૧૧વીં ગ્યારવી કી નિયાઝ ખાને કી હકીકત કયા હૈ..?
કયા માલદાર આદમી ગ્યારવી કા ખાના ખા સકતા હૈ..?
ઔર ગરીબો કા ઉસ દાવત મેં શિર્કત કા કયા હુકમ હૈ..?

જવાબ

حامدا و مصلیا و مسلما

કિસી ભી ઇસ્લામી મહિને કી ૧૧વીં તારીખ કો મહબુબે સુબ્હાની શૈખ અબ્દુલ કાદીર જીલાની રહમતુલ્લાહી અલયહિ કી નિય્યત સે જો ખાના પકાયા જાતા હૈ ઉસે ગ્યારવીં કહેતે હૈ.

ઇખ્તેલાફે ઉમ્મત ઔર સિરાતે મુસ્તકીમ, હઝરત મુફતી યુસુફ લુધયાનવી સાહબ રહ. કી કિતાબ.

અગર વો ખાના હઝરત શૈખ કે નામ કી મન્નત કા હો યા *ઉન કા તકરરુબ હાસીલ કરના હો યાની નિયાઝ કરેંગે તો હજરત ખુશ હોકર હમારી મુરાદે પુરી કરેગે તો વોહ હરામ હૈ આમ તૌર પર યહી નિય્યત હોતી હૈ ઔર ઉનકે નામ કી મન્નત માંગના શિર્ક હૈ. મન્નત સિર્ફ અલ્લાહ કે નામ કી હી માનના જાઇઝ હૈ. કિસી ઉંચે સે ઉંચે બુલંદ રૂત્બા મખ્લુક કે નામ કી મન્નત માનના હરામ ઔર શિર્ક હૈ, ઔર ઐસી હરામ મન્નત કા ખાના ખાના માલદાર ઔર ગરીબ કિસીકે લીયે ભી જાઇઝ નહિં.

શામી ૨/૧૨૮, બહર ૨/૨૯૮

અગર હઝરત શૈખ જીલાની રહ. કે ઇસાલે સવાબ કી ગર્ઝ સે અલ્લાહ તઆલા કે નામ કી મન્નત માની હો યા મન્નત માને બગૈર હઝરત શૈખ કે ઇસાલે સવાબ કે ખાતીર પકા કર ખિલાયે તો ઐસા ખાના ગરીબ લોગ ખા સકતે હૈ, માલદાર નહિં ખા સકતા. કયુંકે મન્નત કા ખાના માલદાર કે લીયે જાઇઝ નહિં ઔર ગરીબો કો ખીલા કર સદકે કા સવાબ કર સકતે હૈ. અલબત્તા ઇસાલે સવાબ કે ખાને કે લીયે કોઇ તારીખ ઔર દિન ઝરૂરી સમઝના યેહ બિદઅત ઔર નાજાઇઝ હૈ.

શામી ૧, ફતાવા મહમુદિયા ૧૦/૯૮

ઝબ્દતુલ ફતાવા ગુજરાતી ૧/૨૦૬, ૨૦૭

ફતાવા સેક્શન…

મુફતી સિરાજ ચિખલી, નવસારી, ગુજરાત.

و الله اعلم بالصواب

તસ્દિક વ ઇઝાફા
મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

 

ઇદ એ મીલાદુન્નબી ﷺ કી નીયાઝ ખાના કોનસી સૂરત મેં જાઇઝ ઔર કોનસી સૂરત મેં નાજાઇઝ ?

જવાબ

મીલાદુન્નબી કી તાઇન ૧૨ હી તારીખ તય કરને કે સાથ ખાના પકાના
(લોગો કો જમા કરના) વગૈરહ ગુમરાહ કરનેવાલી બીદઅત હૈ, ઉસ સે બચના ઝરૂરી હૈ, ઔર અગર ખાને મેં નિયત ઇસાલે સવાબ કી હૈ તો ખાના મુબાહ (ના સવાબ, ના ગુનાહ) ઔર સદકા હૈ,

ઔર અગર અકાબીરીન કે નામ પર હૈ (ઉનકો રાજી કરને કી, ઉનસે કરીબ હોને કી નિયત હો, અલ્લાહ કે નામ પર ના હો) ગૈરૂલ્લાહ કે નામ પર ઝબહ કરને કી સૂરત મેં દાખીલ હોને કી વજહ સે હરામ હૈ, ઔર ઐસે અકાઇદ ફાસીદ ઔર કુફ્ર કે બાઇસ હૈ.

