⭕આજ કા સવાલ નંબર – ૨૬૧૧⭕

ઝૈદ (૨ ) દો લાખ રુપયે ઉમર સે ઉધાર લે રહા હૈ, ઔર કહતા હૈ કે એક સાલ કે બાદ ૨ લાખ કે બદલે ૨.૫૦ (ઢાઈ લાખ) દૂંગા.
પચાસ હઝાર હદીયે મેં અપની ખુશી સે દુઁગા, તો ઝૈદ સે યહ પૈસે લેના ઉમર કે લિએ જાઇઝ હૈ ?

🔵જવાબ🔵

حامدا و مصلیا مسلما

ઝૈદ સે યહ પૈસે લેના ઔર દેના દોનોં સૂદ હૈ, લિહાઝા જાઇઝ નહીં.

📗મહમૂદુલ ફતાવા ૮/૩૬૨

و الله اعلم بالصواب