⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૫૫૪⭕

નિકાહ કા શદીદ તકાઝા હો ઔર બીવી કો રખને કે અસ્બાબ ન હો ઔર કોઈ કર્ઝા ભી ન દેતા હો તો ક્યા કિયા જાએ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

ઐસે લોગોં કો હદીસ શરીફ મેં મુસલસલ (લગાતાર) રોઝે રખને કો કહા ગયા હૈ, ઉસસે ઉસ કી શહવત ટૂટતી હૈ, ઇસ તરહ રોઝોંકા રખના ઉસ કે નફસાની તકાઝે કો ઇન શા અલ્લાહ ખત્મ કર દેગા.

📘કિતાબુલ મસાઇલ ૪/૪૫

📗બા હવાલા બુખારી શરીફ હદીસ નંબર ૫૦૬૬

و الله اعلم بالصواب

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૫૬૪⭕

આશૂરહ કે રોઝે મેં રમજાન કે  કઝા રોઝો કી નિય્યત કરે તો  કઝા ઔર આશૂરહ કા રોઝા દોનોં અદા હો જાયેંગે ?

🔵જવાબ🔵

કઝા રોઝે કી અસલ નિય્યત કરે, ઔર સાથ મેં આશૂરહ કી ભી નિય્યત કરે તો કઝા રોઝા અદા હોને કે સાથ આશૂરહ કા સવાબ નહિ મિલેગા.

📕 ફતાવા દારુલ ઉલૂમ કદીમ ૩/૪૦
📘અહસનુલ ફતાવા ૪/૩૪૧

و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ  કા સવાલ નંબર – ૨૫૬૬

૧.  આશૂરહ કે રોઝહ કી ક્યા ફઝીલત હૈ?
૨.  રોજહ કોન સે દિન રખના હૈ?
૩.  એક રોજહ રખ સકતે હૈં?
૪.  બગૈર સેહરી કા રોઝહ રખ સકતે હૈં?

🔵જવાબ🔵

حامد و مصلیا و مسلما

૧. આશૂરહ કા રોઝહ રખને સે ગુઝિશ્તા એક સાલ કે સગીરા ગુનાહ મુઆફ હો જાતે હૈં.

૨. જહાં ૨૯ કા ચાઁદ કા ઐલાન હુવા થા વહાં ઇસ સાલ ૧૪૪૩ હિજરી ૨૦૨૧ ઈસ્વી મેં આશૂરહ જુમેરાત કો હૈ, લિહાઝા ” બુધ ઔર જુમેરાત” યા ” જુમેરાત ઔર જુમ્આ ” કો રોઝા રખે.

ઔર જહાઁ ૨૯ કે ચાઁદ કા ઐલાન નહીં હુવા થા વહાઁ આશૂરહ જુમઆ કો હૈ લિહાઝા ” જુમેરાત ઔર જુમઆ ” યા ” જુમઆ ઔર સનીચર” કા રોઝા રખે.

દો રોઝે ન રખ સકતે હો તો એક રોઝહ રખના ભી જાઇઝ હૈ, લેકિન મુનાસિબ નહીં હૈ.

હજ઼રત મૌલાના મંઝૂર નૌમાની રહ.ફરમાતે થે કે યહૂદિયોં કી તારીખ કા ટાઇમ ટેબલ અબ અલગ હો ગયા હૈ લિહાજા અબ મુશાબેહત કી ખરાબી મેરે ખ્યાલ મેં બાકી નહીં રહી.

૩.  એક રોઝહ રખ સકતે હૈં લેકિન એક રોઝહ રખના મકરૂહે તંઝીહી હૈ લેકિન ઉસ એક રોઝહ કા સવાબ તો મિલેગા.

📗 ફતાવા મહમૂદિયા જિલ્દ ૧૦ સફહ ૧૯૩ ડાભેલ.
      બા હવાલા મરાકિયૂલ ફલાહ ૬૪૦
       વ આલમગીરી ૧/૨૦૨ સે માખૂજ

૪.  બગૈર સહરી કે આશૂરહ કા ઔર નફિલ રોઝહ રખ સકતે હૈં, લેકિન સહરી કી સુન્નત છૂટ જાએગી.  સુબહ સાદિક કે બાદ રોઝહ કો તોડનેવાલી ચીઝ પેશ ન આયી હો તો તકવીમ મેં દિએ હુવે ઝવાલ (આધા દિન) સે પહલે તક નિય્યત કર સકતે હૈ, યાને અક્સર દિન નિય્યત પાઇ જાની ચાહિએ.

📚કીતાબુલ મસાઇલ ૨/૧૪૭

و الله اعلم بالصواب