⭕આજ કા સવાલ નંબર ૨૪૯૪⭕

મૌજુદા જમાને મેં મુસ્લિમ કૌમ બિલ્ખુસુસ છોટે તબકે મેં ઇલ્મ નહીં હૈ, ઔર પઢને-લિખને કા શૌક નહીં,
ઔર પઢે લિખે ભી કુર્’આન તેઝ ઔર સહીહ નહીં પઢ સકતે. ઐસે હાલાત મેં ચંદ હુફ્ફાઝે કિરામ ઔર નાઝિરા ખ્વાહ ઇસ્લામી મદરસે કે બચ્ચોં કો ઇસાલે સવાબ કે લિએ અપને ઘર બુલા કર યા મદ્રસહ મેં કુરાન ખ્વાની કરવા સકતે હૈ યા નહીં ?

ઉન કો કભી શીરીની-સિન્ની યા દાવત ખિલાતે હૈ તો ઇસ કા ક્યા હુક્મ હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

કુરાન ખ્વાની કે ઝરિયે ઇસાલે સવાબ કરના બાઇસે અજરો-સવાબ હૈ.

મગર ઉસ મેં દાવત વ શીરીની વગૈરહ તકસીમ કરના જાઇઝ નહીં. (ક્યૂઁ કે વહ કુરાન કા એવઝ ઔર બદલા હો જાતા હૈ)

ઓર ઘરોં પર ખાસ કુરાન પઢને કે લિએ જમા કરને કા સુબૂત ન હોને કી વજહ સે જાઇઝ નહીં.

ઓર મદ્રસહ કે તાલીમ કે અવકાત મેં ખાસ કુરાન ખ્વાની કરના ભી જાઇઝ નહીં.

(જહાઁ કુરાન બચ્ચે પઢતે હી હૈ ઉન સે પઢે હુવે કુરાન કા ઇસાલે સવાબ કરવા લેના, મગફિરત કી દુઆ કરવા લેના જાઇઝ હૈ)

📘 ફતાવા કાસ્મિયહ ૧૦/૨૩૦,૨૩૧ સે માખૂજ
બા હવાલા
📕કિફાયતુલ મુફતી જદીદ ૪/૧૩૬

و الله اعلم بالصواب