⭕આજ કા સવાલ નંબર ૨૪૯૪⭕

મૌજુદા જમાને મેં મુસ્લિમ કૌમ બિલ્ખુસુસ છોટે તબકે મેં ઇલ્મ નહીં હૈ, ઔર પઢને-લિખને કા શૌક નહીં,
ઔર પઢે લિખે ભી કુર્’આન તેઝ ઔર સહીહ નહીં પઢ સકતે. ઐસે હાલાત મેં ચંદ હુફ્ફાઝે કિરામ ઔર નાઝિરા ખ્વાહ ઇસ્લામી મદરસે કે બચ્ચોં કો ઇસાલે સવાબ કે લિએ અપને ઘર બુલા કર યા મદ્રસહ મેં કુરાન ખ્વાની કરવા સકતે હૈ યા નહીં ?

ઉન કો કભી શીરીની-સિન્ની યા દાવત ખિલાતે હૈ તો ઇસ કા ક્યા હુક્મ હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

કુરાન ખ્વાની કે ઝરિયે ઇસાલે સવાબ કરના બાઇસે અજરો-સવાબ હૈ.

મગર ઉસ મેં દાવત વ શીરીની વગૈરહ તકસીમ કરના જાઇઝ નહીં. (ક્યૂઁ કે વહ કુરાન કા એવઝ ઔર બદલા હો જાતા હૈ)

ઓર ઘરોં પર ખાસ કુરાન પઢને કે લિએ જમા કરને કા સુબૂત ન હોને કી વજહ સે જાઇઝ નહીં.

ઓર મદ્રસહ કે તાલીમ કે અવકાત મેં ખાસ કુરાન ખ્વાની કરના ભી જાઇઝ નહીં.

(જહાઁ કુરાન બચ્ચે પઢતે હી હૈ ઉન સે પઢે હુવે કુરાન કા ઇસાલે સવાબ કરવા લેના, મગફિરત કી દુઆ કરવા લેના જાઇઝ હૈ)

📘 ફતાવા કાસ્મિયહ ૧૦/૨૩૦,૨૩૧ સે માખૂજ
બા હવાલા
📕કિફાયતુલ મુફતી જદીદ ૪/૧૩૬

و الله اعلم بالصواب

⭕આજ કા સવાલ નંબર  – ૨૬૦૪⭕

ઈમામ વ મુદર્રિસ હજરાત કી કમ અઝ કમ માહાના (મંથલી) તન્ખ્વાહ કિતની રખની ઝરૂરી હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

અસલ મઝહબ યહ હૈ કે કિસી તા’અતે મક્સૂદાહ (ફર્ઝ ઇબાદત) પર ઉજરત લેના જાઇઝ નહીં.  મગર જિસ તા’અત મેં હમેશગી યા પાબન્દી કી ઝરુરત હૈ ઔર શીયાર એ  દીન મેં સે હૈ કે ઉનકે બંધ હોને સે દીન મેં ખલલ (કમી) લાઝિમ આવેગી ઔર વૈસે કિસીકો મોહલત  (ટાઇમ) નહીં ઇસકી પાબન્દી કરને કે લિયે, લિહાઝા ઐસે ઉમૂર કો ઇસ કાયદહ સે અલગ કર દિયા હૈ, ઇમામત ઔર તદરીસ કુર’આન વ ફિકહ ભી ઇન્હી ઉમૂર મેં સે હૈ. (શામી- ૩૮/૫)

જબ એક શખ્શ તમામ ઉમૂર સે કિનારા કાશ હો કર અપને આપ કો ઇમામત ઔર તદરીસ કુર્’આન વ ફિકહ મેં મશગુલ કિયે હુવે હૈ તો મુસ્લમાનો કો ભી ચાહિએ કે ઉસકી ઝરૂરિયાતે ઝિન્દગી કી કફાલત પૂરી કરે ઔર કમ  અઝ કમ ઉસકો ઇતની તન્ખ્વાહ દે કે જિસ્સે ઉસકી જાત ઔર ઉસકે અહલો અયાલ (જિનકા નફકા- ખર્ચા ઉસપર વાજિબ હૈ) કા ગુજરાન હો સકે,(ઇસ મેં નયા પુરાના દેખા ન જાએ ઝરુરત દેખી જાએ.)

📗મહમૂદુલ ફતાવા ૮/૨૪૯

و الله اعلم بالصواب

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૬૦૫⭕

દીની દર્સગાહ, સ્કુલ્, ટ્યૂશન મેં શા’બાન મેં ૪ મુદર્રિસોં- ઉસ્તાઝોં- ટીચર્સ કો અલાઈદહ કર દિયા, શવ્વાલ (વેકેશન કે બાદ,) મેં ઉનકો વાપસ પઢાને કે લિએ લાના નહીં હૈ, ૨ મહીને રમજાન- યા વેકેશન કી છુટ્ટીયોં તન્ખ્વાહ કા શરઈ  ઐતબાર સે મુસ્તહિક હૈ યા નહીં?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا مسلما

મુદર્રિસીન- ટીચર્સ કે તકર્રુરી- નોકરી પર રખતે કે વક્ત ઉન કે સાથ જો શરાઈત તય કિયે ગએ હૈ, ઉન કે મુવાફીક અમલ કિયા જાએ.

અગર સાફ સાફ શરાઈત તય નહીં કિયે ગયે, લેકિન મદારીસ, સ્કૂલ્, ટ્યૂશન કે કવાઇદ લિખે હુવે ઔર મારૂફ- મશહૂર હૈં તો વહ ભી શર્ત કે દર્જે મેં હોંગે (ઐસા સમઝા જાયેગા કે જૉબ પર રખને સે પહલે યે શર્ત કી થી)

ઔર અગર શર્ત ન સાફ સાફ બયાન કી હૈ ન મશહૂર હૈ તો દૂસરે મદારિસ ઇસ્લામિયાહ મેં જો મશહૂર હૈ ઉનકા ઇત્તિબા’અ કિયા જાએ.  યા’નિ ઉન કે કાયદોં પર અમલ હોગા.

📗મહમૂદુલ ફતાવા ૮/૨૫૧

و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ કા સવાલ નં. ૨૬૩૯⭕

મસ્જિદ કે કૂલર યા મટકે કા પાની પીને કે લિયે મસ્જિદ કે બહાર લે જા સકતે હૈ ?

🔵JAWAB🔵

حامد ومصلیا و مسلما

મસ્જિદ સે મઝકૂરા પાની મસ્જિદ મેં આને વાલોં કી સહુલત કે લિયે હોતા હૈ, ઉસે બહાર લે જાના નાજાઈઝ ઔર ગુનાહ હૈ.

📗 ફતાવા મહમૂદીયાહ કદીમ ૬/૧૯૦ ઔર
📘 ફતાવા રહીમિયાહ કદીમ ૬/૯૦ સે માખૂઝ

و الله اعلم بالصواب