કયા મર્હૂમ કી રૂહ ઘર પર આ સકતી હૈ ?
ઈસ બારે મેં હજરત અલી રદીઅલ્લાહુ અન્હુમ કી રિવાયત હૈ તો ઉસકા કયા જવાબ હૈ ?

જવાબ

حامدا و مصلیا مسلما

મુર્દે કી રૂહ અગર નેક હૈ તો વોહ બદબુદાર દુનિયામેં નહીં આયેગી, યહાં કે અહવાલ દુસરે નેક મુર્દો કે ઝરિયે ઉનકો માલુમ હો જાતે હૈ. ઔર અગર રુહ બદ ( બુરી ) હૈ, તો અઝાબ કે ફરિસ્તે ઉનકો છોડતે નહીં હૈ.

મરને કે બાદ કયા હોગા ?

લિહાઝા રુહ આને કે બારે મેં જીતની ભી રિવાયત હૈ સબ મૌજુઅ – મનઘડત ઔર બનાવટી હૈ. યે બાત હજરત મૌલા અલી કારી જીન્હેં બરેલ્વી હજરત ભી માનતે હૈ, અપની કિતાબ તબકતુલ હનફીયા મેં કહી હૈ.

ફતાવા મહેમુંદીયા ~૧/૬૦૯

ઔર યે રિવાયત અક્લ કે ભી ખિલાફ હૈ કે, જબ ઉનકી પૂકાર ચીખ ચીખ કર કહેને કે બાવજુદ કોઇ સુનતા નહીં હૈ, માયુસ હો જાતી હૈ તો હર હફતે કયોં આતી હૈ ? ઈસાલે સવાબ કી ઐસી મહોતાજ હર રુહ નહીં હોતી હૈ. ઉસ રિવાયત મેં સબ કો મહોતાજ બના દિયા હૈ.

و الله اعلم بالصواب
હિજરી તારીખ: ૧૪/ રબીઉલ આખર ૧૪૪૧ હિજરી
મુફ્તી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમન હનફી ચિસ્તી
ઉસ્તાદે દારુલ ઉલુમ રામપુરા સૂરત, ગુજરાત , ઇન્ડિયા. ઔર સેક્રેટરી જમિયતે ઉલમા ઍ હિન્દ, સૂરત ગુજરાત.

ઇલ્મી(બાત) સિખના મેસેજ( ફૈલાના) ઇબાદ્ત સે બહેતર હૈ.

 

ફર્ઝ કી તારીફ‘: ફર્ઝ કિસે કહેતે હૈ..?

જો ઉસકે ઇન્કાર કરે ઉસકા કયા હુકમ હૈ..?

જવાબ:  حامدا و مصلیا و مسلما

ફર્ઝ કી તારીફ“: ફર્ઝ ઉસ હુકમ કો કહેતે હૈ જો દલીલે કતઇ ઔર યકીની સે સાબિત હો, યાની કુરઆન કી ઐસી આયત ઔર ઐસી સહીહ હદીષ સે સાબિત હો કે ઉસ આયત ઔર ઉસ હદીષ કે માયને ઔર મતલબ મેં દુસરે માયને ઔર મતલબ કા એહતિમાલ ના હો, યાની ઉસકા મહફૂમ સાફ ઔર એક હો, યા સહાબા ઔર તાબેઇન કે ઇજમાઅ (ઇત્તિફાક, એક રાય) હોને સે સાબિત હો.

ઉસકા ઇન્કાર કરનેવાલા કાફિર હૈ ઔર બગૈર ઉઝર કે છોડનેવાલા ફાસિક ઔર સખ્ત ગુનહગાર હૈ.

જવાહિરૂલ ફિકહ ૧/૧૦૫

و الله اعلم بالصواب

ફર્ઝ કી તારીફ“: મુફતી ઇમરાન ઇસ્માઇલ મેમણ, હનફી, ચિશ્તી.

ઉસ્તાદે દારૂલ ઉલુમ રામપુરા, સુરત, ગુજરાત, ભારત.

૧૪ સફર ૧૪૪૦ હિજરી.