MERRY CHRISTMAS KEHNE KA HUKM

MERRY CHRISTMAS KEHNE KA HUKM

AAJ KA SAWAL NO.1588

Merry Christmas ka ma’ana baaz kehte hai ke “mubarak ho khuda ko beta huva hai” hota hai ke to kya us kehne se kafir ya mushrik ho jayega?

JAWAB

حامدا و مصلیا و مسلما

merry ke ma’ane khushi Christ ke ma’ane maseeh-isaa mast ke ma’ane jamaa hona pura ma’ana huva isaa ki khushi me jama hona ya’ani unki wiladat ki khushi me jama hona.

Aap ne jo bataya wohi us ka lafzi tarjamaa nahi hota lekin aisa kehne me unka yahi aqeedah aur maqsad Chhupa hota hai lihaza lafzi tarjama kufr ka na hone ki wajah se kufr se bachane ki ye taweel mavjood hai isliye is ka kehne wala kafir ya mushrik to na kaha jayega lekin kufr ke ma’ana paida hone ka abdesha-khatra hone ki wajah se aisa kehne se bachna zaruri hai aur mushabahat-copy hone ki wajah se sakht gunehgar hoga.

MAKHOOZ AZ MAALA BUDDA MINHU WA OXFORD DICTIONARY

و الله اعلم بالصواب

Mufti Imran Ismail Memon hanafi chisti.

Ustaad e daarul uloom Rampura surat, Gujarat, India.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *