kiya istikharah ke liye namaz padhna ya sona zarooree hai?

Istikhaarah ki mukhtasar duaa kon see hai? kiya istikharah ke liye namaz padhna ya sona zarooree…