(જાઇઝ સૂરત)

અગર દીન ઔર ખાસ ખાને કો તય કીયે બગૈર સિર્ફ અલ્લાહ કો રાજી કરને કે લીએ ખુશી સે બતૌરે શુક્રાનહ હો તો જાઈજ઼ હૈ,ઔર અગર દીન ઔર ખાને કો ખાસ કરને કે સાથ હો તો બીદઅત હૈ.

ફતાવા રશીદીયા/૧૩૮

ઐસે મૌકો મેં ઇસ તરહ કે ખાને પકાને કા શરીયત મેં કોઇ સબુત નહિં, લિહાજા યેહ કામ નાજાઇઝ ઔર બીદઅત હૈ. અગર મહઝ રસ્મ કે તોર પર પકાયા જાયે, સવાબ કા અકીદા ના હો તો ભી ઉસમેં બીદઅત કી તાઇદ-હોસલા અફઝાઇ ઔર રીવાજ દેના હૈ.

લીહાજા ઉસસે બચના લાઝીમ હૈ, ઉસી બીના પર ખાના કબુલ કરને સે ભી બચના ચાહીયે, ઇસકે બાવજુદ હરામ નહિં હૈ.

અહસનુલ ફતાવા ૧/૩૭૫

શૈખુલ હદીષ મૌલાના અહમદ રાહીલ સાહબ (દા.બ) મદ્રસહ કન્ઝે મરગુબ પાટન

જવાઝ પર અકાબીરીન ઇબારત સે દલીલ પકડને કા જવાબ :
શાહ અબ્દુર્રહીમ દહેલ્વી (રહ.) ફરમાતે હૈ કી,

મૈં વિલાદત કે દીનો મેં હુઝુર કો ઇસાલે સવાબ પહુંચાને કી નિયત સે ખાના પકાયા જા રહા થા. એક બાર ઐસા હુઆ કી મેરે પાસ કુછ ના થા કી મૈં ખાના પકવાતા, ભુને હુએ ચનો કે અલાવા. તો મૈને ઉસી કો લોગો મેં તકસીમ કર દીયા…

ઇન જૈસે બુઝુર્ગો કી ઇબારતો મેં ના વિલાદત કી હદ સે ઝયાદા રોશની કા તઝકીરહ હૈ, ના ખાને કે લીએ લોગો કા જમા કરને કા ઝીક્ર (ના ૧૨ તારીખ કા ઝિક્ર હૈ, બલકે લીખા હૈ મોલુદ યાની વિલાદત કે દીનો મેં, ના જબરદસ્તી કા ચંદા હૈ, ના શરીક ના હોનેવાલો કો હકીર સમજના હૈ, ના મંડપ થા, ના રાસ્તા બંધ કરકે આને જાને વાલો કો તકલીફ પહુંચાના હૈ. લિહાજા ઇસસે દલીલ પકડના સહીહ નહી.

(ફતાવા રશીદીયા 137)

તસદીક ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ ગુફીરલહુ.

મુદર્રીસે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત., ભારત

 

રસમી મિલાદ કા સિલસિલા કબ ઔર કહાં સે શુરુ હુવા ?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

મહેફિલે મિલાદ છઠ્ઠી ( ૬ ) સદી ગુજરને કે બાદ સુલતાન અરબલ કે ઝમાને સે શુરુ હુવા હે. જૈસે કે તારીખ ઇબ્ને ખલ્કાન મેં હે, ઔર ઉસી વક્ત સે ઉલમા ઉસકી તરદીદ ( મુખાલિફ્ત ) કરતે આ રહે હે.

ફ્તાવા મહેમુદીયા ૩/૮૭
કિતાબુન નવાઝીલ ૧/૫૫૧

ઇલ્મી(બાત) સિખના મેસેજ( ફૈલાના) ઇબાદ્ત સે બહેતર હૈ.

و الله اعلم بالصواب

હિજરી તારીખ

૦૯ / રબિઉલ અવ્વલ ૧૪૪૧ હિજરી.
મુફ્તી ઇસ્માઇલ ઇમરાન મેમન
ઉસ્તાદે દારુલ ઉલુમ રામપુરા સૂરત, ગુજરાત , ઇન્ડિયા.

