કા ભી ઈન્તેજામ કિયા જાયે.

નોટ :

બહેતર યહી હૈ કે ઇમામ કો બીચ કે ફ્લેટ કે બજાયે નીચે કે ફ્લેટ મે રખ્ખા જાયે તાકે તરતીબ સહી હો ઔર યે બાત જરૂરી હૈ કે દુસરે ફ્લેટ મેં ભી ઇમામ કે આગે કોઈ ખડા ના હો વરના ઉસકી નમાજ સહી નહી હોગી .

તહતાવી અલા મરાકિલ ફલાહ…

સફા ૧૬૦ સે માખુઝ.

ذکرہ شمس الائمة فیمن صلی علی سطح بیتہ المتصل بالمسجد او فی منزلہ بجنب المسجد وبینہ وبین المسجد حائط مقتدیا بامام فی المسجد وہو یسمع التکبیر من الامام او من المکبر تجوز صلاتہ کذا فی التجنیس والمزید ویصح اقتداء الواقف علی السطح بمن ہو فی البیت ولایخفی علیہ حالہ،،۔
(حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح:ص : ۱٦۰ مطبع خالد بن ولید دمشق)

ફતાવા મહેમુંદીયા. ડાભેલ. ૬ /૫૨૮.

و الله اعلم بالصواب

ઈસ્લામી તારીખ : ૨૮ / શાબાન-અલ-મુઅઝ્ઝમ – ૧૪૪૧ હિજરી.
મુફ્તી ઈમરાન ઈસ્માઈલ મેમન: ઉસ્તાદ દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સુરત ઈન્ડિયા.

તસ્દીક -૧ હજરત મુફ્તી અબ્બાસ સાહબ બિસ્મિલ્લાહ દા.બ. શૈખુલ હદીસ વ સદર મુફ્તી- ડાભેલ.

તસ્દીક -૨ હજરત મુફ્તી અબ્દુલ કાયમ રાજકોટી સાહબ દા.બ. મેઈન મુફ્તી દારુલ ઇફતા – ડાભેલ

તસ્દીક -૩ હજરત મુફ્તી તાહિર સાહબ બાકસવાલા – ઉસ્તાદે હદીસ વ ઈફતા. મદ્રેસા સુફી બાગ સુરત

તસ્દીક -૪ હજરત મુફ્તી ઉબેદ મણીયાર દા.બ. દારુલ ઇફતા વ ઈર્શાદ – લહરપુરા સુરત.
ઇલ્મી બાત ( મેસેજ ) સીખાના ( ફૈલાના ) ઈબાદત સે બહેતર હૈ.

 

અકાબીરીન કી તરફ સે હિદાયત ઐસી હૈ કે કુનુતે નાઝીલ ઇનફરાદી તૌર પર વિત્ર મેં ભી પળ્હે, તો ઇસે કબ પળ્હના હૈ..?

દુઆ એ કુનુત કી જગહ પર..?
ઔર રૂકુઅ સે પહેલે ય રૂકુઅ કે બાદ..?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

વિત્ર મેં રૂકુઅ સે પહેલે પળ્હે ઔર અફઝલ યેહ હૈ દુઆએ કુનુત કે બાદ કુનુતે નાઝીલા પળ્હે, ઔર સિર્ફ કુનુતે નાઝીલા પળ્હી હો તો વોહ ભી પળ્હ સકતે હૈ યેહ દુઆ ભી સાબિત હૈ.

ઉમ્દતુલ ફિકહ ૨/૨૯૨

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૨૭ ઝિલહજ ૧૪૪૦ હિજરી

 

અઝાન ઔર ઇકામત કા હુકમ‘ કયા હૈ..?

કિન નમાઝો મેં કહેની ચાહિએ..?

જવાબ:  حامدا و مصلیا و مسلما

અઝાન ઔર ઇકામત કા હુકમ” ફર્ઝ નમાઝ કે લિયે સુન્નતે મોઅક્કદા હૈ, ચાહે નમાઝ અદા પળ્હ રહા હો યા કઝા, અકેલા પળ્હ રહા હો યા જમાત સે.

અલબત્તા જમાત સે કઝા નમાઝ મસ્જિદ મેં પળ્હ રહા હો તો અઝાન ઔર ઇકામત ના કહે, ઇસમેં અપને નમાઝ છોડને કા ગુનાહ કા ઇઝહાર હૈ.

હાં! અકેલા કઝા પળ્હે તો ઇતની આહિસ્તા અાવાઝ સે કહે કે સિર્ફ ખુદ સુન લે.

મરાકિયુલ ફલાહ બાબુલ અઝાન

و الله اعلم بالصواب

અઝાન ઔર ઇકામત કા હુકમ

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી

ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત.

૨ સફર ૧૪૪૦ હિજરી.

 

હમારી સુરત કી મુસાફીર જમાત કો બિહાર કે એક શહેર મેં ૪૦ દિન કા રૂખ દિયા ગયા હૈ, કભી ઇમામ સાહબ નહિં હોતે તો મુઝે વહાં કી મસ્જિદવાલે નમાઝ પળ્હાને કી દરખ્વાસ્ત કરતે હૈ, તો હમારે અમીર સાહબ મુઝે ઝોહર, અસર, ઇશા કી નમાઝ જીસમેં કસર હોતી હૈ મના કરતે હૈ કે હમ મુસાફીર હૈ, મૈંને મુકીમ કી નિય્યત નહિં કી હૈ, તો કયા હમ અમીર કી નિય્યત કે તાબેઅ હોકર મુસાફીર સમઝે જાયેંગે..?

જવાબ  حامدا و مصلیا و مسلما

સફર મેં કિસકી નિય્યત કા એતબાર‘: મઝકુરહ સુરત મેં આપકી જમાત મુકીમ હો ગઇ, આપ જમાત કે ઉસ અમીર કી નિય્યત કે તાબેઅ નહિં હોંગે.

બલકે આપકી પુરી જમાત બિહાર કે ઉસ શહેર કે અમીર યા મશવરા કે ફૈસલ કે તાબેઅ હોગી, આપકે અમીર સાહબ ને મુસાફીર કી નિય્યત કી હૈ ઉસકે એતબાર ના હોગા.

સફર મેં કિસકી નિય્યત કા એતબાર

કિતાબુલ મસાઇલ ૧/૫૫૮

આલમગીરી ૧/૧૩૯ સે માખુઝ

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી

ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

⭕આજ કા સવાલ નંબર ૨૬૧૨⭕

કચ્ચી પ્યાજ઼, લહસુન, બીડ઼ી, સિગરેટ પીને કે બાદ, બગલ યા મુંહ મેં બદ્બૂ પૈદા હોને કી બીમારી હો, બદબૂદાર પસીને વાલે કપડે મસલન ગોશ્ત, મછલી બેચને વાલે કે કપડે પહન કર મસ્જિદ મેં જાના કૈસા હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامد ومصلیا و مسلما

કીસી ભી બદબૂદાર ચીજ કો ખા કર યા પી કર બદબૂદાર કપડે પહન કર મસ્જિદ મેં જાના જાઇઝ નહીં, જબ તક કે ઉન ચીજોં કી બદબૂ કો ખત્મ ન કિયા જાએ (મિસ્વાક કરકે, ખુશ્બુ દાર ચીજ ખા કર યા ઈત્ર લગા કર)

કયૂં કે જિન ચીઝોં સે ઇન્સાન કો તકલીફ હોતી હૈ ઉન ચીઝોં સે फ़રિશ્તોં કો ભી તકલીફ હોતી હૈ.

આજ કલ ઇસ બારે મેં બડી ગફલત બરતી જા રહી હૈ, ઐસે હજરાત કો ઇસકા હમેશા ખ્યાલ રખના ચાહિયે, અગર બદબૂ દૂર ન હોતી હૈ તો ઐસે લોગોં કો તનહા નમાઝ પઢની ચાહિયે.

📗 આદાબુલ મસાજિદ હજરત મુફ્તી મુહમ્મદ શફી રહ. કી સફા ૨૨,૨૩
ફિક્હી ઝવાબિત

و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ કા સવાલ નં. ૨૬૩૫⭕

વુઝુ મેં તીન મરતબા સે ઝિયાદાહ આઝા ધોના કૈસા હૈ?

🔵જવાબ🔵

امدا و مصلیا و مسلما

વુઝુ મેં આઝા કો તીન મરતબા સે ઝિયાદા ધોને કી ચંદ સુરતેં હૈં.

1⃣. અગર તીન સે ઝિયાદાહ ઇસ એતેકાદ સે ધો રહા હૈ કે યહ સવાબ યા સુન્નત હૈ તો મકરુહે તહરીમી (હરામ કે કરીબ) હૈ.

2⃣. અગર યે ઈતિકાદ નહિ મગર બિલા વજહ કર રહા હૈ તો બેકાર હોને કી વજહ સે મકરુહે તંઝીહી હૈ.

3⃣. અગર કભી શક કો દૂર કરને ઔર દિલ કે ઈતમીનાન કે ખાતીર તીન સે ઝિયાદાહ બાર ધો લિયા તો કોઈ કરાહત નહીં.

4⃣. અલબત્તા મસ્જિદ ઔર મદરસા કે વકફ પાની સે તીન બાર સે ઝિયાદાહ ધોના હરામ (ગુનાહે કબીરાહ) હૈ.

આજકાલ મસ્જિદ કે પાની સે ખુશુસન પૈરોં કો તીન મરતબા સે ઝિયાદાહ ધોયા જાતા હૈ, કોઈ શુમાર હી નહીં, બસ પાની ડાલતે હી જાતે હૈ. લિહાઝા ઇસસે બચને કા એહતીમામ કરે. ક્યૂં કે હઝરત મુફ્તી મહમૂદ હસન ગંગોહી رحمت اللہ لیہ ફરમાતે હૈ કે વુઝુ મેં પાની ફુઝૂલ ખરચ કરને સે નમાઝ કા ખુશુઅ (ધ્યાન) ખત્મ હો જાતા હૈ.

📚અહસનુલ ફતવા- ૨/૧૫ ઇબારત કી આસાની કે સાથ

و الله اعلم بالصواب

⭕ આજ કા સવાલ નં. ૨૬૪૯ ⭕

નમાઝ મેં મકરૂહે તહરીમી કામ હો જાયે તો કયા હુકમ હૈ..?

નમાઝ મેં મકરૂહે તહરીમી કયા કયા હૈ..?


🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

મકરૂહે તહરીમી સે નમાઝ કા સવાબ ઇસકે દરજાત કે એતબાર સે કમ હો જાતા હૈ, ઔર ઐસી નમાઝ કો જલ્દ સે જલ્દ વકત કે અંદર ઔર વકત નિકલને કે બાદ ભી લૌટાના વાજીબ હૈ. ઔર બાઝ મુફતીયાને કિરામ યેહ કહેતે હૈ કે ઐસી ચીજો મેં નમાઝ કરાહત કે સાથ પુરી હો જાયેગી, દોહરાના વાજીબ નહિં.

એહતિયાત યહી સમઝ મેં આતી હૈ કે દોહરા લે.

નમાઝ કે મકરૂહે તહરીમી હસ્બે ઝૈલ હૈ..👇


🔴 (૧) સદલ યાની કપડો કો લટકાના જૈસે ચાદર, સાલ સર પર ડાલકર ઉસકે દોનો કિનારે લટકા દેના, યા કફની યા કોટ યા શેરવાની બગૈર ઉસકી આસ્તિનો મેં હાથ ડાલે જાયે કંધો પર ડાલ દેના. ટખનો કે નીચે પેન્ટ લટકાને કો ભી અલ્લામા ઇબ્ને શામી ને સદલ મેં શુમાર કરકે મકરૂહે તહરીમી કહા હૈ.

🔴 (૨) કપડો કો મીટ્ટી સે યા અસ્ત્રી ખરાબ હોને સે બચાને કે લીયે યા હાથ સે રોકના યા સમેટના.

🔴 (૩) અપને કપડો યા બદન સે ખેલના, જૈસે નાખુન છીલના, નાક કો ઉંગલી સે ખુરેદના.

🔴 (૪) પાખાના યા પેશાબ કી હાજત હોને કી હાલત મેં નમાઝ પઢના.

🔴 (૫) મર્દો કો અપને બાલો કો સર પર જમા કરકે ચોંટા બાંધના, ઔરતો કો ઐસે કરકે નમાઝ પઢના બહેતર હૈ.

🔴 (૬) કંકરીયો કો બાર બાર હટાના, લેકિન અગર સજદહ કરના મુશ્કિલ હો તો એક બાર હટાને મેં હરજ નહિં.

🔴 (૭) ઉંગલીયાં ચટકાના યા એક હાથ કી ઉંગલીયાં દુસરે હાથ કી ઉંગલીયોં મેં ડાલના.

🔴 (૮) કમર યા કોખ યા કુલ્હે પર હાથ રખના.

🔴 (૯) કિબ્લે કી તરફ સે મુંહ ફેર કર દેખના મકરૂહે તહરીમી ઔર સિર્ફ નિગાહ કંખીયો/દિદે સે ઇધર ઉધર દેખના મકરૂહે તંન્ઝીહી હૈ.

🔴 (૧૦) કુત્તે કી તરહ બૈઠના, યાની રાને ખડી કરકે બૈઠના ઔર રાનો કો પેટ સે ઔર ઘુટનો કો સીને સે મીલા લેના ઔર હાથો કો ઝમીન પર રખ લેના, સિર્ફ પંજે પર બૈઠના મકરૂહે તંઝીહી હૈ.

🔴 (૧૧) સજદહ મેં દોનો કહોનીયો કો ઝમીન પર બીછા દેના મર્દ કે લીયે મકરૂહ હૈ.

🔴 (૧૨) કિસી ઐસે આદમી કી તરફ નમાઝ પઢના જો નમાઝી કી તરફ મુંહ કિયે બૈઠા હો.

🔴 (૧૩) ઐસી સફ કે પીછે અકેલે ખડે હોના જીસમેં જગહ ખાલી હો.

🔴 (૧૪) ચાદર યા કોઇ ઔર કપડા ઇસ તરહ લપેટ કર નમાઝ પઢના કે જલ્દી સે હાથ ના નિકલ સકે.

🔴 (૧૫) કહોનીયો તક આસ્તિન ચળ્હાકર નમાઝ પઢના. અગર જલ્દી મેં ના ઉતારી હો તો નમાઝ કે દૌરાન હી એક હાથ સે વકફે વકફે સે ઠહેર ઠહેર કે ઉતાર લે. એક રૂક તીન બાર સુબ્હાન રબ્બીયલ અઝીમ કહા જાયે ઇતની દેર તક લગાતાર ના ઉતારે

📚 કિતાબુલ મસાઇલ ૧/૩૬૬, ૩૬૭. બ-હવાલા શામી ૨/૫૨૨ ઝકરીયા

📗 અહસનુલ ફતાવા ૩/૪૦૪ સે ૪૪૬

📘ફતાવા કાસમીયા ૭/૩૯૭

و الله اعلم بالصواب

📝 મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ

🕌 ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

⭕ આજ કા સવાલ નં. ૨૬૫૦⭕

નમાઝ મેં મકરૂહે તંઝીહી કામ હો જાયે તો કયા હુકમ હૈ..?

નમાઝ મેં મકરૂહે તંઝીહી કયા કયા હૈ..?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

મકરૂહ વો ચીજ હૈ જીસસે નમસઝ તો નહિં તુટતી લેકિન સવાબ કમ હો જાતા હૈ ઔર ગુનાહ હોતા હૈ,
મકરૂહે તંઝીહી વો નામુનાસીબ કામ હૈ જીસસે બચના બહેતર હૈ, ઉસ નમાઝ કો વકત કે અંદર ઔર વકત કે બાદ લૌટાના મુસ્તહબ હૈ.

નમાઝ કે મકરૂહે તંઝીહી હસ્બે ઝૈલ હૈ..👇

(૧) મામુલી કપડો મેં જીન્હે પહેનકર મજમે મેં જાના પસંદ નહિં કિયા જાતા, ઉન કપડો મેં નમાઝ પઢના.

(૨) મુંહ મેં રૂપીયા યા પૈસા યા ઔર કોઇ ચીજ રખકર નમાઝ પઢના. જીસકી વજહ સે કિરાત કરને સે મજબુર ના રહે, ઔર અગર કિરાત સે મજબુરી હો જાયે તો બિલકુલ નમાઝ નહિં હોગી.

(૩) સુસ્તી ઔર બે-પરવાહી કી વજહ સે નંગે સર નમાઝ પઢના.

(૪) હાથ યા સર કે ઇશારે સે સલામ કા જવાબ દેના.

(૫) બિના મજબુરી ચાર ઝાનુ યા પલાઠી મારકર બૈઠના.

(૬) ઇરાદા કરકે જમાયી (બગાસા) લેના યા રોક સકને કી હાલત મેં ના રોકના.

(૭) આંખો કો બંધ કરના, લેકિન અગર નમાઝ મેં દિલ લગાને કે લીયે બંધ કરે તો મકરૂહ નહિં.

(૮) ઇમામ કા મેહરાબ કે અંદર ખડા હોના, લેકિન અગર કદમ મેહરાબ સે બાહર હો તો મકરૂહ નહિં. અકેલે ઇમામ કા એક હાથ ઉંચી જગહ પર ખડા હોના ઔર અગર ઉસકે સાથ કુછ મુકતદી ભી હો તો મકરૂહ નહિં.

(૯) આયતે યા સૂરતે યા તસ્બીહ ઉંગલીયો પર ગીનના.

(૧૦) નમાઝ મેં અંગળાઇ લેના યાની સુસ્તી ઉતારના.

(૧૧) ઇમામહ કે પેચ/નોંક પર સજદહ કરના.

(૧૨) જીસ જગહ યેહ ડર હો કે કોઇ નમાઝ મેં હંસા દેગા, ખ્યાલ હટ જાયેગા તો નમાઝ મેં ભૂલ ચૂક હો જાયેગી, ઐસી જગહ નમાઝ પઢના.

(૧૩) જબ બહોત ભૂક લગી હો ઔર ખાના તૈયાર હો તો પહેલે ખા લે તબ નમાઝ પઢે, બગૈર ખાના ખાયે નમાઝ પઢના મકરૂહ હૈ. હાં..! અગર વકત તંગ હોને લગે તો પહેલે નમાઝ પઢ લે.

(૧૪) સુન્નતો કે ખિલાફ નમાઝ મેં કોઇ કામ કરના.

(૧૫) દુસરી રકાત કો પહેલી રકાત સે જયાદા લંબી કરના.

(૧૬) કિસી નમાઝ મેં કોઇ સૂરહ મુકર્રર કર લેના કે હંમેશા વો પઢા કરે, કોઇ ઔર સૂરહ કભી ના પઢે.

(૧૭) ખુલે સર નમાઝ પઢના અગર સુસ્તી કી વજહ સે હૈ તો મકરૂહે તંઝીહી હૈ, અગર તકબ્બુર યા ફેશન કી વજહ સે હૈ જૈસે કે આજ કલ નૌજવાનો કી આફત હૈ કે ટોપી હોતે હુએ ભી જેબ (પોકેટ) મેં રખ લેતે હૈ, યેહ તરીકા કાબીલે મઝમ્મત હૈ. હુઝુર સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ ને આમ હાલત મેં અકસર સર ઢાંક કર હી નમાઝ પઢી હૈ.

