હમારે એપાર્ટમેન્ટ મે એક ફલેટ મેં પુરે કુરાન કી તરાવિહ હોને વાલી હૈ હમારા ફ્લેટ ઉસ કે ઉપર હૈ ઔર ભાઈ કા ફલેટ ઉસ ફલેટ કે નીચે હૈ . તો બીચ વાલે ફલેટ કી ઈકતિદા ઉસકે ઉપર ઔર નીચે કે ફ્લેટ સે સહીહ હૈ યા નહી ?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

પૂછી હુઈ સુરત મેં લોકડાઉન મેં બહેતર યહી હૈ કે અપની અપની અલગ અલગ જમાત બનાયે. ઔર અલમતરા સે તરાવી પઢ લે. ફિર ભી અગર દુસરે ફ્લેટ મેં કોઈ હાફિઝ ના હો ઓર પૂરે કુરાન સુનને કા શૌક ઓર જઝબા હો તો મૌજુદા કાનુન કે દાયરે મે રહે કર, ભીડના જમા કરતે હુએ બીચવાલે ફ્લેટ કી ઈકતિદા ઉસકે ઉપર ઔર નીચે કે ફ્લેટ સે ભી સહી હૈ .

બશર્ત કે ઇમામ કી તમામ હાલત કા પતા માઈક કે જરિએ અચ્છી તરહ ચલતા રહે . જહાં ન કી જાતી હો વહા ઈન્વીલેટર લગાને કા ભી ઈન્તેજામ કિયા જાયે.

નોટ :

બહેતર યહી હૈ કે ઇમામ કો બીચ કે ફ્લેટ કે બજાયે નીચે કે ફ્લેટ મે રખ્ખા જાયે તાકે તરતીબ સહી હો ઔર યે બાત જરૂરી હૈ કે દુસરે ફ્લેટ મેં ભી ઇમામ કે આગે કોઈ ખડા ના હો વરના ઉસકી નમાજ સહી નહી હોગી .

તહતાવી અલા મરાકિલ ફલાહ…

સફા ૧૬૦ સે માખુઝ.

ذکرہ شمس الائمة فیمن صلی علی سطح بیتہ المتصل بالمسجد او فی منزلہ بجنب المسجد وبینہ وبین المسجد حائط مقتدیا بامام فی المسجد وہو یسمع التکبیر من الامام او من المکبر تجوز صلاتہ کذا فی التجنیس والمزید ویصح اقتداء الواقف علی السطح بمن ہو فی البیت ولایخفی علیہ حالہ،،۔
(حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح:ص : ۱٦۰ مطبع خالد بن ولید دمشق)

ફતાવા મહેમુંદીયા. ડાભેલ. ૬ /૫૨૮.

و الله اعلم بالصواب

ઈસ્લામી તારીખ : ૨૮ / શાબાન-અલ-મુઅઝ્ઝમ – ૧૪૪૧ હિજરી.
મુફ્તી ઈમરાન ઈસ્માઈલ મેમન: ઉસ્તાદ દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સુરત ઈન્ડિયા.

તસ્દીક -૧ હજરત મુફ્તી અબ્બાસ સાહબ બિસ્મિલ્લાહ દા.બ. શૈખુલ હદીસ વ સદર મુફ્તી- ડાભેલ.

તસ્દીક -૨ હજરત મુફ્તી અબ્દુલ કાયમ રાજકોટી સાહબ દા.બ. મેઈન મુફ્તી દારુલ ઇફતા – ડાભેલ

તસ્દીક -૩ હજરત મુફ્તી તાહિર સાહબ બાકસવાલા – ઉસ્તાદે હદીસ વ ઈફતા. મદ્રેસા સુફી બાગ સુરત

તસ્દીક -૪ હજરત મુફ્તી ઉબેદ મણીયાર દા.બ. દારુલ ઇફતા વ ઈર્શાદ – લહરપુરા સુરત.
ઇલ્મી બાત ( મેસેજ ) સીખાના ( ફૈલાના ) ઈબાદત સે બહેતર હૈ.

 

અકાબીરીન કી તરફ સે હિદાયત ઐસી હૈ કે કુનુતે નાઝીલ ઇનફરાદી તૌર પર વિત્ર મેં ભી પળ્હે, તો ઇસે કબ પળ્હના હૈ..?

દુઆ એ કુનુત કી જગહ પર..?
ઔર રૂકુઅ સે પહેલે ય રૂકુઅ કે બાદ..?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

વિત્ર મેં રૂકુઅ સે પહેલે પળ્હે ઔર અફઝલ યેહ હૈ દુઆએ કુનુત કે બાદ કુનુતે નાઝીલા પળ્હે, ઔર સિર્ફ કુનુતે નાઝીલા પળ્હી હો તો વોહ ભી પળ્હ સકતે હૈ યેહ દુઆ ભી સાબિત હૈ.

ઉમ્દતુલ ફિકહ ૨/૨૯૨

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૨૭ ઝિલહજ ૧૪૪૦ હિજરી

 

અઝાન ઔર ઇકામત કા હુકમ‘ કયા હૈ..?

કિન નમાઝો મેં કહેની ચાહિએ..?

જવાબ:  حامدا و مصلیا و مسلما

અઝાન ઔર ઇકામત કા હુકમ” ફર્ઝ નમાઝ કે લિયે સુન્નતે મોઅક્કદા હૈ, ચાહે નમાઝ અદા પળ્હ રહા હો યા કઝા, અકેલા પળ્હ રહા હો યા જમાત સે.

અલબત્તા જમાત સે કઝા નમાઝ મસ્જિદ મેં પળ્હ રહા હો તો અઝાન ઔર ઇકામત ના કહે, ઇસમેં અપને નમાઝ છોડને કા ગુનાહ કા ઇઝહાર હૈ.

હાં! અકેલા કઝા પળ્હે તો ઇતની આહિસ્તા અાવાઝ સે કહે કે સિર્ફ ખુદ સુન લે.

મરાકિયુલ ફલાહ બાબુલ અઝાન

و الله اعلم بالصواب

અઝાન ઔર ઇકામત કા હુકમ

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી

ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત.

૨ સફર ૧૪૪૦ હિજરી.

 

હમારી સુરત કી મુસાફીર જમાત કો બિહાર કે એક શહેર મેં ૪૦ દિન કા રૂખ દિયા ગયા હૈ, કભી ઇમામ સાહબ નહિં હોતે તો મુઝે વહાં કી મસ્જિદવાલે નમાઝ પળ્હાને કી દરખ્વાસ્ત કરતે હૈ, તો હમારે અમીર સાહબ મુઝે ઝોહર, અસર, ઇશા કી નમાઝ જીસમેં કસર હોતી હૈ મના કરતે હૈ કે હમ મુસાફીર હૈ, મૈંને મુકીમ કી નિય્યત નહિં કી હૈ, તો કયા હમ અમીર કી નિય્યત કે તાબેઅ હોકર મુસાફીર સમઝે જાયેંગે..?

જવાબ  حامدا و مصلیا و مسلما

સફર મેં કિસકી નિય્યત કા એતબાર‘: મઝકુરહ સુરત મેં આપકી જમાત મુકીમ હો ગઇ, આપ જમાત કે ઉસ અમીર કી નિય્યત કે તાબેઅ નહિં હોંગે.

બલકે આપકી પુરી જમાત બિહાર કે ઉસ શહેર કે અમીર યા મશવરા કે ફૈસલ કે તાબેઅ હોગી, આપકે અમીર સાહબ ને મુસાફીર કી નિય્યત કી હૈ ઉસકે એતબાર ના હોગા.

સફર મેં કિસકી નિય્યત કા એતબાર

કિતાબુલ મસાઇલ ૧/૫૫૮

આલમગીરી ૧/૧૩૯ સે માખુઝ

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી

ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

⭕આજ કા સવાલ નંબર ૨૬૧૨⭕

કચ્ચી પ્યાજ઼, લહસુન, બીડ઼ી, સિગરેટ પીને કે બાદ, બગલ યા મુંહ મેં બદ્બૂ પૈદા હોને કી બીમારી હો, બદબૂદાર પસીને વાલે કપડે મસલન ગોશ્ત, મછલી બેચને વાલે કે કપડે પહન કર મસ્જિદ મેં જાના કૈસા હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامد ومصلیا و مسلما

કીસી ભી બદબૂદાર ચીજ કો ખા કર યા પી કર બદબૂદાર કપડે પહન કર મસ્જિદ મેં જાના જાઇઝ નહીં, જબ તક કે ઉન ચીજોં કી બદબૂ કો ખત્મ ન કિયા જાએ (મિસ્વાક કરકે, ખુશ્બુ દાર ચીજ ખા કર યા ઈત્ર લગા કર)

કયૂં કે જિન ચીઝોં સે ઇન્સાન કો તકલીફ હોતી હૈ ઉન ચીઝોં સે फ़રિશ્તોં કો ભી તકલીફ હોતી હૈ.

આજ કલ ઇસ બારે મેં બડી ગફલત બરતી જા રહી હૈ, ઐસે હજરાત કો ઇસકા હમેશા ખ્યાલ રખના ચાહિયે, અગર બદબૂ દૂર ન હોતી હૈ તો ઐસે લોગોં કો તનહા નમાઝ પઢની ચાહિયે.

📗 આદાબુલ મસાજિદ હજરત મુફ્તી મુહમ્મદ શફી રહ. કી સફા ૨૨,૨૩
ફિક્હી ઝવાબિત

و الله اعلم بالصواب