Qur’bani ke zabah kiye huwe halal janwar me kitni aur kon kon si cheezon ka khaana haram hai ?

Sawal

Qur’bani ke zabah  kiye huwe halal janwar me kitni aur  kon kon si cheezon  ka khaana haram hai ?

Jawab

Qur’bani ke zabah  kiye huwe halal janwar  me 7 cheezen  khana makruhe tahreemee yani haram ke qareeb hai.aur 1 cheez bilkul haraam hai.

(1) nar janwar  ki  peshab  ki jagah,

(2) maadah janwar  ki peshab ki jagah,

(3) peshab ki theli,

(4) pitta (kadwe pani ki theli)

(5) dono  kapuriye:khusyatain:sufed gurde jo gair khassi janwar me hote hai

(6) gudood yani jame  huwe khun ki guthli- gaanthe jo baz janwar ke gosht me hoti hai.warna gudah jo nalli me se nikalta hai woh to halal hai

(7) haram magz jo pusht-put aur gardan ki haddi ke darmiyan sufed dori jaisa hota hai

(8) behnewala khun qatee haraam yani quran se hi haraam hai jo khun kate huwe gosht aur qeeme-kheeme me hota hah woh pak hai kyun ke woh bebnewala nahi hai.

Fatawa mahmooduyyah dabhel 17/297 se 302

Bahawala shami

Kitsbul khunsa ,masaile shattah 6/749 saeed)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *