QURBANI ME VALIMAH, AQIQAH YA ALLAH KA HISSA RAKHNA

QURBANI ME VALIMAH, AQIQAH YA ALLAH KA HISSA RAKHNA Aaj ka sawal No.2176 Qurbani me valimah…