⭕ આજ કા સવાલ નંબર-૨૫૬૭ ⭕

વો કૌનસે આમાલ હે જો આશુરહ કે દિન યાને 10 મુહર્રમ કો સુનન્ત સે સાબિત નહિં હૈ?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا مسلما

1. ગુસ્લ કરના યાની ખાસ આસુરાહ કી નિય્યત સે .
2.કપડે બદલના
3.ખુશ્બુ લગાના
4.સુરમાં લગાના
5.મખ્શુશ નમાજ અદા કરના
6.મરસિયા ખાની કરના
7.મસ્જિદ મેં જમા હોકર નવાફીલ પઢના.
8.માતમ કરના
9.ક્બ્રો પર મીટ્ટી ડાલના
10. તાજિયા બનાના
11. નંગે સર રહના
12. નંગે પૈર રહના
13. કાલા કપડાં પહનના
14.સર પર ખાક ડાલના
15. સર કો પીટના
16.બચ્ચો કો કૈદી, ફકીર બનાના
17. શરબત બનાના
18. શરબત પિલાના
19.મખ્શુશ કિસ્મકા ખાના બનાના
20. સિર્ફ મુહર્રમ મેં હી સબિલ લગાના.

و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ કા સવાલ –  ૨૬૨૦⭕

રસ્મી મીલાદ કા સિલસિલા કબ ઔર કહાઁ સે શુરૂ હુવા ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

મહફિલે મીલાદ છઠી (૬) સદી ગુજરને કે બાદ સુલતાન અરબલ કે ઝમાને સે શરૂ હુવા હૈ, જૈસા કે તારીખ ઇબ્ને ખલકાન મેં હૈ, ઔર ઉસી વક્ત સે ઉલેમા ઉસ કી તરદીદ (મુખાલિફત) કરતે આ રહે હૈ.

📗ફતાવા મહમૂદિયાઃ ૩/૮૭
📘કિતાબુનનવાઝિલ ૧/૫૫૧

બરેલવી હઝરત કે હકીમ ઉલ ઉમ્મત મુફ્તી અહમદ યાર ખાન નઈમી ફરમાતે હૈ કે:
“ઇમામ સખાવી રહ. ને ફરમાયા કે મિલાદ શરીફ તીનો ઝમાનો મેં કિસી ને નહીં કિયા, બાદ મેં ઇઝાદ હુવા.”

📙જા અલ હક : સફા ૨૩૬

બરેલવી મૌલવી ફૈઝ અહમદ ઓવૈસી લિખતે હૈ કે:
‘વાકઈ સલફ-ઓ-સાલેહીન ને યહ અમલ નહીં કિયા.

📗ગૌસુલ ઇબાદ : સફા ૫૦

ગુલામ રસૂલ સઈદી ફરમાતે હૈ કે:
‘મહફિલ એ મિલાદ કી હૈય્યત એ ઇસ્તેમાઈ હર ચંદ કે બિદ્દઅત હૈ.’
📕શરહ મુસ્લિમ : જિલ્દ ૩ : સફા ૧૮૫

હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પીર કે દિન રોઝા રખતે થે ઔર ફરમાતે થે કે મેરી વિલાદત પીર કે રોઝ હુઈ, ઇસલિયે મેં રોઝા રખતા હું. (મિશ્કાત)

સુન્નત તરીકે પર વિલાદત મનાના હો તો રોઝા રખો.
અબ જિસ દિન વિલાદત હુઈ ઉસ દિન ઈદ મનાના કૈસે જાઇઝ હોગા ? ઈદ કે દિન રોઝા રખના હરામ હૈ, પ્યારે આકા ને ઉસ દિન રોઝા રખ કર ઈદ કા તસવ્વુર કી જડ હી કાટ દી. ઉસ દિન મનાને કા તસવ્વુર ઔર હાલાત ઉસ વક્ત ભી મવ્જૂદ થે, ઈસાઈ-નસારા ઇસા અલૈહિસસલામ કી પૈદાઇશ મનાતે થે, ફિર ભી ન હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને ઉસ દિન કો ઈદ મનાયી, ના સહાબા એ કિરામ રદિ અલ્લાહુ અન્હુમ ને, જીનકી ઇત્તિબા કા હમ કો હુક્મ હૈ, ઔર હમ અપને કો અહલે સુન્નત વલ જમાત યાનિ સહાબા કી જમાત કી પેરવી કરને વાલા કહતે હૈ, ન તાબેઇન ને, ન તબે’ય તાબિઈન ને, ના ચારોં ઇમામ ને, ના ચારોં સિલસિલે કે કિસી બુજૃગોં ને.

લિહાઝા યે ઈદ મનાના ગૈરોં કા તરીકા ઔર બિદઅત ઠહરા, ગૈર ભી રામ જયંતિ, કિશન જયંતી વગૈરહ મનાતે હૈ, ઉસ દિન કેક કાટના, બર્થડે મનાના બિલા શુબહ યહૂદી ઔર ઈસાઇયોં કા તરીકા હૈ,  જિસ પર સખ્ત વઈદ હૈ, લિહાઝા ઇસ સે બચના ચાહિએ.

و الله اعلم بالصواب