📘 તાલીમુલ ઇસ્લામ ૪/૪૭ સે ૪૯, બહિસ્તી ઝેવર ૨/૯૯ સે ૧૦૨ ઔર કિતાબુલ મસાઇલ ૧/૩૬૬ સે ૩૭૫ સે માખુઝ.


و الله اعلم بالصواب

📝 મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ

🕌 ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

આજ કા સવાલ નંબર -૨૬૭૦

એક આદમી કે મુઁહ મેં ચને કી મિકદાર કોઈ ચીઝ રહ ગયી નમાઝ કે બાદ ઉસકો મ’આલૂમ હુવા તો નમાઝ સહીહ હુઈ યા નહીં?

🔵જવાબ🔵
    
حامدا و مصلیا مسلما

ચને કી મિકદાર કોઈ ચીઝ મુઁહ મેં રહ જાને સે નમાઝ ફાસિદ નહીં હોગી, અલબત્તા નમાઝ મકરૂહ હોગી.

و الله اعلم بالصواب
✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.

 આજ કા સવાલ નં. ૨૬૭૨

નમાઝ કા ફાસિદ હોને કા કયા મતલબ..?

કીન ચીજો સે નમાઝ ફાસિદ હો જાતી હૈ (તૂટ) જાતી હૈ..?


🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

નમાઝ કે મુફસિદાત ઉન ચીજો કો કહેતે હૈ જીનસે નમાઝ ફાસિદ હો જાતી હૈ, યાની તૂટ જાતી હૈ ઔર ઉસે લૌટાના (દોહરાના, ફિરસે પઢના) ઝરૂરી હૈ. જાનબૂઝ કર હો યા ભૂલકર હર હાલ મેં નમાઝ તૂટ જાતી હૈ.

નમાઝ કે મુફસિદાત હસ્બે ઝૈલ હૈ…

(૧) નમાઝ મેં કલામ (બાત) કરના. જાનબૂઝ કર હો યા ભૂલકર, થોડા હો યા બહોત, હર સૂરત મેં નમાઝ તૂટ જાતી હૈ.

(૨) બેઝરૂરત ખંખારને/ખાંસને ઔર ગલા સાફ કરને સે જીસસે એક આધ હર્ફ (લફ્ઝ) ભી પૈદા હો જાયે તો નમાઝ તૂટ જાતી હૈ.
હાં..! મજબુરી કે વકત ખંખારના/ખાંસના દુરૂસ્ત હૈ ઔર નમાઝ નહિં તૂટતી.

(૩) કિસી ખત યા કિસી કિતાબ પર નઝર પડી ઔર ઉસકો અપની ઝુબાન સે નહિં લેકિન દિલ હી દિલ મેં મતલબ સમઝ ગયા તો નમાઝ નહિં તૂટી,
હાં..! અગર ઝબાન સે પઢ લે તો નમાઝ જાતી રહેગી.

(૪) સલામ કરના યા કિસી આદમી કો સલામ કરને કે ઇરાદે સે સલામ યા અલ્લાહ હાફિઝ યા અસ્સલામ અલયકુમ યા ઇસ જૈસા કોઇ લફ્ઝ કહે દેના.

(૫) સલામ કા જવાબ દેના યા છીંકને વાલે કો યરહમુકલ્લાહ યા નમાઝ સે બાહર વાલે કિસી આદમી કી દુઆ પર આમીન કહેના.

(૬) કિસી બુરી ખબર પર “ઇન્ના લિલ્લાહી વ ઇન્ના ઇલયહી રાજીઉન” પઢના યા કિસી અચ્છી ખબર પર “અલહમ્દુલિલ્લાહ” કહેના.

(૭) દર્દ યા રંજ કી વજહ સે આહ.. યા ‌ઓહ.. યા ઉફફ.. કરના.

(૮) અપને ઇમામ કે સિવા કિસી દુસરે કો લુકમા દેના યાની કિરાત (ગલ્તી) બતાના.

(૯) કુરઆન શરીફ દેખ કર પઢના.

(૧૦) કુરઆન મજીદ પઢને મેં કોઇ બડી ગલ્તી કરના.

(૧૧) અમલે કસીર કરના યાની કોઇ ઐસા કામ કરના જીનસે દેખને વાલે યેહ સમઝે કે યેહ આદમી નમાઝ નહિં પઢ રહા હૈ. મસલન દોનો હાથ સે ટોપી દુરૂસ્ત કરના યા દોનો હાથ છોડ કર આસ્તિન ઉતારના.

(૧૨) ખાના પીના ઇરાદે સે હો યા ભૂલસે. પહેલે હી સે મુંહ મેં કોઇ ચીજ હો તો ચને કે બરાબર હો તો ફાસિદ ઔર મુંહ કે બાહર સર ખાયે તો તીલ/તલ કે બરાબર હો તો ભી ફાસિદ હોગી.

(૧૩) દો સફો કી મીકદાર કે બરાબર ચલના.

(૧૪) કિબ્લે કી તરફ સે બિના મજબૂરી સીના ફેર લેના.

(૧૫) નાપાક જગહ પર સજદહ કરના.

(૧૬) સતર ખુલ જાને કી હાલત મેં એક રૂક્ન યાની તીન બાર સુબ્હાન રબ્બીયલ આલા કહેને કી મીકદાર ઠહેરના.

(૧૭) દુઆ મેં ઐસી ચીજ માંગના જો આદમીયો સે માંગી જાતી હો, જૈસે યા અલ્લાહ મુઝે આજ સો રૂપીયે દે દે.

(૧૮) દર્દ યા મુસીબત કી વજહ સે ઇસ તરહ રોના કી આવાઝ મેં હુરૂફ ઝાહિર હો જાયે, અલ્લાહ ઔર જહન્નમ કે ખૌફ સે ઐસા રોયે તો ફાસિદ ના હોગી.

(૧૯) બાલીગ આદમી કા નમાઝ મેં કહકહા મારકર (પુરા મુંહ ખોલકર) આવાજ સે હંસના.

(૨૦) ઇમામ કે ખડે રહેને કી જગહ સે આગે બઢ જાના વગૈરહ…

📗 તાલીમુલ ઇસ્લામ
📘 મસાઇલે નમાઝ.

و الله اعلم بالصواب

📝 મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ

આજ કા સવાલ નંબર – ૨૬૮૪

કિસી કી પીઠ કે પીછે નમાઝ પઢના કૈસા હૈ ?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا مسلما

અગર કોઈ આગે બેઠા બાતે કર રહા હો યા કિસી ઔર કામ મેં લગા હો તો ઉસકે પીછે ઉસકી પીઠ કી તરફ મૂઁહ કરકે નમાઝ પઢના મકરૂહ નહીં હે.

લેકિન અગર બેઠને વાલે કો ઇસ સે તકલીફ ન હો ઔર વો ઉસ કી નમાઝ સે આગે ન ગુજરના પડે ઉસ કે લિએ રુક જાને સે ઘભરાયે તો ઐસી હાલત મેં કિસીકે પીછે  નમાઝ ન પઢે,  ઇસ તૌર પર કે ઉસ કા રાસ્તા બંધ હો જાએ.

و الله اعلم بالصواب

📘દરસી બહિશ્તી ઝેવર સફા ૩૯૭

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૬૯૨⭕

મુઝે સૂરત સે વલસાડ મેં એક જગહ જાના હૈ ઘર સે સફર કે
કી. મી. કી ગિનતી કરતા હૂઁ તો મુસાફિર બન જાતા હૂઁ તો યે ગિનતી મેરી સહીહ હૈ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما
મસાફત કી ઇબ્તેદા ઘર સે ન હોગી, બલ્કે આબાદી સે બહાર નિકલને પર હોગી ઔર ઇન્તહા-ખત્મ ભી જહાઁ જાના હે વહાં કી આબાદી શુરૂ’અ હોને પર હોગી. આગે ઠહરને કી જગહ તક ન હોગી. પસ સવાલ મેં પૂછી હુઈ મસાફત કે શુમાર મેં ઇસકા ખ્યાલ રખના ચાહિએ કે આબાદી સે નિકલને પર મંજિલે મકસૂદ કી આબાદી શુરૂ’અ હોને તક ૪૮ મિલ હોતે હો તો સફર શરઈ હે વર્ના નહિ.
ક્યૂંકિ સફર એ શરઈ કી શુરુઆત આબાદી સે નિકલને પર હોતી હૈ યહી વજહ હૈ કે ઇસ સે પહલે કસર કી ઇજાઝત નહીં ઔર વાપસી મેં ખત્મ આબાદી શુરૂ’અ હોને પર હોતા હે ઇસકે બાદ કસર જાઇઝ નહિ, અલબત્તા અગર ખત્મ હોને કી જાનિબ મેં યાનિ મંજિલ એ મકસૂદ મેં ઇકામત કી નિય્યત નહિ હૈ નીઝ વો ઇસકા વતને અસ્લી ભી નહીં તો ફિર જહાઁ તક જાના હૈ વહાં આબાદી કે અંદર ભી આખિર તક કી મશાફત શુમાર હોગી.

و الله اعلم بالصواب

📗ફિકહી ઝવાબિત ૧/૨૨૩

📕બા હવાલા ફતવા આલમગીરી ૧/૧૩૯
✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.

⭕આજ કા સવાલ ૨૬૯૩⭕

સફરે શરઈ મેં કસર કર રહા થા તો વાપસી મેં અપને મકામ સે કિતને કિલોમીટર દૂર તક કસર કર સકતે હૈ ?
૭૭.૨૫ સવા સત્તર કિલોમીટર કે અંદર આ જાયે તો ફિર પૂરી પઢની હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

વાપસી મેં જબ તક અપને શહર કી સરહદ (બૉર્ડર) મેં દાખીલ ન હો જાયે તબ તક કસર કરતે રહે.

અગરચે ૭૭.૨૫ સવા સત્તર કિલોમીટર કે અંદર કિતના હી આ જાયે ફિર ભી કસર હી પઢની હૈ.

📘નૂરુલ ઇઝાહ સે માખૂઝ.

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૭૦૯⭕

બાઝ લોગ જબ મસ્જિદ મેં આકર ઇમામ કો રુકૂ’અ મેં પાતે હે તો જલ્દી કે ખ્યાલ સે આતે હી ઝુક જાતે હે ઔર ઇસી હાલત મેં તક્બીરે તહરીમા કહતે હે.
ઉન કી નમાઝ કા ક્યા હુક્મ હૈ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

પૂછી હુઈ સુરત મેં ઉનકી નમાઝ નહીં હોગી.

તક્બીર એ તહરીમા, નમાઝ કી સિહ્હત કી શર્ત હે, ઔર પૂછી હુવી સુરત મેં કમ અઝ કમ ઇતના કિયામ ફર્ઝ હૈ જિસમે તક્બીર એ તહરીમા કહ લે.

જબ ઇતના કિયામ ભી ન કિયા તક્બીરે તહરીમા શહીહ ન હુઈ, ઔર જબ તક્બીરે તહરીમા સહીહ ન હુઈ તો નમાઝ કૈસે સહીહ હો સકતી હે ?

📗બહિશ્તી ઝેવર મરદોં  કે લિયે- સફા ૧૫૩

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૭૧૩⭕

મે અસલ બિહાર કા રેહનેવાલા હૂઁ, વહીઁ પૈદા હુવા, અબ બીવી બચ્ચોં કે સાથ યહીં સુરત મેં રહતા હૂઁ, ઔર યહીં કારોબાર હૈ, લેકિન વહાં બિહાર મેં વાલિદ સાહબ રહતે હૈ, સાલ દો સાલ મેં વહાં જાના હોતા હૈ.
તો વહાં નમાઝ પૂરી પઢૂં યા કસર ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

વતને અસ્લી મેં નમાઝ પૂરી પઢે, વતને અસ્લી ઉસ જગહ કો કહા જાતા હૈ જહા ઇન્સાન કી પૈદાઇશ હુઈ હો, યા ઉસને ઉસી જગહ કો મુસ્તકિલ રિહાઇશ કી જગહ બના લિયા હો, ઔર પૂરી-ઝિન્દગી વહી રહને કા અઝ્મ-પક્કા ઈરાદહ હો.

અગર કોઈ શખ્સ અપને આબાઈ વતન મેં સુકૂનત નહીં રખતા; બલ્કિ કભી સાલ દો-સાલ મેં એક દો રોઝ કે લિએ વહ આ જાતા હૈ, ફિર ભી વહ વતન અસ્લી કે દર્જે મેં હોગા, ક્યૂઁ કે વતન અસ્લી દો ભી હો સકતે હૈ.

લિહાજ઼ા પૂછી હુઈ સુરત મેં બિહાર મેં ભી પૂરી નમાઝ પઢ઼ે.

📗ફીક્હી ઝવાબિત

📕કિતાબુલ મસાઇલ

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.

⭕આજ઼ કા સવાલ નંબર – ૨૭૧૫⭕

સફર મેં હો ઔર કિબ્લા માલુમના હો તો કિસ તરફ નમાજ પઢ઼ે ?
ઉસકી આસાન નિશાની ક્યા હૈ ?
કિબ્લા હર નમાજ઼ મેં જરૂરી હૈ ?
ઔર કહાં મુઆફ઼ હૈ ?

🔵જવાબ🔵

નમાઝ મે કિબ્લે કી તરફ અપના મુંહ કરને કા ઐહતેમામ ઝરૂરી હૈ.

બર્રે સગીર યાની  ઇન્ડિયા, પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ્, બર્મા, નૅપાલ  કા કિબ્લા મગરિબ-જિસ સિમ્ત કી તરફ સૂરજ ડૂબતા હૈ વહાં હૈ.

ટ્રેન મેં, પ્લેન મેં, નમાઝ પઢે તો ફર્ઝ નમાઝ મેં કિબ્લે કા  એહતેમામ ઝરૂરી હૈ, અગર કાર મેં નમાઝ પઢે તો ફર્ઝ નમાઝ નિચે ઉતર કર પઢના ઝરૂરી હૈ.

અલ્બત્તાહ નફલ નમાઝ મેં જિસ તરફ કાર, બસ કા રુખ હો નફલ નમાજ ઉસ તરફ પઢ સકતે હૈ, નફલ નમાજ મેં કિબ્લા ઐસી સવારી મેં જિસમે રુખ કિબ્લા કી તરફ઼ નહીં હો સકતા કિબ્લા કા અહતેમામ જ઼રૂરી નહીં.

📗 કિતાબુલ મસાઇલ
📗 ફિકહી જ઼વાબિત

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.

⭕આજ કા સવાલ નંબર ૨૭૨૨⭕

ઓરત કા મયકા (ઉસ કે વાલિદૈન કા ઘર) ઉસ કે સસુરાલ સે ૭૭.૨૫ કિલોમીટર યા ઉસ સે ઝ્યાદા દૂર હૈ, તો વહાં જાયે તો કસર કરે યા પૂરી નમાજ પઢે?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

વહાં જાયે તો કસર કરે.

ક્યૂઁ કે અબ ઇસ કા વતન અસ્લી મયકા નહીં બલ્કિ સુસરાલ બન ગયા હૈ.

📕કિતાબુલ મસાઇલ ૧/૫૫૬

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.

⭕ આજ કા સવાલ નંબર – ૨૭૨૪ ⭕

સફરે શરઈ મેં જાતે હુવે અપને મકાન સે કિતને કી.મી. દુર જાને કે બાદ ક્સર કર શક્તે હૈ ?
૭૭.૨૫ સવા સતર કી. મી. દુર જાને કે બાદ ક્સર પઢના શુરુ કરે ?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا مسلما

અપને શહર યા ગાંવ કી સરહદ (બોર્ડર) સે ૭૭.૨૫ કી. મી. યા ઉસ્સે જ્યાદા દુર જાને કી નિય્યત સે અપને શહર યા ગાંવ કી બોર્ડર પાર કરતે હી, ક્સર નમાજ પઢના વાજિબ હો જાતા હૈ. ચાહે એક કી.મી. ભી શહર યા ગાંવ સે દુર ના હુવા હો.સવા સતર કી મી દુર જાને કા ઈન્તજાર ગલત હૈ.
અગર ગાંવ હો તો ગાંવ કી આખરી હદ યાની કબ્રસ્તાન યા ખેલ કા મૈદાન વગેરહ ઔર અગર શહર વાલા હો તો જીસ રાસ્તે સે જા રહા હો ઉસ્સે શહર કિ આખરી હદ મસલન બાય રોડ હો તો ચેકપોસ્ટ, ઔર બાય ટ્રેન હો તો શહર કા આખરી સ્ટેશન. મસલન મુબઇ વાલા સુરત કે લિયે નીકલે તો મીરા રોડ સ્ટેશન સે ગુજર જાયે….
સુરતવાલા અહમદાબાદ કે લિએ બાય રોડ  કામરેજ સે., મુંબઈ કે લિએ સચીન સે , ઔર બાય ટ્રેન અહમદાબાદ કે લિએ ઉત્તાણ સે, ઔર મુંબઈ કે લિએ  મરોલી સ્ટેશન સે ગુજર જાના કાફી હૈ.

📘 નુરુલ ઇઝહ સે માખુઝ.

و الله اعلم بالصواب


✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૭૨૫⭕

સફર કી નમાજ કઝા હો જાયે તો હાજર-(અપને મકામ) મેં ઔર હાજર કી કઝા સફર મેં કસર પઢની હૈ યા પુરી?

🔵જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا مسلما

સફર કી નમાજ કસર હોતી હૈ લિહાઝા ઉસ કી નમાજ હાજર મેં ભી કસર હી પઢેંગે.
ઓર હાજર કી નમાઝ પૂરી હોતી હૈ લિહાઝા ઉસ કી કઝા સફર મેં ભી પૂરી પઢેંગે. જેસી છુટી હૈ વેસી પઢેંગે.

📗નુરુલ ઇઝાહ

و الله اعلم بالصواب


✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૭૨૬⭕

તીન (૩) રકા’ત યા ચાર (૪) રકા’ત વાલી નમાજ મેં બીચ મે બેઠના ભૂલ ગયા ઔર દો (૨) રકા’ત પઢકર તીસરી (૩) રકા’ત કે લિએ ખડા હો ગયા તો ક્યા કરે ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

પૂછી હુઈ સુરત મેં અગર નિચે કા આધા ધડ અભી સીધા ન હુઆ હો (રુકૂઅ જૈસી હાલાત ન હુઈ હો) તો બેઠ જાયે ઔર અત્તહિય્યાત પઢ લે તબ ખડા હો ઔર ઐસી હાલત મેં સજ્દા એ સહવ કરના વાજિબ નહીં.

ઔર અગર નિચે કા આધા ધડ-કમ્મર સિધિ હો ગયી હો તો ન બૈઠે, બલ્કિ ખડા હોકર ચારો રકા’ત પઢ લે, ફકત આખીર મેં બૈઠે, ઔર ઇસ સુરત મેં સજ્દા એ સહવ વાજિબ હૈ.

અગર સીધા ખડા હો જાને કે બાદ ફિર લૌટ આયા ઔર બૈઠકર અત્તહિય્યાત પઢી તો ગુનેહગાર હોગા ઔર સજ્દા એ સહવ કરના અબ ભી વાજિબ હોગા. (ક્યૂઁ કે અત્તહિય્યાત પઢને મેં તાખીર હુઈ)

📕બહિશ્તી ઝેવર મરદોં કે લિએ સફા ૧૯૧

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.