GAIR MUSLIM KHAATKI YA HOTEL KA GOSHT KHANA

SAWAL

GAIR MUSLIM KHAATKI YA HOTEL KA GOSHT KHANA

Hindu bharwad-(bakre palne aur bechnewala) se jis ki dukan par kisi muslim Ka pehra ya nigrani nahi hoti to aesee dukan se gosht khareedkar istiamal karna jab ke us ko Kisi musalmsn ne zabah kiya ho kiya hukm hai?

JAWAB

Jab koi muslim nigran wahan mavjood nahi to daromadar us gair muslim ke qaul par reh gaya ke ye halal gosht hai. haram aur halal hone me gair muslim Ka qaul sharan qabool nahi. Albattah albattah muaamalat (khareedna bechna lena dena) me Us Ka qaul bhi qabool hai jab ke Us ke sachche hone ka guman ho. agar woh ye kahe ke ye woh gosht hai Jis ko fulan muslim shakhs ne zabah kiya hai aur dil gawahi de ke ye saheeh kehta hai aur is ne us me koi na jaiz gosht nahi milaya hai To Us ka qaul-baat qabool kar lena durust hai. (Alamgeeree5/308)

FATAWA MAHMOODIYAH DABHEL 18/38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *