વિડીયો કોન્ફરન્સ ચાલુ કર દી જાયે જિસ્મે દુલ્હા~દુલ્હન ઔર દો ગવાહ ભી એક દુસરે કો નઝર આયે તો નિકાહ સહી હો જાયેગા ?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

નિકાહ કે લિયે મજલિસ કા મુત્તહિદ્દ ( એક હોના) શર્ત હૈ.

ઔર પુછી હુઇ સૂરત મેં મજલિસ હકિકત મેં અલગ અલગ હૈ.

ઇસ લીયે નિકાહ સહી નહિં.

દરસી સવાલ સફા -૨૫૦

સહી હોને કિ ક્યા શક્લ હૈ વો કલ પેશ કિ, જાયેગી.

ઈન શા અલ્લાહ ત’આલા.

و الله اعلم بالصواب

હિજરી તારીખ
૧૬ / રબિઉલ અવ્વલ ~૧૪૪૧ હિજરી.
મુફ્તી ઇસ્માઇલ ઇમરાન મેમન
ઉસ્તાદે દારુલ ઉલુમ રામપુરા સૂરત, ગુજરાત , ઇન્ડિયા. ઔર સેક્રેટરી જમિયતે ઉલમા ઍ હિન્દ, સૂરત ગુજરાત.