શહીદો કો ખિરાજે અકીદત પેશ કરને કે લિયે કેન્ડલ/મોમબત્તી જલાના કૈસા હૈ..?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

કેન્ડલ જલાના યહુદીઓ કી મઝહબી ઇબાદત હૈ, હર સાલ મુર્દો કો યાદ કરને ઔર ઉનકો ખિરાજે અકીદત પેશ કરને કે લિયે વોહ જલાતે હૈ ઔર ઇસકે ઝરીયે ઇબાદત કરને કા ઉનકી કિતાબ મેં હુકમ હૈ.

ઉનકી દેખા દેખી ઇસાઇયોં ને ભી શુરૂ કિયા ઔર ફિર ઇસ રસમ કો પુરી દુનિયા મેં મિડીયા કે ઝરીયે આમ કરને કી કોશીશ કી ગઇ જિસકા અસર બાઝ મુસલમાનો પર ભી પડા, ઇસ્લામી શરીઅત મેં ગૈર કૌમ કી મુશાબહત સે સખ્તી સે રોકા ગયા હૈ.

લિહાઝા ખિરાજે અકીદત પેશ કરને યા અપના ગમ બતાને કેન્ડલ/મોમબત્તીયાં જલાના યહુદીઓ કી મુશાબહત/કોપી હોને કી વજહ સે નાજાઇઝ હૈ.

તૌરાત બાબ ૮: ૨૦
મુફતી મુહમ્મદ તારીક કાસમી દેવબંદી ખાદીમે જામિઆહ હુસેનિયા દેવબંદ કે ફતવે કા ખુલાસા

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૧૭ જમાદિલ આખર ૧૪૪૦ હિજરી

 

ખિરાજે અકીદત/શ્રદ્ધાંજલિ પેશ કરને કા કયા તરીકા હૈ, ૫ મિનિટ મૌન ધારન કરના/ખામોશ રહેના કૈસા હૈ..?
અકસર ગૈરમુસ્લિમ મરનેવાલે કો શહીદ કહે સકતે હૈ..?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

હમારે નોન મુસ્લિમ ભાઈ મરનેવાલો કે ફોટો પર ફુલ હાર ચળ્હાકર શ્રદ્ધાંજલિ પેશ કરતે હૈ. યહુદી, ઇસાઇ મોમબત્તી જલાકર ઔર મુસલમાન કુરઆન પળ્હકર, સદકા ઔર નેક આમાલ કરકે ઉસકા સવાબ મરનેવાલે મુસલમાન કો બક્શ કર ખિરાજે અકીદત પેશ કરે. ઔર હર મરનેવાલે કે રિશ્તેદારો કો તસલ્લી/દિલાસા ઔર હિમ્મત દે, ઔર અલ્લાહ સે ઉનકે લિયે ઉસકા અચ્છા બદલા મિલને કી દુઆ દે, અગર ઝરૂરતમંદ હો તો ઉનકી મદદ કરે.

દુનિયા ઔર આખિરત કા શહીદ યેહ ખાસ પરીભાષા મુસલમાનો કે લિયે ખાસ તૌર પર બોલી જાતી હૈ, અગર ગૈરમુસલમાનો કે યહાં હર મરનેવાલે મઝલુમ કે લિયે શહીદ બોલને કા રીવાજ હો તો વોહ બોલ સકતે હૈ.

શામી ૯/૫૫૨, ૧/૪૭૨ સે માખુઝ

મુફતી જુનૈદ બોમ્બેવાલે કે ફતવે કા ખુલાસા

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૧૮ જમાદિલ આખર ૧૪૪૦ હિજરી

 

⭕આજ કા સવાલ નંબર ૨૪૯૨⭕

મૈય્યત કે ઘર રિશ્તેદાર યા પડ઼ોસિયોં કો કિતને દિન તક ખાના ભેજના ચાહિએ?

જો લોગ મૈય્યત કે કફન દફન મેં શરીક હો યા બહાર-દૂર સે આયે હો વહ ઉસ ખાને મેં શરીક હો સકતે હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

હઝરત શાહ મુહમ્મદ ઇસહાક મુહદ્દિસે દેહલવી (અલૈહિર-રહમા) તહરીર ફરમાતે હૈ, ” દસ્તૂર-રિવાજ હૈ કે મરને કે બાદ મૈયત કે રિશ્તેદાર, પડોસી ઉસ મૈયત કે ઘર ખાના ભેજતે હૈ, સો કિતને દિન તક ખાના ભેજના અહલે મુસીબત કો જાઇઝ હૈ?

જવાબ

મુસ્તહબ હૈ કી એક દિન રાત તક પેટ ભર કે ખાના ભેજના મૈયત કે ઘર અકરબા-રિશ્તેદાર ઔર હમસાયા-પડોસ કે લોગો કૉ, ચુનાંચે બુરહાન શરહે મુવાહિબુ-ર-રહમાન મેં લિખા હૈ , કે મુસ્તહબ હૈ પડોસી, રિશ્તેદાર ઔર જો રિશ્તા નહીં રખતે ઉન લોગો કો મૈય્યત કે લોગો કે લિએ ખાના ભેજના ઇતના કે એક રાત દિન પેટ ભરને કો કિફાયત કરે.

ઔર અબ્દુલ્લાહ બિન જ’અફર (રદિ અલ્લાહૂ અન્હુ) સે રિવાયાત હૈ કી, “જબ ખબર પહોંચી હુઝૂર ﷺ કો જ’અફર કે મરને કી, ફરમાયા આપ ને કે તૈયાર કરો જ’અફર કે લોગો કે લિએ ખાના. પહોંચી ઉસ કે પાસ વો બાત જિસ ને દૂર રખા ઉન કો શગલ સે યા’નિ ઘર કે કામો સે, રિવાયાત કિયા ઇસ કો તિર્મિજી ને.”

ઔર જામીઉલ-બરકાત મેં લિખા હૈ કે યે હદીસ દલીલ હૈ ઇસ પર કે રિશ્તેદાર, દોસ્ત,ઓર પડોસિયોં કો મૈય્યત કે ઘર ખાના ભેજના મુસ્તહબ હૈ, ઔર બા’જો ને કહા હૈ કી મુસિબત વાલોં કો પહલે દીન મુસિબત કા ખાના મકરૂહ નહીં હૈ, ક્યોં કી વોહ કફન દફન કે કામો મેં મશગૂલ રહ્તે હૈ। (ઔર દૂર સે આનેવાલે રિશ્તેદાર બતોરે મેહમાન હોતે હૈ)

ઔર દુસરે રોઝ ભેજના મકરૂહ હૈ અગર જાનબૂઝકર રોનેવાલી ઔરતે જમા હૉ, ક્યોં કે ઉસ સે મદદ પહોચતી હૈ ગુનાહ પર. (જાનબૂઝકર રોના ગુનાહ હૈ)

ઇખ્તિલાફ કિયા હૈ ઉલેમા ને કે વોહ ખાના મુસિબત વાલોં કે સિવા ઔર લોગો કો ખાના દુરુસ્ત હૈ યા નહીં ?

અબૂલ કાસિમ રહ.ને કહા હૈ કે કુછ મુઝાઇકા – હરજ નહીં ખાના ઉસ કા જો મઇયત કે કામ મેં મશગૂલ હૈ. (ઔર બાહર-દૂર સે આને વાલે મેહમાન હો) ઔર ઐસા હી લિખા હૈ મતાલિબ-ઉલ-મુ’મિનીન મે.

📙(ફતવા રહીમિયહ ૭/૧૩૯)
બા હવાલે
📘(મસાઇલુલ અરબઈન ફીસ સુન્નતિ સૈય્યિદિલ મુર્સલીન)

و الله اعلم بالصواب

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૪૯૭⭕

મૈય્યત કે જનાઝે પર ફૂલ કી ચાદર સવાબ કા કામ ઔર અઝાબ કે હલ્કા હોને કા સબબ સમજ કર ડાલતે હૈ,
ઔર ઉસ કી તૈયારી પહલે સે કરતે હૈ, તાખીર હો જાએ તો ઇન્તિઝાર કિયા જાતા હૈ ઔર જનાઝા ઉઠાને મેં તાખીર કી જાતી હૈ.
તો ક્યા ઇસ કી કોઈ અસલિયત હૈ ?
ઔર યે શરઅન ઝરૂરી હૈ ?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا مسلما

ઇસ કી કોઈ અસલ નહીં હૈ.

આપ હઝરત ﷺ, ઔર આપ કે સહાબા (રદિ અલ્લાહૂ અનહૂમ), તાબ’ઇન, તબે-તાબેઇન ઔર અઈમએ-મુજતહિદીન રહમતુલ્લાહ અલૈહિમ કે કૌલ વ અમલ સે સાબિત નહીં.

અગર યે ચીઝ મૈય્યત કે લિએ મુફીદ હોતી તો યે હઝરાત ઉસ સે દૂર ન ભાગતે!

લિહાઝા જનાઝહ પર ફૂલ કી ચાદર ડાલના બીદ’અત ઔર મકરૂહે તહરીમી હૈ.

હરત શાહ ઇસહાક સાહબ મુહદ્દિષ દેહલ્વી અલૈહિ-ર્રહમા )(જિન કો બરેલવી હઝરાત ભી માનતે હૈ ઔર ઉન કી ઇત્તિબા કરને કે દાવેદાર હૈ)
તહરીર ફરમાતે હૈ કે :
“ફૂલ કી ચાદર જનાઝહ પર ડાલના બિદ’અત ઔર મકરૂહે તહરીમી હૈ.
(મસાઇલે અરબઈન: સફા ૪૫)

ઇસ મેં માલ કો બરબાદ કરના ઔર હિન્દુઓં સે મુશાબેહત ભી હૈ. મુસલમાન કો કુફ્ફાર વ ફુસ્સાક-ખુલ્લમ ખુલ્લા કબીરા ગુનાહ કરને વાલોં સે મુશાબેહત ઇખ્તયાર કરના હરામ હૈ।

📗માલા બુદદા મિનહુ સફા ૧૩૧

📘ફતાવા રાહીમીયઃ ૭/૧૨૩

و الله اعلم بالصواب

⭕આજ કા સવાલ ~ ૨૪૯૮⭕

જ્નાઝા ઉઠાને કે વક્ત કા એલાન કર દિયા હો, મસલન સુબહ ૧૧ બજે, ઔર મકામી પુરા મજમા આ ગયા હો લેકિન બાહર કે ખાસ રીશતેદાર ન આયે હો તો ઉનકે ઇંતેઝર મેં તાખીર કરના ઔર ઉન રીશતેદાર કા તાખીર કરવાના કૈસા હૈ ?

🔵 જવાબ 🔵

મસનૂન તરીકા યે હૈ કે મુર્દે કી તજહઝો તકફીન ( કફન દફ્ન ) મેં જ્લ્દી કી જાયે, ઔર દૂર સે કિસી આને વાલે કા ઈન્તઝાર ન કિયા જાયે, કે ઇસસે લોગોં કો તકલીફ હોતી હૈ. ઔર યે તરીકા બહેતર ભી નહિ, ઔર તકલીફ પહોંચતી હો તો જાયઝ ભી નહિં.
( મૂકર્રર વકત કે બાદ રીશતેદારોં કે ઇન્તઝાર મેં જીતને લોગ પહલે સે શિર્કત કરને કો આયે હૈ તમામ કો તકલીફ હોગી.)
હર શખ્સ અપને કારોબાર ઔર રાહતો આરામ છોડ કર આયા હે.
ઉન તમામ કો અપને મુકરર વક્ત કે કામોમે ખલેલ વાકેઅ હોગા. ઔર મૈયત કી આખરી ઝિયારત કરના ઔર જનાઝે મેં શિર્કત કરના શર’અન જરૂરી નહિં હૈ.

અપની ઝાતી તમન્ના ઔર સવાબ કે મુકાબલે મેં દુસરો કો તકલીફ ન પહુંચે ઈસ બાત કો મુકદ્દમ રખના ચાહિયે.

