હમ સચ્ચે હો ઔર હમારે હક્ક મેં ફેસલૅ ના આયે તો હમે ક્યા કરના ચાહીયે? શરિયત કિ ઉસ બારે મેં ક્યા રહનુમાઈ હૈ ?

જવાબ

حامدا و مصلیا
અલ્લાહ ત’આલા ફરમાતે હૈ
عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم
કુછ ચીજો કો તુમ બુરા સમજતે હો, મગર વોહ ( હકીકત) તુમહારે લિયે અચ્છી ( મસ્લિહ્ત) હોતી.
و عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم
(ઔર યે ભી મુમ્કિન હૈ કે)
કુછ ચીજો કો તુમ ( અપની સમજ સે) અચ્છા સમ્જ્તે હો લેકિન વૉહ તુમ્હારે લિયે બુરી ( બુરાઇ પેદા કરને વાલી) હો.
و الله يعلم وأنتم لا تعلمون
અલ્લાહ ( પુરા પુરા ) જાનતા હૈ તુમ નહિં જાનતે ( અચ્છે બુરે કા ફેંસલા અપની ખ્વાહિશ કિ બુનિયાદ પર મત કરો . જો કુછ અલ્લાહ કા હુક્મ હો જાયે ઉસે ઇજમલાન ( મુખ્તસર મેં) અલ્લાહ કિ મસ્લેહત સમજકર ઉસ પર અમલ કરતે રહો. )

મારિફુલ કુરાન સુરઍ બકરહ આયત ૨૧૬
હજરત અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને મસુદ રદિઅલ્લાહુ અન્હુ સે રિવાયત હૈ કે હુઝુર સલ્લલાહુઅલ્ય્હીવસ્લ્લમને ફરમાયા કે તુમ મેરે બાદ અનકરીબ તરજિહિ સુલુક (દુસરો કો આગે બઢાના) દેખોગે ઔર ઐસે મામલાત દેખોગે જિન્હે તુમ બુરા જાનોગે.
લોગોને અર્ઝ કિયા અલ્લાહ કે રસૂલ ઐસે વક્ત મેં આપ હમે ક્યા હુકમ દેતે હે ?
આપ ને ફર્માયા તુમ હાકિમો કા હક્ક અદા કરના ઔર (ઉન કિ બાત માનના) ઔર અપના હક્ક અલ્લાહ સે માંગના.

તિરમીજી શરીફ ૨૧૯૦

و الله اعلم بالصواب

હિજરી તારીખ
૧૨ / રબિઉલ અવ્વલ ૧૪૪૧ હિજરી.
મુફ્તી ઇસ્માઇલ ઇમરાન મેમન
ઉસ્તાદે દારુલ ઉલુમ રામપુરા સૂરત, ગુજરાત , ઇન્ડિયા. ઔર સેક્રેટરી જમિયતે ઉલમા ઍ હિન્દ, સૂરત ગુજરાત.

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૪૯૫⭕

૧. કબ્રસ્તાન કી સફાઈ કે લિએ આગ લગા કર સુખી ઘાસ વગૈરહ જલાના કૈસા હૈ ?

૨. કબ્રસ્તાન મેં કબ્રો પર સબ્ઝ-હરી ઘાસ ઔર દરખ્ત
હોતે હૈ, ઉન કો કાટ દિયા જાએ તાકે લોગોં કો આને જાને મેં તકલીફ ન હો તો કોઈ મુજાઇકા તો નહીં ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما


.૧ જબ કબ્રસ્તાન મેં આગ લેકર જાને મેં મુમાનિઅત-મના હૈ તો કબ્રો કે ઊપર કી ઘાસ વગૈરહ જલાને કી ઇજાજત કિસ તરહ હો સકતી હૈ ?
સફાઈ કે લિએ દૂસરી તદબીર અમલ મેં લાયી જાએ.

૨. મુસ્તહબ યે હૈ કી કબ્ર કે ઊપર કી તર- ગ્રીન ઘાસ વગૈરહ ન કાટી જાએ, ઉસ સે મૈય્યત કો ઉન્સ-દિલ કા બહલાવ હાસિલ હોતા હૈ, ઔર ફાયદા પહુઁચતા હૈ.

સુખ જાને કે બાદ કાટને મેં કોઈ મુજાઇકા નહીં. અલબત્તા અગર કબ્ર કે આસ પાસ ઘાસ વગૈરહ હોને કી વજહ સે લોગોં કો તકલીફ હો તો ઉસે કાટ કર રાસ્તા સાફ કિયા જા સકતા હૈ.

