સર કે બાલ કટાને કા કયા તરીકા હૈ..?

જવાબ

حامدا و مصلیا و مسلما

સર કે બાલ કટાને મેં ઇસ બાત કા લિહાઝ રખના ઝરૂરી હૈ કે સર કે કુછ હિસ્સે કે બાલ કટાના ઔર કુછ હિસ્સે કે બાકી રખના હરામ હૈ, જૈસે સિર્ફ સામને કે બાલ કટાના ઔર બાકી છોડ દેના યેહ હરામ હૈ, મગરીબી તહઝીબ (વેસ્ટર્ન કલ્ચર) કી જાલ મેં ફંસને વાલો મેં મુખ્તલિફ કિસ્મ કે બાલો (હેર સ્ટાઇલ) કા રીવાજ હૈ, જીનમેં સ્ક્રુ કટ, બઝ કટ, અંડર કટ વગૈરહ શામીલ હૈ, તો યાદ રખે કે યેહ સબ તરીકે હરામ ઔર અલ્લલાહ કી નારાઝગી કા સબબ હૈ.
બાલ કટાને કા દુરૂસ્ત તરીકા યેહ હૈ કે હર તરફ સે બરાબર બસલ કટાયે જાયે, છોટે બડે ના હો, યા ફિર પુરા હલક (મુંડવાના) કરાયા જાયે, ઔરતો કો બાલ કટાના બિલકુલ હી જાઇઝ નહિં, અગરચે શૌહર હુકમ કરે તબ ભી દુરૂસ્ત નહિં. હાં.! કોઇ બિમારી પૈદા હો જાયે જીસકી વજહ સે કટવાના ઝરૂરી હો જાયે તો કટાને મેં કોઇ હરજ નહિં.

મુફતી બંદે ઇલાહી કુરેશી
ખાદિમે કુરઆન મદ્રસહ મદીનતુલ ઇલ્મ, ગણદેવી.

તસ્દીક

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી

ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

 

દિવાલી પર સફાઇ‘: દિવાલી કે મૌકે પર ગૈર મુસ્લિમ કી દેખા દેખી દુકાન યા મકાન સાફ કરના યા રંગ રોગાન કરના કૈસા હૈ..?

જવાબ:  حامدا و مصلیا و مسلما

દિવાલી પર સફાઇ” સે અગર મકસદ ઇન કે મઝહબ કી તાઝીમ ઔર રોનક બળ્હાના હૈ તો નાજાઇઝ હૈ,

દિવાલી પર સફાઇ” સે અગર સિર્ફ સફાઇ ઔર ઝીનત મકસદ હો તો દિવાલી સે પહેલે મુશાબહત પાયે જાને કી વજહ સે મના હૈ, સફાઇ દિવાલી બાદ કરલે.

ફતાવા મહમુદિયા ૧૮/૩૩ સે ૩૫ ઔર હાંશીયા સે માખુઝ.

ફતાવા કાઝીખાન ૩/૫૭૭

રશીદીયા ૮/૧૫૫ સે માખુઝ

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી

ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૨૫ સફર ૧૪૪૦ હિજરી

 

આૌરત કા મર્દ કી ઇજાઝત‘ કે સાથ હી જાના કૈસા હૈ, ઇજાઝત ઝરૂરી હૈ..?

ઔર મર્દ કો ઔરત કો ઇજાઝત દેના કબ જાઇઝ હૈ..?

જવાબ:  حامدا و مصلیا و مسلما

આૌરત કા મર્દ કી ઇજાઝત” ઔર શરઇ પરદે કે સાથ જાના ફર્ઝે ઐન ઔર ઝરૂરી હૈ.

યેહ ઇજાઝત અગર સરાહતન/સાફ સાફ હો યા દલાલતન યાની ઔરત કો યેહ યકીન યા ગાલીબ ગુમાન હો કે યેહ ઝરૂરી કામ હે ઇસલિયે મેરા મર્દ કો પુછે બગૈર નિકલને કા પતા ચલેગા તો મર્દ નારાજ ના હોગા, યા મૈં ઇસ કામ કે લિયે અગર ઇજાઝત માંગુંગી તો મના નહિં કરેંગે.

તો યેહ ઇજાઝત સમઝી જાયેગી. મર્દ ગૈર શરઇ ઔર ગૈર ઝરૂરી કામ કે લિયે ઔરત કો ઘર સે બાહર નિકલને કી ઇજાઝત દેગા તો ગુનહગાર હોગા.

ઉમ્દતુલ ફતાવા ૧/૧૦૬

و الله اعلم بالصواب

આૌરત કા મર્દ કી ઇજાઝત“: મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી.

ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત.

૨૧ સફર ૧૪૪૦ હિજરી.