એક તરફ હુઝુર સલલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ કા હુકમ હૈ.
اسرعوا بھا الی قبرہ

ઇસરઉ બિહા ઇલા કાબ્રિહી
(મિશકાત )
જનાઝે મેં જ્લ્દી કરો
(ઔર ઇસમે તાખીર ન કરો)
ઔર રિસ્તેદારો કા હુકમ હૈ…
તાખીર કરો.
( અબ આપ ખુદ ફૈસ્લા કીજિયે કે કિસકી બાત કો માનના ચાહિયે ? કિસકી અઝમત ઔર મુહબ્બ્ત આપકે નઝદીક ઝયાદા હૈ ? )

📘અહ્કામે મૈયત ઔર મસાઇલે મૈયત સે માખુઝ.

⭕આજ કા સવાલ નંબર ૨૫૪૮⭕

એક બાર જનાઝે કી નમાઝ પઢી ગઈ, ફિર દોબારા અપને વતન મેં જા કર ઉસ પર નમાઝે જનાઝહ પઢના કૈસા હૈ ?
કિસ સુરત મેં દોબારહ નમાઝ પઢને કી ઇજાઝત હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

વલી (મૈય્યત કા કરીબી રિશ્તેદાર) ને ખુદ નમાઝે જનાઝાહ પઢી યા ઉસકી ઇજાઝત સે નમાઝે જનાઝા પઢી ગયી (ઇજાઝત ચાહે સાફ દી હો યા દલાલતન- જૈસે અજાનિબ (દુસરે લોગો ને) અપને તૌર પર નમાઝ શુરૂ કી ઔર વલી ને ઉસકી ઇક્તિદા કર લી ) તો ફર્ઝે કિફાયા અદા હો ગયા, ઔર તમામ લોગો કી તરફ સે યહ ફરીઝા સાકિત હો ગયા.(ઉતર ગયા)

અબ અગર દુસરે લોગ નમાઝે જનાઝા પઢના ચાહે તો હનફી મસલક કે મુતાબિક ઉનકે લિએ ઇજાઝત નહીં.

ઇસલિયે કે નમાઝે જનાઝા ફર્ઝે કિફાયા હૈ, જબ ૧ મર્તબા અદા કર લી ગયી તો સબ કી તરફ સે ફરી ઝા સાકિત હો ગયા.

અલબત્તા અગર વલી ને નમાઝ ન પઢી હો, ઔર ન ઉસકી ઇજાઝત સે નમાઝ પઢી ગયી હો, તો વલી ઈઆદહ-લોટાના કર સકતા હૈ.

મલિકુલ ઊલમા, અલ્લામા કાસની (રહમતુલ્લાહ) ને બદાઈઉસ સનાયેઅ મેં રિવાયાત નકલ ફરમાઈ હૈ : હુઝૂરે અકદસ (સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ) ને એક જનાઝાહ કી નમાઝ પઢાઈ ઉસકે બાદ હઝરત ઉમર (રદિયલ્લાહુ અન્હુ) ઔર આપ કે સાથ મેં કુછ લોગ હાઝીર હુવે ઔર દોબારહ નમાઝ પઢની ચાહી, હુઝૂર (સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ) ને ઇર્શાદ ફરમાયા : “નમાઝે જનાઝાહ દોબારહ નહીં પઢી જાતી, અલ્બત્તા તૌબા ઔર ઇસ્તિગફાર કરો. (બદાઈઉસ સનાયેઅ : ૧૧૩)

📕 ફતાવા રહીમિયહ ૭/૪૮
બા હવાલે
📘 શામી ૧/૮૨૫
હિદાયા શરહે ઇનાયાહ ૨/૧૨૧

و الله اعلم بالصواب

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૫૫૦⭕

જનાઝહ કી નમાઝ પઢને કા સબ સે ઝ્યાદહ હકદાર કૌન હૈ?


🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

અગર ઇસ્લામી હુકૂમત હો તો નમાઝ એ જનાઝા કી ઇમામત કા અવ્વલીન હકદાર હાકિમ એ વક્ત (બાદશાહ) હૈ, ફિર ઉસ્કા નાઈબ, વો ન હોતો કાઝી એ શહર ફિર ઉસ્કા નાઈબ.

