⭕ આજ કા સવાલ નંબર – ૨૫૯૧ ⭕

ઓરત ટીચિંગ કર સકતી હૈ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

પઢાનેવાલી ઔરતેં યા છોટે બચ્ચે હો તો તાલીમ દે સકતી હૈ. અગર બડે લડકે હો તો પરદે કે શરાઇત કા લિહાઝ કરતે હુવે ફિત્ને કા અન્દેશા ન હો તો ગુંજાઈશ હૈ.
બા શર્તે કે તાલીમ જાઇઝ ઉમૂર-કામોં કી હોની ચાહિયે.

📕મહમૂદુલ ફતવા ૮/૨૮
و الله اعلم بالصواب

 

⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૬૦૫⭕

દીની દર્સગાહ, સ્કુલ્, ટ્યૂશન મેં શા’બાન મેં ૪ મુદર્રિસોં- ઉસ્તાઝોં- ટીચર્સ કો અલાઈદહ કર દિયા, શવ્વાલ (વેકેશન કે બાદ,) મેં ઉનકો વાપસ પઢાને કે લિએ લાના નહીં હૈ, ૨ મહીને રમજાન- યા વેકેશન કી છુટ્ટીયોં તન્ખ્વાહ કા શરઈ  ઐતબાર સે મુસ્તહિક હૈ યા નહીં?

🔵 જવાબ 🔵

حامدا و مصلیا مسلما

મુદર્રિસીન- ટીચર્સ કે તકર્રુરી- નોકરી પર રખતે કે વક્ત ઉન કે સાથ જો શરાઈત તય કિયે ગએ હૈ, ઉન કે મુવાફીક અમલ કિયા જાએ.

અગર સાફ સાફ શરાઈત તય નહીં કિયે ગયે, લેકિન મદારીસ, સ્કૂલ્, ટ્યૂશન કે કવાઇદ લિખે હુવે ઔર મારૂફ- મશહૂર હૈં તો વહ ભી શર્ત કે દર્જે મેં હોંગે (ઐસા સમઝા જાયેગા કે જૉબ પર રખને સે પહલે યે શર્ત કી થી)

ઔર અગર શર્ત ન સાફ સાફ બયાન કી હૈ ન મશહૂર હૈ તો દૂસરે મદારિસ ઇસ્લામિયાહ મેં જો મશહૂર હૈ ઉનકા ઇત્તિબા’અ કિયા જાએ.  યા’નિ ઉન કે કાયદોં પર અમલ હોગા.

📗મહમૂદુલ ફતાવા ૮/૨૫૧

و الله اعلم بالصواب