📚 ફતાવા રહીમિયહ ૭/૧૨૪,૧૨૫ જદીદ

و الله اعلم بالصواب

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૫૫૩⭕

નિકાહ કરને કા તકાઝા હૈ લેકિન બીવી કે મહર ઔર ઉસકો રખને કે લિએ પૈસા નહીં હૈ તો ઉસ કે લિએ કર્ઝ લેને કા ક્યા હુક્મ હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

જિસ શખ્સ કો નિકાહ કા શદીદ તકાઝા હો, ઔર ફિલહાલ ઉસકે પાસ માલી વુસ’અત ન હો, તો બેહતર હૈ કે કર્ઝ લે કર નિકાહ કા ઇંતિઝામ કરે.

ઔર જો શખ્સ અદાયગી કી નિય્યત સે પાક-દામની કે મકસદ સે કર્ઝ લેકર નિકાહ કરેગા તો અલ્લાહ કી તરફ સે ઉસકી મદદ હોગી, ઇન શા અલ્લાહ.

હદીશ શરીફ મેં રસૂલુલ્લાહ ﷺ ને ઇર્શાદ ફરમાયા કે તીન શખ્સ કી મદદ કરના અલ્લાહ ત’આલા ને ખુદ અપને ઝિમ્મે મેં લાઝિમ કર રખા હૈ.

૧. અલ્લાહ કે રાસ્તે મેં જિહાદ કરને વાલે.

૨. વહ ગુલામ જો અપની આઝાદી કે લિએ કિંમત અદા કરના ચાહતા હો.

૩. વહ નિકાહ કરને વાલા જો પાક-દામની ચાહતા હો.

📗તિર્મિઝી શરીફ હદીસ નંબર – ૧૬૫૫

ઇસ હદીશ શરીફ સે માલૂમ હુવા કે ઈફ્ફત વ ઈસ્મત-પાક દામની કી હિફાઝત ઔર ઝિના સે બચને કે લિએ જો શખ્સ નિકાહ કા ઇરાદા કરેગા, અલ્લાહ કી મદદ ઉસ કે શામિલ હાલ હોગી.(કરઝા અદા હો જાયેગા)
ઇન શા અલ્લાહ.

📘કિતાબુલ મસાઇલ ૪/૩૬,૪૪

و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૫૫૪⭕

નિકાહ કા શદીદ તકાઝા હો ઔર બીવી કો રખને કે અસ્બાબ ન હો ઔર કોઈ કર્ઝા ભી ન દેતા હો તો ક્યા કિયા જાએ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

ઐસે લોગોં કો હદીસ શરીફ મેં મુસલસલ (લગાતાર) રોઝે રખને કો કહા ગયા હૈ, ઉસસે ઉસ કી શહવત ટૂટતી હૈ, ઇસ તરહ રોઝોંકા રખના ઉસ કે નફસાની તકાઝે કો ઇન શા અલ્લાહ ખત્મ કર દેગા.

📘કિતાબુલ મસાઇલ ૪/૪૫

📗બા હવાલા બુખારી શરીફ હદીસ નંબર ૫૦૬૬

و الله اعلم بالصواب

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૫૫૫⭕

અગર કિસી કે પાસ હજ કે સફર કે બકદ્ર માલ જમા હો જાએ, ઔર ઉસે નિકાહ કી ભી ઝરુરત હો, તો ઉસે અવ્વલન હજ કરના ચાહિએ યા નિકાહ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

ઇસ બારે મેં યે તફસીલ હૈ કે
અગર અભી હજ કે સફર મેં દેર હો, (મસલન : શાબાન યા મુહર્રમ કે મહીને મેં માલ હાસિલ હો, ઔર હજ કે લિએ લોગ ઝિલ-કદહ મેં જાતે હૈ) તો પહલે નિકાહ કરને કી ઇજાઝત હૈ.

ઔર હજ કા વકત કરીબ હો તો નિકાહ કો મોઅખ્ખર કરેગા, ઔર પહલે હજ કી અદાયગી કરેંગા.

બશર્તે કે નિકાહ કો મોઅખ્ખર કરને મેં ગુનાહ મેં મુબ્તલા હોને કા યકીન ન હો, અગર ઐસી કૈફિયત હો તો બહરહાલ નિકાહ કો મુકદ્દમ રખા જાએગા.

📚કિતાબુલ મસાઇલ ૩/૮૬

و الله اعلم بالصواب

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૫૫૬⭕

શરી’અત કમ ઉમરી મેં શાદી કી ઇજાઝત દેતી હૈ ?
યા ઉસ કે લિએ કોઈ ઉમ્ર કી હદ હૈ ?
કિસ ઉમ્ર નિકાહ કરના બેહતર હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

નિકાહ કે લિએ શર’અન કોઈ મુતય્યન મુદ્દત નહીં હૈ, બલ્કિ ઉમ્ર મેં કિસી ભી હિસ્સે મેં નિકાહ હો સકતા હૈ. અલબત્તા બાલિગ હોને સે પહલે લડકા યા લડકી ખુદ નિકાહ કા અક્દ નહીં કર સકતે, બલ્કિ ઉન કે વાલી (વાલીદ, યા દાદા વગૈરહ) ઉન કે મસ્લિહતોં કો મદ્દે નઝર રખ કર નિકાહ કર સકતે હૈ.

સહીહ અહાદીસ કે મુતાબિક ઉમ્મુલ મુ’અમિનીન હઝરત આઇશા (રદિયઅલ્લાહુ ત’આલા અન્હા) કા નિકાહ ૬ સાલ કી ઉમ્ર મેં ઉન કે વાલિદ હઝરત અબુબક્કર સિદ્દીક (રદિયઅલ્લાહુ ત’આલા અન્હુ) ને રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કે સાથ કર દિયા થા. ઔર ૯ સાલ કી ઉમ્ર મેં આપ રદિયઅલ્લાહુ ત’આલા અન્હા કી રુખસતી અમલ મેં આઈ.

લિહાઝા જબ લડકા લડકી દોનોં બાલિગ હો જાએ ઔર હુકૂકે જવજિયયત કી અદાયગી પર કાદિર હો જાએ ઔર મુનાસિબ રિશ્તા મિલ જાએ તો ફૌરન નિકાહ કર લેના બેહતર હૈ. ફિતનોં સે બચને કા બેહતરીન રાસ્તા યહી હૈ.

(નૉટ: ઇંડિયા કે નયે લૉ કે ઐતિબાર સે ૧૫ સાલ કી લડકી કા નિકાહ ભી કાનૂન ભી સહીહ હૈ.)
એડવોકેટ ઇમરાન મલિક સુરત.

📘 દારુલ-ઇફ્તા
દારુલ ઉલૂમ દેવબંદ

માખૂઝ: દારુલ-ઇફ્તા દારુલ ઉલૂમ દેવબંદ
ફતવા નંબર :- ૪૨૨૪૧
માખૂઝ: દારુલ-ઇફ્તા જમીઅત-ઉલ-ઉલૂમ-ઉલ-ઇસ્લામયયહ બિન્નોરી ટાઉન.
ફતવા નંબર :- ૧૪૪૦૦૮૨૦૦૬૩૫

و الله اعلم بالصواب

 

⭕ આજ કા સવાલ નંબર – ૨૫૫૭ ⭕

અભી ઇસ્લામી નયા સાલ ૧૪૪૩ આને વાલા હૈ, નયે સાલ કી ખુશી મેં હમેં કયા કરના ચાહિયે..?
કયા એક દુસરે કો મુબારકબાદી દે ઔર દુઆ દે સકતે હૈ..?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

ઇસ્લામ એક સાદગી વાલા દીન હૈ ઉસમેં ગૈર કૌમો કી નકલ હો ઐસી બાતોં સે એહતિયાત કરને કી તાલીમ હૈ, ઔર દીન મનાને કી રસમ ના હોના યેહ ઉસકે મિજાઝ હૈ. ઇસલિયે હિજરી તારીખ કી શુરૂઆત હઝરત ઉમર رضي الله عنه કે દૌર સે શુરૂ હોને કે બાવજુદ હઝરત ઉષ્માન, હઝરત અલી વગૈરહ સહાબા رضي الله عنهم સે ઇસ બારે મેં કોઇ ખાસ અમલ સાબિત નહિં, અલબત્તા એક દુઆ પળ્હના સાબિત હૈ, વોહ દુઆ પળ્હ લેના ચાહિયે વોહ દુઆ યેહ હૈ…

”الھم ادخلہ علینا بالامن والایمان و السلامت و الاسلام و رضوان من الرحمان و جوار من الشیطان”