ઔર અગર યહ લોગ મવ્જૂદ ન હો યા હુકૂમતે ઇસ્લામી ન હો તો ઝિન્દગી મેં જિસ મોહલ્લે કી મસ્જિદ મેં મય્યિત નમાઝ પઢ઼તા રહા હો ઔર ઉસ મસ્જિદ કે ઇમામ કી ઇમામત સે ખુશ રહા હો તો વો ઇમામ વાલી (કરીબ એ મૈય્યત) કે મુકાબિલા મેં અવલા ઔર બેહતર હૈ, બશર્તેં કે વહ ઇલ્મ વ તકવે મેં વાલી મૈય્યત પર ફવકિયત (ઝયાદતી) રખતા હો.

ઔર અગર મૈય્યત ઇસ ઇમામ સે ખુશ ન રહા હો યા ઉસ ઇમામ કે મુકાબલે મેં વાલી એ મૈય્યત ઇલ્મ વ તકવે મેં અફઝલ હો તો ફિર વાલી હી કો ફવકિયત હાસિલ હોગી.

તમ્બીહ :
ઇસ તફ્સીલ સે યહ ભી માલૂમ હો ગયા કે અગર મૈય્યત કી નમાઝ એ જનાઝહ અપને મોહલ્લે કે અલાવહ કિસી દૂસરે મોહલ્લે મેં અદા કી જા રહી હે તો ઇસ મોહલ્લે કી મસ્જિદ કે ઇમામ કો વાલી પર મુતલ્લકન (હર હાલ) મેં ફવકિયત ઔર અફઝલિયત હાસિલ ન હોગી, લિહાઝા વહ કે ઇમામ કો વાલિ કી ઇજાકત કે બગૈર નમાઝે જનાઝહ નહીં પઢની ચાહિયે, બલ્કિ વાલી કો હક હૈ ચાહે વો ખુદ પઢાયે યા કિસી દુસરે સે પઢવાએ.

📘કિતાબુલ મસાઇલ ૨/૮૨
📗અહકામે મૈય્યત સફા ૭૯

و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૫૫૧⭕

શોહર કે લિએ મુર્દાહ બિવી કા ચેહરા દેખના ઔર ઉસકી કબ્ર મેં ઉતરના જાઇઝ હૈ યા નહીં?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

બીવી કે મરને કે બાદ ઉસકા ખાવિંદ {શોહર} શર’અન ઉસ્કે લિએ અજનબી હો જાતા હૈ, ઔર નિકાહ કા ત’અલ્લુક પૂરે તૌર પર ખત્મ હો જાતા હૈ, ઇસ લીયે ગુસ્લ દેના ઔર હાથ લગાના મના હૈ,

લેકિન બીવી કા ચેહરા દેખના, ઔર જનાઝે કો કંધા દેના બિલકુલ દુરુસ્ત (જાઈઝ) હૈ, ઔર અગર કોઈ મહરમ ન હો તો ઉસે કબ્ર મેં ઉતારના ભી દુરુસ્ત હૈ, ક્યોંકિ કબ્ર કે અન્દર ઉતારને મેં કફન દરમિયાન મેં હોતા હૈ, ઔર કફન કે ઊપર સે હાથ લગાના દુરુસ્ત હૈ.

{જૈસા કે દુર્રે મુખ્તાર વગૈરહ કુતુબે ફિકહ મેં તફસીલ સે મૌજૂદ હૈ}

વલ્લાહુ ત’આલા આ’લમ

📘 ફતાવા દારુલ ઉલૂમ દેવબંદ-૫/૧૯૬

♻ ઇસ બારે મેં બહુત સે લોગોં કો ગલત ફહમી હૈ લિહાઝા ઇસ મસ્લે કો ઝ્યાદા સે ઝ્યાદા શેયર કરેં.

و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૫૬૧⭕

[૧] અગર મસ્બૂક (જિસ કી રકાત-જનાઝે કી તક્બીર છુટ ગઈ હો વહ) આતે હી ઇમામ કી તક્બીર કા ઇન્તિઝાર કિયે બગૈર હી નમાઝ મેં શરીક હો જાએ ઉસકા ક્યા હુક્મ હૈ ?

[૨] અગર કોઈ શખ્સ નમાઝે જનાઝા મેં ઐસે વક્ત પહુંચે કે ઇમામ ચારો તક્બીરે કહ ચૂકા હો, તો ઉસ કા ક્યા હુક્મ હૈ?

[૩] નમાઝે જનાઝા મેં મસ્બૂક તક્બીરો કે દરમિયાન ક્યા પઢે?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

[૧] અગર મસ્બૂક આતે હી ઇમામ કી તક્બીર કા ઇન્તિઝાર કિયે બગૈર નમાઝ મેં શરીક હો જાએ તો યે શિરકત મુઅ’તબર તો હૈ, લેકિન ચૂંકિ નમાઝ જનાઝા કી હર તક્બીર એક રકા’ત કે કાઇમ મુકામ હૈ, ઇસલિયે ઇસ તક્બીર કા કોઈ એતબાર ન હોગા, બલ્કિ ઉસ તક્બીર કો ભી ઇમામ કી સલામ કે બાદ દો બાર કહના હોગા.

[૨] અગર કોઈ શખ્સ નમાઝે જનાઝા મેં ઐસે વક્ત પહુઁચા કે ઇમામ ચારો તક્બીરે કહ ચૂકા થા, અગર યે નમાઝ મેં શરીક હોના ચાહતા હૈ તો ફૌરન ઇમામ કે સલામ ફેરને સે પહલે પહલે તક્બીર કહ કર નમાઝ મેં શરીક હો જાએ, ફિર ઇમામ કે સલામ કે બાદ તીન તક્બીર કહ કર સલામ ફેર દે.

[૩] મસ્બૂક કો અગર ઇસ બાત કા ઇત્મિનાન હો કે વહ જનાઝા ઉઠને સે પહલે તકબીરાત અઝકાર વ દુઆ કે સાથ અદા કર લેગા તો ઉસ કો અઝકારે મસ્નૂના કો અદા કર લેના ચાહિએ, લેકિન અગર જનાઝા ઉઠ જાને કા ખોફ હો તો ઐસી સૂરત મેં સિર્ફ છુટી હુઈ તકબીરાત બગૈર દુઆ કે કહ લે ઔર સલામ ફેર દે.

و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ કા સવાલ નં- ૨૫૬૨⭕

મે બડા ભાઈ હૂઁ વાલિદ સાહબ કા ઇન્તિકાલ હો ગયા હૈ ઉસ વક્ત સે કારોબાર મેને સંભાલા થા મેરે દૂસરી દો બડી બહન ઔર દો છોટે ભાઈ હૈ સબ સાથ મેં રહતે હૈ ઔર ખર્ચા મેં ચલતા હુ. ઉન કી તરફ સે વિરાસત કી તકસીમ કા કોઈ તકાઝા નહીં એક બહન કી શાદી ભી મેને કરવાઈ. સબ માલ મિલકત મેં જો કુછ કારોબાર કે લિએ કરના હો હમ ને એક દૂસરે કો ઇજાઝત દી હૈ તો ક્યા ફિર ભી વિરાસત કી તકસીમ શરીઅત મેં ઝરૂરી હૈ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

આપ કે ભાઈ બહન આપ કે માતહત- અંદર મેં હૈ ઇસલિએ શર્મા – શર્મી મેં કુછ નહીં કહતે મગર દિલ સે કોઈ ઇજાઝત નહીં દેતા ઇસ લિએ ઉન કી ઝાહિરી ઇજાઝત મો’અતબર નહીં જિસ કી બિના પર એક વારિસ કા તમામ માલ પર કબ્જા કર લેના બિલકુલ હરામ ઔર ન જાઇઝ હૈ ખાસકર ઉસ સૂરત મેં જબ કે બાઝ વારિસ ના બાલિગ યા પાગલ યા ગાયબ હો ક્યૂઁ કે ગાયબ કી ઇજાઝત કા કુછ ઇલ્મ નહીં ઔર નાબાલિગ ઔર પાગલ ખુશ દિલી સે સાફ સાફ ઇજાઝત દે તો ભી ઉન કી ઇજાઝત મો’અતબર નહિ.
લિહાઝા અઝાબે કબ્ર ઔર અઝાબે જહન્નમ સે ડરેં ઔર ઝુલ્મ વ માલ દબાને સે બાઝ આયે ઔર વારિસોં કો જલ્દ અઝ્ જલ્દ ઉન કા હક પહોંચાઅે.

📗અહકામે મૈયિત સફા ૧૯૦ બા હવાલે
📘વઅઝે ઇસ્લામે હકીકી.

و الله اعلم بالصواب

⭕આજ કા સવાલ નં.- ૨૫૪૪⭕

જનાજે કી નમાજ જુતા, ચપ્પલ પહેન કર પઢ઼ના હૈ યા ઉતાર કર ?

🔵 જવાબ 🔵

حامد و مصلیا و مسلما

આજકલ બાજ લોગ જનાજા કી નમાજ જૂતે, ચપ્પલ પહેને હુએ પઢ઼તે હૈ, ઉનકે લિયે જરૂરી હૈ કે વોહ જિસ જગહ ખડ઼ે હો વોહ જગહ ઔર જૂતે, ચપ્પલ દોનો પાક હો વરના ઉનકી નમાજ નહીઁ હોગી.

📗બહીશ્તી ગૌહર

ઔર અગર જુતા ચપ્પલ પૈર સે નિકાલ દિયા જાયે ઔર ઉસપર ખડ઼ે હો તો સિર્ફ જૂતે, ચપ્પલ કે ઊપર કા હિસ્સા જો પૈર સે મિલા હો ઉસકા પાક હોના જરૂરી હૈ, અગરચે તલીયા નાપાક હો,

નિજ ઇસ સૂરત મેઁ વોહ જમીન ભી નાપાક હો તો હર્જ નહીઁ,

લિહાજા જૂતા, ચપ્પલ નિકાલને કી સૂરત ઐહતિયાત વાલી હૈ,

📘બહીશ્તી ગૌહર, ઈમ્દાદુલ અહકામ

📗અહકામે મય્યત, સફા નં.૬૨

و الله اعلم بالصواب

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૫૪૫⭕

અગર જનાઝે કી નમાઝ કી દુઆ યાદ ન હો તો ક્યા કરના ચાહિએ?
નમાઝ પઢની ચાહિએ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

અગર નમાઝે જનાઝહ દુઆ યાદ ન હો તો યે દુઆ પઢ લેની ચાહિયે.

رَبَّنَا اغْفِرْ لِیْ و له’ وَ لِوَالِدَیَّ وَ لِلْمُؤْمِنِیْنَ

રબ્બનગ્ફિર લી વ લહૂ વ લિવાલિદય્ય વ લિલ મુઅમિનીન

ઓર યે ભી યાદ ન હો સકે તો ભી ચાર તક્બીર કેહને સે નમાઝ હો જાતી હૈ, લિહાઝા બિલા ઉઝર નમાઝ ન છોડની ચાહિયે.

📘કિતાબુલ મસાઇલ ૨/૮૨
બા હવાલા
📗શામી ઝકરિયા ૩/૧૧૦

و الله اعلم بالصواب

 

⭕ આજ કા સવાલ નંબર – ૨૬૦૨ ⭕

કિસીકા ઇન્તિકાલ હો જાયે તો ઘરવાલો કો કિતને દિન સોગ મનાના જાઇઝ હૈ..?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

મર્હુમ કી બેવા કે અલાવા દુસરે ઘરવાલો ઔર રિશ્તેદારો કો ૩ દિન સે ઝયાદા સોગ મનાના જાઇઝ નહિં. (લિહાઝા આજકલ જો લોગ ૩ દિન બાદ ભી તય શુદા નિકાહ નહિં કરતે યા નિકાહ, ઇદ વગૈરહ ખુશી કે જાઇઝ મૌકે પર નહિં જાતે યેહ સહીહ નહિં)

📗 જદીદ મુઆમલાત કે શરઇ અહકામ ૩/૨૫૩

و الله اعلم بالصواب

 

⭕ આજ કા સવાલ નંબર. ૨૬૦૫ ⭕

જનાઝા કો કાંધા દેતે વકત કયા પઢના ચાહિયે ?


🔵 આજ કા જવાબ 🔵

જનાઝા કે સાથ જહરન (જોર સે) કલીમા તૈય્યબા પઢના બીદઅત હૈ.


