⭕આજ કા સવાલ નં- ૨૫૬૨⭕

મે બડા ભાઈ હૂઁ વાલિદ સાહબ કા ઇન્તિકાલ હો ગયા હૈ ઉસ વક્ત સે કારોબાર મેને સંભાલા થા મેરે દૂસરી દો બડી બહન ઔર દો છોટે ભાઈ હૈ સબ સાથ મેં રહતે હૈ ઔર ખર્ચા મેં ચલતા હુ. ઉન કી તરફ સે વિરાસત કી તકસીમ કા કોઈ તકાઝા નહીં એક બહન કી શાદી ભી મેને કરવાઈ. સબ માલ મિલકત મેં જો કુછ કારોબાર કે લિએ કરના હો હમ ને એક દૂસરે કો ઇજાઝત દી હૈ તો ક્યા ફિર ભી વિરાસત કી તકસીમ શરીઅત મેં ઝરૂરી હૈ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

આપ કે ભાઈ બહન આપ કે માતહત- અંદર મેં હૈ ઇસલિએ શર્મા – શર્મી મેં કુછ નહીં કહતે મગર દિલ સે કોઈ ઇજાઝત નહીં દેતા ઇસ લિએ ઉન કી ઝાહિરી ઇજાઝત મો’અતબર નહીં જિસ કી બિના પર એક વારિસ કા તમામ માલ પર કબ્જા કર લેના બિલકુલ હરામ ઔર ન જાઇઝ હૈ ખાસકર ઉસ સૂરત મેં જબ કે બાઝ વારિસ ના બાલિગ યા પાગલ યા ગાયબ હો ક્યૂઁ કે ગાયબ કી ઇજાઝત કા કુછ ઇલ્મ નહીં ઔર નાબાલિગ ઔર પાગલ ખુશ દિલી સે સાફ સાફ ઇજાઝત દે તો ભી ઉન કી ઇજાઝત મો’અતબર નહિ.
લિહાઝા અઝાબે કબ્ર ઔર અઝાબે જહન્નમ સે ડરેં ઔર ઝુલ્મ વ માલ દબાને સે બાઝ આયે ઔર વારિસોં કો જલ્દ અઝ્ જલ્દ ઉન કા હક પહોંચાઅે.

📗અહકામે મૈયિત સફા ૧૯૦ બા હવાલે
📘વઅઝે ઇસ્લામે હકીકી.

و الله اعلم بالصواب

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૫૭૪⭕

બા’ઝ બહનો કો ઉનકા વિરાસત કા હિસ્સા ભાઈ નહીં દેતે, ઔર ઉન પર કુછ એહસાન કરકે મુઆફ કરવા લેતે હૈં. તો ક્યા ઇસ તરહ મુઆફ કરને સે મુઆફ હો જાયેગા ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

વિરાસત કે ઝરિયે જો મિલકત વારિસોં કી તરફ મુન્તકિલ હોતી હૈ ઝબરદસ્તી (ગલેપડુ) કી મિલકિયત હૈ, ન ઉસમે વારિસો કા  કુબૂલ કરના શર્ત હૈ, ન ઉસકા ઉસી પર રાઝી હોના ઝરૂરી હૈ.

બલ્કે અગર વહ જ઼બાન સે સાફ તૌર પર યૂઁ ભી કહે કે મેં અપના હિસ્સા નહીં લેતા તબ ભી વહ શર’અન અપને હિસ્સા કા માલિક હો ચુકા.

📕(મા’રીફુલ કુર’આન: ૨/૩૧૨)

જો લોગ બહનો કો હિસ્સા નહીં દેતે ઔર વહ યહ સમઝ કર દિલ ના ચાહતે હુવે ભી શરમા શરમી માફ કર દેતી હૈં કે મિલને વાલા તો હૈ હી નહીં તો ક્યૂઁ ભાઇયો સે બુરાઈ લેવે…!!!

ઐસી મુઆફી સે શર’અન મુઆફ નહીં હોતા.

ઉનકા હક ભાઇયો કે ઝિમ્મે વાજિબ રહતા હૈ, યહ મીરાસ દબાને વાલે સખ્ત ગુનહ્ગાર હૈં.

ઇસ્મે બા’ઝ બચ્ચિયાં ના-બાલિગ ભી હોતી હૈ, ઉસકો હિસ્સા ન દેના ડબલ ગુનાહ, એક ગુનાહ વારિસે શર’ઈ કા હિસ્સા દબાને કા, ઔર દૂસરા યતીમ કે માલ કો ખાને કા.

( લિહાઝા કિસી કો ઉસકી બહન ને મુઆફ કર દિયા હો ફિર ભી હિસ્સા પહુંચાયે, વરના આખિરત મેં ઇસકા હિસાબ દેના પડેગા. )

👉હકીકત મેં મુઆફ ઉસ વક્ત હોગા જબ વહ અપને હિસ્સા પર કબ્ઝા કર લે, ઔર ખૂશ દિલી સે બિલા શર્મ ઔર દબાવ કે વાપસ કર દે.

📘(મા’રીફુલ કુર’આન: ૨/૩૨૧)

📗મહમૂદુલ ફતવા ૮/૫૦૮

و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૫૪૭⭕

ઐસી બીમારી જિસ મેં મૌત હો જાને કા ગાલિબ ગુમાન હો ઉસ મરઝુલ મૌત મે વારિસ ( જિસ કો મરનેવાલે સે વિરાસત કા હિસ્સા મિલનેવાલા હો ઉસ ) બેટે કો બરી કરના- કર્ઝા મુઆફ કરના કૈસા હૈ?
વસિય્યત કરના વારિસ ઔર ગૈર વારિસ કે લિએ ક્યા હુક્મ હૈ?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا مسلما


મરઝૂલ મૌત મેં વારિસ કા કર્ઝા મુઆફ કરના સહીહ નહિ, અજનબી કા કર્ઝા મુઆફ કરના સહીહ હૈ.

ચુંકે વારિસ કે લિએ વસિય્યત સહીહ નહીં ઔર મરઝૂલ મૌત મેં કિસી કો બરી કરના વસિય્યત કે હુક્મ મેં હૈ, ઇસ લિએ વારિસ કો બરી કરના ભી સહીહ ન હોગા ઔર અજનબી કે લિએ વસિય્યત સહીહ હૈ ઇસલિએ ઉસ કો બરી કરના ભી સહીહ હોગા લેકિન અજનબી કો ભી સિર્ફ એક તિહાઈ (૧/૩)-૩૩% માલ કે બકદ્ર હી બરી કર સકતા હૈ ક્યુંકે તિહાયી સે ઝ્યાદા કી વસિય્યત બાતિલ હૈ-મોઅતબર નહીં તો બરી કરને- કર્ઝા મુઆફ કરને કા ભી સહીહ નહિ.

(ફિકહી ઝવાબિત ૨/ ૧૯૦)

و الله اعلم بالصواب