અલ્લાહુમ્મ અદ્ ખિલહુ અલયના બિલ અમની વલ ઇમાન, વસ સલામતી વલ ઇસ્લામ, વ રીઝવાનીમ મિનર્રહમાન, વ જિવારીમ મિનશ્શયતાન
(અલ મુઅજમુલ અવસત)

ઔર એક દુસરે કો દુઆ દેના ઔર નયી ચીજ કી મુબારકબાદી દેને મેં ભી કોઇ હરજ નહિં, જાઇઝ હૈ મુબારકબાદી દેના ભી બરકત કી દુઆ હી હૈ લેકિન સુન્નત સે સાબિત નહિં. ઉસકે લિયે કોઇ ખાસ અલ્ફાઝ ભી સાબિત નહિં લિહાઝા ગૈરો કી મુશાબહત ના હો ઇસલિયે ના ઇસમેં ખુશી મનાઇ જાયે, ના પાર્ટી દી જાયે, ના રોશની કી જાયે. ઇસ તરહ અલ્ફાઝ કો ખાસ કિયે બગૈર મુબારકબાદી ભી દે સકતે હૈ ઔર દુઆ માંગના ઔર દેના હર અચ્છે મૌકે પર યેહ ઇસ્લામ મેં પસંદીદા હૈ.

📗 અલ મુવસતુલ ફિકહીય્યાહ ૧૪/૧૦૦

📄 ઓનલાઇન ફતવા દારૂલ ઉલુમ દેવબંદ સે માખુઝ ઇઝાફો કે સાથ

✅ તસ્દિક
૧. મુફ્તી જુનૈદ સાહબ, ઇમામો ખતીબ મસ્જિદે નૂર કોલાબા, મુંબઈ
૨. મુફ્તી ફરીદ સાહબ, કાવી જંબુસર
૩. મૌલાના સલીમ મેમન, ગોરેગાંવ

و الله اعلم بالصواب

⭕ આજ કા સવાલ નં. ૨૫૭૬⭕

૧.    બચ્ચો કો ખેલને કે લીયે ગુડીયા દે સકતે હૈ યા નહિં,
ઔર ગુડીયા ઘર મેં રખના કૈસા હૈ..?

૨.    ગુડિયા  (ડૉલ ) ઔર  ગુડ્ડા  ( ટેડી બેર) બેચના કૈસા હૈ ?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

૧.   અગર ગુડીયા યા કોઇ ખિલૌના ઐસી હૈ કે ઉસમેં જાનદાર શકલો સૂરત બની હુઇ નહિં તો ખેલને દેને ઘર મેં રખને મેં કોઇ હરજ નહિં.

અગર જાનદાર કી શકલો સૂરત બની હુઇ હો તો ઉસકો બચ્ચો કો દેના યા ઘર મેં રખના મના હૈ.

📗 ફતાવા મહમુદીયા ૧૯/૫૦૩

હઝરત આઇશા રદીઅલ્લાહુઅન્હા કે પાસ જો ગુડીયા થી ઉસકે બારે મેં એક કૌલ તો યેહ હૈ કે વોહ કપડે કી થી જીસમેં આંખ નાક વગૈરહ સે શકલો સૂરત બની હુઇ નહિં થી,
દુસરા કૌલ યેહ હૈ કે ગઝવ એ ખંદક ઔર ખૈબર પહેલે કી બાત હૈ, બાદ મેં જાનદાર કી તસ્વીર વગૈરહ કે હલાલ હોને કા હુકમ મન્સૂખ/કેન્સલ હો ગયા.

📙 ફતાવા કાસમીયા ૨૪/૫૭૧

📘 જવાહિરૂલ ફિકહ જદીદ ૭/૨૫૦ સે માખુઝ

૨.   બચ્ચોં કી ગુડિયા (ડૉલ) યા ટેડી બેયર જિસમે તસ્વીર હી અસલ મકસૂદ હોતી લિહાઝા ઉસકા ખરીદના બેચના જાઇઝ નહિ.

📕કિતાબં નવાઝિલ ૧૦/૪૧૫
બા હવાલા શામિ ઝકરિયા ૭/૪૭૮
و الله اعلم بالصواب

⭕આજ કા સવાલ નં-  ૨૫૮૫⭕

મેરે ચપ્પલ એક શખ્સ બિલા ઇજાઝત પહન કર ગુમ કર દિએ,  તો ક્યા મેં ઉસ શખ્સ સે ચપ્પલ કી કીમત વુસૂલ કર સકતા હૂઁ ?

અગર વસૂલ કર સકતા હૂઁ તો કિતની કીમત લૂઁ ?  મેરી ચપ્પલ ઇસ્તેમાલ કી હુઈ થી.

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا مسلما

પૂછિ હુઈ સૂરત મેં આપ ચપ્પલ કી કીમત વસૂલ કર સકતે હો ઔર આપ કી ઇસ્તેમાલ કી હુઈ ચપ્પલ કી જો બાઝારી  કીમત (વૈલ્યૂ) હો ઉતની કીમત વસૂલ કર સકતે હો.

📗મહમૂદુલ ફતવા ૭/૩૭૪
📘બા હવાલા દુર્રુલ હુક્કામ .

و الله اعلم بالصواب

 

⭕ *આજ કા સવાલ નંબર -૨૫૮૬ ⭕*

મેરી દુકાન જિસ બાજાર મેં હૈ ઉસમે સિર્ફ ૫ તરહ કે કારોબાર ચલતે હૈં :
(૧) પતંગ કી ડોરી,
(૨) હોલી કી પિચકારી,
(૩) રક્ષાબંધન કી રાખિયાં,
(૪) ખિલોને, જિસમે કુછ તસ્વીરે ઔર કુછ બગૈર તસ્વીર કે હોતે હૈ,
(૫) આતિશ બાજી કા સામાન જિસકો આમ તૌર પર હિન્દૂ લોગ જલાતે હૈ.

ઇન મઝ્કૂરહ ચીઝોં કે ખરીદાર ૯૦% હિન્દૂ હોતે હૈં.

નીઝ અગર કિરાયે સે રહને વાલા શખ્સ મુસલમાન હો તો ક્યા મેં મઝકૂરહ કારોબાર કે લિએ અપની દૂકાન કિસી મુસલમાન કો દે સકતા હૂઁ ?
યા ફિર ઇસકે અલાવહ કોઈ ઔર શકલ હો તો તહરીર ફરમાએ.

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

સવાલ મેં મઝ્કૂરહ કારોબાર સબ મકરૂહ હૈ, ખાસ કર રક્ષાબંધન, હોલી, કે સામન ઔર આતિશ બાજી કી ખરીદો ફરોખ્ત બિલકુલ જાઇઝ નહીં.

મુસલમાન કો ઐસા કારોબાર હરગિઝ નહીં કરના ચાહિયે.

લેકિન અગર આપ દુકાન કિરાયે પર દે ઔર કીરાયેદાર યહ કારોબાર કરે, ખ્વાહ વહ હિન્દૂ હો યા મુસલમાન, તો આપકે લિએ આપકી દુકાન કા કિરાયા હરામ ન હોગા, ઔર મકરૂહ કારોબાર કા ગુનાહ ખુદ કિરાયેદાર પર હોગા.

📗 કિતાબન નવાઝિલ ૧૨/૪૯૨

و الله اعلم بالصواب

🟢આજ કા સવાલ નં.2️⃣6️⃣0️⃣0️⃣🟢

તિજારત મેં અગર રૂપિયા – પૈસા ખોટા (ડુપ્લીકેટ) આ જાયે તો કયા કરે ?

🟢 જવાબ 🟢

حامد ومصلیا و مسلما

અગર મા’લુમ હૈ કે કિસ કે પાસ સે આયા હૈ તબ તો ઉસી કો દે દે, જિસ તરહ ભી મુમકિન હો. ચાહે બતા કર, ચાહે ધોખા દે કર, (ચુપકે સે ઇસલિયે કે યહ હકીકત મેં અપને હક કો હાસિલ કરના હૈ જો જાઇઝ હૈ.)

અગર મા’લુમ ન હો તો કિસી ઔર કો ધોખા દેના જાઇઝ નહીં, બતા કર દિયા જાએ, ચાહે લેને વાલા કમ કીમત પર લે,

યા અગર કિસી જગહ ઉસે ઝુલ્મન લિયા જાયે તો વહાઁ બિલા બતાયે ભી દેના દુરુસ્ત હૈ.(જૈસે કે બાઝ સરકારી લોગો કો જો બિલા રિશ્વત કામ નહીં કરતે)

નોટ:- ઉપર બતાયા હુવા શરઈ હુકમ હૈ, કરન્સી નોટ કે બારે મે ( fake currency )સરકારી ગાઈડલાઈન્સ કો મા’લુમ કરકે ઉસે અમલ મે લાના follow કરના ઝરુરી હૈ.

