⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૫૮૯⭕

સફર કા મહીના શુરૂ હો ચૂકા હૈ. આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહે વસલ્લમ કા ઇરશાદ હૈ કે સફર કે મહીને મેં સારી આફતે ઔર મુસીબતે ઝમીન પર ઉતરતી હૈ ઇસ લિએ ઇન સબ સે હિફાઝત કે લિએ હર નમાઝ કે બાદ ૧૧ મર્તબા યા બાસિતુ યા હાફિज़ૂ કા વિર્દ કરે.
ક્યા યે બાત સહીહ હૈ ?
ક્યા સફર મહીના મનહૂસ હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا و مسلما

ઇસ્લામ મેં કોઈ મહીના, દિન, કોઈ ઘડી મનહૂસ ઔર ભારી નહીં.

નહૂસત અલ્લાહ કી લાનત, ફિટકાર, ઔર ગજબ નમાઝ છોડ઼ને સે, સુદી લેનદેન, ઝીના, નાચ – ગાના, બેપર્દગી ઔર બેહયાઈ વગેરહ ગુનાહ જો ઘર ઘર મેં આમ હૈ, ઉસસે આતી હૈ, લિહાજા ઇસસે બચને કે એહતમામ કરના ચાહિએ.

ઔર કિસી આફત કા નાઝિલ હોના કિસી મહીને કે સાથ ખાસ નહીં, ઐસા અકીદહ ઇસ્લામી અકીદહ નહીં. ઐસા અપશુગુન ઔર બદ ફાલી જાહિલ લોગ કૌમ લેતી હૈ, ઇસ્લામ મેં ઇસ કી ઇજાઝત નહીં.

ઊપર જો હદીસ પેશ કી ગઈ હૈ વહ મવ્જૂઆ-મનઘડત હૈ.

લિહાઝા ગલત અકીદહ કે સાથ કિસી ખાસ વિર્દ કા એહતમામ ભી દુરુસ્ત નહીં.

📗અગલાતુલ અવામ સફા ૩૭ સે માખુઝ

و الله اعلم بالصواب