રસમી મિલાદ કા સિલસિલા કબ ઔર કહાં સે શુરુ હુવા ?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

મહેફિલે મિલાદ છઠ્ઠી ( ૬ ) સદી ગુજરને કે બાદ સુલતાન અરબલ કે ઝમાને સે શુરુ હુવા હે. જૈસે કે તારીખ ઇબ્ને ખલ્કાન મેં હે, ઔર ઉસી વક્ત સે ઉલમા ઉસકી તરદીદ ( મુખાલિફ્ત ) કરતે આ રહે હે.

ફ્તાવા મહેમુદીયા ૩/૮૭
કિતાબુન નવાઝીલ ૧/૫૫૧

ઇલ્મી(બાત) સિખના મેસેજ( ફૈલાના) ઇબાદ્ત સે બહેતર હૈ.

و الله اعلم بالصواب

હિજરી તારીખ

૦૯ / રબિઉલ અવ્વલ ૧૪૪૧ હિજરી.
મુફ્તી ઇસ્માઇલ ઇમરાન મેમન
ઉસ્તાદે દારુલ ઉલુમ રામપુરા સૂરત, ગુજરાત , ઇન્ડિયા.

A. ૧૨ રબીઉલ અવ્વલ કે કયા અમલ હૈ, ઇસ દીન કયા કરના ચાહીયે ?

B. ઇસ દીન ગમ મનાના ચાહીયે યા ખુશી ?

જવાબ

حامدا و مصلیا و مسلما

A.
ઇસ દીન હુઝુર صل اللہ علیہ وسلم સે જીન કી ઝીંદગી મેં ૬૩ બાર રબીઉલ અવ્વલ આયા, કોઇ આમાલ મન્કુલ નહિં ઔર હુઝુર صل اللہ علیہ وسلم ને ઉમ્મત કો કયામત તક કા પુરા દિન પુરી અમાનતદારી કે સાથ બતા દીયા, કોઇ ચીજ નહિં છુપાઇ, લેકીન ૧૨ રબીઉલ અવ્વલ કે બારે મેં કુછ નહિં બતાયા.

ઉમ્મત કે ફાયદે કી કોઇ ચીજ હોતી તો ઝરૂર બતાતે. સહાબા (રદી.) ભી હુઝુર صل اللہ علیہ وسلم કે બાદ ૧૦૦ સાલ દુનિયા મેં ઝીંદા રહે ઉન સે ભી કોઇ અમલ મન્કુલ નહિં.

શરીયત કી દલીલ ચાર હૈ. ૧. કુરાન, ૨. હદીષ, ૩. ઇજમા (સહાબા યા અકસર ઉલમા એ હક કી રાય કા મુત્તફીક હો જાના, ૪. કયાસ (અકલી દલીલ સે કોઇ મસઅલા કુરાન વ હદીષ સે નિકાલના જો શરીયત સે ના ટકરાતા હો)

ઇસ કે અલાવા બાઝ બુઝુર્ગો કા કોઇ અમલ જો ઉન્હો ને ગલ્બ એ હાલ, મખ્સુસ કેફીયત જીસ મેં વોહ શરીયત કે મુકલ્લફ નહિં રહેતે કોઇ અમલ મન્કુલ હો યા સઉદી, મક્કા, મદિના વાલે કોઇ નયા અમલ શુરૂ કરે તો વો જવાઝ કી દલીલ નહિં બન સકતા.

B.
આજ કે દીન ના ખુશી મનાયે ના ગમ કયુંકી ૧૨ રબીઉલ અવ્વલ જીસ તરહ વિલાદત કા દીન હૈ ઇસી તરહ વફાત કા ભી દીન હૈ, વફાત કા દીન ખુશી સે રોકનેવાલા હૈ વિલાદત કા દીન ગમી સે રોકનેવાલા હૈ.

અલ્લાહ અપને બંદો કી નફસીયતઃ મીજાઝ સે વાકીફ હૈ, ઉસ ને દોનો ઇસી દીન કરવા કર દોનો બાતો સે રોક દીયા, ઔર જન્મદીન કી ખુશી મનાના ભી ગૈરો કા તરીકા ઔર વફાત કે તીન દીન કે બાદ ગમ મનાના ભી ગૈરો કા તરીકા ઔર હમેં પ્યારે નબી صل اللہ علیہ وسلم ને ગૈરો કે તરીકો કી મુશાબહત ઇખ્તીયાર કરને સે ભી રોક દીયા હૈ.

હઝરત મૌલાના અશરફ અલી થાનવી رحمت اللّٰہ علیہ કે મલ્ફુઝાત સે માખુઝ

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી

ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત

૧૨ રબીઉલ અવ્વલ ૧૪૪૦ હિજરી

આજ કા સવાલ નં. ૨૬૨૬ 

બાલ મુબારક દેખને કા કયા હુકમ હૈ ?


 જવાબ 

حامدا و مصلیا و مسلما

હદીષ શરીફ સે સાબીત હૈ કી હુઝુર ﷺ ને અપને બાલ મુબારક સહાબા (રદી.) કો તકસીમ ફરમાએ થે.

ફતાવા ઇબ્ન તમીયાહ મેં હૈ હુઝુર ﷺ ને અપને બાલ મુંડવા કર આધે સર કે બાલ અબુ તલ્હા (રદી.) કો દીયે ઔર આધે લોગો કે દરમ્યાન તકસીમ ફરમા દીએ.

અગર કીસી કે પાસ હો તો તાઅજ્જુબ કી બાત નહિં.

અગર ઉસકી સહી ઔર કાબીલે એ’અતેમાદ સનદ (પુરી ચેઈન હો કે હમ તક કીસ કીસ કે ઝરીએ પહુંચા) હો તો ઉસકી તાઝીમ, ઝીયારત કરના બહોત બડી ખુશ નસીબી હૈ.

અગર સનદ ના હો ઔર બનાવટી હોને કા ભી યકીન ના હો તો ખામોશી ઇખ્તીયાર કી જાએ, ના ઉસકી તસદીક કરેં-સચ સમઝે, ના તકઝીબ-ઝુટલાએ, ના તાઝીમ કરે, ના તોહીન કરે.

બાલ મુબારક ઔર દુસરે નબવી તબર્રૂકાત ખૈરો બરકત કો વાજીબ કરને વાલે હૈ, ઔર ઉસકી ઝીયારત સે અજરો સવાબ મીલતા હૈ.

ઉસે દેખને મેં મર્દો ઔર ઓરતો કા મિલાપ ના હો.

હઝરત આઇશા رضی اللہ عنہا  અપને ઝમાને કી ઓરતોં કે મુતાઅલ્લીક ફરમાતી હૈ કી રસુલુલ્લાહ ﷺ ઉસ ઝમાને કી ઓરતોં કો દેખતે તો ઉનકો મસ્જીદ મેં જાને સે મના ફરમાતે.

લિહાજા ઓરતો કો જમા ના કીયા જાએ.
(તબર્રૂકાતે મુબારકા કો હમારે ગુનેહગાર હાથ ના લગાએ જાએ, સિર્ફ ઝયારત પર બસ કીયા જાએ)

 તબર્રૂકાત સે બરકત હાસીલ કરને કા સહી ઔર જાઇઝ તરીકા યેહ હૈ કી ખાસ તારીખ તય કીયે બગૈર, લોગો કો જમા કરને કા એહતેમામ કીયે બગૈર જબ દીલ ચાહે ઝીયારત કરે ઔર કરાએ.
સહાબા કે ઝમાને મેં દસ્તુર થા કી કીસી નઝર વગૈરહ કી તકલીફ હો જાતી તો ઉમ્મુલ મોઅમીનીન હઝરત ઉમ્મે સલમા رضی اللہ عنہا  કે પાસ પાની કા પ્યાલા ભેજ દીયા જાતા. આપ કે પાસ બાલ મુબારક થે, ઉનકો ચાંદી કી નાલકી મેં મહફુઝ રખા થા. પાની મેં ઉસ નાલકી કો ડાલ દેતે થે ઔર વો પાની મરીજ કો પીલાયા જાતા થા.

 કુસ્તલાની શરે બુખારી જી.૮/એસ. ૩૮૨

હઝરત અસ્મા  رضی اللہ عنہا  કે પાસ હુઝુર ﷺ  કુર્તા મુબારક થા. ફરમાતી હૈ કી હમ ઉસે પાની મેં ધોકર વો પાની અપને બિમારો કો બગર્ઝે શિફા મરીજ કો પીલા દીયા કરતે હૈ.

 સહી મુસ્લીમ ૨/૧૯૦

  ફતાવા રહિમીયાહ
જદીદ બાબુલ અમ્બીંયા
જીલ્દ ૩ સફા ૪૦ સે ૪૨ કા ખુલાસા ઉર્દુ

હમ અહેલે સુન્નત વલ જમાત તબર્રુકાત સે બરકાત હાસીલ હોને કો માનતે થે, લેકીન ઉસે સબકુછ ના સમજે. નજાત તો અમલ સે હોગી, બિલા આમાલ વ ઇત્તબાએ નબી  ﷺ  સિર્ફ ઝાહીરી મુહબ્બત કા ઢોંગ ઔર મુહબ્બત કે દાવે કાફી નહિં.

ગૈર મુકલ્લીદીન-નામ કે અહલે હદીષ અસલ વહાબી તબર્રૂકાત સે બરકત હાસીલ કરને કો નહિં માનતે.

અલ્લાહ ﷻ હમેં સચ્ચી ઓર કામીલ મુહબ્બત વ ઇશ્કે રસુલ ﷺ  નસીબ ફરમાએ.

આમીન….

و الله اعلم بالصواب

રસમી મિલાદ કા સિલસિલા કબ ઔર કહાં સે શુરુ હુવા ?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

મહેફિલે મિલાદ છઠ્ઠી ( ૬ ) સદી ગુજરને કે બાદ સુલતાન અરબલ કે ઝમાને સે શુરુ હુવા હે. જૈસે કે તારીખ ઇબ્ને ખલ્કાન મેં હે, ઔર ઉસી વક્ત સે ઉલમા ઉસકી તરદીદ ( મુખાલિફ્ત ) કરતે આ રહે હે.

ફ્તાવા મહેમુદીયા ૩/૮૭
કિતાબુન નવાઝીલ ૧/૫૫૧

ઇલ્મી(બાત) સિખના મેસેજ( ફૈલાના) ઇબાદ્ત સે બહેતર હૈ.

و الله اعلم بالصواب

હિજરી તારીખ

૦૯ / રબિઉલ અવ્વલ ૧૪૪૧ હિજરી.
મુફ્તી ઇસ્માઇલ ઇમરાન મેમન
ઉસ્તાદે દારુલ ઉલુમ રામપુરા સૂરત, ગુજરાત , ઇન્ડિયા.