📕 [ અહાનુલ ફતાવા ૧/૩૩૮ ]

📗[ ફતાવા મહમુદિયાહ ૨/૪૦૧ ]

📙 [ આલમગીરી ૧/૧૦૪ ]

🔷 જનાઝા કે સાથ આહીસ્તા ઝિક્ર કી ઇજાઝત હૈ, ઝોર સે પઢને કી ઇજાઝત નહિ, મકરૂહ હૈ, ઇસમેં રીયાકારી કા ભી અંદેશા હૈ.
જનાઝા કે સાથ દિલ હી દિલ મેં અલ્લાહ કા ઝિક્ર કીયા જાયે, જહરન/જોર સે (Loudly) ઝિક્ર કરના મકરૂહ હૈ,..ચલતે-ચલતે તનહા-તનહા મેં ઝિક્ર કરને મેં હરજ નહિં.

📘 ફતાવા રહિમીયાહ ૬/૧૯૪

📔 શામી ૧/૮૩૮

📕 બહરૂર્રઇક ૨/૧૯૨


🔶 જનાઝા કો ખામોશી કે સાથ લે જાને ક હુકમ હૈ, હદીષ મેં હૈ કે જનાઝા લે જાતે વકત ખામોશી ઇખ્તિયાર કરના અલ્લાહ કો પસંદીદા હૈ.

📔 ફતાવા રહિમીયાહ ૮/૧૮૫

જનાઝા કે સાથ ચલનેવાલો કો ખામોશ રહેના લાઝીમ હૈ, ઔર બુલંદ આવાઝ સે ઝિક્ર કરના યા કુરઆન કી તિલાવત કરના મકરૂહ હૈ, ઔર અગર કોઇ શખ્સ ઝિક્ર કરના ચાહે તો દિલ મેં કરે.

📒 શરહે તહાવી ૧/૧૬૨

🔹ફુકહા ને જનાઝા કે સાથ ઝોર સે ઝિક્ર કરને કો મકરૂહે તહરીમી કરાર દીયા હૈ,
અલ-બહરૂર્રાઇક મેં હૈ કે જનાઝા કે સાથ ચલનેવાલો કે લીયે મુનાસીબ હૈ કે તવીલ ખામોશી ઇખ્તિયાર કરે. ઝિક્ર, કીરાતે કુરઆન વગૈરહ કરતે હુએ આવાજ બુલંદ કરના મકરૂહ હૈ ઔર મકરૂહ સે મુરાદ મકરૂહે તહરીમી હૈ.

📚 કિતાબુલ ફતાવા ૩/૧૮૮

દેખા દેખી “કલમા એ શહાદત લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ” ઝોર સે પઢના બંધ કરના ચાહિયે.

✏ મૌલાના અમીન પાટણ.

આજ કા સવાલ નંબર  ૨૬૮૯

મૈય્યત કે ઘર બાર બાર ઔરતોં કા તા’જીયત ઔર ઇસાલે સવાબ કે લિએ જમા હોના કૈસા હૈ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

મૈય્યત કે ઘર ઔરતે ભી કઈ મર્તબા જમા હોતી હે, હાલાઁકિ એક મર્તબા તા’અજીયત કર લેને કે બાદ દોબારહ તા’અજિયત કે લિએ જાના મકરૂહ હે.

બઝાહિર ઉનકા આના સબ્ર તસલ્લી કે લિએ હોતા હે, લેકિન હોતા યે હે કે અહલે મૈય્યત કો સબ્ર દિલાને, દિલ થામને ઔર તસલ્લી દેને કે લિએ એક બાત નહીં, ઉલ્ટા ઉનકા ગમ (મરહૂમ કી બાતેં) યાદ દિલા-દિલા કર રોના પીટના શુરૂ કર દેતી હે, યા વહાં બૈઠકર દુનિયા જહાઁ કી બાતે કરતી હૈ, ઔર અહલે મૈય્યત પર ઉનકે બેઠને કે ઇન્તિઝામ કા બોઝ ડાલતી હૈ, ઔર કપડે ઇતના ભડકદાર પહેન કર આતી હે જૈસે કિસી કી શાદી મેં શરીક હો રહી હો, અલાવા ઉનકે ઔર ભી મુનકરાત-ગુનાહ વ મફાસિદ હોતે હે જિન સે બચના લાઝિમ હૈ.

📗અહકામે મૈય્યત સફા ૨૪૦

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.