📗 ફતાવા મહમૂદિયા દાભેલ ૧૬/૧૭૨
બાહવાલા દુર્રે મુખ્તાર મા રદદિલ મુહતર

و الله اعلم بالصواب

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૬૦૭ (હિસ્સા ૧)⭕

રાસ્તે મેં કોઈ ચીઝ મિલી યા દુકાન પર કોઈ ગ્રાહક કોઈ ચીઝ ભૂલ ગયા ઔર વહ મિલી તો ઉસકા શરીઅત મેં કયા હુક્મ હૈ ?
ઇસે લેકર રખ લેના કૈસા હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

ઐસી ચીઝ અગર રસ્તે મેં મિલી ઔર યહ ડર હૈ કે યહ ચીઝ જાએ’અ હો જાયેગી યા કોઈ લે લેગા ઔર અસલ માલિક તક નહીં પહુંચાયેગા તો ઉસકો માલિક તક પહોંચાને કી નિય્યત સે ઉઠા લેના ઔર માલિક તક પહુંચાના વાજિબ હૈ.

અગર ગાલિબ ગુમાન હૈ કે ઉસકા માલિક ખુદ તલાશ કરેગા તો વહ ચીઝ ઉસીકો મિલ જાએગી, યહ ચીઝ જાએ’અ નહીં હોગી, તો નહીં ઉઠાના ચાહિએ.

ન ઉઠાને સે ગુનેહગાર ન હોગા.

લેકિન ઇસ સુરત મેં ભી અગર ઉઠા લિયા તો અસલ માલિક તક પહુંચાના વાજિબ હૈ, ખુદ રખ લેના દુરુસ્ત નહીં.

📗દરસી બહિશ્તી ઝેવર સફા ૪૭૦ સે માખૂઝ

و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૬૦૮⭕

એક આદમી કા સૂદી કારોબાર હૈ, ઉસને કિસી કો કપડા હદિયા દિયા, તો ઉસ કપડે કો ઇસ્તેમાલ કર સકતે હૈં યા નહીં?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

અગર ઉસકી તમામ યા અક્સર આમદની સૂદી હૈ, તો યહ હદિયા લેના દુરુસ્ત નહીં હૈ.

અલબત્તા અગર વહ યહ બતલાતા હૈ કે યહ કપડા હલાલ તરીકે સે હાસિલ કિયા હુવા હૈ, તો યહ લે સકતે હૈ.

ઔર ઉસકી અક્સર આમદની હલાલ હૈ તો લેના જાઇઝ હૈ.

અલબત્તા અગર માલુમ હો જાએ કે યહ કપડા હરામ તરીકે સે હાસિલ કિયા હુવા હૈ તો લેના જાઇઝ નહીં હૈ.

📗(ફતાવા એ મહમૂદિયા: ૧૬/૪૮૧)

و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૬૧૦⭕

તાવીઝ ધાગા કરના જાયઝ હે યા નાજાયઝ ?
ઔર ઇસમેં શરીયત કા ક્યા હુક્મ હે??

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

 કિસી કો નુકસાન પહુઁચાને કે લિએ જો તાવીઝ કિયે જાતે હૈ ઉનકા હુક્મ વહી હે જો જાદૂ ટોના કા હે, કે ઇનકા કરના ઔર કરાના હરામ ઔર કબીરા ગુનાહ હે, બલ્કિ ઇસસે કુફ્ર કા અંદેશા હે.

અલબત્તા તાવીઝ અગર કિસી જાઇઝ મકસદ કે લિએ કિયા જાયે તો જાઇઝ હે, ઇસકી ૩ શર્તેં હૈ.

૧- કિસી જાઇઝ મકસદ કે લિએ હો, નાજાઇઝ મકસદ કે લિએ ન હો.

૨- ઇસકે અલફાઝ કુફ્ર ઔર શિર્ક પર મુશ્તમિલ ન હો, યાનિ ઇસમેં કોઈ ગુનાહ, શિર્ક કી બાત ન લિખી હો, ઔર જિનકા મફહૂમ માલૂમ ન હો તો નાજાઇઝ હે.

૩- ઇનકો મો’અસ્સીર બિઝ્ઝાત (અસલ તાવીઝ હી મેં તાકત હૈ) ન સમઝા જાએ, ઇનકી તાસીર ભી અલ્લાહ કે હુક્મ કે તાબે હૈ.

