Ghar ke ek aadmi ki taraf se qurbani kare to sab ki ada hojayegi yaa nahi?

Ghar ke ek aadmi ki taraf se qurbani kare to sab ki ada hojayegi yaa nahi?

Sawal ..

Ghar ke ek aadmi ki taraf se qurbani kare to sab ki ada hojayegi yaa nahi??

 

Jawab  ..

Jis ke zimme qurbani wajib he wo apni taraf se qurbani kare..

Ye samajhna ke ek bakra qurbani kardene se pure ghar ka wajib ada hojayega sahih nahi..!!!

(Fatawa mahmudiya bi farq 17/312)

M ibrahim alyani +9191739664404

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *