સર કે બાલ કટાને કા કયા તરીકા હૈ..?

જવાબ

حامدا و مصلیا و مسلما

સર કે બાલ કટાને મેં ઇસ બાત કા લિહાઝ રખના ઝરૂરી હૈ કે સર કે કુછ હિસ્સે કે બાલ કટાના ઔર કુછ હિસ્સે કે બાકી રખના હરામ હૈ, જૈસે સિર્ફ સામને કે બાલ કટાના ઔર બાકી છોડ દેના યેહ હરામ હૈ, મગરીબી તહઝીબ (વેસ્ટર્ન કલ્ચર) કી જાલ મેં ફંસને વાલો મેં મુખ્તલિફ કિસ્મ કે બાલો (હેર સ્ટાઇલ) કા રીવાજ હૈ, જીનમેં સ્ક્રુ કટ, બઝ કટ, અંડર કટ વગૈરહ શામીલ હૈ, તો યાદ રખે કે યેહ સબ તરીકે હરામ ઔર અલ્લલાહ કી નારાઝગી કા સબબ હૈ.
બાલ કટાને કા દુરૂસ્ત તરીકા યેહ હૈ કે હર તરફ સે બરાબર બસલ કટાયે જાયે, છોટે બડે ના હો, યા ફિર પુરા હલક (મુંડવાના) કરાયા જાયે, ઔરતો કો બાલ કટાના બિલકુલ હી જાઇઝ નહિં, અગરચે શૌહર હુકમ કરે તબ ભી દુરૂસ્ત નહિં. હાં.! કોઇ બિમારી પૈદા હો જાયે જીસકી વજહ સે કટવાના ઝરૂરી હો જાયે તો કટાને મેં કોઇ હરજ નહિં.

મુફતી બંદે ઇલાહી કુરેશી
ખાદિમે કુરઆન મદ્રસહ મદીનતુલ ઇલ્મ, ગણદેવી.

તસ્દીક

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી

ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

 

દિવાલી પર સફાઇ‘: દિવાલી કે મૌકે પર ગૈર મુસ્લિમ કી દેખા દેખી દુકાન યા મકાન સાફ કરના યા રંગ રોગાન કરના કૈસા હૈ..?

જવાબ:  حامدا و مصلیا و مسلما

દિવાલી પર સફાઇ” સે અગર મકસદ ઇન કે મઝહબ કી તાઝીમ ઔર રોનક બળ્હાના હૈ તો નાજાઇઝ હૈ,

દિવાલી પર સફાઇ” સે અગર સિર્ફ સફાઇ ઔર ઝીનત મકસદ હો તો દિવાલી સે પહેલે મુશાબહત પાયે જાને કી વજહ સે મના હૈ, સફાઇ દિવાલી બાદ કરલે.

ફતાવા મહમુદિયા ૧૮/૩૩ સે ૩૫ ઔર હાંશીયા સે માખુઝ.

ફતાવા કાઝીખાન ૩/૫૭૭

રશીદીયા ૮/૧૫૫ સે માખુઝ

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી

ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૨૫ સફર ૧૪૪૦ હિજરી

 

આૌરત કા મર્દ કી ઇજાઝત‘ કે સાથ હી જાના કૈસા હૈ, ઇજાઝત ઝરૂરી હૈ..?

ઔર મર્દ કો ઔરત કો ઇજાઝત દેના કબ જાઇઝ હૈ..?

જવાબ:  حامدا و مصلیا و مسلما

આૌરત કા મર્દ કી ઇજાઝત” ઔર શરઇ પરદે કે સાથ જાના ફર્ઝે ઐન ઔર ઝરૂરી હૈ.

યેહ ઇજાઝત અગર સરાહતન/સાફ સાફ હો યા દલાલતન યાની ઔરત કો યેહ યકીન યા ગાલીબ ગુમાન હો કે યેહ ઝરૂરી કામ હે ઇસલિયે મેરા મર્દ કો પુછે બગૈર નિકલને કા પતા ચલેગા તો મર્દ નારાજ ના હોગા, યા મૈં ઇસ કામ કે લિયે અગર ઇજાઝત માંગુંગી તો મના નહિં કરેંગે.

તો યેહ ઇજાઝત સમઝી જાયેગી. મર્દ ગૈર શરઇ ઔર ગૈર ઝરૂરી કામ કે લિયે ઔરત કો ઘર સે બાહર નિકલને કી ઇજાઝત દેગા તો ગુનહગાર હોગા.

ઉમ્દતુલ ફતાવા ૧/૧૦૬

و الله اعلم بالصواب

આૌરત કા મર્દ કી ઇજાઝત“: મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી.

ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત.

૨૧ સફર ૧૪૪૦ હિજરી.

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૫૬૦⭕

કાલા લિબાસ પહનના કૈસા હૈ?
ખુસૂસન મુહર્રમ મેં બા’ઝ લોગ ઇસ કો એહતમામ સે પહેનતે હૈં ઇસકા ક્યા હુક્મ હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامد و مصلیا و مسلما

કાલા લિબાસ પહનના હુઝૂર صل اللہ علیہ وسلم સે ઔર સહાબા رضی اللہ عنہم સે સાબિત હૈ ઇસલિએ સિયાહ લિબાસ પહનના બા’ઝ ફુકહા ને મુસ્તહબ કરાર દિયા હૈ

📕ફતવા હિન્દીયયહ ૫/૩૩૦

લેકિન ખાસ તૌર સે ઇસ ઝમાને મેં શિયોં કા શિઆર (ખાસ મઝહબી નિશાની) હોને કી વજહ સે મુહર્રમ કે મહીને મેં ઔર જહાં શિયોં કા ગલબહ ઔર ઝોર હો વહાઁ ઉસ સે હમેશા બચના ઝરૂરી હૈ.

📕કિતાબુલ ફતવા ૬/૯૨
📗અહસાનુલ ફતવા ૮/૬૩ સે માખૂજ

و الله اعلم بالصواب

⭕આજ કા સવાલ નં-  ૨૫૮૫⭕

મેરે ચપ્પલ એક શખ્સ બિલા ઇજાઝત પહન કર ગુમ કર દિએ,  તો ક્યા મેં ઉસ શખ્સ સે ચપ્પલ કી કીમત વુસૂલ કર સકતા હૂઁ ?

અગર વસૂલ કર સકતા હૂઁ તો કિતની કીમત લૂઁ ?  મેરી ચપ્પલ ઇસ્તેમાલ કી હુઈ થી.

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا مسلما

પૂછિ હુઈ સૂરત મેં આપ ચપ્પલ કી કીમત વસૂલ કર સકતે હો ઔર આપ કી ઇસ્તેમાલ કી હુઈ ચપ્પલ કી જો બાઝારી  કીમત (વૈલ્યૂ) હો ઉતની કીમત વસૂલ કર સકતે હો.

📗મહમૂદુલ ફતવા ૭/૩૭૪
📘બા હવાલા દુર્રુલ હુક્કામ .

و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ કા સવાલ નંબર-૨૫૯૦⭕

બીવી કે લિએ ચાચા ખુસર (સસુર કે ભાઈ) સે ઔર શોહર કે મામુ (સાસ કે ભાઈ) સે પરદહ હૈ?

બા’ઝ લોગ કહતે હૈં કે તકવે કી રુ સે હૈ ફતવે કે રુ સે નહિ. સહીહ ક્યા હૈ?


🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

ચાચા ખુસર ઔર શોહર કા મામુ મહરમ મેં સે નહિ, લિહાઝા ઔર કોઈ હુરમત (મહરમ હોને) કા રિશ્તા ન હો તો ઉસ સે પરદહ હૈ.

📕મહમૂદુલ ફતવા ૬/૨૮

و الله اعلم بالصواب

 

આજ કા સવાલ નંબર – ૨૬૭૪

કયા કુરાન મેં ચેહરે કે પરદે- નકાબ કા હુક્મ સરાહતન-સાફ સાફ હૈ ?
બાઝ લોગ કહતે હૈ ચેહરે કા પર્દા કુરાન સે સાબિત નહીં.
યે બાત સહીહ હૈ ?

🔵જવાબ🔵

હાં,  સાફ હુક્મ સાબિત હૈ જૈસે કે,

પહેલી દલીલ
📕કુરાન કા પારાહ ૨૨ સુરહ અહઝાબ મેં આયત નંબર ૫૯ મેં અલ્લાહ તઆલા ફરમાતે હૈ,

یایہا النبی قل لازاجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابیبہن

અય નબી એ અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ! આપ અપની પાક બીબિયોં ઔર અપની બેટિયોઁ ઔર મૂઅમિન ઔરતોં કો ફરમા દિજિયે કે અપને ચેહરે પર અપની ચાદર કા કુછ હિસ્સા લટકાયે રખે.

ઉસ ઝમાને મેં નકાબ નહીં બને થે લિહાઝા ચેહરે કો છુપાને કે લિએ ચાદર કા કોના લટકા લિયા જાતા, જિસ મેં સે એક આઁખ ભી રાસ્તા વગૈરહ દેખને કે લિએ ખુલી રખી જાતી થી.

દૂસરી દલીલ
📘પારાહ ૧૮ સુરહ  નૂર મેં આયાત નંબર ૩૧ મેં હૈ

و لا یبدین زینتہن

ઓર અપની ઝીનત ઝાહિર ન કરે .

(ઝીનત કી ચીઝેં હોંઠ, ગાલ, આંખ, નાક યે સબ ચેહરે મેં હી આતા હૈ. ઔરત મેં ઝીનત કા અસલ મરકઝ ચેહરા હૈ, લિહાઝા ઉસે તો દૂસરે આ’અઝા કે મુકાબલે મેં ખાસ તૌર પર ખુલા ન રખના ચાહિએ બલ્કિ  ઢંકના ચાહિએ.)

તીસરી દલીલ
📗પારાહ ૨૨, સૂરહ અહઝાબ આયત ૫૪ મેં સહાબા રદી અલ્લાહુ અન્હુમ જૈસી નિગાહ કો પાક રખને વાલી જમાત કો હુક્મ હૈ.

اِذَا سَاَلْتُمُوْہُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْہُنَّ مِنْ وَّرَآءِ  حِجَابٍ ؕ ذٰلِکُمْ  اَطْہَرُ  لِقُلُوْبِکُمْ  وَ قُلُوْبِہِنَّ  ؕ

જબ પૈગમ્બર કી બીવિયોં (જો હમારી રૂહાની માએં હૈ) સે કોઈ ચીઝ માઁગો તો પરદે કે પીછે સે માંગો.

પાક બીબિયોં કે બારે મેં બુરા વસવસા ભી નહીં આ સકતા થા, ફિર ભી પરદે કે પીછે સે બાત કરને કા હુક્મ હૈ, તો દૂસરી આમ ઔરતોં કા ચેહરા દેખને કી ઔર મરદોં કો ચેહરા દિખાને કી આમ ઇજાઝત કૈસે હો સકતી હૈ.

લિહાજ઼ા ચેહરે કે પરદે કો શરીઅત કા હુક્મ ન માનને વાલે લોગ ગુમરાહ હૈ.

و الله اعلم بالصواب
✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.