મેમરી કાર્ડ મેં ફીલ્મ ઔર ગાના ડાઉનલોડ કરના 

મેમરી કાર્ડ મેં ફીલ્મ ઔર ગાના ડાઉનલોડ કરના

આજ કા સવાલ નબંર – ૧૯૨૧

મેમરી કાર્ડ મેં ફીલ્મ ઔર ગાના ડાઉનલોડ કરતે હૈ ઉન્કી કમાઈ કૈસી હૈ ?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

ઉનકી કમાઈ મકરુહે તહરીમી ( હરામ કે કરીબ કરીબ) હૈ.

દર્સી સવાલ જવાબ સફા ૩૧૯

બા હવાલા મજમઉલ અન્હુમ ૦૪/૧૮૮

و الله اعلم بالصواب

હિજરી તારીખ: ૨૪/ રબીઉલ અવ્વલ ~૧૪૪૧ હિજરી.

મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
ઉસ્તાદે દારુલ ઉલુમ રામપુરા સૂરત, ગુજરાત , ઇન્ડિયા. ઔર સેક્રેટરી જમિયતે ઉલમા ઍ હિન્દ, સૂરત ગુજરાત.

ઇલ્મી(બાત) સિખના મેસેજ( ફૈલાના) ઇબાદ્ત સે બહેતર હૈ.

Leave a Reply