Itikaf kise kehte hai ? Aurton ko Itikaf karne ka kiya tareeqah hai?

SAWAL: Itikaf kise kehte hai ? Aur aurton ko Itikaf karne ka kiya tareeqah hai? JAWAB:…