વિડીયો કોન્ફરન્સ ચાલુ કર દી જાયે જિસ્મે દુલ્હા~દુલ્હન ઔર દો ગવાહ ભી એક દુસરે કો નઝર આયે તો નિકાહ સહી હો જાયેગા ?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

નિકાહ કે લિયે મજલિસ કા મુત્તહિદ્દ ( એક હોના) શર્ત હૈ.

ઔર પુછી હુઇ સૂરત મેં મજલિસ હકિકત મેં અલગ અલગ હૈ.

ઇસ લીયે નિકાહ સહી નહિં.

દરસી સવાલ સફા -૨૫૦

સહી હોને કિ ક્યા શક્લ હૈ વો કલ પેશ કિ, જાયેગી.

ઈન શા અલ્લાહ ત’આલા.

و الله اعلم بالصواب

હિજરી તારીખ
૧૬ / રબિઉલ અવ્વલ ~૧૪૪૧ હિજરી.
મુફ્તી ઇસ્માઇલ ઇમરાન મેમન
ઉસ્તાદે દારુલ ઉલુમ રામપુરા સૂરત, ગુજરાત , ઇન્ડિયા. ઔર સેક્રેટરી જમિયતે ઉલમા ઍ હિન્દ, સૂરત ગુજરાત.

⭕આજ કા સવાલ નંબર ૨૬૧૯⭕

મે કંપ્યૂટર કી તિજારત શુરૂ કરને જા રહા હૂં, ઔર ખુદ કંપ્યૂટર એન્જિનિયર હૂં, મુઝે તિજારત શુરૂ કરને સે પહલે દીની ઐતિબાર સે ક્યા કરના ચાહિએ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

(૧) ઇસ્લામ ને ઝિન્દગી કે હર શો’અબે કે લિએ રહનુમાઈ કી હૈ, ઇન્સાન કે લિએ ઝરૂરી હૈ કે વહ જિસ શો’અબે મેં દાખિલ હો ઉસકે બારે મેં અહકામે શરીઅત કી વાકફિયત હાસિલ કરને કી કોશિશ કરે.

ચુનાંચે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને ઇર્શાદ ફરમાયા કે : હર મુસલમાન પર ઇલ્મ કા હાસિલ કરના ફર્ઝ હૈ.

(૨) ઇસમેં વહ તમામ ઉલૂમ શામિલ હૈ જિન કા દીન પર અમલ કરને કે લિએ ઝરુરત પડે યા જો રોજી કમાને કે લિએ હાસિલ કરના ઝરૂરી હૈ.

ચુનાંચે ફતવા એ સિરાજિયા મેં હૈ:
ઈલ્મ કા ઇતની મિકદાર મેં હાસિલ કરના ફર્ઝ હૈ જિસ કી ઝરુરત હો.

ઐસે કામો કે સિલસિલે મેં જો ઉસકે લિએ ઉસકે બગૈર ચારા ન હો, જૈસે વુજૂ, નમાઝ દુસરે શર’ઈ અહકામ ઔર મ’આશી ઉમૂર- ઘરેલુ મસાઇલ.

(૩) કમ્પ્યૂટર કી તિજારત કે લિએ ભી બહોત સે શર’ઈ મસાઇલ હો સકતે હૈ, જૈસે સૂદી લેન દેન સે બચના, મહફૂઝ પ્રોગ્રામો કી ચોરી સે પરહેજ઼ કરના, અગર કમ્પ્યૂટર કે સાથ સાથ સીડી ભી ફરાહમ કરતે હો તો અખલાક કો બિગાડને વાલી સીડિયોં કી ખરીદો ફરોખ્ત સે બચના.

પસ આપ સબ સે પહલે તિજારત ઔર બિલ્ખુસુસ અપને શોઅબે કે મુતઅલ્લિક મસાઇલ વ અહકામ કી વાકફિયત હાસિલ કરને કી કોશિશ કરે ઔર ઉસ બાત કા પુખ્તા ઇરાદા રખે કે ઝૂઠ, ધોખા, ઔર બદ-દયાનતિ સે અપને આપ કો બચાએઁગે.

બલ્કિ ફુકહા ને લિખા હૈ કે જબ તક આદમી ખરીદો ફરોખ્ત કે અહકામ સે વાકિફ ન હો જાએ ઉસે તિજારત શુરૂ ન કરની ચાહિયે.

(ઇસ બારે મેં બડી કોતાહી હૈ કે અપને કારોબાર કે મસાઇલ સીખે બગૈર હી કારોબાર કરતે રહતે હૈ!)

📕 ફતાવા મહમૂદિયા ૯/૩૭૮

و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૬૩૮⭕

કપડે કા એક થાન (લોટ) બેચા, યૂઁ કહ કર કે ઇસ મેં ૨૦ મીટર હૈ .
પુરા થાન ૨૦૦૦ રૂપયા કા ખરીદને કે બાદ નાપા તો સાડે ઉન્નીસ (૧૯.૫) મીટર હી થા.
તો ક્યા ૫૦ રુપયે કમ દે સકતે હૈ ?
યા  સાડે બીસ (૨૦.૫) મીટર નિકલે તો બેચને વાલા ૫૦ રુપયે ઝિયાદહ માંગ સકતા હૈ ?

🔵જવાબ 🔵

حامد ومصلیا و مسلما

અગર સૌદા પક્કા હો ગયા હૈ ઔર પૂરે થાન કા સૌદા કિયા હૈ,
હર મીટર કી કિમત અલગ બતા કર સૌદા મીટર કે ઐતિબાર સે નહીં કિયા હૈ તો કમ નિકલને કી સુરત મેં ઊપર કે મસલે મેં ૫૦ રુપયે કમ દેના સહીહ નહીં હૈ.
લેના હો તો પૂરે પૈસે દે કર લેના હોગા.
હાં, કમ નિક્લા હૈ તો ઉસે ન લેને કા ઇખ્તિયાર મિલેગા. ખરીદનેવાલા વાલા સૌદા કેન્સલ કર સકતા હૈ.

લેકિન અગર આધા મીટર ઝિયાદહ નિક્લા તો ઊપર કી સુરત મેં બેચને વાલા ૫૦ રુપયે ઝિયાદહ નહીં માંગ સકતા.
ક્યૂઁ કે સૌદા પૂરે થાન કે હિસાબ સે કિયા થા હર મીટર કે હિસાબ સે કિમત નહીં બતાયી થી ઔર બેચને વાલે કો સૌદા કૈંસલ કરને કા ઇખ્તિયાર નહીં મિલેગા.
૨૦૦૦ હી મેં સાડે બીસ ૨૦.૫૦ મીટર કા થાન દેના પડેગા.

📗 ફતાવા મહમૂદિયા દાભેલ ૧૬/૧૭૪
બાહવાલા હિદાયા ૩/૨૪

و الله اعلم بالصواب