પહેલે ખુદ હજ કરે યા વાલીદૈન કો કરાયે.?

જવાબ

حامدا و مصلیا و مسلما

ઔલાદ કે ઝિમ્મે માં બાપ કો હજ કરાના ઝરૂરી નહિં, લેકીન અગર અલ્લાહ તઆલા ને ઔલાદ કો માલ દિયા હૈ તો હજ કરાના બડી સઆદત (ખુશનસીબી) હૈ.

આપકે મસાઇલ ૪/૭૨

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ,

હનફી ઉસ્તાઝે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત ૧૬ શવ્વાલ ૧૪૪૦ હિજરી

 

મુફતી સાહબ, મેરી હજ કુબુલ હો ગઇ ઉસકી કોઇ અલામત હૈ..? અગર હૈ તો હવાલે કે સાથ બતાને કી ગુઝારીશ.

જવાબ:  حامدا و مصلیا و مسلما

હજ કુબુલ હોને કી નિશાની‘: જી હાં..! આપકી હજ અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝઝત કી બારગાહ મેં કુબુલ હો ગઇ ઇસકી અલામત યેહ હૈ કે.

હજ કે બાદ આમાલે સાલેહા કા એહતમામ ઔર પાબંદી ઔર આખીરત કી તરફ રગબત બઢ જાયે, ઔર પહેલી હાલત સે બહેતર હો જાયે.

{ મર્દ દાઢી ના હો તો દાઢી રખ લે, તખ્નો કે ઉપર પાયજામા ના પહેનતા હો તો પહેનના શુરૂ કરે ઔરત પર્દા ના કરતી હો તો પર્દા કરના શુરૂ કરે, ઔર દોનો શરઇ લિબાસ કા એહતેમામ કરે}.

હજ કુબુલ હોને કી નિશાની“: ઇસલીયે હજ કે બાદ અપને આમાલ ઔર અખ્લાક કા ખાસ તૌર સે ખ્યાલ રખના ચાહિયે ઔર તા’અત ઔર ઇબાદત મેં ખુબ કોશીશ કરની ચાહિયે, ગુનાહ ઔર બુરે અખ્લાક સે નફરત ઔર પરહેઝ કરના ચાહિયે.

હજ કુબુલ હોને કી નિશાની

મુઅલ્લિમુલ હુજજાજ સફા ૩૩૭ સે ૩૪૧.

યેહ બાતેં પૈદા હો ગઇ ઇન્શાઅલ્લાહ આપકા હજ કુબુલ હૈ, અગર નહિં હુઇ તો પૈદા કરને કી પુરી કોશીશ કરે ઔર હજ કુબુલ હોને કી દુઆ કરતે રહે, આપ હમેં ઔર પુરી ઉમ્મત કો દુઆઓ મેં યાદ ફરમાયે.

و الله اعلم بالصواب

મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી.

ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત.