NIKAH KE AADAB

NIKAH KE AADAB AAJ KA SAWAL NO.1918 Shareeat me har cheez ke aadab aur rahnumai hai…