શહીદો કો ખિરાજે અકીદત પેશ કરને કે લિયે કેન્ડલ/મોમબત્તી જલાના કૈસા હૈ..?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

કેન્ડલ જલાના યહુદીઓ કી મઝહબી ઇબાદત હૈ, હર સાલ મુર્દો કો યાદ કરને ઔર ઉનકો ખિરાજે અકીદત પેશ કરને કે લિયે વોહ જલાતે હૈ ઔર ઇસકે ઝરીયે ઇબાદત કરને કા ઉનકી કિતાબ મેં હુકમ હૈ.

ઉનકી દેખા દેખી ઇસાઇયોં ને ભી શુરૂ કિયા ઔર ફિર ઇસ રસમ કો પુરી દુનિયા મેં મિડીયા કે ઝરીયે આમ કરને કી કોશીશ કી ગઇ જિસકા અસર બાઝ મુસલમાનો પર ભી પડા, ઇસ્લામી શરીઅત મેં ગૈર કૌમ કી મુશાબહત સે સખ્તી સે રોકા ગયા હૈ.

લિહાઝા ખિરાજે અકીદત પેશ કરને યા અપના ગમ બતાને કેન્ડલ/મોમબત્તીયાં જલાના યહુદીઓ કી મુશાબહત/કોપી હોને કી વજહ સે નાજાઇઝ હૈ.

તૌરાત બાબ ૮: ૨૦
મુફતી મુહમ્મદ તારીક કાસમી દેવબંદી ખાદીમે જામિઆહ હુસેનિયા દેવબંદ કે ફતવે કા ખુલાસા

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૧૭ જમાદિલ આખર ૧૪૪૦ હિજરી

 

ખિરાજે અકીદત/શ્રદ્ધાંજલિ પેશ કરને કા કયા તરીકા હૈ, ૫ મિનિટ મૌન ધારન કરના/ખામોશ રહેના કૈસા હૈ..?
અકસર ગૈરમુસ્લિમ મરનેવાલે કો શહીદ કહે સકતે હૈ..?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

હમારે નોન મુસ્લિમ ભાઈ મરનેવાલો કે ફોટો પર ફુલ હાર ચળ્હાકર શ્રદ્ધાંજલિ પેશ કરતે હૈ. યહુદી, ઇસાઇ મોમબત્તી જલાકર ઔર મુસલમાન કુરઆન પળ્હકર, સદકા ઔર નેક આમાલ કરકે ઉસકા સવાબ મરનેવાલે મુસલમાન કો બક્શ કર ખિરાજે અકીદત પેશ કરે. ઔર હર મરનેવાલે કે રિશ્તેદારો કો તસલ્લી/દિલાસા ઔર હિમ્મત દે, ઔર અલ્લાહ સે ઉનકે લિયે ઉસકા અચ્છા બદલા મિલને કી દુઆ દે, અગર ઝરૂરતમંદ હો તો ઉનકી મદદ કરે.

દુનિયા ઔર આખિરત કા શહીદ યેહ ખાસ પરીભાષા મુસલમાનો કે લિયે ખાસ તૌર પર બોલી જાતી હૈ, અગર ગૈરમુસલમાનો કે યહાં હર મરનેવાલે મઝલુમ કે લિયે શહીદ બોલને કા રીવાજ હો તો વોહ બોલ સકતે હૈ.

શામી ૯/૫૫૨, ૧/૪૭૨ સે માખુઝ

મુફતી જુનૈદ બોમ્બેવાલે કે ફતવે કા ખુલાસા

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૧૮ જમાદિલ આખર ૧૪૪૦ હિજરી