🔷બેહતરીન અમલ 🔷

 ૧- બેહતર યે હે કે તાવીઝ વગેરા સે દૂરી રખે ઔર દુઆઓ કા એહતેમામ કરે,
(તાવીઝ તો ઉન બચ્ચો કે લિએ હોતા હે જો દુઆએ નહીં માંગ સકતે કે લિખ કર ઉનકે ગલે મેં લટકા દિયા જાએ, જો દુઆએ માઁગ સકતે હૈ અપની હર પરેશાની કો દુઆઓ કે ઝરિયે હલ કરાયે)

 ૨- તાવીઝ કે માના પનાહ તલબ કરના હે, ઔર હર મુસલમાન મર્દ, ઔરત કે લિએ બેહતરીન તાવીઝ હર ફર્ઝ નમાઝ કે બાદ, સુરહ ઇખલાસ ( કુલ્હુવલ્લાહ) સુરહ ફલક, સુરહ નાસ ઔર આયતલ કુર્સી પઢ઼ના હૈ.

 ૩- ઇસી તરહ “મંઝિલ”  જો કુરઆને કરીમ કી આયાત હૈ, નજર, જાદુ, આસેબ-જિન્નાત કા અસર વગેરા સે હિફાઝત કા બેહતરીન અમલ હૈ.

📗આપકે મસાઇલ ઔર ઉનકા હલ, જિલ્દ-૧, સફા ૩૫૦

و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૬૧૫⭕

નિકાહ મેં લડકી કા વલી કિસે કહતે હૈં?
વલી કૌન બન સકતા હૈ?
કિસ કા હક્ ઝ્યાદા હૈ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

લડકી ઔર લડકે કે નિકાહ કરને કા જિસકો ઇખ્તિયાર હોતા હૈ ઉસકો “વલી” કહતે હૈ

લડકી ઔર લડકે કા વલી સબ સે પહલે ઉસકા બાપ હૈ.
અગર બાપ ન હો તો દાદા, વહ ન હો તો પરદાદા, અગર યહ લોગ કોઈ ન હો તો સગા ભાઈ, સગા ભાઈ ન હો તો સૌતેલા ભાઈ યા’નિ બાપ શરીક ભાઈ (બાપ એક હો માઁ અલગ અલગ), ફિર ભતિજા, ફિર ભતિજે કા બેટા, ફિર ભતીજે કા પૌતા.
યહ લોગ ન હો તો સગા ચાચા, ફિર સોતેલા ચાચા, યા’નિ બાપ કા સોતેલા ભાઈ, ફિર સગે ચાચા કા બેટા, ફિર ઉસકા પૌતા, ફિર સોતેલે ચાચા કા બેટા, ફિર ઉસકા પૌતા, યહ કોઈ ન હો તો બાપ કા ચાચા વલી હૈ, ફિર ઉસકી ઔલાદ. અગર બાપ કા ચાચા ઔર ઉસકે બેટે, પૌતે, પડપૌતે. કોઈ ન હો તો દાદા કા ચાચા, ફિર ઉસકે લડકે, પૌતે, પડપૌતે વગૈરહ.
યહ કોઈ ન હો તબ માઁ વલી હૈ, ફિર દાદી ફિર નાનિ, ફિર નાના, ફિર હકીકી બહન, ફિર સોતેલી બહન. જો બાપ શરિક હો, ફિર જો ભાઈ બહન માઁ શરિક હો, (માઁ એક બાપ અલગ અલગ) ફિર ફુફિ, ફુફા, મામુ, ફિર ખાલા વગૈરહ.

નાબાલિગ, કાફિર કિસી મુસ્લમાન કા વલી નહીં હો સકતા ઔર મજનૂઁ પાગલ ભી કિસી કા વલી નહીં હૈ.

📗બહિશ્તી ઝેવર મર્દોં કે લિએ સફા ૩૮૪

و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૫૨૪⭕

હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલય્હિ વ આલિહિ વસલ્લમ કી વિલાદત ઔર વફાત કી ઉર્દુ ઔર અંગ્રેજી તારિખ ક્યા હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

🌹નબિયોં કે ઇમામ, બા’ઇસ એ તખલીક એ કા’યનાત સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહિ વસલ્લમ કી યૌમે વિલાદત યાને પૈદા’ઈશ એ મુબારક કા દિન “પીર” યાને સોમવાર હૈ.

ઓર તારિખ એ વિલાદત એ શરીફા યાને પૈદાઇશ કી તારિખ મેં મુખ્તલિફ અકવાલ કિતાબોં મેં મિલતે હૈ.

મગર મુહક્કિકીન કી એક જમાત ને રબી’ઊલ અવ્વલ કી ૮ તારિખ કો ઔર દૂસરી જમાત ને ૯ તારિખ કો સહીહ કરાર દિયા હૈ.

ફિરકાહ એ રઝવિય્યહ (બરેલ્વિયત/રઝાખાનીયત) કે બાની ઓ પેશ્વા અહમદ રજાખાન સાહબ બરેલવી ને ભી મુહક્કિકીન કી પહલી જમાત કી મુઆફકાત કરતે હુવે ફતાવા રિઝવિયા જિલ્દ ૨૬ મેં ૮ તારિખ કો સહીહ માના હૈ.

ઓર અંગ્રેજી ઐતિબાર સે ૨૦ અપ્રૈલ ૫૭૧ ઈસ્વી કો સુબહ સાદિક કે વક્ત ૪:૨૦ સુબહ કો હુઇ થી.

📘રવઝતુલ ઓફ માહિરીન ફલાકિયત અલ્લામા સુહૈલી રહમતુલ્લાહી અલય્હિ. ૧/૨૮૨
📕 અર રહીકુલ મખતૂમ.

ઓર આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કી યૌમ એ વફાત ભી પીર યાને સોમવાર કા દિન હૈ.

ઓર તારીખ એ વફાત મષ્’હૂર કૌલ કે મુતાબિક રબી ઉલ અવ્વલ કી ૧૨વી તારિખ હૈ.

ઇસી લિએ અવામ મેં યહ તારિખ ૧૨ વફાત સે મશ’હૂર હૈ.

અગરચે યહ મશ’હૂર કૌલ ભી દુરુસ્ત નહીં હૈ.

વિલાદત કા ૧૨ રબીઉલ અવ્વલ મશહુર કૌલ દુરુસ્ત નહિં હૈ, ક્યૂઁ કે પીર કા દિન કિસી ભી તરહ ફિટ નહીં હોતા, ગોયા જો લોગ ૧૨ રબીઉલ અવ્વલ કો વિલાદત સમઝ કર ખુશિયા મનાતે હૈં હકીકત મેં શૈતાન ઉનસે વફાત પર ખુશિયા મનવા રહા હૈ,
ખુશિયા ન માનાને વાલોં કો ઇબ્લીસ કેહને વાલે ખુદ હી ઇબ્લીસ બન રહે હૈ,
ક્યૂઁ કે વફાત કે દિન ઇબ્લીસ ઔર ઇબ્લીસ કી પૈરવી કરને વાલોં ને ખુશિયાં મનાઈ થી.

و الله اعلم بالصواب

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૬૫૨⭕

કિસી શખ્સ પર ઝુલ્મ કિયા યા કિસી સે રિશ્વત લી યા કિસી કી ગીબત કી હો ઔર અબ વહ મર ચુકા હૈ તો ઉસ કે ઇન હુકૂક કી અદાયગી કા કિયા તરીકા  હૈ?

🔵જવાબ🔵

, حامد ومصلیا و مسلما

અવ્વલ તો પૂરિ કોશિશ ઉન કા પતા લગાને મેં કરે. 

અગર પતા લગ જાએ તો ઉન કા હક પહુંચાયે યા મુઆફ કરાવે.

અગર માલૂમ હો કે વહ મર ગએ હૈં તો માલી હુકૂક ઉન કે વુરસાઓ કો પહોંચા દો યા મુઆફ કરા દો.

અગર વારસા  કા ભી પતા ન ચલે તો જિતની રકમ તુમ ને ઝુલ્મ, ચોરી યા રિશ્વત સે લી હૈ ઇતની રકમ ખૈરાત કર દો ઔર નિય્યત કર લો કે હમ ઉન કી તરફ સે અદા કર રહે હૈ.

📗હુકૂકુલ ઇબાદ સફા ૫૬ હકીમુલ ઉમ્મત રહમતુલ્લાહિ અલૈહિ કી.

و الله اعلم بالصواب

و الله اعلم بالصواب

✍🏻મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન
🕌ઉસ્તાઝે દારુલ ઉલૂમ રામપુરા, સૂરત, ગુજરાત, ઇંડિયા.