⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૫૫૮⭕

મુહર્રમ કે મહીને કે રોઝેકી ક્યા ફઝીલત હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

હઝરત અબૂ હુરૈરા રદિ અલ્લાહૂ અન્હુ સે રિવાયત હૈ કે રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને ફરમાયા : રમઝાન કે બાદ સબ સે અફઝલ રોઝે અલ્લાહ કે મહીને મુહર્રમ કે રોઝે હૈ ઔર ફર્ઝ નમાઝ કે બાદ સબ સે અફઝલ નમાઝ રાત કી નમાઝ (તહજ્જુદ) કી નમાઝ હૈ.

📗સહીહ મુસ્લિમ હદીસ નંબર- ૨૭૫૫

યે ફઝીલત પુરે મહીને મેં કભી ભી ઔર જિતને ચાહે ઉતને રોઝે રખને સે હાસિલ હો જાએગી.
ઇન શા’અલ્લાહ

ઈસ સે મુરાદ આશૂરહ- ૧૦ મુહર્રમ કા રોઝા નહીં ઉસ કી ફઝીલત મુસ્તકિલ અલગ હૈ.

حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ ؛ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ؛ صَلَاةُ اللَّيْلِ “.‌(الصحیح لمسلم كِتَابٌ : الصِّيَامُ. | بَابٌ : فَضْلُ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ. )

و الله اعلم بالصواب

⭕આજ કા સવાલ- ૨૫૬૯⭕

આશૂરહ કે દિન અપને અહલો અયાલ પર દસ્તરખાન કુશાદા કરના ચાહિએ યે રિવાયાત મોઅતબર હૈ ?
ક્યૂઁ કે એક તરફ તો અચ્છા ખિલાને કી તરગીબ હૈ ઔર દૂસરી તરફ સહીહ રિવાયત સે ઉસ દિન રોઝા રખના સાબિત હૈ, તો રોઝે મેં અચ્છા ખાના કૈસે ખિલાયેંગે ?

🔵જવાબ🔵
حامدا و مصلیا و مسلما

ઇસ રિવાયાત કે અલફાઝ યે હૈ.
من وسع। یوم عاشورہ فی نفقتہ علی عیالہ وسع اللہ سائر سنتہ رواہ طبرانی
જીસ મેં આશૂરહ કે દિન અપને અયાલ (બીવી બચ્ચોં) પર ખર્ચ મેં વુસઅત- કુછ ઝ્યાદા ખર્ચ કિયા અલ્લાહ ત’આલા પુરે સાલ ઉસ પર વુસઅત-બરકત કરેગા.

ઇસ રિવાયત મેં કહીં ભી દસ્તરખાન કા યા ખાના ખિલાને કા ખાસ ઝિક્ર નહીં હૈ, બલ્કિ નફ્કા યાનિ મુતલક-આમ ખર્ચ કા ઝિક્ર હૈ, ખર્ચે મેં બીવી બચ્ચોં કો નકદ પૈસે દેને, ખાના, પીના, કપડે, દવાઈ વગૈરહ ઝરૂરી તમામ ચીઝેં દાખિલ હૈ, ઔર ઇફ્તારી કે લિએ જિતની ભી ચીઝ ખરીદેંગે ઉસ કા ખર્ચ તો દિન હી મેં હો જાયેગા, ઔર આશૂરા મગરિબ બાદ હી શુરૂ હો જાતા હૈ, તો રાત કો યા સહરી મેં અચ્છા ખાના ભી ખિલાયા જાયે તો ભી રોઝે કે સાથ કોઈ ટકરાવ ન રહા.

લિહાઝા જબ રોઝા રખને ઔર વુસઅત કરને મેં તતબીક-જોડ મુમકિન હૈ ફિર ભી ટકરાવ કો દલીલ બનાકર રિવાયાત કો બાઝ ઉલમા કા મવ્જૂઆ-મનઘડત કહના સહીહ નહીં.

હાફિઝ ઇબ્ને હજર અસ્કલાની રહ. ને અલ્લામા ઇબ્ને જવઝી જિન્હોંને ઇસ હદીસ કો મનઘડત કહા હૈ તો ઉન પર રદ કિયા હૈ. ઔર અલ્લામા સીયૂતી રહમતુલ્લાહિ અલૈહિમા ને ઇસ રિવાયત સાબિત ઔર સહીહ કરાર દિયા હૈ.

અલ્લામા મનાવી રહ. હઝરત જાબીર રદિયલ્લાહુ અન્હુ ઔર સુફયાન ઇબ્ને ઑયેયના વગૈરહ બુર્ઝુગોં ને ઇસ દિન ખર્ચ કરને સે પુરે સાલ કી વુસઅત કા સાલો સાલ તજરબા કિયા હૈ.

અલ્લામા સાવી માલિકી ને અપને હાશિએ શર હુસ સગીર મેં ચારોં મઝહબ કે ઈમામોં કા ઇસ દિન અહલો આયાલ પર ખર્ચ કરને કો મુસ્તહબ હોના નકલ કિયા હૈ. ઔર અલ્લામા શામી ને ભી ઇસ કો મુસ્તહબ કરાર દિયા હૈ.

લિહાઝા હદીસ રોઝે કે સાથ ભી કિસી તવીલ કે બગૈર કાબિલે અમલ હૈ.

و الله اعلم بالصواب

⭕ આજ કા સવાલ નંબર-૨૫૬૭ ⭕

વો કૌનસે આમાલ હે જો આશુરહ કે દિન યાને 10 મુહર્રમ કો સુનન્ત સે સાબિત નહિં હૈ?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا مسلما

1. ગુસ્લ કરના યાની ખાસ આસુરાહ કી નિય્યત સે .
2.કપડે બદલના
3.ખુશ્બુ લગાના
4.સુરમાં લગાના
5.મખ્શુશ નમાજ અદા કરના
6.મરસિયા ખાની કરના
7.મસ્જિદ મેં જમા હોકર નવાફીલ પઢના.
8.માતમ કરના
9.ક્બ્રો પર મીટ્ટી ડાલના
10. તાજિયા બનાના
11. નંગે સર રહના
12. નંગે પૈર રહના
13. કાલા કપડાં પહનના
14.સર પર ખાક ડાલના
15. સર કો પીટના
16.બચ્ચો કો કૈદી, ફકીર બનાના
17. શરબત બનાના
18. શરબત પિલાના
19.મખ્શુશ કિસ્મકા ખાના બનાના
20. સિર્ફ મુહર્રમ મેં હી સબિલ લગાના.

و الله اعلم بالصواب

💠મા સાબિત બીન સુન્નહ મેં બરેલ્વી ઔર દેવબંદી ઉલમા કે મુઆતમદ શાહ અબ્દુલ હક્ મુહદ્દીસે દહેલ્વી રહ. ઈન ચીઝોં ફઝાઈલ કી તમામ રિવાયતો કો મૌજુઆ – બનાવટી કરાર દીયા હૈ.
📗ફ્તાવા મહમૂદિય્હ. 3/274 ઔર ઉસ્કે આસપાસ સે માખુઝ.